• Tartalom

232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.10.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya – a víziközművek kivételével – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények körében az állami, önkormányzati tulajdonban álló vagy a vízügyi hatóság kijelölő döntése alapján állami üzemeltetésben és fenntartásban lévő, valamint a magántulajdonban lévő, de a vízügyi igazgatóság által fenntartott felszíni vizekre – vízfolyásokra, természetes tavakra, ezek medrére és partjára –, vízkárelhárítási vízilétesítményekre, vízkészletek átcsoportosítását szolgáló vízelosztó, többes rendeltetésű és a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek vízilétesítményeire terjed ki.”

2. § Az R1. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állam tulajdonában álló vizek medrében és azok csatlakozó szárazulatain nádaratás, nádégetés és nádirtás csak a vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulásával végezhető.”

3. § Az R1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1. 3. § (3) bekezdésében a „közcélú vízkárelhárítási vízilétesítmények” szövegrész helyébe az „1. § szerinti vízilétesítmények” szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A mezőgazdasági vízszolgáltató a költségkalkulációt az elkészítését követő 8 napon belül megküldi a mezőgazdasági vízhasználók, valamint a területi vízügyi igazgatási szerv részére. Ha a területi vízügyi igazgatási szerv végzi a mezőgazdasági vízszolgáltatást, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak küldi meg a költségkalkulációt. Vízszolgáltatási szerződés csak a területi vízügyi igazgatási szerv vagy – ha a területi vízügyi igazgatási szerv a vízszolgáltató – az Országos Vízügyi Főigazgatóság által előzetesen jóváhagyott költségkalkuláció alkalmazásával köthető.”

6. § Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A vízszolgáltatással érintett, vízjogi engedélyben szereplő területre vonatkozóan jelentkező
a) állandó költségeket a rendelkezésre állást biztosító alapdíj (a továbbiakban: alapdíj),
b) a változó költségeket a felhasznált vízmennyiséggel arányos díj (a továbbiakban: változó díj)
tartalmazza.
(2) Az alapdíjban és a változó díjban figyelembe vehető költségelemeket az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.”

7. § Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A vízszolgáltatási fürtre vonatkozó alapdíjtételt a vízszolgáltatási fürtre egy mezőgazdasági vízszolgáltatási idényre eső összes állandó költség és az adott mezőgazdasági fürtre vonatkozó vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség hányadosaként kell megállapítani.
(2) A vízszolgáltatási fürtre vonatkozó változó díjtételt a vízszolgáltatási fürtre egy mezőgazdasági vízszolgáltatási idényre eső összes változó költség és az adott mezőgazdasági fürtre vonatkozó vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség hányadosaként kell megállapítani.
(3) A vízszolgáltatási fürtben egy mezőgazdasági vízhasználó által a vízhasználatért fizetendő alapdíjat az (1) bekezdés szerinti alapdíjtétel és a vízhasználó adott vízhasználatra kiadott vízjogi engedélyében meghatározott vízmennyiség szorzata adja.
(4) A vízszolgáltatási fürtben egy mezőgazdasági vízhasználó által a vízhasználatért fizetendő változó díjat a (2) bekezdés szerinti változó díjtétel és a vízhasználó által ténylegesen átvett vízmennyiség – beleértve a vízhasználó csatornarendszerének feltöltését szolgáló vizet is – szorzata adja.
(5) Egy mezőgazdasági vízhasználó által fizetendő vízszolgáltatási díj vízhasználatonként a (3) bekezdés szerint számított alapdíj és a (4) bekezdés szerint számított változó díj összege.
(6) A mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat általános forgalmi adó nélkül kell meghatározni.”

8. § Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben szabályozott ráfordításokat és költségeket
a) az egy mezőgazdasági vízszolgáltatási idényre eső üzemeltetési költségeknek az előző öt év átlaga és az éves infláció figyelembevételével,
b) a fenntartási és karbantartási költségek esetében az 1. melléklet 2. táblázata alapján, a fenntartási feladatok ciklusidejének figyelembevételével
kell meghatározni.”

9. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A mezőgazdasági vízhasználó a részére továbbított víz teljes mennyiségének megfelelő vízszolgáltatás – központi költségvetést terhelő, vízszolgáltatási díj állandó költségének felével csökkentett – díját fizeti meg a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak.
(2) A mezőgazdasági vízhasználóval közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltató megfizeti az általa átvett teljes vízmennyiségnek megfelelő vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetési támogatással csökkentett részét annak a mezőgazdasági vízszolgáltatónak vagy vízügyi igazgatási szervnek, akitől a vizet átvette.
(3) A vízügyi igazgatási szerv az általa üzemeltetett mezőgazdasági vízszolgáltató művel közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak, továbbá a vízkivételt és víztovábbítást egyaránt végző mezőgazdasági vízszolgáltatónak fizeti meg az általa továbbított teljes vízmennyiségnek megfelelő vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetés által biztosított részét. A további mezőgazdasági vízszolgáltatók részére a vízszolgáltatási hálózatban elfoglalt sorrend szerint, a velük közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltató fizeti meg a vízszolgáltatás ellenértékének a központi költségvetés által biztosított részét.
(4) A vízügyi igazgatási szerv az öntözési idényt követő év május 31. napjáig elszámol a vele kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatóval vagy mezőgazdasági vízhasználóval.
(5) A vízszolgáltatás és víztovábbítás tartalmát
a) a vízügyi igazgatósági szerv és a mezőgazdasági vízszolgáltató közötti üzemeltetési,
b) az egyes mezőgazdasági vízszolgáltatók egymás közötti szolgáltatási, továbbá
c) a mezőgazdasági vízszolgáltató és a mezőgazdasági vízhasználó közötti szolgáltatási
szerződés tartalmazza.”

10. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a vízszolgáltatás díjának változó költségeit az alábbiak szerint fizeti meg:
a) 2017. január 1. napja és 2018. december 31. napja között megfizeti a változó költségek felét, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;
b) 2019. január 1. napjától kezdődően teljes mértékben megfizeti a változó költségeket.
(2) A mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a vízszolgáltatás díjának állandó költségeit az alábbiak szerint fizeti meg:
a) 2017. január 1. napja és 2017. december 31. napja között megfizeti az állandó költségek 10%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;
b) 2018. január 1. napja és 2018. december 31. napja között megfizeti az állandó költségek 20%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;
c) 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között megfizeti az állandó költségek 30%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;
d) 2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja között megfizeti az állandó költségek 40%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.
(3) 2021. január 1. napjától kezdődően a mezőgazdasági vízhasználó – a 6. § (1) bekezdésével összhangban – megfizeti az állandó költségek 50%-át, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.”

11. § Az R2. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) hatálybalépését megelőzően megkötött mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéseket felül kell vizsgálni, és azokat e rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított 8. §-ával történő megfelelés érdekében 2017. április 15-ig módosítani kell.”

12. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet 2. alcíme a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R1. mellékletének III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Vízfolyások, csatornák, tározók
1. A medreknek az engedélyezési terv szerinti rendezett állapota kialakításának keretében:
1.1. a feliszapolódások eltávolítása,
1.2. rézsűcsúszás, kagylósodás, mederrongálódások megszüntetése,
1.3. gaztalanítás, kaszálás a csatorna rendeltetésétől függően évenként legalább egyszer vagy kétszer,
1.4. a medreket kísérő töltések engedélyezési terv szerinti helyreállítása, tartozékainak karbantartása, cseréje, pótlása,
1.5. műtárgyakkal kapcsolatos munkák az I. fejezet 3. pontja szerint,
1.6. a mederben, valamint a parti sávban fák, cserjék kivágása,
1.7. gyepápolás: kaszálás, gyomtalanítás, felülvetés, újravetés,
1.8. tartozékok karbantartása az I. fejezet 2. pontja szerint,
1.9. a műtárgyaknál, a különféle keresztezéseknél és a mederből az uszadék eltávolítása,
1.10. hó- és jégeltávolítás,
1.11. a parti sávok kialakítása,
1.12. vízfolyás, csatorna nyomvonal korrekciója, 1 km hosszig,
1.13. nádkaszálás, vízinövényzet-szabályozás,
1.14. üzemi vízszint előállítása, fenntartása,
1.15. kettősműködésű csatornák, illetve öntözőcsatornák belvízelvezetésre történő igénybevételét követően a meder átmosásának biztosítása,
1.16. az állami tulajdonban lévő vízilétesítményeknél – a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához szükséges – a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendelet szerinti, a vizek, vízilétesítmények állapotának feltárását, valamint állapotuk értékelését szolgáló monitoringadatok gyűjtése.”
„5. Az öntözőrendszerek és felszíni vízelvezető főcsatornák fővízkivételénél, valamint a vízátadó helyeken a vízmennyiség mérése a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti módon és a mérési eredmények nyilvántartása.”

2. melléklet a 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

    1.    Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 3.1.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

A

B

C

 

 

Költség összetevők

Állandó költségelemek
(alapdíj)

Változó költségelemek
(változó díj)

 

 

 

 

 

3.1.1.

fenntartás, karbantartás

a 2. táblázatban meghatározottak szerint

vízhiány miatt szükséges vízpótlásból eredő fenntartási költségek

 

 

 

 

    2.    Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 3.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

A

B

C

 

 

Költség összetevők

Állandó költségelemek
(alapdíj)

Változó költségelemek
(változó díj)

 

 

 

 

 

3.2.

Értékesítési külön költség

Rendszerveszteség, ökológiai vízpótlás költsége

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére