• Tartalom
Oldalmenü

229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 268/2010. Korm. r.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A KIFÜ-t elnök vezeti, tevékenységét elnökhelyettesek segítik.
(2) A elnökhelyettesek vezetői megbízását az elnök javaslatára a miniszter adja és vonja vissza. Az elnökhelyettesek feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.”

2. § A 268/2010. Korm. r. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A KIFÜ ellátja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.
(5) A Központi Informatikai Beszerzési Rendszert a miniszter a KIFÜ útján működteti.”

2. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2011. Korm. r.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Fejlesztési Programot a miniszter a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján működteti.”

4. § Az 5/2011. Korm. r. 5/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter az 5/A. §-ban meghatározott közfeladat ellátása érdekében – a felhasználók igényeit figyelembe véve – megállapodást köt a KIFÜ-vel, amelyben a felek rögzítik
a) a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztériumi fejezet, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére történő finanszírozás keretében (a továbbiakban: központi finanszírozás) nyújtott – az 5/A. § (3) bekezdése szerint meghatározott – szolgáltatások körét és a szolgáltatásoknál kötelezően teljesítendő szolgáltatásminőségi követelményeket,
b) a központi finanszírozás kereteit meghaladó, közvetlen finanszírozással elérhető szolgáltatások körét és az azokra vonatkozó szolgáltatásminőségi követelményeket,
c) a b) pont szerinti közvetlen finanszírozású szolgáltatások díjképzésének alkalmazott módszerét, valamint
d) a változáskezelésre vonatkozó részletes szabályokat.”

5. § Az 5/2011. Korm. r. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a felhasználó vagy az intézményfenntartó a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésekor már rendelkezik az 5/A. § (1) bekezdése szerinti, adathálózati és internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hatályos szerződéssel, akkor a szerződésben a KIFÜ a Módr2. hatálybalépésétől kezdve a jövőre nézve gyakorolja és teljesíti a szolgáltatóval szemben a felhasználó vagy az intézményfenntartó szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. A szerződések átadás-átvételét a KIFÜ és az intézményfenntartó bonyolítja le.”

6. § Az 5/2011. Korm. r.

1. 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A KIFÜ” szöveg,

2. 5/A. § (2) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a KIFÜ” szöveg,

3. 5/B. § (2) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A KIFÜ” szöveg,

4. 5/B. § (3) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A KIFÜ” szöveg,

5. 5/C. § (1) bekezdésében az „az Intézetnek” szövegrész helyébe az „a KIFÜ-nek” szöveg, az „az Intézet és a felhasználó” szövegrész helyébe az „a KIFÜ és a felhasználó” szöveg, az „Az Intézet a bejelentés” szövegrész helyébe az „A KIFÜ a bejelentés” szöveg,

6. 5/C. § (2) bekezdésében az „az Intézet” szövegrészek helyébe az „a KIFÜ” szöveg,

7. 5/C. § (3) bekezdésében az „az Intézet” szövegrészek helyébe az „a KIFÜ” szöveg,

8. 5/C. § (5) bekezdésében az „az Intézettel” szövegrész helyébe az „a KIFÜ-vel” szöveg, az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A KIFÜ” szöveg,

9. 5/D. §-ában az „az Intézetnek” szövegrész helyébe az „a KIFÜ-nek” szöveg,

10. 7. § (4) bekezdésében az „Az Intézetnek” szövegrész helyébe az „A KIFÜ-nek” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az 5/2011. Korm. r.

c) 6/A. §-a, valamint

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.