• Tartalom
Oldalmenü

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.23.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § és a 7. § 20. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 4. § (9) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A nemzeti hatóság biztosítja)

d) a hazai TA kedvezményezettek részére a külföldi partnerországi TA társfinanszírozás átmeneti megelőlegezését az 1. § a), b) és d) pontja szerinti együttműködési program esetén, ha az igazoló hatóság által kezelt vonatkozó programszámla alegyenlege a kifizetéseket nem teszi lehetővé.”

2. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § a), b) és d) pontja szerinti együttműködési program esetén a nemzeti hatóság gondoskodik
a) – az irányító hatóság által megkötött TA támogatási szerződés alapján – a hazai társfinanszírozási támogatás kifizetéséről a hazai TA kedvezményezett és az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett részére,
b) az a) pontban meghatározott kifizetéssel összefüggésben keletkezett követelés kedvezményezett általi visszafizetésének elmulasztása esetén annak behajtásáról,
c) a tagállami helytállás hazai irányító hatóság részére történő kifizetéséről, valamint
d) a 4. § (9) bekezdés d) pontja szerint külföldi partnerországi TA társfinanszírozás az igazoló hatóság részére történő megelőlegezéséről.”

3. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A hazai társfinanszírozás teljes összegét a hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett a projekt végrehajtásának teljes időtartama alatt jogosult felhasználni, és a vonatkozó előleg-elszámolást a számlákkal és gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal együtt nyújtja be a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek, illetve a hazai TA kedvezményezett a hazai társfinanszírozásra vonatkozó előleg-elszámolást a nemzeti hatóságnak.
(2) A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni
a) a hazai társfinanszírozást, ha hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül nem nyújt be előleg-elszámolást,
b) az elszámolásból eredő különbözetet, ha az előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás összege magasabb, mint a hazai kedvezményezett, illetve a hazai TA kedvezményezett részére hitelesített összköltség hazai társfinanszírozás része.
(3) A visszafizetés határideje hazai kedvezményezett esetén a projektrész, hazai TA kedvezményezett esetén a TA projekt pénzügyi zárását követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc nap.
(4) Ha a hazai kedvezményezett nem vagy csak részben tesz eleget a hazai társfinanszírozás vonatkozásában az e rendeletben meghatározott jogcímen felmerült visszafizetési kötelezettségének, a pénzügyi átutalási egység a 4. § (6) bekezdése szerinti biztosíték érvényesítésével gondoskodik a vissza nem fizetett összeg behajtásáról. Ha a kikötött biztosíték érvényesítése eredménytelen volt, a pénzügyi átutalási egység a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.
(5) A nemzeti hatóság gondoskodik a hazai TA kedvezményezett és az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett által vissza nem fizetett összeg behajtásáról.
(6) Ha szabálytalanság esetén a hazai kedvezményezett nem fizeti vissza határidőre az uniós támogatási összeg visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére, így az irányító hatóság és a vezető kedvezményezett között fennálló uniós támogatási szerződés alapján az uniós támogatási összeg nem hajtható be és a nemzeti hatóságnak helytállási kötelezettsége keletkezik, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ezen összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti késedelmi kamattal növelten követelheti tőle.
(7) A visszafizetési kötelezettséggel érintett összeg – az annak visszafizetésére szóló fizetési felszólításában megjelölt határidő lejártáig – nem tekinthető a támogatási összeg jogosulatlan igénybevételének. A hazai társfinanszírozás fel nem használt részének határidőre történő visszafizetése esetén nem keletkezik az Ávr. szerinti kamatfizetési kötelezettség.
(8) Ha a hazai kedvezményezettet, a hazai TA kedvezményezettet, illetve az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezettet érintő szabálytalanságból fakadó összeget az együttműködési program zárásáig nem lehet behajtani, akkor a behajtásra tett kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett, illetve az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett zárójelentésének jóváhagyásától számított tíz évig meg kell őrizni.
(9) Az igazoló hatóság a 4. § (9) bekezdés d) pontja szerint megelőlegezett összeget a külföldi partnerországi TA társfinanszírozás ismételt rendelkezésre állását követő tizenöt napon belül köteles visszafizetni a nemzeti hatóság részére.”

4. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A megelőlegezés mértéke a hazai kedvezményezett projektrészére megítélt uniós támogatás összegének legfeljebb
a) 50%-a, de legfeljebb egymillió euró civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság, mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a kincstárban vezeti, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt uniós támogatásának összege nem éri el az egymillió-ötszázezer eurót.”

5. § (1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A megelőlegezés összege forintban kerül meghatározásra és kifizetésre a megelőlegezési szerződés megkötésétől számított harminc napon belül. A megelőlegezés forintban meghatározott összegét az adott évi központi költségvetés tervezése során az államháztartásért felelős miniszter által megállapított tervezési árfolyam alkalmazásával határozzák meg.”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megelőlegezett összeget a 8. § (3) bekezdés
a) a) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb a projektrészre eső uniós támogatás 50%-át meghaladó uniós támogatás,
b) b) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb az uniós támogatási részlet kifizetésének
hazai kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül vissza kell utalni a megelőlegezési szerződésben meghatározott módon.
(6a) A megelőlegezett összeg azon részét, amellyel szemben uniós támogatási összeg kifizetésére nem kerül sor, legkésőbb az utolsó uniós támogatási részlet kifizetésének hazai kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül vissza kell utalni a megelőlegezési szerződésben meghatározott módon.”
„(1a) A programokban részt vevő országok megállapodásban meghozott döntése esetén a vezető kedvezményezettel szemben előírt követelést az (1) bekezdés szerinti szerv csak akkor hajtja be, ha a követelés kamat nélkül számított összege projektenként és számviteli évenként a 250 eurót meghaladja.”

1. 3. § (1) bekezdés 7. pontjában a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg, az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés 8. pontjában a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés 18. pontjában az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

4. 3. § (1) bekezdés 27. pontjában az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

5. 3. § (1) bekezdés 31. pontjában a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg, az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

6. 3. § (1) bekezdés 32. pontjában a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

7. 4. § (4) bekezdésében a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

8. 5. § (3) bekezdésében a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

9. 6. § (7) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

10. 7. § (8) bekezdés záró szövegrészében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

11. 8. § (1) bekezdésében a „– központi költségvetési szerv részére kérelem nélkül, nem központi költségvetési szerv részére kérelemre –” szövegrész helyébe a „kérelemre” szöveg,

12. 8. § (6) bekezdésében a „nem központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „hétszázezer eurót meghaladó uniós támogatástartalmú projektrésszel rendelkező” szöveg,

13. 9. § (3) bekezdésében a „hazai kedvezményezett projektrészéhez nyújtott uniós támogatás 30%-át” szövegrész helyébe a „8. § (3) bekezdése szerinti mértéket” szöveg,

14. 10. § (1) bekezdésében a „biztosíthat” szövegrész helyébe a „biztosít” szöveg,

15. 38. § (1) bekezdés b) pontjában a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

16. 38. § (2) bekezdésében az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

17. III. Fejezet címében a „PROGRAM ÉS AZ INTERREG–IPA MAGYARORSZÁG–SZERBIA” szövegrész helyébe a „PROGRAM, AZ INTERREG–IPA MAGYARORSZÁG–SZERBIA EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM ÉS AZ INTERREG V–A SZLOVÁKIA–MAGYARORSZÁG” szöveg,

18. 10. alcím címében a „leírás” szövegrész helyébe a „leírása” szöveg,

19. 42. §-ban a „Program és az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia” szövegrész helyébe a „Program, az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program és az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország” szöveg,

20. 47. § (1) bekezdésében a „megbízásából a közös titkárság” szövegrész helyébe az „a közös titkárság bevonásával” szöveg,

21. 58. § (2) bekezdésében a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,

22. 68. § (1) bekezdésében az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a), b) és d)” szöveg,

23. 68. § (2) bekezdésében a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg, a „részt vevő” szövegrész helyébe a „résztvevő” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés 15. pontjában a „c) és f) pontja” szövegrész,

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 24. napjával.