• Tartalom

23/2016. (VI. 29.) BM rendelet

23/2016. (VI. 29.) BM rendelet

egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.09.30.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím és a 26–27. melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím és a 28. melléklet tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.”

2. § (1)2

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a a következő (18)–(20) bekezdéssel egészül ki:

„(18) A szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 37. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(19) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és a hosszú távú mobilitási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 38. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(20) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét az e rendelet 39. mellékletében meghatározott bejelentő lapon köteles teljesíteni.”

3–7. §3

8. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendelet 37. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(8) E rendelet 38. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. §4

10. § (1)5

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép,

b) a 22. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki,

c) a 23. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki,

d) a 24. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

11. §6

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

12. §7

13. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Ez a rendelet
a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

14. § (1)8

(2)9

(3) Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pontjának 3. alpontja.

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

15–18. §10

5. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása

19–21. §11

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 14. § (2) bekezdése és a 27. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 13. §, a 14. § (3) bekezdése, a 6., 22–24. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

23. § (1) Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–5. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez12

6. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

Nemzeti vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜_⎜

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

Kérelem átvételének dátuma:

 

 

 

____ év __ hónap__ nap

 

 

 

 

 

Benyújtott betétlapok:

„A”: __ db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

I. Vízumkérő személyi adatai

Vízumkérő neve

1. Családi neve:

____

2. Utóneve(i):

____

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____

4. Utóneve(i):

____

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____

6. Utóneve(i):

____

Születési helye

7. Ország:

____

8. Település:

____

9. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

10. Neme:

Férfi

Nő:

11. Állampolgársága:

____

II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye

21. Irányítószám:

____

22. Ország:

____

23. Település:

____

24. Közterület neve:

____

25. Házszám:

____

26. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

____

 

III. Úti okmány adatai

31. Útlevelének száma:

____

32. Útlevelének típusa:

Magánútlevél

Szolgálati útlevél

Diplomata útlevél

Egyéb, éspedig ____

Útlevelének kiállítási helye

33. Ország:

____

34. Település:

____

35. Kiállítási ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

36. Érvényességi ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

 

IV. Kérelem indokai

41. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

□ Magyar nyelv megőrzése, ápolása

□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése

□ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása

□ Családi kapcsolatok erősítése

42. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy

családi neve: ____

utóneve: ____

születési családi név: ____

születési utónév: ____

születési idő:

____ év ____ ____ nap

születési hely (település): ____ ország: ____

családi kapcsolat:

□ szülő □ házastárs □ szülő □házastársa □ gyámolt gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastárs a

□ egyéb

43. személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási engedély □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként elismert

 

V. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje

51. Magyarországra érkezésének várható időpontja:

____ év ____ hónap ____nap

52. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:

____ nap

 

53. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni

□ Egyszer

□ Többször

VI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai

61. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?

Igen

Nem

62. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:

____ év

____ hónap

____ nap

63. Itt-tartózkodásának vége:

____ év

____ hónap

____ nap

64. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:

____-____

 

VII. Magyarországi tartózkodásának helye

Irányítószám:

____

Település:

____

Kerület: ____

Közterület neve:

____

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____

Házszám:

____

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: ____

Ajtó: ____

 

VIII. Utazásra vonatkozó adatok

81. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:

Repülőgép

Gépkocsi

Vonat

Busz

Hajó

Egyéb, éspedig

____

82. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________

83. Menetjegyének érvényessége:

____ év

____ hónap

____ nap

84. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ____

IX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

91. Volt-e korábban büntetve?

Igen

Nem

92. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
. ____.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

93. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?

Igen

Nem

94. Kiutasították-e korábban Magyarországról?

Igen

Nem

95. Ha kiutasították, mikor?

____ év

____ hónap

____ nap

196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

□Igen □ Nem

97. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? ____

98. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország: ____

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.

Kelt: ____

.................................................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

Vízumbélyeg betűjele és sorszáma:

_-_______

Vízum kiállításának dátuma:

____ év __ hónap __ nap

 

 

Beutazások száma:

__

Vízumba foglalt tartózkodási idő:

___ nap

Vízum érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

Megjegyzés:

A hatóság tölti ki!

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ___________________ Az elutasítás kelte: _____ év ___ hónap ___ nap

Az elutasítás oka (röviden):

„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai

A hatóság tölti ki!

Betétlap sorszáma: __

Kiskorú gyermek neve

1. Családi neve:

____

2. Utóneve(i):

____

Előző neve

3. Családi neve:

____

4. Utóneve(i):

____

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____

6. Utóneve(i):

____

Születési helye

7. Ország:

____

8. Település:

____

9. Születési ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

10. Neme:

Férfi:

Nő:

11. Állampolgársága:

____

7–21. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez13

22. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem szezonális munkavállalás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

Beutazás helye és ideje:

___________________ ............... év................. nap

 

 

 

 

 

Vízum száma és érvényessége:

___________________ ............... év................. nap

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

___________________ ............... év................. nap

 

Az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _______________________________

□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:_________________________________

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át.

□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri.

□ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város)

 

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:

férfi

családi állapota:
nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált

születési idő:
............... év................. nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának helye, ideje:


___________________
............... év................. nap

útlevél típusa:

magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:

............... év................. nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését? ______év __________ napig

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

 

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos □bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ________________

 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

munkaviszonyból származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

 

6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

□ igen □ nem

vízummal?

□ igen □ nem

menetjeggyel?

□ igen □ nem

anyagi fedezettel?

igen, összege:

□ nem

7. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen □ nem ______ év ____________ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen □ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: Település:
Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen □ nem
Az engedély száma és érvényessége:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból, .............. év................. napig engedélyezem.

 

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: …........................................

Az elutasítás kelte: ............... év................. nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ............... év................. nap

A döntés indoka (röviden):

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 

a tartózkodás célját igazoló okirat

 

● a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat

 

● az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat

 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat
● 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
● lakásbérleti szerződés
● szívességi lakáshasználatról szóló okirat
● kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
● egyéb okirat

 

a megélhetést igazoló okirat

 

● munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés

 

● egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)

 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

 

„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

1. Magyarországi munkáltató adatai

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

3. Iskolai végzettsége:□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb

4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

5. Munkavégzés helye(i):
5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
………. (irányítószám)
…………………………………..(cím)

5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
…………….(irányítószám)
……………………………………..(cím)

5.3. A foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:
............... év................. nap

7. Munkakör (FEOR szám):

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem9. Korábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:………………………………………
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:……………………………………………………………………………………
címe:……………………………………………………………………………………
A kérelem benyújtását megelőző öt évben korábban dolgozott-e már szezonális munkavállalási engedéllyel Magyarországon?
□ igen □ nem
Ha igen: melyik év(ek)ben? ______________________
Előző szezonális munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése: ___________________________________
10. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e? igen nem

11. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
……………………….. -tól ……………………… -ig ……………………….. -tól ……………………… -ig
……………………….. -tól ……………………… -ig ……………………….. -tól ……………………… -ig

12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? Igen □Nem

◻    a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;
◻    a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;
◻    a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
◻    Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is

23. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából,
illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⎜__________

Tartózkodási engedély kiállítása

Beutazás helye és ideje:

___________________ ............... év................. nap

Arcfénykép

helye

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

___________________ ............... év................. nap

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

___________________ ............... év................. nap

Hosszú távú mobilitási engedély kiállítása:

Beutazás helye és ideje: ___________________ ............... év...........hó ...... nap

Az első tagállam, ahol vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodott: __________________________

Az első tagállam által kiadott tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényessége: _______________……….év…..hó….nap

Az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _______________________________

□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:_________________________________

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye:

□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át.

□ A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri.

□ A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város)

 

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:

férfi

családi állapota:
nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált

születési idő:
............... év................. nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának helye, ideje:


___________________
............... év................. nap

útlevél típusa:

magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:

............... év................. nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését? _____ év ________ napig

Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

 

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: ______________ ____

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

munkaviszonyból származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

 

6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel? □ igen □ nem

vízummal?
□ igen □ nem

menetjeggyel?
□ igen □ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:
□ nem

7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
□vízum
□tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
□ vízum
□ tartózkodási engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély
□ egyéb

□ tartózkodási vízum
□ letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély
□ bevándorlási engedély
□ EU Kék Kártya
□ külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

8. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen □ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen □ nem _________ év ___________________ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen □ nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen □ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország: Település:
Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________
A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:
Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen □ nem
Az engedély száma és érvényessége:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból, .............. év................. napig engedélyezem.

 

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: …........................................

Az elutasítás kelte: ............... év................. nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ............... év................. nap

A döntés indoka (röviden):

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a Magyarországon töltött rövid távú mobilitási időszak lejárta előtt 20 nappal, kell benyújtani.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 

a tartózkodás célját igazoló okirat

 

● a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy megbízólevél, amely tartalmazza: a) hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját a vezető állású munkavállaló és szakértő esetében legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább három, legfeljebb hathónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül, b) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását, c) a harmadik országbeli állampolgár beosztását, d) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett szervezethez, e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír.

 

a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozását igazoló irat,

 

● a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat,

 

● a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal,

 

● arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében mely tagállamokban mennyi lesz a vállalaton belüli áthelyezés időtartama,

 

a szálláshely-bejelentő lap, az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátva

 

a megélhetést igazoló okirat

 

● előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás

 

● munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkaszerződés, vagy megbízólevél

 

● egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)

 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

 

„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

1. Magyarországi fogadó szervezet adatai:

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

2. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai:

Név:
Székhely (ország, város):

3. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció:
Vezető □ szakértő □ Gyakornok

4. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén:
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:

5. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

6. Iskolai végzettsége:□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb

7. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

8. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama:

9. Munkakör (FEOR szám):

10. Munkavégzés helye(i):
10.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
………. (irányítószám)
…………………………………..(cím)

10.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki? □ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
…………….(irányítószám)
………………………………………..(cím)

10.3. A foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve: ……………………………………Egyéb nyelvismerete:……………………………………………….
Beszél-e magyarul? □ igen □ nemKorábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző magyarországi foglalkoztatója:
neve és címe:……………………………………………………………………………………

„B” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⎜__________

 

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

Beutazás helye és ideje:

___________________ ............... év................. nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

___________________ ............... év................. nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

___________________ ............... év................. nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

□ férfi □ nő

állampolgársága:

születési idő:

............... év................. nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen □ nem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen □ nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából ............... év................. napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ............... év................. nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ............... év................. nap

A döntés indoka (röviden):

24. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

Bejelentő lap vállalaton belüli áthelyezés keretében történő rövid távú mobilitás esetén

 

1. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:
férfi

családi állapota:
nőtlen/hajadon □ házas
□ özvegy □ elvált

születési idő:
............... év................. nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

2. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának helye, ideje:
___________________ ............... év................. nap

útlevél típusa:
magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:
............... év................. nap

 

3. Magyarországi fogadó szervezet adatai:

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

4. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai:

Név:
Székhely (ország, város):

5. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció:
Vezető □ szakértő □ Gyakornok

6. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén:
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:

7. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

8. Iskolai végzettsége:□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb

9. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

10. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama:

11. Munkakör (FEOR szám):

12. Munkavégzés helye(i):
12.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
………. (irányítószám)
……………………………..(cím)

12.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki? □ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
…………….(irányítószám)
………………………………………..(cím)

12.3. A foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nemKorábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:……………………………………………………………………………………
címe:……………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ......................................................

.....................................................
fogadó szervezet képviselőjének aláírása

25–26. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez14

27. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez15

28. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez16

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25–26. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére