• Tartalom

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.10.01.

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában,

a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 107. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A GET 95. §-ában meghatározott, a földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 25/0 °C égéshő alapú energiában kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.
(4) A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni, és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia). A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik.”

(2)3

3. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2016. szeptember 1-jén hatályba.

(3) A 2. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet 1. §-a az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez5

2. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére