• Tartalom

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § (1)3

(2) Az Ép.r. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a kötelező minősítés esetén a rögzítést
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában
is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.”

(3)4

12–27. §5

28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”

29–36. §6

37. § Az Ép.r.

1–16.7

17. 36. § (6) bekezdés b) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly Egyetem”,

18. 36/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vagy az Eszterházy Károly Egyetem”,

19.8

szöveg lép.

38. §9

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése, a 28. §, valamint a 37. § 17–18. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 37. § 1–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 37. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére