• Tartalom

227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:)

f) a Nemzetközi Oktatási Központ.”

(2) Az R1. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Nemzetközi Oktatási Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.”

(3) Az R1. a következő 10/E. §-sal egészül ki:

10/E. § A Nemzetközi Oktatási Központ országos illetékességgel végzi a nemzetközi és nyelvi oktatással, képzéssel, konferenciákkal, értekezletekkel, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben a hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat, ennek keretében:
a) kapcsolatot tart a Nemzetközi Rendészeti Akadémiával (a továbbiakban: ILEA) és a Közép-Európai Rendőrakadémiával (a továbbiakban: KERA) és ellátja az ezzel összefüggő logisztikai feladatokat,
b) részt vesz az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: CEPOL) működtetésében, vezetőtestületében, bizottságaiban és munkacsoportjaiban, végzi a koordinációval, tanfolyamszervezéssel, továbbá a tagállamokban megrendezésre kerülő tanfolyamok magyar oktatóinak és résztvevőinek delegálásával kapcsolatos feladatokat, végzi a CEPOL Titkárság székhelyéül szolgáló 1066 Budapest, Ó utca 27. szám alatti épület fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
c) működteti a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát (ICOFI), ellátja a logisztikai feladatokat és személyzetet biztosít,
d) személyzetet biztosít az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda és a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda részére,
e) koordinálja és támogatja az Európai Unióban, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetében való tagságból és más nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó oktatási és képzési feladatokat,
f) nemzetközi szervezetek felkérése alapján belföldön és külföldön végrehajtja a szakmai képzéseket, tanácsadókat és specialistákat biztosít, továbbá közreműködik a rendvédelmi reformok, kutatások végrehajtásában,
g) nyelvi képzést és vizsgáztatást szervez,
h) szervezi a feladatkörébe utalt hazai és nemzetközi konferenciákat, képzéseket, demonstrációs bemutatókat,
i) nemzetközi rendészeti képzésekkel kapcsolatosan koordinációs feladatokat lát el,
j) rendészettel kapcsolatos és humán alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végez, valamint ilyen kutatásokat támogat,
k) gondoskodik a tevékenységéből származó ismeretek, tapasztalatok hazai terjesztéséről, publikálásáról, szakmai hasznosításáról.”

(4) Az R1. a következő 15/C. §-sal egészül ki:

15/C. § A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 2016. szeptember 1-jétől Nemzetközi Oktatási Központként működik tovább.”

(5) Az R1. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Ez a rendelet az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) II. fejezet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(6) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi
erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti személyügyi központként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.”

(2) Az R2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A KSzSzR működtetéséről a miniszter gondoskodik.
(2) A KSzSzR működtetéséhez szükséges informatikai, műszaki üzemeltetési feltételeket – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával – a miniszter biztosítja.”

(3)2 Az R2. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § (1) A jogszabály alapján a személyügyi központ feladatkörébe utalt, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságtól (a továbbiakban: KSZF) a Belügyminisztériumba átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a KSZF jogutódja a Belügyminisztérium.
(2) A KSZF által ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, és ezzel összefüggésben megilletik a KSZF magánjogi jogai és kötelezettségei, valamint az ezzel, illetve a KSZF munkavégzésével összefüggésben szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek.”

(4) Az R2.

a) 10. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés c) pontjában a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg,

b) 17. §-t megelőző alcím címében, 17. § (1)–(4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „személyügyi központ” szöveg,

c) 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R2.

a) 1. §-ában az „és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész,

b) 2. § 6. pontjában az „és a Hivatal” szövegrész,

c) 14. §-t megelőző alcím címében, 14. § nyitó szövegrészében, 15. § (2) és (3) bekezdésében, 16. §-ában a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős” szövegrész,

e) 17. § (2) bekezdés f) pontjában az „a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter” szövegrész.

3. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontjába foglalt táblázat 1. alpont 1.9. sora.

4. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

5. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszteri döntést követően a védekezési és katasztrófavédelmi szúnyoggyérítési költségekhez kapcsolódó támogatásokat a miniszter – a (2) bekezdés szerinti feljegyzésen alapuló – utalványozása alapján a kincstár folyósítja. A helyreállítási költségekre jóváhagyott támogatás a kincstárhoz benyújtott, a kivitelezés teljesítését igazoló számla alapján – a 3/A. § szerinti támogatási előleg igénybevétele esetén a 3/A. § (5) bekezdése szerinti elszámolás elfogadását követően – vehető igénybe. A támogatott helyi önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) az elszámoláshoz benyújtandó számla eredeti példányán – sokszorosítás előtt – az ebr42 rendszerben a pályázathoz tartozó igénylésazonosítót feltünteti.”

(2) Az R3. 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a kincstár folyósítja azzal, hogy)

d) a támogatás lehívására a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül – az elszámolási határidő-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül – benyújtott számlák esetében van lehetőség, a lehívási határidő elmulasztása jogvesztő.”

(3) Az R3.

b) 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe az „illetékes” szöveg,

c) 8. melléklet A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó elszámoláshoz alcímében, a Számlaösszesítő a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz címében a „beszámolóhoz” szövegrész helyébe az „elszámoláshoz” szöveg

lép.

6. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § Ha jogszabály rendelkezése alapján az e rendelet szerinti szolgáltatást kötelezően igénybevevő szervezet egyesül egy másik – ilyen szolgáltatást kötelezően igénybe nem vevő – költségvetési szervvel vagy minisztériumi háttérintézménnyel, akkor az igénybevételre nem kötelezett szerv 1. mellékletben meghatározott szolgáltatások tárgyában, azok igénybevételére kötött szerződéseiből származó jogok és kötelezettségek a központi szolgáltatóra szállnak át – a közbeszerzési tárgyú szerződések esetében jogutódként –, az ilyen szerződések esetében a központi szolgáltató az igénybevételre nem kötelezett szerv helyébe lép.”

7. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 14. §-a.

8. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szig.R.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni.”

(2) A Szig.R. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha az (1) bekezdés szerinti sorrend megtartásával az ujjnyomat nem rögzíthető, az ujjnyomatot a két kézfej azon (1) bekezdés szerinti ujjairól kell rögzíteni, amelyek az ujjnyomat rögzítésére alkalmasak.
(1b) Az adat felvételezésekor és az okmányban jelölni kell, hogy mely ujjakról történt az ujjnyomat-rögzítés.”

(3) A Szig.R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha
a) az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be, ide nem értve az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat,
b) az gyártáshibás,
c) a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza az Nytv.-ben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait,
d) az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra,
e) a tároló elem nem működik,
f) a 65. életévét betöltött kérelmező tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány helyett az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt igényel,
g) a 65. életévét betöltött kérelmező az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány helyett tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt igényel,
h) a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri.”

(4) A Szig.R. 47. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A talált, 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat tartalmazó borítékot le kell adni a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak. A leadott, 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat tartalmazó borítékot a járási hivatal haladéktalanul selejtezi.”

(5) A Szig.R. 53. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A talált, a (3) bekezdés szerinti kódokat tartalmazó borítékot le kell adni a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak. A leadott, (3) bekezdés szerinti kódokat tartalmazó borítékot a járási hivatal haladéktalanul selejtezi.”

(6) Hatályát veszti a Szig.R. 56. § (4) bekezdés b) pontjában és 56. § (6) bekezdésében a „vagy meghatalmazottja” szövegrész.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, valamint az 5–9. § és 11. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) II. fejezet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.6. alponttal egészül ki:
(Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye)
„2.6. a Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest”

2. melléklet a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

    1.    Az R4. 1. melléklet I. alcímébe foglalt táblázata a következő 8. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

 

Központi szerv

Területi szerv

Helyi szerv]

„8.

 

Nemzetközi Oktatási Központ

–”

    2.    Az R4. 1. mellékletének V. alcímébe foglalt táblázata a következő 22. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

 

Központi szerv

Területi szerv

Helyi szerv]

„22.

 

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

–”

3. melléklet a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

    1.    Az R4. 2. melléklet I. alcímébe foglalt táblázata a következő 13. sorral egészül ki:

 

[A

B

 

Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység

Állományilletékes parancsnok]

„13.

Nemzetközi Oktatási Központ

igazgató”

    2.    Az R4. 2. melléklet V. alcímébe foglalt táblázat B:4a mezőjében az „igazgató” szövegrész helyébe a „főigazgató” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdése a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére