• Tartalom
Oldalmenü

21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról1

2016.09.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2) bekezdésének e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet I. Fejezete a következő 4/B. §-sal egészül ki:

4/B. § A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködik a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztés keretében történő rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálásában.”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a) 48. § (2) és (3) bekezdésében az „az Intézet módszertani levelében” szövegrész helyébe az „ „A családi napközi működésének követelményei” című módszertani útmutatóban” szöveg,

b) 48. § (5) bekezdésében az „az Intézet módszertani útmutatójában” szövegrész helyébe az „ „A családi napközi működésének követelményei” című módszertani útmutatóban” szöveg,

c) 51/C. § (3) bekezdésében a „módszertani levélben” szövegrész helyébe a „módszertani útmutatóban” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) által kidolgozott” szövegrész.

2. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása

4. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az EMET az Alapprogram kezelésével és – a 14. §-ban foglaltak kivételével – az egyéb pályázatkezeléssel összefüggő feladatok tekintetében a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet jogutódja.”

5. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a 13. §-t követően a következő alcímmel és 14. §-sal egészül ki:

„Az Erasmus+ Program (2014–2020) végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
14. § (1) Az Erasmus+ Program (2014–2020) ifjúsági fejezete magyarországi megvalósítását koordináló nemzeti iroda működtetője a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
(2) A Közalapítvány az „Erasmus+” elnevezésű oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1288/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet végrehajtása érdekében, az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján
a) ellátja az Erasmus+ program ifjúsági részének magyarországi támogatásaira átadott pénzeszközök kezelésével összefüggő, valamint a Bizottság által előírt egyéb nemzeti koordinációs feladatokat,
b) megvalósítja az Eurodesk információs hálózat nemzeti koordinációs feladatait,
c) támogatja az ifjúsági területen aktív szakemberek nemzetközi képzését és tapasztalatcseréjét, valamint biztosítja a Magyarországon tartózkodó EVS önkéntesek kötelező képzését és értékelő találkozóit,
d) ellátja a Fiatalok Lendületben Program/Cselekvő Ifjúság Program (2007–2013) lezárásával kapcsolatos feladatokat.”

6. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a) 1. §-ában az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe az „az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az „Intézet” szövegrész helyébe az „EMET” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az „Intézethez” szövegrész helyébe az „EMET-hez” szöveg

lép.

3. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező – a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentési rendhez igazodóan – megküldi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a családpolitikáért felelős miniszternek. A tanúsítványokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium nyilvántartásba veszi és sorszámmal látja el.”

8. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „családpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „családpolitikáért felelős miniszter” szöveg

lép.

4. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

9. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A névjegyzékkel kapcsolatos panaszeljárásban háromtagú szakértői bizottság jár el. A szakértői bizottság tagjait – a panaszeljárással érintett névjegyzékben szereplő szakértők közül, a megkereséstől számított nyolc napon belül – elsőfokú eljárásban a Hivatal főigazgatója, másodfokú eljárásban a miniszter jelöli ki.”

10. § Hatályát veszti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése.

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

11. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. § (2a) bekezdésében a „krízisközponti elhelyezést koordináló intézet” szövegrészek helyébe a „krízisközponti elhelyezést koordináló szervezet” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.