• Tartalom

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2019.12.06.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42274/3, 42274/5, 42274/6, 42274/7, 42274/8, 42274/9, 42274/10, 42277/2, 42278, 42288/7, 42288/12, 42288/13, 42151/9 és 42151/10 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési egységek és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések, valamint közúti fejlesztések megvalósítására irányuló beruházásokkal függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §2

3/A. §3 (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket – a (2) bekezdés figyelembevételével – rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4 A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2018. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 3. §-át és 3/A. §-át a Módr1. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §6 Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §8 A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a 291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3/A. §-t a 61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2018. március 28.

6

A 8. §-t a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 8. §-át.

7

A hatálybalépés időpontja 2018. július 28.

9

A hatálybalépés időpontja 2019. december 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére