• Tartalom

20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet

20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g, o), p), q) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. §, 4. §, 6–11. §, 13. §, 15–16. §, 19–21. §, 23–25. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéstől eltérően]

a) a kilencedik évfolyamot megelőző Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében szervezett évfolyamnak
aa) KH,
ab) SZH/1,
ac) SZH/2,”

(az elnevezése.)

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni)

i) az iskolai kórus időpontjait, amely foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a kórustagok számára nem folytatható.”

3. § Az R. 17. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A vendégtanulói jogviszony létesítése, az ideiglenes óvodai elhelyezés”

4. § Az R. 49. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a gyermek, a tanuló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján krízisközpontban vagy titkos menedékházban kerül elhelyezésre, az elhelyezés időtartamára a krízisközpont vagy a titkos menedékház székhelyén lévő, ennek hiányában a székhelyhez legközelebbi településen lévő, a gyermek neveléséhez, a tanuló tanulmányai folytatásához megfelelő típusú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó intézmény) – a krízisközponti vagy a titkos menedékházban történő elhelyezést koordináló intézet kezdeményezése alapján – a gyermeknek, a tanulónak a krízisközponti vagy a titkos menedékházban történő elhelyezése időtartamára ideiglenes óvodai elhelyezést biztosít, a tanulóval ideiglenes vendégtanulói jogviszonyt létesít.
(2b) A krízisközpontban vagy a titkos menedékházban történő elhelyezés tényéről a krízisközponti elhelyezést koordináló intézet haladéktalanul tájékoztatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amellyel a gyermek óvodai nevelési, a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítésekor az (5) és (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Az ideiglenes óvodai jogviszony, az ideiglenes vendégtanulói jogviszony megszüntetésének időpontjában a megszűnt jogviszony tényéről és időtartamáról, továbbá a tanuló tanulmányi eredményéről, a gyermek, a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásáról a fogadó intézmény igazolást állít ki.”

5. § Az R. 51. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha)

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.”

6. § Az R. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.”

7. § (1) Az R. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A mérésben részt vevő pedagógusnak a mérés napján a méréssel összefüggő feladatok végrehajtásával eltöltött ideje a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben kerül elszámolásra. A mérésen való részvétel vagy távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozáson való részvételre és a tanórai foglalkozásokról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(2) Az R. 79. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a 8. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY, 7/NY elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot vagy 5/N, 7/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a 7. évfolyamon, valamint a Szakképzési Hídprogram keretében a tanulók a SZH/2 elnevezésű évfolyamon”

(vesznek részt.)

8. § Az R. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

94. § Az iskola által használt nyomtatvány
1. a beírási napló,
2. a bizonyítvány,
3. a nemzetiségi bizonyítvány,
4. az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány,
5. a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány,
6. a törzslap külíve, belíve,
7. a nemzetiségi törzslap külíve, belíve,
8. a törzslap külíve, belíve érettségi vizsgához, az érettségi törzslap kivonata,
9. törzslap külíve, belíve szakmai vizsgához,
10. az értesítő (ellenőrző),
11. az osztálynapló,
12. a csoportnapló,
13. az egyéb foglalkozási napló,
14. a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
15. az osztályozóív a tanulmányok alatti vizsgához,
16. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott nyomtatványok,
17. az órarend,
18. a tantárgyfelosztás,
19. a továbbtanulók nyilvántartása,
20. az egyéni és csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában,
21. az egyéni és csoportos foglalkozási napló a zeneművészeti szakközépiskolában,
22. az étkeztetési nyilvántartás,
23. a közösségi szolgálati jelentkezési lap,
24. a tanulói jogviszony igazoló lapja,
25. a tanúsítvány a Köznevelési Hídprogram elvégzéséről, tanúsítvány a Szakképzési Hídprogram elvégzéséről,
26. a tanulószerződés-minta,
27. a gyakorlati foglalkozásról vezetett napló,
28. az együttműködési megállapodás.”

9. § Az R. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző iskola esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak.”

10. § Az R. 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nevelőtestület, a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. Szakképzési centrum esetén a kizárólag egyetlen tagintézményt érintő ügyekben az adott tagintézmény nevelőtestülete, míg a szakképzési centrum valamennyi tagintézményét érintő ügyekben a tagintézmények együttes nevelőtestülete jár el.”

11. § Az R. 123. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése
1. óvoda, egységes óvoda-bölcsőde,
2. általános iskola,
3. gimnázium,
4. szakgimnázium,
5. szakközépiskola,
6. szakiskola,
7. készségfejlesztő iskola,
8. alapfokú művészeti iskola,
9. nyelvoktató nemzetiségi iskola,
10. kollégium,
11. pedagógiai szakszolgálat,
12. fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola,
13. pedagógiai intézet,
14. egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,
15. egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény, valamint
16. szakképzési centrum
lehet.”

12. § Az R. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köznevelési intézmény hivatalos elnevezésekor
a) a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola helyett a szakképző iskola,
b) a gimnázium, a szakgimnázium és a szakközépiskola helyett a középiskola
megnevezés is alkalmazható.”

13. § (1) Az R. 133. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9–13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.”

(2) Az R. 133. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.”

14. § (1) Az R. 134. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét vagy kilenc – évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban a nevelési-oktatási intézményben, többcélú intézmény esetén a hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelést-oktatást folytató intézményegységben hirdethető meg, amelyik esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:)

b) a művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium kivételével az országos pedagógiai mérések központilag feldolgozott országos és intézményi adatai alapján az érintett nevelési-oktatási intézményben, az adott telephelyen, az adott képzési típusban a legutóbbi három tanév adatai alapján, a matematika és a szövegértés átlageredmény a tizedik évfolyamon mindhárom tanév esetében a telephelyi összefoglaló jelentés szerint szignifikánsan meghaladja a tizedik évfolyamra számított országos átlagot,”

(2) Az R. 134. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét vagy kilenc – évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban a nevelési-oktatási intézményben, többcélú intézmény esetén a hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelést-oktatást folytató intézményegységben hirdethető meg, amelyik esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:)

d) a művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium kivételével az e § szerinti gimnáziumi nevelés-oktatásra jelentkezők száma minden meghirdetett tanulmányi területre vonatkozóan minden tanévben legalább húsz százalékkal meghaladja az Nkt.-ben az intézménytípusra meghatározott minimális osztálylétszámot,”

15. § Az R. 48. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. A két tanítási nyelvű gimnáziumi, szakgimnáziumi nevelés-oktatás feltételei
136. § (1) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás adott célnyelvből abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi vizsgabizonyítványt szerzett gimnáziumi tanulók kilencven százaléka, a szakgimnáziumi tanulók nyolcvan százaléka a célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával.
(2) Amennyiben a gimnázium, a szakgimnázium az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, új két tanítási nyelvű nevelés-oktatásra a mérések eredményének nyilvánosságra hozatalát követő évben kezdődő tanévben a kezdő évfolyamára nem hirdethet felvételt.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését egy intézményben célnyelvenként, az adott célnyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján kell vizsgálni.
(4) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás abban az intézményben indítható, amelyben az (1) bekezdés szerinti feltételt az idegen nyelv tekintetében teljesítik.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését egy intézményben célnyelvenként, az adott célnyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján a fenntartónak kell évente vizsgálnia, és a feltétel nem teljesülése esetén a (2) bekezdés szerinti intézkedést megtennie.
(6) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés szerinti feltételt csak a fenntartóváltás évét követő évtől, felmenő rendszerben kell alkalmazni.”

16. § Az R. 49. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi, szakgimnáziumi nevelés-oktatás feltételei
137. § (1) Nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával.
(2) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a második idegen nyelvből a pedagógiai programjában meghatározott évfolyamokon az oktatás feltételeit oly módon kell biztosítania, hogy a középiskolai nevelés-oktatást nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő tanulók számára biztosítsa az emelt szintű érettségire való felkészítés feltételeit.
(3) Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, új nyelvi előkészítő évfolyamra az érettségi vizsgaeredmények kihirdetését követő évben kezdődő tanévre nem hirdethet felvételt.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését egy intézményben idegen nyelvenként, az adott idegen nyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján a fenntartónak évente vizsgálnia kell.
(5) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés szerinti feltételt csak a fenntartóváltás évét követő évtől, felmenő rendszerben kell alkalmazni.”

17. § Az R. 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.
(2a) Az intézményi önértékelés keretében ötévente
a) az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját,
b) sor kerül az intézmény pedagógusainak az értékelésére.
(2b) Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére kerül sor.”

18. § Az R. 146. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A pedagógus ellenőrzésére a minősítő vizsgán vagy a minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül sor.”

19. § Az R. 157. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Új iskola indítása esetén, valamint – a fenntartói jog átadása kivételével – az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerinti esetekben a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének május utolsó munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja be a fenntartó a kormányhivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.”

20. § (1) Az R. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Arany János Kollégiumi Programban részt vehet az a kollégium és gimnázium vagy szakgimnázium, amelynek célja megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a különböző társadalmi hátránnyal küzdő tanulók megkezdhessék és sikeresen befejezhessék a középfokú tanulmányaikat, végzettséget szerezhessenek, továbbá javuljanak esélyeik a felsőfokú tanulmányok megkezdésében.”

(2) Az R. 174. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A döntés-előkészítő bizottság háromtagú, amelybe az oktatásért felelős miniszter – a szakképzési centrum tagintézményeként működő kollégium esetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bevonásával – delegálja az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagját, az Arany János Kollégiumi Program mentori tanácsadó testületének egy tagját és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy tagját. A bizottság maga határozza meg működésének rendjét, azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagokat a tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg.”

(3) Az R. 174. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

d) az Arany János Kollégiumi Programban partnerként közreműködő gimnázium vagy szakgimnázium nyilatkozatát arról, hogy a résztvevők középfokú tanulmányokra történő felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biztosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben foglalt, az Arany János Kollégiumi Program követelményei szerint.”

21. § Az R. 175. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban azok a szakközépiskolák és kollégiumok vehetnek részt, amelyek közösen vállalják, hogy az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban részt vevő tanulóknak nappali rendszerű iskolai oktatás keretében szakközépiskolában, kollégiumi elhelyezéssel államilag elismert szakképesítés megszerzését biztosítják.
(2) Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban részt vevő kollégium kiválasztása a 174. § (2)–(5) bekezdése szerinti eljárással történik. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program esetében a pályázathoz a 174. § (5) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell a partnerként közreműködő szakközépiskola nyilatkozatát arról, hogy a résztvevők szakközépiskolai tanulmányokra történő felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biztosítja. A kollégium fenntartói jogának átadása esetén a 174. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

22. § Az R. 176. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak tekintetében az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagja, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program mentori tanácsadó testületének tagja és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tagja, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter két képviselője külön-külön tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek, aki a javaslat kézhezvételét vagy a még szükséges adatok tíz napon belül történő beszerzését követően tizenöt napon belül döntést hoz a programokból történő kikerülésről. Az oktatásért felelős miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével dönthet továbbá arról, hogy a programból kikerült intézmény feladatát a megye más nevelési-oktatási intézménye számára pályázati úton lehetővé teszi.”

23. § Az R. 180. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja, amelynek időtartama egy évfolyam. A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat. A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Köznevelési Hídprogramot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés. A Köznevelési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.”

24. § Az R. 181. §-a és 182. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

181. § (1) A Központ a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
(2) A Központ az alábbi szempontok figyelembevételével jelöli ki az intézményeket:
a) a középfokú iskola elsősorban az Nkt. 20. §-ában foglalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, egységes iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intézményként működik,
b) érettségi vizsgára felkészítő nevelés-oktatást folytat.
(3) Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni. Az általános iskola a Köznevelési Hídprogramba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld a Központnak. Ha a Köznevelési Hídprogramot a tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a Központ értesíti az általános szabálysértési hatóságot.
182. § A Köznevelési Hídprogram megszervezése az adott megyében, főváros esetén kerületben legalább nyolc tanuló igénye esetén a Központ a feladata. Amennyiben a Köznevelési Hídprogramban a jelentkezők vagy a program megismétlésére – az évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok szerint – kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc főt, a kormányhivatal gondoskodik a tankötelezettség teljesítéséről.”

25. § Az R. 183. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Országos tanulmányi és tehetséggondozó verseny)

d) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által szervezett szakmai ágazati és ágazaton kívüli érettségi vizsgatárgyak versenye.”

26. § Az R. 193. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:

„(26) E rendeletnek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet 11. §-ával módosított 123. § (4) bekezdésében meghatározott megnevezéseket, az Nkt. 4. § 1. pontja szerinti alapfeladatokat, továbbá az Nkt. 7. §-a szerinti intézménytípusokat az érintett nevelési-oktatási intézmények tekintetében a fenntartó 2016. szeptember 30-ig köteles átvezetni az intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában.”

27. § Az R.

1. 1. § a) pontjában az „a)–h) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–j) pontjában”,

2. 2. § (2) bekezdés h) pontjában a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,

3. 4. § (6) bekezdésében az „és általános művelődési központ” szövegrész helyébe az „a szakképzési centrum és az általános művelődési központ”,

4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket” szövegrész helyébe az „az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények kivételével a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket”,

5. 7. §

a) (3) bekezdésében az „– a szakképzés kivételével –” szövegrész helyébe az „– a szakképzést folytató intézmények kivételével –”

b) (6) bekezdésében

ba) a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola”,

bb) a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,

6. 8. §

a) (1) bekezdésében az „és az általános művelődési központ” szövegrész helyébe az „ , a szakképzési centrum és az általános művelődési központ”,

b) (2) bekezdésében a „gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola” szövegrész helyébe a „középfokú iskola”,

7. 27. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

8. 29. §

a) (4) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

b) (5) bekezdésben a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

9. 30. § (1) bekezdésében a „középiskoláknak” szövegrész helyébe a „gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak”,

10. 32. § (4) bekezdés a) pontjában a „telephelyenként” szövegrész helyébe a „feladatellátási helyenként”,

11. 32. § (4) bekezdés g) pontjában a „gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai” szövegrészek helyébe a „középfokú iskolai”,

12. 33. § (3) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

13. 34. §

a) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

b) (3) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

14. 36. §

a) (2) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

b) (4) bekezdésében a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

15. 37. § (2) bekezdésében a „középiskolába” szövegrész helyébe a „gimnáziumba”,

16. 39. §

a) (1) bekezdésében a „középfokú iskola” szövegrészek helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

b) (2) bekezdésében a „középfokú iskola” szövegrész helyébe a „gimnázium, szakgimnázium”,

17. 40. § (3) bekezdésében a „telephelye” szövegrész helyébe a „feladatellátási helye”,

18. 42. § (3) bekezdésében a „középiskolába” szövegrész helyébe a „középfokú iskolába”,

19. 15. alcím címében a „szakközépiskola, szakiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium, szakközépiskola”,

20. 47. § (1) bekezdésében a „szakiskola, a szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola, a szakgimnázium”,

21. 51. § (4b) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenegy”,

22. 55. § (3) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola”,

23. 66. § (4) bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”,

24. 80. § (2) bekezdésében a „telephelyére” szövegrész helyébe a „feladatellátási helyére”,

25. 80. § (4) bekezdésében a „telephelyen” szövegrész helyébe a „feladatellátási helyen”,

26. 96. § (2) bekezdésében az „az iskola nevét” szövegrész helyébe az „az iskola, többcélú intézmény esetén a tagintézmény nevét”,

27. 114. § (3) bekezdésben a „szakképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnőttképzésért”,

28. 121. § (1) bekezdés h) pontjában a „szakiskolában és szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakképző iskolában”,

29. 122. § (3) bekezdés c) pontjában a „szakiskola és szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakképző iskola”,

30. 124. §

31. 133. § (9) bekezdés e) pontjában az „a foglalkoztatás időtartamát,” szövegrész helyébe „a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket,”,

32. 134. § (1) bekezdés e) pontjában a „gimnáziumi nevelés-oktatásban” szövegrész helyébe a „kilenc–tizenkettedik évfolyamon”,

33. 158. § (2) bekezdés g) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,

34. 159. §

a) (1) bekezdés f) pont fm) alpontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,

b) (2) bekezdés e) és f) pontjában a „szakképzésben részt vevő” szövegrész helyébe a „szakképző”,

35. 174. §

a) (6) bekezdésében az „a szakértői vélemény” szövegrész helyébe az „a szakértői vélemény, és érintettség esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének”,

b) (8) bekezdés a) pontjában a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium vagy szakgimnázium”,

36. 70. alcím címében a „Kollégiumi-szakiskolai” szövegrész helyébe a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,

37. 175. § (3) bekezdésében a „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,

38. 176. §

a) (1) bekezdésében a „középiskolák” szövegrész helyébe a „gimnáziumok, szakgimnáziumok”,

b) (4) bekezdés a) pontjában a „középiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium vagy szakgimnázium”,

c) (6) bekezdésében a „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,

a) az „alkalmazza” szövegrész helyébe a „tekintettel legyen”,

b) a „tanterveit” szövegrész helyébe a „tanterveire”,

40. 74. alcím címében a „Hídprogramok” szövegrész helyébe a „Hídprogram”,

a) a „Hídprogramok” szövegrész helyébe a „Hídprogram”,

b) a „Hídprogramokban” szövegrész helyébe a „Hídprogramban”,

c) az „eredményes középfokú írásbeli felvételi vizsgát tesz, vagy Híd II. program esetében a második évfolyamba lépett” szövegrész helyébe a „középfokú felvételi eljárásban eredményesen vesz részt”,

42. 182/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „részt vevő tanulócsoportok összevonhatók” szövegrész helyébe a „részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók”,

43. 188. §

a) (1) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény vezetője, beleértve a tagintézmény, az intézményegység vezetőjét is” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézmény, a többcélú intézmény vezetője, továbbá a tagintézmény, az intézményegység vezetője”,

b) (2) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézménynek” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézménynek, többcélú intézménynek”,

44. 1. melléklet II. pont 47. alpontjában az „az érettségi bizonyítvány kiadásához” szövegrész helyébe az „a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez”

szöveg lép.

28. § Hatályát veszti az R.

2. 2. § (2) bekezdés g) pontjában a „speciális” szövegrész,

5. 28. § (4) bekezdésében a „speciális” szövegrész,

6. 37. § (7) bekezdésében az „a Felvételi Központ és a kormányhivatal” szövegrész,

7. 51. § (9) bekezdésében az „és a beszámoltató rendszerű oktatásról” szövegrész,

9. XIV. fejezet címében az „ÉS A FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁSRA” szövegrész,

10. 143. § (6) bekezdés a) pontjában az „osztályozó” szövegrész,

12. 159. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „működési formáját, nyilvántartásba vételének formáját és azonosítóját” szövegrész,

13. 180. §

29. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére