• Tartalom

2/2016. (II. 18.) IM rendelet

egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról1

2016.02.19.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

1. § Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a választás napját megelőző harmincadik napig megkötni.”

2. § Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az NVI a választások pénzügyi fedezetét a HVI (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal), az OEVI és a TVI fizetési számlájára utalja át.
(2) Az NVI a választás
a) dologi kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választási feladatoknak megfelelő ütemezésben, legkésőbb az adott választási feladatra meghatározott határidőt megelőző harmincadik napig,
b) személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választás napját megelőző ötödik napig
előlegként utalja át a HVI, az OEVI és a TVI részére.”

3. § Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról bruttó módon, feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a vonatkozó jogszabályok szerint, a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásokban meg kell jeleníteni a kapott támogatást és a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.”

4. § (1) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, továbbá az egyéb szerv tekintetében a támogatás felhasználását az NVI ellenőrzi a választás napját követő kilencven napon belül. Az ellenőrzés során feltárt számszaki hibákat a pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazásban is át kell vezetni oly módon, hogy az NVI az összesítő elszámolását a 7. § (5) bekezdése szerinti határidőben teljesíteni tudja.”

(2) Az R1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

5. § Az R1. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr1. hatálybalépését követően kitűzött választásra kell alkalmazni.
(2) Az 1. és 2. melléklet Módr1.-gyel megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követő időpontra kitűzött választásra kell alkalmazni.”

6. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a választás” szövegrész helyébe az „az országgyűlési képviselők választása, illetve az Európai Parlament tagjainak választása (a továbbiakban együtt: választás)” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „folyósítására” szövegrész helyébe a „kifizetésére” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „folyósításról” szövegrész helyébe a „kifizetésről” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utalja át” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében az „azonban” szövegrész helyébe az „azzal, hogy a” szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

g) 7. § (5) bekezdésében a „kilencven” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg

lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R1. 3. §-a.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „– szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására, valamint” szövegrész,

b) 4. § (3) bekezdésében a „csak” szövegrész.

2. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

9. § A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.”

10. § (1) Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az NVI a választások pénzügyi fedezetét a HVI (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) és a TVI fizetési számlájára utalja át.”

(2) Az R2. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NVI a választás
a) dologi kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választási feladatoknak megfelelő ütemezésben, legkésőbb az adott választási feladatra meghatározott határidőt megelőző harmincadik napig,
b) személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választás napját megelőző ötödik napig
előlegként utalja át a HVI és a TVI részére.”

11. § (1) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TVI, továbbá az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő kilencven napon belül. Az ellenőrzés során feltárt számszaki hibákat a pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazásban is át kell vezetni oly módon, hogy az NVI az összesítő elszámolását a 7. § (4) bekezdése szerinti határidőben teljesíteni tudja.”

(2) Az R2. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

12. § Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően kitűzött választásra kell alkalmazni.”

13. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a választás” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása (a továbbiakban együtt: választás)” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a „folyósításra” szövegrész helyébe a „kifizetésre” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az „azonban” szövegrész helyébe az „azzal, hogy a” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

e) 7. § (4) bekezdésében a „kilencven” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utalja át” szöveg

lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R2.

a) 3. §-a,

(2) Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására” szövegrész,

b) 4. § (6) bekezdésében a „csak” szövegrész.

3. Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet módosítása

15. § Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.”

16. § Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NVI a választás
a) dologi kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választási feladatoknak megfelelő ütemezésben, legkésőbb az adott választási feladatra meghatározott határidőt megelőző harmincadik napig,
b) személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választás napját megelőző ötödik napig
előlegként utalja át a HVI és a TVI részére.”

17. § (1) Az R3. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő kilencven napon belül.”

(2) Az R3. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

18. § Az R3. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően kitűzött választásra kell alkalmazni.”

19. § Az R3.

a) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utalja át” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „azonban” szövegrész helyébe az „azzal, hogy a” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében a „kilencven” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg

lép.

20. § (1) Hatályát veszti az R3. 3. §-a.

(2) Hatályát veszti az R3.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására” szövegrész,

b) 4. § (4) bekezdésében a „csak” szövegrész.

4. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet módosítása

21. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.”

22. § Az R4. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 303. §-a és 310. §-a alapján képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell a 3–5. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát – és egyéb költségeket biztosítani. Jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.”

23. § (1) Az R4. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.”

(2) Az R4. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

24. § Az R4. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr1. hatálybalépését követően kitűzött választásra kell alkalmazni.
(2) A Módr1.-gyel megállapított 4. mellékletet és az 5. melléklet Módr1.-gyel megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követő időpontra kitűzött választásra kell alkalmazni.”

25. § (1) Az R4. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R4. 5 melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

26. § Az R4. 4. § (1)–(3) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utalja át” szöveg lép.

27. § (1) Hatályát veszti az R4. 3. §-a.

(2) Hatályát veszti az R4. 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 18.) IM rendelethez

1.    Az R1. 1. melléklet „HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK” rész „2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK” pontja a következő 205. kódszámú sorral egészül ki:

(Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK)

„205

Szavazásnapi ellátás költségei.

20501

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

8 000”

2.    Az R1. 1. melléklet „ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK” rész „2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK” pontja a következő 213. kódszámú sorral egészül ki:

(Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

 

 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK)

„213

Szavazásnapi ellátás költségei.

21301

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

4 000”

3.    Hatályát veszti az R1.
a)    1. melléklet „HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK” rész „1. DOLOGI KIADÁSOK” pont 10204. kódszámú sora,
b)    1. melléklet „ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK” rész „1. DOLOGI KIADÁSOK” pont 11303. kódszámú sora.

2. melléklet a 2/2016. (II. 18.) IM rendelethez

1.    Az R1. 2. melléklet „HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK” rész „2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK” pontja a következő 205. kódszámú sorral egészül ki:

(Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK)

„205

Szavazásnapi ellátás költségei.

20501

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

8 000”

2.    Hatályát veszti az R1. 2. melléklet „HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK” rész „1. DOLOGI KIADÁSOK” pont 10204. kódszámú sora.

3. melléklet a 2/2016. (II. 18.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

1010101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele a települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása nemzetiségi szavazókörönként számolva.

1

500

1010102

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele a területi és országos nemzetiségi választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása érintett településenként számolva.

1

500

10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok

1010201

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését követően, választópolgáronként és alkalmanként. Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei.

1

130

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként.

1

10 000

102

Kiadások a szavazás napján

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek.

1020101

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

4 000

1020102

A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására nem kerül sor azonos napon.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken. Az iroda szavazásnapi működéssel összefüggő kiadásai.

1

10 000

10203

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

20101

Az SZSZB 3 választott tagjának díja szavazókörönként települési nemzetiségi önkormányzati választáson.

3

20 000

20102

A HVB 3 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson (kivéve akkor, ha egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak azonos napon).

3

20 000

20103

A választási bizottságba a szavazás napján szükség szerint bevont legfeljebb 2 fő póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

20104

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.

20105

HVB előtt történő szavazás esetén a HVB tagjainak távolléti díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson

 

 

202

A jegyzőkönyvvezető díja

20201

A jegyzőkönyvvezető díja a szavazás napján a szavazóhelyiségben elvégzendő adminisztratív feladatokra.

1

20 000

203

A HVI tagjainak személyi normatívája. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:

20301

HVI 3 tagjának díja.

3

15 000

204

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

20401

A HVB tagjainak személyi normatívája.

3

20 000

205

Választási bizottságok ellátási költsége

20501

A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB szavazásnapi ellátási költsége szavazóhelyiségenként.

1

8 000

20502

Választási ellátás költsége települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. A HVB tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja után, településnél.

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.

MEGYEI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

131

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

13101

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi választáson.

1

20 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

231

HVI vezető díja. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

23101

HVI vezető díja.

1

20 000

232

TVI tagok és vezető díja megyénként és választási naponként.

23201

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1

80 000

23202

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1

60 000

23203

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.

1

15 000

23204

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

4

30 000

233

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, vagy területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán,választásonként.

23301

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23302

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

4. melléklet a 2/2016. (II. 18.) IM rendelethez

Az R4. 5. melléklet „KÖZPONTI KIADÁSOK” rész „1. DOLOGI KIADÁSOK” pontjának 15202. kódszámú sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

KÖZPONTI KIADÁSOK

 

 

DOLOGI KIADÁSOK)

„15202

Szavazólapok és borítékok

1520201

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként

1

19,10

1520202

Borítékok, választópolgáronként

1

3,41”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére