• Tartalom

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.08.02.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/K. §-sal egészül ki:

76/K. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 31-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az OEP a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. hatálybalépése napján hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az érintett időszakban finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére jogosultak.”

2. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Kr.

a) 14. § (10) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrész helyébe a „260 000 Ft” szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében a „400 Ft” szövegrész helyébe az „500 Ft” szöveg,

c) 23. § (1) bekezdésében a „44,2 Ft/hó” szövegrész helyébe az „53,2 Ft/hó” szöveg,

da) a) pontjában a „399 000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „480 000 Ft/hó” szöveg,

db) b) pontjában a „450 000 Ft/hó” szövegrész helyébe az „542 000 Ft/hó” szöveg,

dc) c) pontjában az „530 000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „638 000 Ft/hó” szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében az „1,415 millió forint” szövegrész helyébe az „1,703 millió forint” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelethez

 

 

 

millió forint

Megnevezés

2016. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

Praxisfinanszírozás

106 292,0

 

Eseti ellátás díjazása

649,3

 

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

117 047,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

Iskolaegészségügyi ellátás

2 317,1

 

Védőnői ellátás

22 009,8

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

 

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

25 028,2

3.

Fogászati ellátás

27 946,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 196,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

9.

Otthoni szakápolás

4 596,8

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

Célelőirányzatok

 

Méltányossági alapon történő térítések

5 611,3

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

55,0

 

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

750,0

 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

 

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

41 602,0

 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

8 600,0

 

Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása

7 779,0

 

 

Fiatal szakorvosok támogatása

2 520,0

13.

Célelőirányzatok összesen

66 937,3

15.

Mentés

30 255,1

17.

Laboratóriumi ellátás

22 002,4

Összevont szakellátás

 

Járóbeteg szakellátás

128 656,6

 

Fekvőbeteg szakellátás

445 419,2

 

- aktív fekvőbeteg szakellátás

373 989,1

 

- krónikus fekvőbeteg szakellátás

65 380,3

 

- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 049,8

 

- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok

5 000,0

 

Extrafinanszírozás

1 000,0

 

Speciális finanszírozású szakellátás

78 780,7

18.

Összevont szakellátás összesen

653 856,5

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

3 321,3

22.

Alapellátás megújításának II. üteme

0,0

Összesen

982 359,9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére