• Tartalom

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

2022.01.01.

A Kormány az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. csatlakozási pont: a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró szerelvénynek a végső felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa;

2. elszámolási időszak: a távhűtésre vonatkozó szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, távhűtési szolgáltató általi vagy – ha az meghiúsult – végső felhasználó általi két leolvasás közötti időszak;

3. elszámoló számla: olyan, a távhűtésre vonatkozó szerződés időtartama alatt kiállított, az adott elszámolási időszakra vonatkozó számla, amely az elszámolást az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállása közötti tényleges fogyasztás alapulvételével tartalmazza;

4. részszámla: a végső felhasználó részére az elszámolási időszakon belül rendszeres időközönként kiállított, statisztikai elemzés vagy a leolvasás alapján megállapított energiamennyiségen alapuló számla;

5. távhűtés: az a szolgáltatás, amely a végső felhasználónak távhűtési vezetékhálózaton keresztül üzletszerű tevékenység keretében történő távhűtési célú energiaellátásával valósul meg;

6. távhűtési szolgáltató: az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amely távhűtést üzletszerűen szolgáltat.

7.1 Hulladék hűtőenergia: ipari vagy energiatermelő létesítményekben vagy a tercier szektorban elkerülhetetlen melléktermékként keletkező hűtőenergia, amely a távhűtőrendszerbe való bevezetés hiányában hasznosítás nélkül távozna a levegőbe.

2. Mérés

2. § (1) A távhűtési szolgáltatás elszámolásának a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

(2) Ha az épület hűtését távhűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerből biztosítják, hiteles hűtési mennyiségmérőt kell felszerelni a szivattyúnál vagy a csatlakozási pontnál.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében – a közös használatú épületrészek kivételével – az egyes épületrészek egyedi fogyasztásának mérésére a távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználó költségére a végső felhasználó számára hiteles, a tényleges energiafogyasztást pontosan tükröző egyedi fogyasztásmérőt (a továbbiakban: egyedi fogyasztásmérő) kell felszerelnie.

(4) Egyedi fogyasztásmérőt kell felszerelni abban az esetben is, ha a hűtést központi hűtéssel, távhűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Az egyedi fogyasztásmérő költsége a (3) bekezdésben foglaltak szerint a végső felhasználót terheli.

(5) Az egyedi fogyasztásmérő alkalmazására, beleértve a meglévő egyedi fogyasztásmérő cseréjét is, – az egyedi fogyasztásmérő tekintetében – a legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A végső felhasználó kérése esetén a távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi fogyasztásmérő felszerelését is biztosítania kell, ha az műszaki szempontból alkalmazható. A végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi fogyasztásmérő felszerelése esetében a végső felhasználót hátrány nem érheti.

3. A számla és a számlainformációk

3. § A távhűtési szolgáltatónak biztosítania kell a pontos és tényleges fogyasztáson alapuló számlázási adatokat.

4. § (1) Az elszámolási időszak az egy évet nem haladhatja meg.

(2) A távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználónál elszámolási időszakonként legalább egyszer el kell végeznie az egyedi fogyasztásmérő és a 2. § (2) bekezdése szerinti hűtési mennyiségmérő leolvasását, és a leolvasás vagy – ha a leolvasás meghiúsult – a végső felhasználó általi bejelentés alapján, tényleges fogyasztáson alapuló elszámoló számlát kell kibocsátania.

(3) Ha az elszámolási időszak időtartama az egy hónapot meghaladja, – eltérő megállapodás hiányában – a távhűtési szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát jogosult kibocsátani. Az egyes részszámlák a végső felhasználó előzetes jóváhagyásával megállapított összeghatárig összevonhatók.

(4) A részszámla számlázási adatai a végső felhasználó által végzett rendszeres leolvasáson alapuló rendszerrel is biztosíthatók, amelynek keretében a végső felhasználó az egyedi fogyasztásmérő állását bejelenti a távhűtési szolgáltatónak. Abban az esetben, ha az adott számlázási időszakra vonatkozóan sor került távhűtési szolgáltatói leolvasásra, a részszámla a távhűtési szolgáltató által leolvasással megállapított adatokon alapul.

(5) Az elszámoló számla és a részszámla (a továbbiakban együtt: számla) csak akkor alapulhat becsült fogyasztáson vagy tüntethet fel átalányösszeget, ha nem került sor távhűtési szolgáltató általi leolvasásra vagy a végső felhasználó az adott számlázási időszakra nem jelentette be az egyedi fogyasztásmérő állását (végső felhasználói leolvasás).

5. § A távhűtési szolgáltatónak

a) a felhasználói tájékoztatás keretében a végső felhasználó kérésére 15 napon belül díjmentesen hozzáférhetővé kell tennie a végső felhasználó számláival és múltbeli fogyasztásával kapcsolatos információkat legalább 2 évre visszamenőleg, valamint azokat elérhetővé kell tennie a végső felhasználó által kijelölt energiahatékonysági szolgáltató számára,

b) biztosítania kell a végső felhasználónak az elektronikus számlainformáció és számlázás lehetőségét,

c) a végső felhasználó kérésére világos és könnyen érthető felvilágosítást kell nyújtania a számlával, a számla egyes tételeivel és elemeivel, valamint a számlázott összeggel kapcsolatosan,

d) a végső felhasználó számára a számlával együtt megfelelő tájékoztatást kell adnia a 7. § és 8. § szerint annak érdekében, hogy a végső felhasználó átlátható képet kaphasson az aktuális energiaköltségekkel kapcsolatban.

6. § A távhűtési szolgáltató köteles a számla végső felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a végső felhasználónak a számla kézhezvételétől számítva legalább 15 nap rendelkezésére álljon.

7. § (1) A 4. § (3) bekezdése szerinti összevonás esetén is biztosítani kell, hogy a végső felhasználó

a) évente kétszer, vagy

b) arra irányuló kérése vagy elektronikus számlázás esetén legalább negyedévente

a (2) bekezdés szerinti számlainformációkat megkapja.

(2) A távhűtési szolgáltatónak a számlán vagy ahhoz csatoltan világos és érthető módon a végső felhasználó rendelkezésére kell bocsátania az alábbi információkat:

a) a tényleges aktuális árak és a tényleges energiafogyasztás,

b) a végső felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásának az összehasonlítása grafikus formában,

c) a végső felhasználói szervezetek vagy egyéb hasonló szervek kapcsolatfelvételhez szükséges adatai, beleértve a honlapok címeit is, ahol – ha rendelkezésre állnak – hozzáférhetők az energiahatékonyság-javító intézkedésekre, az összehasonlításhoz használható végfelhasználói profilokra és az energiát használó készülékek objektív, részletes műszaki leírására vonatkozó információk,

d) az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, végső felhasználóval történő összehasonlítások.

8. §2 (1) A távhűtési szolgáltató a szerződés és a szerződésmódosítás megküldésekor, a végső felhasználónak küldött számlán, továbbá honlapján keresztül világos és érthető módon közli a végső felhasználóval a független fogyasztói tanácsadó központok és egyéb hasonló intézmények elérhetőségeit – ideértve azok internetes címét is –, amelyeken a végső felhasználó tanácsot kérhet a lehetséges energiahatékonysági intézkedésekről, az energiafogyasztására vonatkozó referenciaértékekről és az energiát használó készülékek fogyasztáscsökkentést eredményező műszaki jellemzőiről.

(2) A távhűtési szolgáltató honlapján közzéteszi az őt kiszolgáló távhűtési rendszerek energiahatékonyságára, valamint a felhasznált megújuló energia részarányára vonatkozó információkat.

9. § A távhűtési szolgáltató a végső felhasználó számára a számlát, a számlainformációkat és a fogyasztási adatokról való tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

9/A. §3 (1) Az olyan távhűtési szolgáltató végső felhasználói, amely nem hatékony távhűtést biztosít, vagy amely a hatóság által jóváhagyott terv alapján 2025. december 31-ig nem fog ilyet biztosítani, szerződésük felmondása vagy módosítása útján lekapcsolódhatnak a hálózatról, annak érdekében, hogy maguk biztosítsák hűtési igényeiket megújuló forrásokból.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lekapcsolódást igénybe vehetik egyéni fogyasztók, fogyasztói közösségek vagy a fogyasztók képviselői. A többlakásos épületekben a lekapcsolódás csak az egész épület vonatkozásában lehetséges.

9/B. §4 (1) A távhűtési rendszerek üzemeltetői kötelesek a megújuló forrásokból, valamint hulladék hűtőenergiából származó energiát biztosító szolgáltatókat csatlakoztatni, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) új fogyasztók igényeit kell kielégíteni;

b) le kell cserélniük a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat vagy

c) bővíteniük kell a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat.

(2) A távhűtési rendszer üzemeltetője megtagadhatja az (1) bekezdés szerinti csatlakozást, ezen szolgáltatóktól a hűtőenergia vásárlását, ha

a) a rendszer más hulladék hűtőenergia, megújuló forrásokból előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó hűtőenergia befogadása miatt nem rendelkezik a szükséges kapacitással;

b) az (1) bekezdés szerinti szolgáltató által szolgáltatott hűtőenergia nem felel meg a csatlakoztatáshoz, illetve a távhűtési rendszer megbízható és biztonságos működéséhez szükséges technikai paramétereknek; vagy

c) az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hozzáférés biztosítása túlzott hűtési költségnövekedést eredményezne a végső felhasználók számára másik, az adott helyen rendelkezésre álló hűtési szolgáltatás igénybevételéhez viszonyítva.

(3) Ha a távhűtési rendszer üzemeltetője a (2) bekezdés szerint megtagadja valamely hűtőenergia-szolgáltató csatlakoztatását, az üzemeltető tájékoztatja az (5) bekezdés szerinti hatóságot a megtagadás okairól, valamint azokról a feltételekről és intézkedésekről, amelyeknek a rendszeren történő megvalósítása a csatlakozást lehetővé tenné.

(4) A távhűtési szolgáltatók a villamos energia elosztórendszer-üzemeltetőkkel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott jelentés elkészítése során együttműködnek.

(5) A hatóság ellenőrzi az e §-ban foglaltak betartását, ennek során együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, továbbá a fogyasztóvédelmi érdekképviseletekkel.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. § E rendelet az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. §5 Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § 7. pontját a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

2

A 8. § a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére