• Tartalom

237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet

237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.08.10.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím, valamint a 7–10. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A (16) bekezdésben foglalt kivétellel a 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.”

(2) Az R1. 9. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) 2016. december 31-ig a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint indíthatja képzéseit az a felnőttképzést folytató intézmény, amely
a) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a 2016. évi képzési jegyzéken szerepel, és a MüM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal együttműködési megállapodást kötött,
b) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”, a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”, a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című európai uniós forrásokból finanszírozott programok képzési jegyzékén szereplő képzéseket valósítja meg, vagy
c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.8.1.-14-2015-00001 azonosító számú „Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program” című kiemelt projekt keretében indított gyakorló ápoló és gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéseket, és 2017. december 31-ig az ápoló és csecsemő és gyermekápoló szakképesítéseket valósítja meg.”

2. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 32-es és 34-es szintű szakképesítés – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével – tartalmazza a 11497-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.
(4) Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 52-es és 54-es szintű szakképesítés – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével – tartalmazza a 11498-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.”

4. § (1) Az R2. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 8. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

6. § Az R3. 4. § (4) bekezdésében az „– a 6/B. §-ban és a 6/C. §-ban foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe az „– a 6/C. §-ban és a 6/D. §-ban foglalt kivétellel –” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

    1.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázata a következő 205–206. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés
azonosító száma

Részszakképesítések megnevezése

Szakma-
csoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskola-
rendszeren kívüli képzési idő

A képzés munka-
rendje

MKKR szint

A szakképesítésért felelős miniszter)

2

Szint

Tanul-
mányi terület

Sor-
szám

205

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő

16

XXV

320–480 óra

TK

3

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

206

51

521

01

Díszletkivitelező

4

VI

120–160 óra

TK

3

kultúráért felelős miniszter

    2.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat C:123 mezőjében a „01” szövegrész helyébe a „07” szöveg lép.
    3.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat C:140 mezőjében a „05” szövegrész helyébe a „06” szöveg lép.
    4.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat C:538 mezőjében a „02” szövegrész helyébe a „08” szöveg lép.
    5.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat D:427 mezőjében a „Repülőgép szerelő” szövegrész helyébe a „Repülőgép-szerelő” szöveg lép.
    6.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat E:222 mezőjében a „6” szövegrész helyébe a „7” szöveg lép.
    7.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat G:191 mezőjében a „2év” szövegrész helyébe a „2 év” szöveg lép.
    8.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat I:250 mezőjében az „N, E, TK” szövegrész helyébe a „TK” szöveg lép.
    9.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat I:272, I:273 és I:534 mezőjében a „TK” szövegrész helyébe az „N, E, TK” szöveg lép.
    10.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat J:379 és J:507 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „3” szöveg lép.
    11.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat J:392 mezőjében a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg lép.
    12.    Az R1. 1. melléklet 1. táblázat K:88, K:281 és K:474 mezőjében a „kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős miniszter” szöveg lép.
    13.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat D:10 mezőjében az „Animációrajzoló” szövegrész helyébe az „Animációkészítő” szöveg lép.
    14.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat B:44, B:45 és B:47 mezőjében a „812” szövegrész helyébe a „345” szöveg lép.
    15.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat C:44 mezőjében a „02” szövegrész helyébe a „07” szöveg lép.
    16.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat C:45 mezőjében a „03” szövegrész helyébe a „08” szöveg lép.
    17.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat C:47 mezőjében a „04” szövegrész helyébe a „09” szöveg lép.
    18.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat E:177 mezőjében a „6” szövegrész helyébe a „7” szöveg lép.
    19.    Az R1. 1. melléklet 2. táblázat H:182 mezőjében a „400–600 óra” szövegrész helyébe a „300–400 óra” szöveg lép.
    20.    Az R1. 1. melléklet „2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez” alcím alatti „2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):” pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):
Amennyiben a cellában „–” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 62 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 15 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.”
    21.    Az R1. 1. melléklet „2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez” alcím alatti „2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):” pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):
Amennyiben a cellában „–” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.
A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 60 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 15 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.”
    22.    Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 1. táblázat 74., 305. és 407. sora.

2. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

    1.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 8–9. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(A

B

1

Szakképesítés megnevezése

Szakmairányok)

 

 

8

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

fafúvós, rézfúvós, vonós/pengetős/vonókészítő, orgonaépítő, zongora

9

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

fafúvós, rézfúvós, vonós/pengetős/vonókészítő, orgonaépítő, zongora

 

 

    2.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 20–21. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(A

B

1

Szakképesítés megnevezése

Szakmairányok)

 

 

20

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

21

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

 

 

3. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat B:40 mezőjében a „Rendészet” szövegrész helyébe a „Rendészet és közszolgálat” szöveg lép.

4. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

Az államilag támogatott iskolai rendszerű oktatás tekintetében agrárágazatba tartozó szakképesítések

A

B

1

Azonosító szám

Megnevezés

2

55 621 01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

3

34 621 03

Állattartó szakmunkás

4

35 621 01

Állattartó szakmunkás

5

54 621 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

6

35 813 01

Belovagló

7

35 621 02

Biogazdálkodó

8

55 541 01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

9

55 541 02

Cukor- és édesipari szaktechnikus

10

34 814 01

Családi gazdálkodó

11

34 622 01

Dísznövénykertész

12

34 541 01

Édesipari termékgyártó

13

54 541 01

Élelmiszeripari analitikus technikus

14

54 521 01

Élelmiszeripari gépésztechnikus

15

34 541 02

Élelmiszeripari szakmunkás

16

54 541 02

Élelmiszeripari technikus

17

54 623 01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

18

54 521 02

Erdészeti gépésztechnikus

19

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

20

54 623 02

Erdésztechnikus

21

55 541 03

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

22

34 541 07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

23

34 621 01

Gazda

24

35 622 01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

25

34 624 01

Halász, haltenyésztő

26

55 541 04

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

27

34 622 02

Kertész

28

55 622 01

Kertészeti szaktechnikus

29

34 541 08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

30

34 621 02

Lovász

31

55 541 05

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

32

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

33

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

34

54 521 05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

35

35 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

36

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

37

34 541 04

Molnár

38

55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus

39

54 581 02

Parképítő és fenntartó technikus

40

35 521 03

Patkolókovács

41

35 811 01

Sommelier

42

55 541 06

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

43

34 541 06

Szőlész-borász

44

34 541 09

Tartósítóipari szakmunkás

45

55 541 07

Tartósítóipari szaktechnikus

46

34 541 10

Tejipari szakmunkás

47

55 541 08

Tejipari szaktechnikus

48

54 625 01

Vadgazdálkodási technikus

49

55 581 04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

50

35 215 02

Virágdekoratőr

51

34 215 04

Virágkötő és virágkereskedő

52

35 622 02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

5. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1463–2350. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

1.

A szakmai követelménymodulok

2.

sorszáma

megnevezése

azonosító száma)

 

 

 

1463.

1461.

Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

10001-16

1464.

1462.

Ipari gyártórendszerek

10002-16

1465.

1463.

Irányítástechnikai alapok

10003-16

1466.

1464.

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek

10004-16

1467.

1465.

Villamosipari alaptevékenységek

10005-16

1468.

1466.

Informatikai és műszaki alapok

10007-16

1469.

1467.

Áramkör építése, üzemeltetése

10013-16

1470.

1468.

Mechatronikai rendszerek

10014-16

1471.

1469.

Speciális kezelő helyiség üzemeltetése

11256-16

1472.

1470.

Erősáramú mérések

10017-16

1473.

1471.

Erősáramú szerelések

10018-16

1474.

1472.

Turisztikai termékkínálat

10064-16

1475.

1473.

Turisztikai vállalkozások

10065-16

1476.

1474.

Gazdálkodási alapfeladatok

10066-16

1477.

1475.

Gépírás és irodai alkalmazások

12082-16

1478.

1476.

Gyorsírás

12083-16

1479.

1477.

Üzleti kommunikáció és protokoll

12084-16

1480.

1478.

Rendezvény- és programszervezés

10072-16

1481.

1479.

Titkári ügyintézési gyakorlat

12085-16

1482.

1480.

Általános gumiipari feladatok

10076-16

1483.

1481.

Gumiipari félkész termékek előállítása

10077-16

1484.

1482.

Kaucsukalapú keverékek készítése

10079-16

1485.

1483.

Gumitermékek gyártása

10081-16

1486.

1484.

Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok

10082-16

1487.

1485.

Műanyagipari és gumiipari gépek

10083-16

1488.

1486.

Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai

10084-16

1489.

1487.

Hőre keményedő műanyagok gyártása

10086-16

1490.

1488.

Műanyagfeldolgozás alapjai

10087-16

1491.

1489.

Műanyagfröccsöntés

10088-16

1492.

1490.

Műanyaghegesztés

10089-16

1493.

1491.

Műanyagipari üzemismeretek

10090-16

1494.

1492.

Műanyagok extrudálása

10091-16

1495.

1493.

Műanyagok feldolgozása

10092-16

1496.

1494.

Ruhaipari anyagvizsgálatok

10113-16

1497.

1495.

Ruhaipari gyártmánytervezés

10114-16

1498.

1496.

Textiltermékek összeállítása

10115-16

1499.

1497.

Fehérnemű készítése és értékesítése

10116-16

1500.

1498.

Kötöttáru összeállítása

10117-16

1501.

1499.

Lakástextíliák készítése

10118-16

1502.

1500.

Férfiruhák készítése és értékesítése

10119-16

1503.

1501.

Női ruhák készítése és értékesítése

10120-16

1504.

1502.

Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták

10122-16

1505.

1503.

Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőségellenőrzés

10124-16

1506.

1504.

Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban

10131-16

1507.

1505.

Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban

10134-16

1508.

1506.

Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek

10135-16

1509.

1507.

Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

10138-16

1510.

1508.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

10139-16

1511.

1509.

Befektetési piac termékeinek értékesítése

10140-16

1512.

1510.

Biztosítási piac termékeinek értékesítése

10141-16

1513.

1511.

Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10142-16

1514.

1512.

Biztosítástechnikai feladatok ellátása

10143-16

1515.

1513.

Független biztosításközvetítői működés

10144-16

1516.

1514.

Speciális ügyintézői feladatok ellátása

10146-16

1517.

1515.

Bérügyi szakfeladatok ellátása

10151-16

1518.

1516.

Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

10152-16

1519.

1517.

Könyvvezetési feladatok

10153-16

1520.

1518.

Munkaerő-gazdálkodás

10154-16

1521.

1519.

Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

10155-16

1522.

1520.

Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása

10158-16

1523.

1521.

Vámjogi feladatok ellátása

10159-16

1524.

1522.

Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

10160-16

1525.

1523.

Gépészeti alapozó feladatok

10162-16

1526.

1524.

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10163-16

1527.

1525.

Gyártástervezés és gyártásirányítás

10170-16

1528.

1526.

Karbantartás és üzemvitel

10171-16

1529.

1527.

Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok

10182-16

1530.

1528.

Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

10183-16

1531.

1529.

Öntészeti feladatok

10184-16

1532.

1530.

Kohászati anyagvizsgálatok és mérések

10185-16

1533.

1531.

Kohászati technikus alapfeladatok

10186-16

1534.

1532.

Színesfémkohászati feladatok

10188-16

1535.

1533.

Vaskohászati feladatok

10189-16

1536.

1534.

Bányászati alapismeretek

10196-16

1537.

1535.

Bányászati alapok

10200-16

1538.

1536.

Fluidumkitermelő feladatok

10201-16

1539.

1537.

Gázipari technikusi feladatok

10202-16

1540.

1538.

Mélyfúró feladatok

10204-16

1541.

1539.

Vezetési és szervezési ismeretek

10208-16

1542.

1540.

Épületgépészeti csővezeték-szerelés

10209-16

1543.

1541.

Finommechanikai kötések

10219-16

1544.

1542.

Lőfegyverek javítása

10220-16

1545.

1543.

Lőfegyverek javításának alapjai

10221-16

1546.

1544.

Finommechanikai hajtások

10222-16

1547.

1545.

Műszerész feladatok

10223-16

1548.

1546.

Bútoripari termékek

10230-16

1549.

1547.

Épületasztalos-ipari termékek

10231-16

1550.

1548.

Faipari alapanyagok

10232-16

1551.

1549.

Nyomtatványfeldolgozás

10241-16

1552.

1550.

Color-menedzsment

10242-16

1553.

1551.

Nyomdaipari anyagismeret

10243-16

1554.

1552.

Nyomdaipari gépészeti ismeretek

10244-16

1555.

1553.

Nyomtatási technológiák

10245-16

1556.

1554.

Kézápolás

10250-16

1557.

1555.

Műkörömépítés

10251-16

1558.

1556.

Beton és vasbeton szerkezetek

10274-16

1559.

1557.

Falazás, vakolás

10275-16

1560.

1558.

Szigetelések

10277-16

1561.

1559.

Elektronikai berendezések

10320-16

1562.

1560.

Áramkörök ipari alkalmazása

10321-16

1563.

1561.

Csoportos fitness órák

10335-16

1564.

1562.

Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben

10337-16

1565.

1563.

Közlekedéstechnikai alapok

10416-16

1566.

1564.

Közlekedéstechnikai gyakorlatok

10417-16

1567.

1565.

Járműkarbantartás

10418-16

1568.

1566.

Autószerelő feladatai

10421-16

1569.

1567.

Járműdiagnosztika

10422-16

1570.

1568.

Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor

10430-16

1571.

1569.

Dízelmotoros vasúti járműszerelő feladatai

10437-16

1572.

1570.

Gépkezelők általános ismeretei

10443-16

1573.

1571.

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális feladatai

10444-16

1574.

1572.

Emelőgépkezelő speciális feladatai

10445-16

1575.

1573.

Energiaátalakító berendezés kezelő speciális feladatai

10446-16

1576.

1574.

Építésianyag-előkészítő gépkezelő speciális feladatai

10447-16

1577.

1575.

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladatai

10448-16

1578.

1576.

Targoncavezető speciális feladatai

10449-16

1579.

1577.

Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai

10450-16

1580.

1578.

Hídépítéstan

10474-16

1581.

1579.

Útépítéstan

10476-16

1582.

1580.

Vasútépítéstan

10477-16

1583.

1581.

Fa megmunkálása, fahajók építése

10488-16

1584.

1582.

Hajóberendezések, szerelvények készítése, beépítése

10490-16

1585.

1583.

Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése

10492-16

1586.

1584.

Biztonságos munkavégzés, gazdasági, vállalkozási teendők

10493-16

1587.

1585.

Közlekedés-szállítási alapok

10496-16

1588.

1586.

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai

10497-16

1589.

1587.

Légiszállítási feladatok

10498-16

1590.

1588.

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

12046-16

1591.

1589.

Gyermekfelügyelői feladatok

10523-16

1592.

1590.

Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok

10524-16

1593.

1591.

A szociális ellátás általános tevékenységei

10525-16

1594.

1592.

Logisztikai ügyintéző feladatai

10034-16

1595.

1593.

A napközbeni gyermekellátás feladatai

10529-16

1596.

1594.

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

10530-16

1597.

1595.

Gondozási-ápolási feladatok

10556-16

1598.

1596.

Önálló szociális segítő feladatok

10558-16

1599.

1597.

Elsősegélynyújtási feladatok

10559-16

1600.

1598.

Gondozási-ápolási alapfeladatok

10569-16

1601.

1599.

A szükségletek felmérése

10570-16

1602.

1600.

Sajátos gondozási feladatok

10571-16

1603.

1601.

Gondozási-ápolási adminisztráció

10572-16

1604.

1602.

Személyes gondoskodás

10574-16

1605.

1603.

Művészeti vállalkozások működtetése

10587-16

1606.

1604.

Tervezés és technológia

10588-16

1607.

1605.

Kortárs szakmai környezet

10589-16

1608.

1606.

Kortárs szakmai környezet és ábrázolás

12086-16

1609.

1607.

Öltözéktervezés

12087-16

1610.

1608.

Stílusalakítás

10600-16

1611.

1609.

Egyházi zene szolgáltatása

10603-16

1612.

1610.

Kántor-énekvezető tevékenysége

10604-16

1613.

1611.

Kántor-kórusvezető tevékenysége

10605-16

1614.

1612.

Kántor-orgonista tevékenysége

10606-16

1615.

1613.

Kerámia-porcelán előtanulmányok

10636-16

1616.

1614.

Korrektori feladatok

10641-16

1617.

1615.

Helyi társadalom- és kultúraismeret

10656-16

1618.

1616.

Kulturális rendezvények szervezése

10657-16

1619.

1617.

Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

10658-16

1620.

1618.

Szórakoztató zenész tevékenysége

10721-16

1621.

1619.

Előadó-művészeti tevékenység

10722-16

1622.

1620.

Klasszikus balett

10723-16

1623.

1621.

Kortárs-modern tánc

10724-16

1624.

1622.

Néptánc

10725-16

1625.

1623.

Színházi tánc

10726-16

1626.

1624.

Közösségfejlesztő animátor tevékenységei

10751-16

1627.

1625.

Pénzügyi feladatok ellátása

10774-16

1628.

1626.

Adózási feladatok ellátása

10775-16

1629.

1627.

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

10777-16

1630.

1628.

Számviteli feladatok a gyakorlatban

10808-16

1631.

1629.

Civil szervezet alapítása és vezetése

10810-16

1632.

1630.

Közösségszervezés

10811-16

1633.

1631.

Programszervezés és nonprofit marketing

10814-16

1634.

1632.

Információtechnológiai alapok

10815-16

1635.

1633.

Egészségügyi anyagtani alapismeretek

12088-16

1636.

1634.

CNC gépkezelés, programozás

10818-16

1637.

1635.

CAD alapok

10820-16

1638.

1636.

Informatika alkalmazása

10822-16

1639.

1637.

Infokommunikációs hálózatépítés

12089-16

1640.

1638.

Hálózatszerelés és mérés

10825-16

1641.

1639.

A raktáros feladatai

10036-16

1642.

1640.

Közösségi IT mentor feladatai

10829-16

1643.

1641.

Közösségi informatikai szolgáltató feladatai

10830-16

1644.

1642.

e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása

10831-16

1645.

1643.

Műszaki informatika

10832-16

1646.

1644.

Hálózati alapok

10833-16

1647.

1645.

Számítógépes hibaelhárítás

10834-16

1648.

1646.

Multimédia alkalmazásfejlesztés

10836-16

1649.

1647.

Mobil alkalmazások fejlesztése

10837-16

1650.

1648.

Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése

10841-16

1651.

1649.

Hozzáférési és magánhálózati rendszerek üzemeltetése

10842-16

1652.

1650.

Műsorközlő rendszerek üzemeltetése

10843-16

1653.

1651.

Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia

11208-16

1654.

1652.

Postai ügyintézés

10845-16

1655.

1653.

Térinformatika

10846-16

1656.

1654.

Közbeszerzés alapjai

10848-16

1657.

1655.

Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat

10849-16

1658.

1656.

Jogi alapintézmények

10858-16

1659.

1657.

Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás

12091-16

1660.

1658.

Hulladékgyűjtés és -szállítás

10867-16

1661.

1659.

Környezetvédelmi ügyintéző feladatok

10870-16

1662.

1660.

Hulladékgazdálkodás

10871-16

1663.

1661.

Környezetvédelmi mérések

10872-16

1664.

1662.

Vízműkezelő feladatai

10879-16

1665.

1663.

Közlekedés általános ismerete

12118-16

1666.

1664.

Fürdőüzemi gépész feladatai

10881-16

1667.

1665.

Vízkárelhárítási feladatok

11685-16

1668.

1666.

Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

10890-16

1669.

1667.

Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás

10891-16

1670.

1668.

Gyümölcspálinka-gyártás

10897-16

1671.

1669.

Sajt- és túrógyártás

10898-16

1672.

1670.

Sörgyártás

10899-16

1673.

1671.

Tejtermékgyártás

10900-16

1674.

1672.

Üdítőital és ásványvízgyártás

10901-16

1675.

1673.

Higiénia és minőségbiztosítás

10904-16

1676.

1674.

Gépek karbantartása, vezérlése

10923-16

1677.

1675.

Élelmiszeripari géptan

10924-16

1678.

1676.

Agrárműszaki alapok

10925-16

1679.

1677.

Vágóhídi munka

10927-16

1680.

1678.

Darabolás, csontozás

10928-16

1681.

1679.

Másodlagos húsipari feldolgozás

10929-16

1682.

1680.

Húsipari értékesítés

10930-16

1683.

1681.

Mézeskalács készítés

10942-16

1684.

1682.

Lógondozási feladatok

10951-16

1685.

1683.

Lovaglási feladatok II.

10952-16

1686.

1684.

Fogathajtási feladatok

10953-16

1687.

1685.

Túravezetés, lovagoltatás

10954-16

1688.

1686.

Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai

10957-16

1689.

1687.

Állattenyésztés

10959-16

1690.

1688.

Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10960-16

1691.

1689.

Kertészeti alapismeretek

10961-16

1692.

1690.

Kertészeti munkavállalói ismeretek

10962-16

1693.

1691.

Szabadföldi dísznövénytermesztés

10963-16

1694.

1692.

Fásszárú dísznövénytermesztés

10964-16

1695.

1693.

Növényházi dísznövénytermesztés

10965-16

1696.

1694.

Agrárműszaki erőforrások

10975-16

1697.

1695.

Erdőgazdasági termelés gépei

10976-16

1698.

1696.

Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban

10977-16

1699.

1697.

Ügykezelés a közszolgálatban

11555-16

1700.

1698.

Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás

10984-16

1701.

1699.

Geodéziai alapismeretek

10986-16

1702.

1700.

Digitális térképkezelés

10987-16

1703.

1701.

Fotogrammetria feladatai

10988-16

1704.

1702.

Ingatlannyilvántartási ügyintézés feladatai

10989-16

1705.

1703.

A térinformatika feladatai

10990-16

1706.

1704.

Geodéziai menedzsment

10992-16

1707.

1705.

CAD-ismeretek

10993-16

1708.

1706.

Állattartás

10997-16

1709.

1707.

Növénytermesztés

10998-16

1710.

1708.

Kertészeti alapok

10999-16

1711.

1709.

Mezőgazdasági géptan

11000-16

1712.

1710.

Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

11001-16

1713.

1711.

Takarmányozás

11004-16

1714.

1712.

Kerti munkák

11024-16

1715.

1713.

Kertészeti termesztés

11025-16

1716.

1714.

Üzemgazdaság, ügyvitel

11034-16

1717.

1715.

Napi tevékenységek

11036-16

1718.

1716.

Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

11039-16

1719.

1717.

Mezőgazdasági termelés gépei

11049-16

1720.

1718.

Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban

11050-16

1721.

1719.

Kertfenntartás

11069-16

1722.

1720.

Növényismeret

11070-16

1723.

1721.

Parképítés

11072-16

1724.

1722.

Kerttervezési alapismeretek

11073-16

1725.

1723.

Kerámia-porcelán tárgykészítés

11104-16

1726.

1724.

Egészségügyi alapismeretek

11110-16

1727.

1725.

Szakápolási feladatok

11113-16

1728.

1726.

Bővített kompetenciájú betegellátás

11734-16

1729.

1727.

Alapismeretek az egészségügyi ellátásban

11115-16

1730.

1728.

Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció

11116-16

1731.

1729.

Halottkezelés

11117-16

1732.

1730.

Diabetológiai szakápolás és edukáció

11123-16

1733.

1731.

Pedagógiai interakció

11125-16

1734.

1732.

Szakmódszertan

11126-16

1735.

1733.

Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban

11132-16

1736.

1734.

Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása

11133-16

1737.

1735.

Epidemiológiai szakápolás

11134-16

1738.

1736.

Rehabilitációs ismeretek

11135-16

1739.

1737.

Akadályozottság, korlátozottság

11136-16

1740.

1738.

Ergoterápia

11137-16

1741.

1739.

Fogászati ismeretek

11142-16

1742.

1740.

Gyermekfogászat, fogszabályozás

11143-16

1743.

1741.

A vesepótló kezelések alapjai

11146-16

1744.

1742.

Fülilleszték készítés

11149-16

1745.

1743.

Geriátriai és krónikus beteg szakápolás

11735-16

1746.

1744.

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél

11151-16

1747.

1745.

Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

11152-16

1748.

1746.

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

11153-16

1749.

1747.

Egészségfejlesztés

11154-16

1750.

1748.

Képi diagnosztika alapjai

11157-16

1751.

1749.

Logisztika

11164-16

1752.

1750.

Mentéstechnika

11165-16

1753.

1751.

Sürgősségi betegellátás

11166-16

1754.

1752.

Gyermek intenzív terápia

11169-16

1755.

1753.

Gyógyászati segédeszköz szakismeret

11176-16

1756.

1754.

Légzőszervi szakápolás

11196-16

1757.

1755.

Szakápolástani ismeretek

11197-16

1758.

1756.

A nefrológiai ellátás alapjai

11205-16

1759.

1757.

Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető állapotok

11206-16

1760.

1758.

A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolása

11207-16

1761.

1759.

Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció

11209-16

1762.

1760.

Műszerész ortetika-protetika

11213-16

1763.

1761.

Alapápolás

11221-16

1764.

1762.

Klinikumi ismeretek

11222-16

1765.

1763.

Munka előkészítése, átadása

11288-16

1766.

1764.

Gyógyszergyártási ismeretek alkalmazása

11309-16

1767.

1765.

Gyógyszeripari laboratóriumi feladatok

11310-16

1768.

1766.

Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek

11367-16

1769.

1767.

Textíliák elő- és utókezelése

11368-16

1770.

1768.

Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek és gépei

11369-16

1771.

1769.

Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei

11370-16

1772.

1770.

Jogi és vállalkozási alapismeretek

11378-16

1773.

1771.

Szöveg- és képfeldolgozás

11379-16

1774.

1772.

Tördelés, nyomóforma-készítés

11380-16

1775.

1773.

Nyomtatási technológiák

11381-16

1776.

1774.

Demenciával élő személyek ápolása, gondozása

12092-16

1777.

1775.

Termelésszervezés és -irányítás

11383-16

1778.

1776.

Idegen nyelvű ügyfélkapcsolat

11384-16

1779.

1777.

Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés

11385-16

1780.

1778.

Call/Contact Center rendszer használata idegen nyelven

11386-16

1781.

1779.

Reklám- és marketingtevékenység

12093-16

1782.

1780.

Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11464-16

1783.

1781.

Általános gyógypedagógiai feladatok

11465-16

1784.

1782.

Speciális gyógypedagógiai feladatok

11466-16

1785.

1783.

Óvodai nevelési feladatok

11470-16

1786.

1784.

Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és működtetése

11489-16

1787.

1785.

Takarmányozástan és általános állattenyésztés

11495-16

1788.

1786.

Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok

11632-16

1789.

1787.

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11504-16

1790.

1788.

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

11506-16

1791.

1789.

Ételkészítési ismeretek alapjai

12094-16

1792.

1790.

Ételkészítési ismeretek

12095-16

1793.

1791.

Erdőgazdasági erőforrások

11510-16

1794.

1792.

A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása

11512-16

1795.

1793.

Adóigazgatási feladatok

11513-16

1796.

1794.

Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

11515-16

1797.

1795.

Élelmiszerismeret

11518-16

1798.

1796.

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek

11519-16

1799.

1797.

Vendéglátó kereskedelem

11520-16

1800.

1798.

Cukrász szakmai idegen nyelv

11521-16

1801.

1799.

Cukrász szakmai feladatok

11522-16

1802.

1800.

Pincér szakmai idegen nyelv

11523-16

1803.

1801.

Felszolgálási alapok

11524-16

1804.

1802.

Felszolgáló szakmai ismeret

11525-16

1805.

1803.

Diétás cukrászati termékkészítés

11526-16

1806.

1804.

Vendéglátó gazdálkodás

11527-16

1807.

1805.

Élelmiszerbiztonság

11528-16

1808.

1806.

Szállodai és éttermi szoftverek működtetése

11529-16

1809.

1807.

Kommunikáció

11530-16

1810.

1808.

Ételkészítés technológia

11531-16

1811.

1809.

Nemzetközi cukrászati termék készítése

11532-16

1812.

1810.

Cukrász élelmiszerbiztonság

11533-16

1813.

1811.

Cukrász gazdálkodási ismeretek

11534-16

1814.

1812.

Marketing ismeretek

11535-16

1815.

1813.

Marketing a vendéglátásban

11536-16

1816.

1814.

Vendéglátó menedzsment

11537-16

1817.

1815.

Vendéglátás marketingje

11538-16

1818.

1816.

Vendéglátó ételkészítés

11539-16

1819.

1817.

Idegen nyelv a vendéglátásban

11540-16

1820.

1818.

Üzletvezetés a vendéglátásban

11541-16

1821.

1819.

Gondozás és egészségvédelem

11542-16

1822.

1820.

Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében

11543-16

1823.

1821.

Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

11544-16

1824.

1822.

Vízügyi alapismeretek

11545-16

1825.

1823.

Műszaki ismeretek

11546-16

1826.

1824.

Vízügyi ügyintéző feladatok

11547-16

1827.

1825.

Vízgazdálkodási alapismeretek

11548-16

1828.

1826.

Vízügyi műszaki ismeretek

11549-16

1829.

1827.

Csatornamű kezelő feladatai

11550-16

1830.

1828.

Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára

11551-16

1831.

1829.

Önvédelem és intézkedéstaktika

11552-16

1832.

1830.

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok

11553-16

1833.

1831.

Irodai szakmai idegen nyelv

11554-16

1834.

1832.

Szakács szakmai idegen nyelv

12096-16

1835.

1833.

Társadalomismeret és szakmai kommunikáció

11556-16

1836.

1834.

Hallásakusztika

11109-16

1837.

1835.

Hallásjavító eszközök forgalmazása

12050-16

1838.

1836.

E-közigazgatási ismeretek

11559-16

1839.

1837.

Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven

11560-16

1840.

1838.

Gazdálkodási ismeretek

11561-16

1841.

1839.

Táplálkozástudomány ismeretek

11562-16

1842.

1840.

Minőségbiztosítás a közétkeztetésben

11563-16

1843.

1841.

Civil szervezetek gazdálkodásának alapjai és forrásszervezés

11564-16

1844.

1842.

Irányított közétkeztetés gyakorlat

11565-16

1845.

1843.

Hangmester szakmai ismeretek

11566-16

1846.

1844.

Hangkultúra, médiatechnika

11567-16

1847.

1845.

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége

11568-16

1848.

1846.

Magánénekes tevékenysége

11569-16

1849.

1847.

Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása

11570-16

1850.

1848.

Zeneszerző tevékenysége

11571-16

1851.

1849.

Mechatronikai alapozó feladatok

11572-16

1852.

1850.

Vízből mentés II.

11573-16

1853.

1851.

Nyíltvízi mentés természeti környezete

11574-16

1854.

1852.

Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben

11575-16

1855.

1853.

Szuggesztív kommunikáció

11576-16

1856.

1854.

Jármű- és gépszerelés

11577-16

1857.

1855.

Építő-, szállító- és munkagép szerelés

11578-16

1858.

1856.

Műszaki rajzolás alapjai

11579-16

1859.

1857.

Digitális rajzi környezet

11580-16

1860.

1858.

Digitális műszaki rajzolás

11581-16

1861.

1859.

Hajtástechnikai alapok

11582-16

1862.

1860.

Villamos biztonságtechnikai alapok

11583-16

1863.

1861.

Vezérléstechnikai alapok

11584-16

1864.

1862.

A kapcsolószekrények szerelése

11585-16

1865.

1863.

Gyártáselőkészítés

11586-16

1866.

1864.

Kiadványszerkesztés előkészítése

11587-16

1867.

1865.

Szövegfeldolgozás, tipográfia

11588-16

1868.

1866.

Pixeles és vektoros illusztráció

11589-16

1869.

1867.

Tördelés és kimenetek

11590-16

1870.

1868.

Nyomtatványok előkészítése

11591-16

1871.

1869.

Szövegfeldolgozás

11592-16

1872.

1870.

Képfeldolgozás

11593-16

1873.

1871.

Kép- és szövegintegráció

11594-16

1874.

1872.

Karbantartási rendszerek

11595-16

1875.

1873.

Termelésirányítási ismeretek

11596-16

1876.

1874.

Állattartás gépei

11597-16

1877.

1875.

Lovastábor működtetése, vendéglátás

11598-16

1878.

1876.

Turisztikai alapismeretek

11599-16

1879.

1877.

Erdészeti alapismeretek

11600-16

1880.

1878.

Vadgazdálkodás

11601-16

1881.

1879.

Erdészeti géptan

11602-16

1882.

1880.

Erdészeti üzemgazdaság

11603-16

1883.

1881.

Állományhasznosítás-vadászat

11604-16

1884.

1882.

Élőhely fejlesztés és gazdálkodás

11605-16

1885.

1883.

Műszaki és járművezetési ismeretek

11606-16

1886.

1884.

Vadászati állattan

11607-16

1887.

1885.

Vadgazdálkodás, vadtakarmányozás

11608-16

1888.

1886.

Vadtenyésztés

11609-16

1889.

1887.

Jövedéki ismeretek

11610-16

1890.

1888.

Egyéb erjedésipari termékgyártás

11611-16

1891.

1889.

Szikvízgyártás

11612-16

1892.

1890.

Élelmiszeripari áruismeret kistermelőknek

11613-16

1893.

1891.

Kistermelői tartósítási módok

11614-16

1894.

1892.

Kistermelői zöldség- és gyümölcsfeldolgozás

11615-16

1895.

1893.

Kistermelői húsfeldolgozás

11616-16

1896.

1894.

Kistermelői sütő-, cukrász- és édesipari termékek előállítása

11617-16

1897.

1895.

Erjedésipari és jövedéki ismeretek alapjai kistermelőknek

11618-16

1898.

1896.

Kistermelői tejtermékek és sajt előállítása

11619-16

1899.

1897.

Higiénia és minőségbiztosítás kistermelőknek

11620-16

1900.

1898.

Készétel- és konzervgyártás

11621-16

1901.

1899.

Hűtőipari termékgyártás

11622-16

1902.

1900.

Savanyúságok készítése

11623-16

1903.

1901.

Természetvédelmi alapok

11624-16

1904.

1902.

Programozás és adatbázis-kezelés

11625-16

1905.

1903.

Távközlés-elektronikai alaptevékenység

11626-16

1906.

1904.

Élelmezési menedzsment

11627-16

1907.

1905.

Webfejlesztés II.

11628-16

1908.

1906.

Élelmezéstervezés

11629-16

1909.

1907.

Elektronikus navigáció

11630-16

1910.

1908.

Kapcsolószekrények szerelése

11631-16

1911.

1909.

Geodézia

10847-16

1912.

1910.

Automatikai berendezések hibakeresése és javítása

11633-16

1913.

1911.

Alapellátási közösségi szakápolás

11634-16

1914.

1912.

Egészségügyi asszisztensi feladatok

11635-16

1915.

1913.

Építőipari ágazati ismeretek

11636-16

1916.

1914.

Építész technikus közös ismeretek

11637-16

1917.

1915.

Magasépítő technikus ismeretek

11638-16

1918.

1916.

Magasépítő technikus feladatok

11639-16

1919.

1917.

3D modellező szakmai ismeretek

11640-16

1920.

1918.

Mélyépítő technikus ismeretek

11641-16

1921.

1919.

Mélyépítő technikus feladatok

11642-16

1922.

1920.

Animációkészítő szakmai ismeretek

11643-16

1923.

1921.

Hajópincér-bárpincér

11644-16

1924.

1922.

Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek

11645-16

1925.

1923.

Nemzetközi és hajós ételkészítés alapismeretei

11646-16

1926.

1924.

Szállodahajós alapismerete

11647-16

1927.

1925.

Szállodahajós, szállodai recepciós

11648-16

1928.

1926.

Matróz vizsga

11649-16

1929.

1927.

Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek

11650-16

1930.

1928.

Rögzített fogpótlás készítése

11651-16

1931.

1929.

Kivehető fogpótlás készítése

11652-16

1932.

1930.

Gát- és csatornaőr ismeretek

11653-16

1933.

1931.

Rendvédelmi jog és közigazgatás

11654-16

1934.

1932.

Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára

11655-16

1935.

1933.

Optikai alapismeretek

11656-16

1936.

1934.

Rendészeti szakmai idegen nyelv

11657-16

1937.

1935.

Rendészeti szakmai informatika

11658-16

1938.

1936.

Szemészeti alapismeretek

11659-16

1939.

1937.

Magánbiztonság rendészeti őr számára

11660-16

1940.

1938.

Látszerészipari árucikkek anyag- és áruismerete

11661-16

1941.

1939.

Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek

11662-16

1942.

1940.

Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész

11663-16

1943.

1941.

Vízgazdálkodás

11664-16

1944.

1942.

Vízépítési alapismeretek

11665-16

1945.

1943.

Vízgépészeti ismeretek

11666-16

1946.

1944.

Vízkárelhárítás

11667-16

1947.

1945.

Komplex vízgazdálkodás

11668-16

1948.

1946.

Mélybányászati alapok

12119-16

1949.

1947.

Vízminőség vizsgálat

11670-16

1950.

1948.

Sportegészségügyi alapismeretek

11671-16

1951.

1949.

Sportmasszázs elmélet

11672-16

1952.

1950.

Sportmasszázs technikák

11673-16

1953.

1951.

Vízminőség-védelem

11674-16

1954.

1952.

Vízrajzi üzemeltető ismeretei

11675-16

1955.

1953.

Családpedagógiai alapismeretek

11676-16

1956.

1954.

Kapcsolattartás formái a családokkal

11677-16

1957.

1955.

Kommunikáció és viselkedéskultúra

11678-16

1958.

1956.

Demenciával élő személyek támogatása

11679-16

1959.

1957.

Személyközpontú gondozás

11680-16

1960.

1958.

A demencia gondozás adminisztrációs feladatai

11681-16

1961.

1959.

A szemüvegkészítés gyakorlata

11682-16

1962.

1960.

Kaszkadőr filmezési alapismeretek

11683-16

1963.

1961.

Gyógypedagógiai kommunikáció

11684-16

1964.

1962.

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése

10792-16

1965.

1963.

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

10793-16

1966.

1964.

Program és szabadidő szervezés

11687-16

1967.

1965.

Gondozás és egészségnevelés

11688-16

1968.

1966.

Ácsszerkezetek

11689-16

1969.

1967.

Gépkezelés

11690-16

1970.

1968.

Eladástan

11691-16

1971.

1969.

Munka- és környezetvédelem

11692-16

1972.

1970.

Vízellátás, csatornázás

11693-16

1973.

1971.

Gázellátás

11694-16

1974.

1972.

Fűtéstechnika

11695-16

1975.

1973.

Hűtéstechnika

11696-16

1976.

1974.

Computer Tomographia

11697-16

1977.

1975.

Vízépítési feladatok

11698-16

1978.

1976.

Vízépítő szaktechnikus zárófeladat

11699-16

1979.

1977.

Általános vízépítési ismeretek

11700-16

1980.

1978.

Mágneses Rezonanciás Képalkotás

11701-16

1981.

1979.

Légtechnika

11702-16

1982.

1980.

Rendszer- és irányítástechnika

11703-16

1983.

1981.

Épületgépészeti alapismeretek

11704-16

1984.

1982.

Női frizurakészítés

11705-16

1985.

1983.

Férfi frizurakészítés

11706-16

1986.

1984.

Fodrász manuális alapműveletek

11707-16

1987.

1985.

Fodrász vegyszeres műveletek

11708-16

1988.

1986.

Szépségszalon üzemeltetése

11709-16

1989.

1987.

A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai

11710-16

1990.

1988.

Idegenvezetői szaktudás

11711-16

1991.

1989.

Idegenvezetés módszertana

11712-16

1992.

1990.

Idegenvezetés a gyakorlatban

11713-16

1993.

1991.

Turisztikai erőforrások

11714-16

1994.

1992.

Kommunikáció a turizmusban

11715-16

1995.

1993.

Gazdasági folyamatok a turizmusban

11716-16

1996.

1994.

Infokommunikációs technológia a turizmusban

11717-16

1997.

1995.

Az üzleti levelezés és kommunikáció

11718-16

1998.

1996.

Vállalkozás a gyakorlatban

11719-16

1999.

1997.

Kozmetikus szakmai gyakorlat

11720-16

2000.

1998.

Kozmetikus szakmai elmélet

11721-16

2001.

1999.

Elektrokozmetika

11722-16

2002.

2000.

Speciális kozmetikai eljárások

11723-16

2003.

2001.

Kozmetikus marketing

11724-16

2004.

2002.

Térburkolás

11725-16

2005.

2003.

Kiegészítő kőműves feladatok

11726-16

2006.

2004.

Lábápoló szakmai ismeret

11727-16

2007.

2005.

Munkavédelem és marketing

11728-16

2008.

2006.

Szépségtanácsadás

11729-16

2009.

2007.

Megmunkálás előkészítése

11730-16

2010.

2008.

Megmunkálás folyamata

11731-16

2011.

2009.

Gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés, szabás

11732-16

2012.

2010.

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

11733-16

2013.

2011.

Textiltervezés, kivitelezés, szakmai elmélet és szakmai rajz

11686-16

2014.

2012.

Rehabilitációs feladatok

10560-16

2015.

2013.

A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

10561-16

2016.

2014.

Táncoktatás elméleti alapjai

11737-16

2017.

2015.

A táncoktatás gyakorlata

11738-16

2018.

2016.

Közbeszerzési gyakorlat

11739-16

2019.

2017.

Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

11740-16

2020.

2018.

Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek

11741-16

2021.

2019.

Alternatív gépjárműhajtási technológiák

11742-16

2022.

2020.

Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai

11743-16

2023.

2021.

Közlekedési alapismeretek

11744-16

2024.

2022.

Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek

11745-16

2025.

2023.

Személyszállítás, utaskommunikáció

11746-16

2026.

2024.

Egészség-, munka- és tűzvédelem

11747-16

2027.

2025.

Előírások alkalmazása

11748-16

2028.

2026.

Szakmai idegennyelvi ismeretek

11749-16

2029.

2027.

Veszélyhelyzetek

11750-16

2030.

2028.

Autóbusz vezetése

11751-16

2031.

2029.

Kishajó javítása, karbantartása, hajó átadása

11752-16

2032.

2030.

Fedélzeti ismeretek

11753-16

2033.

2031.

Gépházi ismeretek

11754-16

2034.

2032.

Jogszabályok, szabályzatok

11755-16

2035.

2033.

Kisgéphajó vezetése

11756-16

2036.

2034.

Szakmai nyelv (német, angol)

11757-16

2037.

2035.

Látszerész szakmai idegen nyelv

11758-16

2038.

2036.

Hajózási műszaki, üzemvitel és hajóbiztonsági ismeretek

11759-16

2039.

2037.

Vízrajzi ismeretek

11760-16

2040.

2038.

Jogi ismeretek

11761-16

2041.

2039.

Kereskedelmi, adó és számviteli alapismeretek

11762-16

2042.

2040.

Szállodai adminisztráció

11763-16

2043.

2041.

Szállodai kommunikáció

11764-16

2044.

2042.

Szállodai tevékenységek

11765-16

2045.

2043.

Tetőfedő munkák

11766-16

2046.

2044.

Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok

11767-16

2047.

2045.

Könnyűipari termékgyártás előkészítése

11768-16

2048.

2046.

Szervezés-irányítás

11769-16

2049.

2047.

Könnyűipari alapanyagok

11770-16

2050.

2048.

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető ismeretek

11771-16

2051.

2049.

Szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani ismeretek

11772-16

2052.

2050.

Anyagismeret alkalmazásai

11773-16

2053.

2051.

Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek

11774-16

2054.

2052.

Fotográfiai eszközök jellemzése

11775-16

2055.

2053.

Fotográfia elmélete

11776-16

2056.

2054.

A gyógynövények forgalmazása

11777-16

2057.

2055.

Laboratóriumi és munkavédelmi feladatok

11778-16

2058.

2056.

Kémiai és műszaki feladatok

11779-16

2059.

2057.

Vegyipari rendszerkezelő feladatok

11780-16

2060.

2058.

Gyógyszeripari feladatok

11781-16

2061.

2059.

Kémiai feladatok

11782-16

2062.

2060.

Fotográfia gyakorlata

11783-16

2063.

2061.

Megújuló energiát hasznosító kiserőmű létesítése

11784-16

2064.

2062.

Megújuló energiát hasznosító kiserőmű ellenőrzése, üzemeltetése

11785-16

2065.

2063.

Raktárvezető feladatai

11786-16

2066.

2064.

Beszerzési folyamatok

11787-16

2067.

2065.

Gyártási folyamatok

11788-16

2068.

2066.

Értékesítési folyamatok

11789-16

2069.

2067.

Munkaügyi folyamatok

11790-16

2070.

2068.

Pénzügyi és számviteli ismeretek

11791-16

2071.

2069.

Projektmenedzsment

11792-16

2072.

2070.

Fogadós szakmai tevékenységei

11793-16

2073.

2071.

Fogadós napi tevékenységei

11794-16

2074.

2072.

Papíralapanyag-gyártó

11795-16

2075.

2073.

Papírgyártó

11796-16

2076.

2074.

Laboratóriumi feladatok

11797-16

2077.

2075.

Papírfeldolgozó

11798-16

2078.

2076.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

11799-16

2079.

2077.

Grafikai alapok

10610-16

2080.

2078.

Erősáramú berendezések üzeme

10016-16

2081.

2079.

Vulkanizáló gép kezelés

11802-16

2082.

2080.

Felépítőgép-kezelés

11803-16

2083.

2081.

Extrudergép-kezelés

11804-16

2084.

2082.

Kalandergép-kezelés

11805-16

2085.

2083.

Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban

11806-16

2086.

2084.

Kommunikáció az ügyfélszolgálatban

11807-16

2087.

2085.

Ügyfélszolgálat a gyakorlatban

11808-16

2088.

2086.

Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban

11809-16

2089.

2087.

Bútorgyártás-előkészítés, szervezés

11810-16

2090.

2088.

Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

10028-16

2091.

2089.

Borbély

11812-16

2092.

2090.

Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

10027-16

2093.

2091.

Főbb árucsoportok forgalmazása

10031-16

2094.

2092.

Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok

10562-16

2095.

2093.

Bútoripari anyagok

11816-16

2096.

2094.

Ügyfélszolgálat ügyintéző feladatai

11817-16

2097.

2095.

Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat

11818-16

2098.

2096.

Audiológia

11108-16

2099.

2097.

Masszázs elméleti alapjai I.

12051-16

2100.

2098.

Masszázs elméleti alapjai II.

12052-16

2101.

2099.

Fizioterápia I.

12053-16

2102.

2100.

Fizioterápia II.

12054-16

2103.

2101.

Intervenciós radiológiai eljárások

11824-16

2104.

2102.

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok mammográfia, ultrahang alapjai

11825-16

2105.

2103.

Kombinált munkák készítése

11826-16

2106.

2104.

Implantátum felépítmény készítés

11827-16

2107.

2105.

CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete

11828-16

2108.

2106.

Orthodontiai készülék készítése

11829-16

2109.

2107.

A besugárzás tervezése

11830-16

2110.

2108.

Klinikai sugárterápia kivitelezése

11831-16

2111.

2109.

Regerenáló balneoterápiás masszázs

12055-16

2112.

2110.

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

12056-16

2113.

2111.

Mikrobiológiai vizsgálatok

11163-16

2114.

2112.

Gyógymasszázs

11835-16

2115.

2113.

Szociális munka adminisztrációja

10563-16

2116.

2114.

Sütőipari ismeretek

11837-16

2117.

2115.

Műszaki cikkek forgalmazása

10029-16

2118.

2116.

Vágógép-kezelés

11839-16

2119.

2117.

Növénytani ismeretek

11840-16

2120.

2118.

Bőrfeldolgozóiparban alkalmazott anyagfajták

11841-16

2121.

2119.

Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban

11842-16

2122.

2120.

Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése

11843-16

2123.

2121.

Bőrfeldolgozó-ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőségellenőrzés

11844-16

2124.

2122.

Bőrfeldolgozóipar munkavédelmi előírásai és fenntartható gazdasági-, társadalmi fejlődés és környezetvédelem a bőrfeldolgozó iparban

11845-16

2125.

2123.

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

11846-16

2126.

2124.

Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

11847-16

2127.

2125.

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.

11848-16

2128.

2126.

Vegyész szakmai elmélet feladatok

11849-16

2129.

2127.

Vegyésztechnikusi feladatok

11850-16

2130.

2128.

Vállalkozási ismeretek

11851-16

2131.

2129.

Anyagismereti és minőségbiztosítási feladatok

11852-16

2132.

2130.

Vegyipari műveleti, technológiai és irányítástechnikai feladatok

11853-16

2133.

2131.

Vegyipari rendszerüzemeltető feladatok

11854-16

2134.

2132.

Burkolás előkészítés

11855-16

2135.

2133.

Hidegburkolás

11856-16

2136.

2134.

Speciális burkolás

11857-16

2137.

2135.

Lábápolás

11250-16

2138.

2136.

Égéstermék elvezető készítése

11859-16

2139.

2137.

Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek

11860-16

2140.

2138.

Anyagismeret

11861-16

2141.

2139.

Vállalkozási, vezetési ismeretek

10033-16

2142.

2140.

Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok

11863-16

2143.

2141.

Kreatív szakmai tervezés

11864-16

2144.

2142.

Lakberendezői tervezés és tanácsadás

11865-16

2145.

2143.

Lakberendezési anyag- és termékismeret

11866-16

2146.

2144.

Műszaki- és kooperációs ismeretek

11867-16

2147.

2145.

Vállalkozások működtetése

11868-16

2148.

2146.

Informatika vállalkozásvezetőknek I.

11869-16

2149.

2147.

Informatika vállalatvezetőknek I.

11870-16

2150.

2148.

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.

11871-16

2151.

2149.

Vállalkozások vezetése

11872-16

2152.

2150.

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

11873-16

2153.

2151.

Kereskedelmi gazdálkodás

12057-16

2154.

2152.

Épületgépészeti dokumentáció

11875-16

2155.

2153.

Építőipari alapismeretek

11876-16

2156.

2154.

Épületgépész költségvetés

11877-16

2157.

2155.

Klasszikus balett I. emelt szinten

11878-16

2158.

2156.

Kortárs-modern tánc I. emelt szinten

11879-16

2159.

2157.

A tárgyalási és üzletkötési technikák

11880-16

2160.

2158.

Eredményes kommunikáció

11881-16

2161.

2159.

Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban (angol nyelvi elemekkel)

11882-16

2162.

2160.

Információ-kommunikáció technológia támogatás (IKT)

11883-16

2163.

2161.

Projekttervezés

11884-16

2164.

2162.

Támogatáskezelés

11885-16

2165.

2163.

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

11886-16

2166.

2164.

Kulturális programok és projektek tervezése

11887-16

2167.

2165.

Előadó-művészeti alapismeretek

11888-16

2168.

2166.

Ötvösség

11889-16

2169.

2167.

Ötvösség története és bemutatása

11890-16

2170.

2168.

Technikai médiumok elmélete

11891-16

2171.

2169.

Technikai médiumok gyakorlata

11892-16

2172.

2170.

Szakmai rajz és tipográfia

11893-16

2173.

2171.

Fertőtlenítés-sterilizálás

11112-16

2174.

2172.

Perioperatív ellátás

11895-16

2175.

2173.

Kardiológia

11186-16

2176.

2174.

Néptánc I. emelt szinten

11897-16

2177.

2175.

Radiofarmakológia

11898-16

2178.

2176.

Sugárvédelem a nukleáris medicinában

11899-16

2179.

2177.

Klinikai nukleáris medicina diagnosztika és terápia

11900-16

2180.

2178.

Vésnök szakmai alapok

11901-16

2181.

2179.

Vésnök

11902-16

2182.

2180.

Ezüstművesség alapjai

11903-16

2183.

2181.

Ezüstművesség

11904-16

2184.

2182.

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

11905-16

2185.

2183.

Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

11906-16

2186.

2184.

Színházi tánc I. emelt szinten

11907-16

2187.

2185.

Mezőgazdasági ismeretek

11908-16

2188.

2186.

Lábápoló szalon kialakítása és működtetése

11909-16

2189.

2187.

Háztartási gépek javítása

11910-16

2190.

2188.

Háztartási gépek telepítése, szerelése

11911-16

2191.

2189.

Kereskedelmi és vendéglátóipari gépek telepítése, szerelése

12081-16

2192.

2190.

Kereskedelmi és vendéglátóipari gépek javítása

12079-16

2193.

2191.

Szórakoztató zenész I. pedagógiai tevékenysége

12076-16

2194.

2192.

Szórakoztató zenész II. elméleti alapok

12077-16

2195.

2193.

Élelmiszeripari nyersanyagok és technológiák

11916-16

2196.

2194.

Csokoládé és csokoládétermék-gyártás

11917-16

2197.

2195.

Szórakoztató zenész I. tevékenysége

12075-16

2198.

2196.

Élelmiszerelőállítási alapismeretek

11919-16

2199.

2197.

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

10766-16

2200.

2198.

Adózás rendje, adóigazgatási eljárás

10767-16

2201.

2199.

Közvetlen adózási feladatok

10768-16

2202.

2200.

Közvetett adózási feladatok

10769-16

2203.

2201.

Egyéb adózási feladatok ellátása

10770-16

2204.

2202.

Számviteli feladatok ellátása

10771-16

2205.

2203.

Adótanácsadási tevékenység

10772-16

2206.

2204.

Angiológia

11187-16

2207.

2205.

Hulladéktelep-kezelés

11928-16

2208.

2206.

Színpadi magasépítés technikája

12074-16

2209.

2207.

Színpadi magasépítés biztonságtechnikája

12073-16

2210.

2208.

Ecsetünk a fény

12072-16

2211.

2209.

Színpad és porond biztonságtechnikája

12071-16

2212.

2210.

Színpadi és cirkuszi zsinórpadlás üzemtana

12070-16

2213.

2211.

Színpadi és porond alsógépezet üzemtana

12069-16

2214.

2212.

Cirkusz- és porondtechnika

12068-16

2215.

2213.

Színpadtechnika alapjai

12066-16

2216.

2214.

Környezetvédelmi alapismeretek

11937-16

2217.

2215.

Környezetvédelmi technikus feladatok

11938-16

2218.

2216.

Pantomimes produkció rendezés – Pantomimes tevékenység a társművészetekben

12065-16

2219.

2217.

Népdaléneklés

12064-16

2220.

2218.

Mikrobiológia

11941-16

2221.

2219.

Citotechnológia

11118-16

2222.

2220.

Népzenei elméleti ismeretek (népzeneelmélet- és történet, néprajz)

12063-16

2223.

2221.

Általános zenei ismeretek (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet)

12062-16

2224.

2222.

Sütőipari alapismeretek

11945-16

2225.

2223.

Népzenei elméleti ismeretek magas szintű tevékenysége

12061-16

2226.

2224.

Települési környezetvédelem

11947-16

2227.

2225.

Népi hangszeres zenélés (a tanszak és hangszer megnevezésével)

12060-16

2228.

2226.

Népi hangszeres zenélés magas szintű tevékenysége (a tanszak és hangszer megnevezésével)

12059-16

2229.

2227.

Népdaléneklés magas szintű tevékenysége

12058-16

2230.

2228.

Hangkultúra, médiatechnika tevékenység

12097-16

2231.

2229.

Zeneszerző magas szintű tevékenysége

12098-16

2232.

2230.

Zeneelméleti tevékenységek magas szintű gyakorlása

12099-16

2233.

2231.

Nőgyógyászati citodiagnosztika

11119-16

2234.

2232.

Élelmiszeripari műveletek

11955-16

2235.

2233.

Közlekedésépítő közös ismeretek

11956-16

2236.

2234.

Magánénekes magas szintű tevékenysége

12100-16

2237.

2235.

Klasszikus hangszeres zenész magas szintű tevékenysége

12101-16

2238.

2236.

Fedélzeti jegyértékesítési ismeretek

11959-16

2239.

2237.

Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete

11960-16

2240.

2238.

Forgalmi ismeretek alkalmazása

11961-16

2241.

2239.

Személyszállító járművek ismerete

11962-16

2242.

2240.

Hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia

11963-16

2243.

2241.

Hajóvillamossági alaptevékenység

11964-16

2244.

2242.

Hajóvillamosság a gyakorlatban

11965-16

2245.

2243.

Kisgéphajó vezető „A”

11966-16

2246.

2244.

Hangkultúra, médiatechnika magas szintű tevékenysége

12102-16

2247.

2245.

Vasútgépészeti alapok

11968-16

2248.

2246.

Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése

11969-16

2249.

2247.

Járműszerkezeti ismeretek

11970-16

2250.

2248.

Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek

11971-16

2251.

2249.

Kocsivizsgálói jelzési ismeretek

11972-16

2252.

2250.

Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek

11973-16

2253.

2251.

Közlekedésautomatikai alapok

11974-16

2254.

2252.

Ügyfélszolgálati ügyintéző feladatai

11975-16

2255.

2253.

Rakodás és rakományrögzítés

11976-16

2256.

2254.

Tehergépkocsi vezetése

11977-16

2257.

2255.

Út- és hídfenntartási ismeretek

11978-16

2258.

2256.

Vasúti jelzési alapismeretek

11979-16

2259.

2257.

Vasúti forgalmi alapismeretek

11980-16

2260.

2258.

Biztosítóberendezés ismeretek

11981-16

2261.

2259.

Alapszintű jazz éneklés

12103-16

2262.

2260.

Vasútüzemi ismeretek

11983-16

2263.

2261.

Pályavasúti berendezések ismerete

11984-16

2264.

2262.

Vasúti jelzési ismeretek

11985-16

2265.

2263.

Vasúti forgalmi ismeretek

11986-16

2266.

2264.

Alapszintű jazz hangszeres zenélés

12104-16

2267.

2265.

Vasútijármű hajtás szerelő feladatai

11988-16

2268.

2266.

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője feladatai

11989-16

2269.

2267.

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője feladatai

11990-16

2270.

2268.

Fuvarozási alapok

11991-16

2271.

2269.

Kereskedelmi ismeretek

11992-16

2272.

2270.

Pénztárkezelési ismeretek

11993-16

2273.

2271.

Állomási jegyértékesítési ismeretek

11994-16

2274.

2272.

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus feladatai

11995-16

2275.

2273.

Szállítmányozási ügyintézői feladatok

10501-16

2276.

2274.

Hálózati ismeretek I.

11997-16

2277.

2275.

Magas szintű jazzéneklés

12049-16

2278.

2276.

Informatikai szakmai angol nyelv

11999-16

2279.

2277.

CAM alapok

12000-16

2280.

2278.

Vasúti kereskedelmi ismeretek

12105-16

2281.

2279.

Gazdasági alapok és projektmenedzsment

12002-16

2282.

2280.

Hálózati ismeretek II.

12003-16

2283.

2281.

Informatika vállalatvezetőknek II.

12106-16

2284.

2282.

Munkaszervezés és projektmenedzsment

12005-16

2285.

2283.

Informatikai rendszerek fejlesztése

12006-16

2286.

2284.

Esettanulmány rendszerfejlesztésre

12007-16

2287.

2285.

Irodai szoftverek haladó szintű használata

12008-16

2288.

2286.

Informatikai szakmai orientáció

12009-16

2289.

2287.

Nyílt forráskódú rendszerek kezelése

12010-16

2290.

2288.

Szoftverfejlesztés

12011-16

2291.

2289.

Webfejlesztés I.

12012-16

2292.

2290.

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

12013-16

2293.

2291.

Távközlési szaktevékenység

12014-16

2294.

2292.

Magas szintű jazz hangszeres zenélés

12048-16

2295.

2293.

Infokommunikációs alaptevékenységek

12016-16

2296.

2294.

Hangosító szakmai ismeretek

12047-16

2297.

2295.

Médiaművészeti alapismeretek

12018-16

2298.

2296.

Mozgóképkészítő szakmai ismeretek

12019-16

2299.

2297.

Akrobata produkció

12020-16

2300.

2298.

Légtornász produkció

12021-16

2301.

2299.

Egyensúlyozó produkció

12022-16

2302.

2300.

Zsonglőr produkció

12023-16

2303.

2301.

Bohóc produkció

12024-16

2304.

2302.

Cirkusz- és társművészeti ismeretek

12025-16

2305.

2303.

Akrobata szak

12026-16

2306.

2304.

Légtornász szak

12027-16

2307.

2305.

Egyensúlyozó szak

12028-16

2308.

2306.

Zsonglőr szak

12029-16

2309.

2307.

Bohóc szak

12030-16

2310.

2308.

Artista alapok

12031-16

2311.

2309.

Társművészetek ismeretanyaga

12032-16

2312.

2310.

Artista munka- és balesetvédelem

12033-16

2313.

2311.

Cirkuszi alapismeretek

12034-16

2314.

2312.

Egyházi zene magas szintű szolgáltatása

12035-16

2315.

2313.

Kántor-énekvezető magas szintű tevékenysége

12036-16

2316.

2314.

Kántor-kórusvezető magas szintű tevékenysége

12037-16

2317.

2315.

Kántor-orgonista magas szintű tevékenysége

12038-16

2318.

2316.

Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége

12039-16

2319.

2317.

Előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége

12040-16

2320.

2318.

Előadó-művészeti szervező tevékenysége

12041-16

2321.

2319.

Képző- és iparművészeti alapismeretek

12045-16

2322.

2320.

Fogászati higiénikus tevékenysége

11192-16

2323.

2321.

Fogászati prevenció, szájhigiéné

11193-16

2324.

2322.

Szakápolás gyermek betegek esetén

12107-16

2325.

2323.

Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban

11122-16

2326.

2324.

Szakmai és koordinációs ismeretek

12108-16

2327.

2325.

Közlekedési alapismeretek tehergépkocsivezetőknek

12109-16

2328.

2326.

Projektfinanszírozás

11501-16

2329.

2327.

Szakmai idegennyelvi ismeretek tehergépkocsivezetőknek

12110-16

2330.

2328.

Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek tehergépkocsivezetőknek

12111-16

2331.

2329.

Veszélyhelyzetek tehergépkocsivezetőknek

12112-16

2332.

2330.

Textiliparban alkalmazott anyagfajták

10127-16

2333.

2331.

Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés

10128-16

2334.

2332.

Textilipari próbagyártás

10125-16

2335.

2333.

Textilipari termékek minősítése

10126-16

2336.

2334.

Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

10779-16

2337.

2335.

Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

10776-16

2338.

2336.

Előírások alkalmazása tehergépkocsivezetőknek

12113-16

2339.

2337.

Intervenció és endoszkópia

12067-16

2340.

2338.

Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése

10844-16

2341.

2339.

Grafikai illusztrálás

10611-16

2342.

2340.

Médiaművészeti alapok

12114-16

2343.

2341.

Mikrobiológiai eljárások

12115-16

2344.

2342.

Speciális gondozás és egészségvédelem

12116-16

2345.

2343.

Klinikai neurofiziológia asszisztensi tevékenység elmélete és gyakorlata

12117-16

2346.

2344.

Sürgősségi betegellátás alapjai

11218-16

2347.

2345.

Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai

11219-16

2348.

2346.

Egyéb citológiai vizsgálatok

11120-16

2349.

2347.

Foglalkozás-egészségügyi szakápolás

11144-16

2350.

2348.

Festészet

10750-16

 

 

 

6. melléklet a 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelethez*
1. Az R2. 3. melléklet „781. A Forgalmi adózás, adótervezés megnevezésű, 10796-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Tulajdonságprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az Európai Unió áfa (HÉA) irányelve, részletes szabályai a magyar Áfa tv. tükrében
Különös tekintettel a területi, személyi, tárgyi hatályára, a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, a Közösségen belüli termékértékesítésre, -beszerzésre, exportra, importra, szolgáltatásexportra, -importra, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére, a távolsági értékesítésre, a saját vagyonmozgatásra, a vevői készletekre, az áfa raktárra, a külföldi vállalkozó telephelyére és a háromszög, illetve láncügyletekre vonatkozóan; az adófizetési kötelezettség keletkezésére, az adóalapra, adómértékekre, a termékek és szolgáltatások besorolására, az adó alóli mentesség eseteire, az adómentes ügyletek körére, az adólevonási jogra, az adólevonási jog feltételeire, korlátaira, a részleges adómentességre, az arányosításra, az adófizetésre kötelezett személyére, a fordított adózásra, az adó megállapítására, az adó nyilvántartására, az adó bevallására, megfizetésére, visszaigénylésére, a számla kibocsátási kötelezettségre, a számlamódosításra vonatkozóan
A különleges eljárásokra vonatkozó előírások
Az EU Bíróság legfontosabb döntései az áfa irányelv értelmezéséről, és azok hatásai, következményei a magyar áfa szabályokra; a forgalmi adó ellenőrzés módszerei (belföldi, nemzetközi) tapasztalatai
Regisztrációs adó részletes szabályai, regisztrációs adó az Európai Unióban
Jövedéki szabályozás (adókötelezettség, adóraktár, adómentes felhasználás, adóvisszaigénylés, adó alapja és mértéke, az alkoholtermékek és dohánygyártmányok forgalmazásának különös szabályai)
Jövedéki ellenőrzés
Uniós vámrendszer részletes szabályai (az Uniós Vámkódex, a vámáru, a származás, a belépés és a behozatali vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása és megfizetése, vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, jogkövetkezmények)
A környezetvédelmi termékdíj részletes szabályai (a termékdíj köteles termékek köre, az adó alapja termékenként, az adóköteles és adómentes ügyletek köre, az adó bevallása és megfizetése szabályai az adó átvállalására, visszaigénylésére és láncügyletekre vonatkozó sajátos szabályok kivételével)
A közvetett adók tervezési módszerei
szakmai készségek:
Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás”
2. Az R2. 3. melléklet „783. A Nemzetközi adózás, adótervezés megnevezésű, 10798-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Tulajdonságprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A nemzetközi adózás alapkérdései, jogforrásai
A jogi és gazdasági értelemben vett kettős adóztatás a nemzetközi adóztatásban, a kettős adóztatás kiküszöbölésének technikái; az unilaterális, bilaterális és multilaterális eszközök, arbitrációs eljárások
Illetőség, korlátozott, korlátlan adókötelezettség, aktív és passzív jövedelmek adóztatása a nemzetközi gyakorlatban, a jövedelmek forrásadóztatása, a telephely, az alultőkésítés, az ellenőrzött külföldi társaságok; kettős adóztatás elkerülésének módszerei; OECD modell egyezmény és részletes kommentárjai
A magyar egyezményrendszer értékelése; az egyezmények alkalmazásának korlátai, adókockázatai
Transzferár szabályozás: OECD irányelvei, belföldi szabályozás, a transzfer ár megállapításának módszerei, szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása iránti kérelem
Elszámolóár-nyilvántartás
Kereskedelmi képviselet, fióktelep, telephely adózása
A kettős adóztatás elkerülésének szabályozása nem egyezményes országok esetén
Sajátos nemzetközi megoldások és a részletes magyar szabályozás
A Római Szerződés adózási rendelkezései
Az Európai Unió áfa irányelv, rendelet részletes szabályai; az import, a Közösségen belüli beszerzés, termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, az export és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a nemzetközi fuvarozás, a távolsági értékesítés, a vállalkozói készletek határokon át történő mozgatása, a vevői készletek, az áfa raktár, a külföldi vállalkozó telephelye, a háromszög- és láncügyletek
Az áfa-együttműködési rendelet
A jövedéki szabályozás az Európai Unióban; jövedéki irányelvek
Visszaélések és az ellenük való védekezés a forgalmi adók területén
Az EU Bíróság legfontosabb döntései a forgalmi adók értelmezéséről, és azok hatása a magyar szabályokra
Uniós vámrendszer részletes szabályai (az Uniós Vámkódex, a vámáru, a származás, a belépés, vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények)
Közvetlen adók adózási sajátosságai az Európai Unióban
Az Európai Unió irányelvei (átalakulási irányelv, anya- és leányvállalati irányelv, kamat-jogdíj irányelv, megtakarítási irányelv); Európai Bíróság döntései; az Európai Unió támogatási rendszere
A migráns munkások szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban; a munkavállalás feltételei az Európai Unióban, a munkaerő szabad áramlását korlátozó előírások és az Európai Bíróság döntései
Az Európai Unió adópolitikája, az adóharmonizáció folyamata és értékelése
Adótervezés magánszemélyeknél; a vagyonosodási vizsgálat
Adótervezés vállalkozásoknál: vállalkozás alapítása, cégfelvásárlás, átszervezés, finanszírozás, megszűnés
A nemzetközi vállalkozások adótervezési kérdései: alapítás, működés, átalakulás, megszűnés
Az eredmény és felhasználásának adótervezési kérdései
Vállalkozások finanszírozása, tőke- és hitelfinanszírozás adótervezési összefüggései, lízing, egyéb finanszírozási formák
Csoportadózás a nemzetközi és hazai gyakorlatban
Holdingtervezés
Befektetések tervezése, beruházás-védelmi megállapodások
Kedvező adóterhelésű területek; káros adóverseny szabályozás
Helyi adók és egyéb adók adótervezése
Az adótervezés kockázati elemei
Az adóhatósági ellenőrzés és együttműködés nemzetközi területei
A magyar adórendszer versenyképessége nemzetközi összehasonlításban: adórendszer, adónemek, adóadminisztráció, jogalkotás, adóellenőrzés
szakmai készségek:
Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazókészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás”
3. Az R2. 3. melléklet „1097. A Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban megnevezésű, 11132-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma” cím „Tulajdonságprofil” elnevezésű alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Informatika, adatkezelés
Közegészségtan
Higiéné
Járványtan
Kórházhigiéné
Fertőtlenítés
Sterilizálás
Általános fertőtlenítéstan
Részletes fertőtlenítéstan
Fertőtlenítés gyakorlata
Általános sterilizálás
Részletes sterilizálás
Sterilizálás gyakorlata, sterilizáló gépek, berendezések
Sterilizálás, sterilizáló eljárások fogalma, alapelvei, követelményei
szakmai készségek:
Fertőtlenítés, sterilezés eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Hulladékkezelés eszközeinek használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Protokolloknak megfelelő munkavégzés
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés”
4. Az R2. 3. melléklet „1098. Az Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása megnevezésű, 11133-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1098. Az Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása megnevezésű, 11133-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Védőfelszerelést használ (kesztyű, védőköpeny, maszk, szemüveg)
Biztosítja a beavatkozások tárgyi feltételeit
A beavatkozás típusának (diagnosztikus vagy operatív) megfelelően előkészíti a szükséges műszereket, eszközöket
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét
Elvégzi a beteg előkészítését az endoszkópos beavatkozáshoz
Felvilágosítja a beteget a vizsgálat menetéről
Ellenőrzi a beleegyező nyilatkozat meglétét
Elvégzi a garat érzéstelenítését
Asszisztál az intravénás injekció (premedikáció) beadásánál
Diagnosztikus és terápiás endoszkópos beavatkozásnál asszisztál
Kezeli a vizsgáló technikai eszközeit, berendezéseit
Endoszkópot és tartozékait kezeli
Diatermiás készüléket kezel
Lézeres beavatkozásnál segédkezik
A beavatkozás lépéseihez rendeli a megfelelő műszereket, anyagokat
A beavatkozás alatt és közvetlenül utána megfigyeli a beteget
Jelzi az észlelt szövődményeket
Közreműködik a szövődmények elhárításában
Gondoskodik a szövettani vagy citológiai vizsgálatra eltávolított specimen tartósításáról, egyértelmű jelöléséről és vizsgálatra küldéséről
Ismerteti a beteggel a beavatkozás utáni teendőket
Sugárvédő eszközöket használ
C-14 kilégzési tesztet végez
H-2 kilégzési tesztet végez
Nyelőcső Ph-mérést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Mentálhigiéne
Anyagismeret
Műszerismeret
Betegbiztonság
A beteg és a beavatkozás területének előkészítése
A beteg fektetése
Anatómia
Élettan
Belgyógyászat
Munkaszervezés
Az alkalmazott dokumentáció vezetése
Szövődmények és elhárításuk
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés”
5. Az R2. 3. melléklet „1106. A fizioterápia elmélete és gyakorlata megnevezésű, 11141-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1106. A fizioterápia elmélete és gyakorlata megnevezésű, 11141-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felkészíti, előkészíti és elhelyezi a pácienst az elrendelt fizioterápiás kezeléshez,
biztosítja a páciens biztonságát, megfigyeli a kezelés alatt, szükség esetén elsősegélyt nyújt
Biztonságosan kezeli a fizioterápia gépeit és eszközeit, a kezelés előtt meggyőződik azok működőképességéről
Stabil és különleges galvánkezelést végez
(Bourgignon, Bergonier, Kowarschik,
RIESZ-féle Calcium elektrostasis)
Iontoforesis kezelést végez
Hidrogalván kezelést (teljes, részleges, diadinamikus árammal) végez
Diadinamikus és Träubert-féle (URS) ingeráram kezelést végez
Krio-elektroterápiás kezelést végez
Szelektív ingeráram kezelést végez
Mélyoszcillációs kezelést végez
IBR-system kezelést végez
Transzkutan-elektro-nervo-stimulációs kezelést végez (TENS)
Középfrekvenciás kezeléseket végez (interferencia, kétpólusú középfrekvencia,
kryoközépfrekvencia, orosz stimuláció)
Nagyfrekvenciás kezeléseket végez (rövidhullám, mikrohullám, ultranagy-frekvencia vagy deciméter hullám)
Magnetoterápiás kezeléseket végez
Fototerápiás kezeléseket végez (Infravörös sugárkezelések, ultraibolya sugárkezelés, lézerkezelés)
Mechanoterápiás kezeléseket végez (ultrahang, sonophoresis, víz alatti ultrahang,
kombinált ultrahang, gépi masszázs, hullámmasszázs, lökéshullám)
Hidroterápiás kezeléseket végez (borogatások, pakolások, lemosások, leöntések)
Fürdőkezeléseket végez (hideg, meleg, forró fürdő, váltó hőfokú fürdő)
Zuhanykezeléseket végez (skót zuhany, víz alatti vízsugár masszázs)
Szénsavkezelést alkalmaz (szénsavas fürdő, szénsavgáz, szénsavhó, mofetta)
Súlyfürdőkezelést végez, trakciós kezeléseket végez
Meleg hatású kezeléseket alkalmaz (paraffin pakolás, szauna, gőzkamra)
Hideg hatású kezeléseket alkalmaz (kriogéllel, nitrogénnel, jeges bedörzsöléssel, jégkamra)
Balneoterápiát alkalmaz (fürdőkúra, iszapkezelés, ivókúra, inhaláció, aeroszol, aeroion)
Klíma-, barlangkezeléseket, somadrin terápiát végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anatómia alap
Fizioterápia
Elektroterápia
Hidroterápia
Balneoterápia
Biofizika
Biokémia
Belgyógyászat
Gyógyszertan
Neurológia
Ortopédia
Reumatológia
Traumatológia
Sebészet
Bőrgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Szülészet-nőgyógyászat
Onkológia
Urológia
Gyógytorna
Kórélettan
Ápolástan
Pszichológia
Infektológia
Klinikai alapismeretek
Inhaláció
Masszázs
Dokumentáció
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elektroterápiás eszközök használata
Fizioterápiás eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Türelmesség
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtőkészség
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémaelemzés-, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás”
6. Az R2. 3. melléklet „1120. A Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel megnevezésű, 11155-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1120. A Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel megnevezésű, 11155-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áruátvételt végez
Raktározást végez a FIFO-elv szerint
A raktár működését a tárolási szabályok betartásával biztosítja
Ellenőrzi és dokumentálja a tárolási paramétereket
Leltárnál közreműködik
Forgalomból való kivonásban, és forgalomból történő felfüggesztésben részt vesz
Visszáruzásban részt vesz
Előkészíti a selejtezést
Officinai készletfeltöltést végez
Defektust vezet
Készletellenőrzést hajt végre (lejárati idő)
Szállítólevél/számla alapján készletkorrekciót végez
Nyomon követi a szignatúrák készletét
Nyomon követi a csomagolóanyagokat
A gyógyszertári számítógépes rendszert használja
Alkalmazza a pénzkezelési szabályokat
Szakmai dokumentációhoz szükséges nyomtatványokat készletez
A jogszabályok által előírt, illetve a gyógyszertár működéséhez szükséges nyilvántartások
vezetésében részt vesz
Részt vesz a gyógyszertár minőségügyi rendszerének működtetésében
Pénzügyi és számviteli bizonylatokat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Dokumentáció
Gazdasági ügyvitel
Latin nyelv
Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel
Kémiai alapismeretek
Gyógyszertári szoftverek
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése, munkabiztonsághoz kapcsolódó
színjelölések értelmezése, - komplex jelzésrendszerek alkalmazása
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Gyógyszertári jelképek értelmezése
Számítástechnikai eszközöket kezel és rendszereket ismer
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Állóképesség
Figyelem folyamatos fenntartása
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása”
7. Az R2. 3. melléklet „1121. A Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia megnevezésű, 11156-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1121. A Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia megnevezésű, 11156-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszertechnológiai alapműveleteket végez
Diszpergáló műveleteket végez
Homogenizáló műveleteket végez
Elválasztó műveleteket végez (desztillál, dekantál, szitál, szűr)
Kalorikus műveleteket végez
Méréseket végez
Gyógyszertechnológiai részműveleteket végez
Szilárd, folyékony, lágy gyógyszerformákat kialakít
Gyógyszeralapanyagokat, laborált készítményeket adagokra osztja, kiszereli
Készítményeket előírásszerűen kiszereli
Alkalmazza a megfelelő szignatúrákat, szignál
Gyógyszerkészítés és vizsgálat eszközeit, mérlegeket, mérőműszereket megfelelően
alkalmazza, tárolja
Nyomon követi a mérlegek, mérőműszerek kalibráltságának és hitelességének idejét
Sterilezi a gyógyszerkészítéshez szükséges eszközöket
Sterilezési próbánál közreműködik
Az aszeptikus tevékenység feltételeinek kialakításában részt vesz
Bevizsgálásnál segítséget nyújt a gyógyszerésznek
Impleálásnál segítséget nyújt a gyógyszerésznek
Laborálásnál segítséget nyújt a gyógyszerésznek
Exszikkátor helyes használatát biztosítja
Betartja a munkavégzésre vonatkozó munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kémiai alapismeretek
Gyógyszerkészítési alapműveletek
Gyógyszerformák kialakítása
Gyógyszertári alapismeretek, propedeutika
Gyógynövénytan
Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok
Latin nyelv
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Figyelem folyamatos fenntartása
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása”
8. Az R2. 3. melléklet „1128. A Mikrobiológiai vizsgálatok megnevezésű, 11163-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1128. A Mikrobiológiai vizsgálatok megnevezésű, 11163-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A vizsgálati mintákat átveszi mikrobiológiai vizsgálat céljára
Az alkalmazott szakmai szoftvert ismeri
A vizsgálati minták feldolgozásában segédkezik
Más laboratóriumba kerülő minták rendszerzése, adminisztrációja és megfelelő tárolása
Táptalajokat, reagenseket készít
Protozoonok és féregpeték kimutatásában segédkezik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Bakteriológiai minták
Mintavételi eszközök
Parazitológiai minták
Mikológiai minták
Táptalajok
Oldatkészítés
Mikrobiológiai információs rendszer - MLIR
szakmai készségek:
Informatikai eszközök használata
Szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása”
9. Az R2. 3. melléklet „1135. A Beavatkozások, intenzív ellátások megnevezésű, 11170-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1135. A Beavatkozások, intenzív ellátások megnevezésű, 11170-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteg paramétereit folyamatosan monitorizálja, felismeri az életveszélyes állapotokat
Speciális artériás és vénás katétereket/kanülöket (artériás katéter, perifériás vénás katéter, PICC vénás katéter, akut centrális vénás katéter, tartós vénás katéter, Port-a-cath katéter, akut és tartós dializáló katéter) kezel és gondoz
Invazív és non-invazív nyomásértékeket mér, értelmez, folyamatos artériás vérnyomás-monitorozást végez, hemodinamikai monitorozásban közreműködik
Speciális diagnosztikus és terápiás vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz előkészít, asszisztál és a vizsgálatok/beavatkozások utáni speciális szakápolói feladatokat el
Lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói teendőket lát el
Drén csöveket, testüreg katétereket kezel (PD katéter, mellűri drén, hasűri drén, pericardialis drén, koponyaűri drén vagy nyomásmérő katéter)
Segédkezik ágy melletti képalkotó diagnosztika kivitelezésében (UH, RTG, kontrasztanyagos vizsgálatok)
Ágy melletti labordiagnosztikát végez (vérgáz analízis, vizelet, gyorstesztek)
Gépi lélegeztetéshez előkészít, lélegeztetőgépet összeállít, kipróbál
A lélegeztető gép karbantartását biztosítja, légzőköröket felhelyez, cserél, lélegeztetőgép működését folyamatosan ellenőrzi
Beteget enteralisan és parenteralisan (perifériás, centrális) (gastricus, nasogastricus, nasoduodenalis, jejunalis, nasojejunalis) táplál
Óradiurézist mér, folyadékegyenleget számít és testsúlyt kontrollál
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Reanimációs készenlétet biztosít
Alkalmazza a kibővített BLS-t
ALS-ben hatékonyan közreműködik, a reanimáció során előforduló szövődményeket felismeri és elhárítja
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet (100-as kör, öntelődő ballon, oxigén terápiát alkalmaz
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében intubál
Laryngeális maszkot levezet
Laryngeális maszkon át lélegeztet
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében, tracheatubust, kanült sterilen kezel
Életmentés céljából defibrillálást végez
Elektromos kardioverziónál, pacemaker bevezetésénél segédkezik
Perifériás vénás hozzáférést biztosít
Intarossealis tűt behelyez
Alkalmazza az intenzív ellátás gyógyszereit, volumetrikus, perfúziós és PCA pumpát működtet
Ismeri a különböző vérkészítményeket, az autotranszfúzió módszerét, technikáját, részt vesz az előkészítésben, kivitelezésben
Ápolási dokumentációt, a lélegeztetés és az anesztézia dokumentációját vezeti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Sürgősségi orvoslás
Reanimatológia
Intenzív terápia
Intenzív szakápolás
Gyógyszertan
Klinikai diagnosztika, terápia
Szakmai kommunikáció
Műszerismeret
szakmai készségek:
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Intenzív ellátás eszközeinek, műszereinek használata
Beavatkozások eszközeinek, monitorozás eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Gépi lélegeztetés és a reanimatológia eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás”
10. Az R2. 3. melléklet „1136. A Gyermek intenzív szakápolás megnevezésű, 11171-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Feladatprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Feladatprofil:
Ápolási modelleket alkalmaz, intenzív ellátást igénylő betegeket ápol az ápolási folyamat elvei szerint
Mag- és köpenyhőmérsékletet mér, a beteg gyermek hőháztartásának egyensúlyban tartásáról gondoskodik, betegmelegítő, infúziómelegítő eszközöket alkalmaz
Kontrollált hűtést alkalmaz
Szem- és szájnyálkahártya kiszáradása, illetve sérülés ellen védelmet biztosít
Speciális ápolási dokumentációt (24 órás intenzív észlelőlap) vezet, ápolási tervet készít
Táplálási terv meghatározásában részt vesz, részleges vagy teljes parenteralis táplálást végez; a táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Beteget és hozzátartozót edukál, tevékenységével összefüggő oktatási feladatokat ellát
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, vagy elhárításukban közreműködik
Sebeket ellát, sebkötözést elvégez
Alkalmazza a decubitus megelőzésének elvét és gyakorlatát, megfelelő fektetést és mobilizációt biztosít
Intenzív szakápolást végez, műtéten átesett, lélegeztetett, politraumatizált, mérgezett, görcsölő, szeptikus, altatott, reanimált, illetve eszméletlen betegnél
Keringési rendszer megbetegedéseiben szenvedő kritikus állapotú beteget ápol
A gépi lélegeztetett beteget a szakmai protokolloknak megfelelően ápolja
Orvosi utasításra enterálisan és parenterálisan gyógyszerel
Adekvát folyadékpótlást alkalmaz orvosi előírás szerint
Perifériás vénát biztosít, centrális véna biztosításában közreműködik
Patológiás újszülötteket és koraszülötteket ápol
Artériát pungál mintavétel céljából, artériás kanült gondoz
Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz, artériás kanült ideiglenesen lezár, artériás kanült megszüntet, artériás szúrt csatornát ellát
Invazív és non-invazív vérnyomást monitoroz, az eredményt értékeli, dokumentálja
Pulzoximetriát, vérgázanalízist, kapnográfiát, spirometriát, maghőmérsékletet mér
Méregtelenítő eljárások során asszisztál
IC-nyomásméréshez, drén behelyezéséhez asszisztál, orvosi utasításra IC-nyomást mér, NIRS-t használ
A kritikus állapotú beteg szállításában közreműködik, szállításra előkészít, szállítás alatt monitorizál, a szállítás eseményeit dokumentálja”
11. Az R2. 3. melléklet „1142. A Gyógyszerkiadással kapcsolatos komplex tevékenységek megnevezésű, 11177-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1142. A Gyógyszerkiadással kapcsolatos komplex tevékenységek megnevezésű, 11177-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végez
Orvosi vényeket retaxál
Vizsgálja a vényre történő kiadás szabályszerűségét
Egészségpénztári dokumentumokat állít elő, kezel
Szakmai szoftvereket alkalmaz
Gyógyszert és alapanyagokat rendel felhatalmazással
Közületi eladást bonyolít
A jogszabályoknak megfelelő körben gyógyszerkiadást végez
Szakmai kompetenciájának megfelelően tájékoztatást ad gyógyszerkészítmények, és a
gyógyszertár forgalmát képező más termékek hatásáról, mellékhatásáról, helyes
alkalmazásáról, adagolásáról, eltartásáról, tárolásáról, elkészítési módjáról, szükség esetén
gyógyszerészhez irányít
Pénzkezelési szabályokat alkalmaz
Egészségnevelési tanácsadásban közreműködik
Gondozási feladatban segítséget nyújt
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi
előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gyógyszerkiadás
Jogi szabályozás
Szakmai kommunikáció, etika
Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel
Gyógyszerhatástan, gyógyszeralkalmazás
Anatómia
Kórélettan
Gyógyszertári informatika
Egészségfejlesztés
Gyógyászati-segédeszköz ismeret
A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Gyógyszertári jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Állóképesség
Figyelem folyamatos fenntartása
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés”
12. Az R2. 3. melléklet „1143. A Gyógyszerellátás megnevezésű, 11178-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1143. A Gyógyszerellátás megnevezésű, 11178-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszer expediálásnál segítséget nyújt
Fel nem használt gyógyszerek, göngyöleg visszavételét végzi
A forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek kiadását végzi
Forgalomból való kivonásban részt vesz
Szállítólevél/számla alapján készletkorrekciót végez
Gyógyszergazdálkodási tevékenységben részt vesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Latin nyelv
Gyógynövények
Gyógyszertan
Anatómia, élettan
Gyógyszergazdálkodás
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Gyógyszertári jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Szolgálatkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés”
13. Az R2. 3. melléklet „1144. A Gyógyszertárban forgalmazott termékek megnevezésű, 11179-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1144. A Gyógyszertárban forgalmazott termékek megnevezésű, 11179-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyászati segédeszközök kiadását végzi
Orvostechnikai eszközök kiadását végzi
Étrendkiegészítők kiadását végzi
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények kiadását végzi
Egyéb, gyógyszertárban is forgalmazható termékek kiadását végzi
Egészségnevelési feladatot végez
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gyógynövények
Gyógyászati segédeszközök, kötszerek
Orvostechnikai eszközök
Kozmetikai, babaápolási termékek
Étrendkiegészítők
Jogi szabályozás
Egészségnevelés, egészségfejlesztés
A képzéséhez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Gyógyszertári jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése, munkabiztonsághoz kapcsolódó
színjelölések értelmezése, - komplex jelzésrendszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Szolgálatkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés”
14. Az R2. 3. melléklet „1146. A Hospice szakápolás megnevezésű, 11181-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1146. A Hospice szakápolás megnevezésű, 11181-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a terminális állapotú betegek felvételében, környezettanulmányt végez
Felméri a beteg és a családja szükségleteit holisztikus megközelítésben
Rövid- és hosszú távú ápolási/ellátási tervet készít multidiszciplináris megközelítésben
Részt vesz az ápolási terv végrehajtásában, kompetenciájának megfelelően
Orvos utasítása alapján palliatív, szupportív terápiát alkalmaz
Enyhíti a terminális állapotú, daganatos betegek kínzó testi tüneteit szakmai kompetenciájának megfelelő szakápolási módszerekkel
Fájdalmat felmér, illetve a gyógyszeres, nem gyógyszeres és alternatív fájdalomcsillapítás eszközeit és gyógyszereit ismeri, tudja alkalmazni, invazív fájdalomcsillapító technikák kivitelezésében segédkezik
Hányáscsillapítást végez és alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit
Megfigyelni a folyadékforgalmat, illetve folyadékpótlást végez orvosi utasításra infúziós terápia alkalmazásával
Alkalmazza az oxigénterápiát, részt vesz a nehézlégzés tüneteinek kezelésében
Felismeri és részt vesz a száraz száj-szindróma, szájnyálkahártya-gyulladás, illetve szájpenész kezelésében
Részt vesz a táplálási terv elkészítésében, táplálási tanácsot ad, különböző módszerekkel orvosi utasításra enteralis, illetve szükség esetén parenteralis táplálást végez
Preventív szemléletet alkalmaz a nyomási fekélyek kialakulásának megelőzésében
Orvosi utasításra szakmai protokoll szerint kezeli, ellátja a daganatos fekélyeket, decubitust, burjánzó tumorokat, krónikus és műtéti sebeket
Drének, sztómák szakszerű ellátását végzi, a beteg és családja számára edukációt végez
Megelőzi és kezeli a decubitust a szakmai protokoll szerint
Orvosi utasításra férfi-női beteget katéterez, katétert cserél
Tartósan behelyezett katéterek, szondák használatával kapcsolatos ápolási feladatokat lát el
Megelőző tevékenységet végez a székrekedés ellátásában, a passage-zavar problémákat megoldja
Légutat biztosít, váladékot eltávolít, inhalációs-, és oxigén terápiát alkalmaz
Gyógyászati segédeszközöket rendeltetésszerűen alkalmaz és ezek edukációs tevékenységét ellátja,
Részt vesz a mozgásterápiában
Felismeri a terminális állapotú beteg szorongását és depresszióját, melyet kompetenciájának megfelelően igyekszik oldani
Felismeri a közelgő halál tüneteit, figyelmeztető jeleit
Részt vesz a haldokló beteg konfúziójának, delíriumának kezelésében
Kompetencia határain belül lehetőség szerint nyíltan kommunikál a beteggel az állapotáról
A családtagokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek szeretetükkel az utolsó percig együtt lenni
Kegyeletteli halottellátást végez és biztosítja a család jelenlétét az elhunyt ágya mellett
Tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíti a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban
A hozzátartozókat oktatja az alapvető ápolási feladatok elvégzésére
A betegek halála után - ha a család azt igényli - támogatja a hozzátartozókat a gyász időszakában
Munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A magyarországi daganatos megbetegedések epidemiológiája
Terápiák fajtái, lehetőségei, hatása, mellékhatása (onkológiai sebészet, sugárterápia, kemoterápia)
A daganatos betegek pszichológiai sajátosságai, az ápoló szerepe
Halálos betegségek különböző életkorokban
A terminális stádium értelmezése
A palliatív terápia fogalma, alkalmazásának körülményei
A fájdalom kialakulásának okai, fajtái
A fájdalomfelmérés módszerei és eszközei
A fájdalomcsillapítás terápiás elvei és módszerei, eszközei
A fájdalomcsillapítás során alkalmazott gyógyszerek fajtái, alapelvek (WHO és a magyar protokollok szerint)
A hányinger, hányás kialakulásának okai, kezelése
Passage zavarok okai, tünetei, kezelésük
Táplálás, folyadékpótlás alapelvei, formái
Parenteralis táplálás módszerei, alkalmazása
Légzési nehézségek okai, tünetei, kezelésük
Idegrendszeri tünetek okai, tünetei, kezelésük
Fertőzés, láz okai, tünetei, kezelésük
Sztómák fajtái, ellátásuk
Decubitus, tumoros és krónikus sebek kezelése
A halálról alkotott elképzelések a történelem és a vallások során
A halál medikalizációja, halálfélelem
A haldoklás és a gyász pszichológiája, a haldoklás pszichológiai stádiumai
A normál és a szövődményes gyász, a gyászolók gondozása
Haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés támogatása
A gyermek halálképe, a haldokló és a gyászoló gyermek
A haldokló beteg életminőségének javítása
A gyógyíthatatlan betegek ellátásának etikai és jogi kérdései
A segítő személyisége, burn out és segítő szindróma értelmezése
A stresszel, szorongással és konfliktusokkal szembeni megküzdési készségek és technikák
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Ápolási beavatkozások során alkalmazott eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empátiás készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Problémaelemzés, -feltárás”
15. Az R2. 3. melléklet „1149. Az Immunhisztokémiai eljárások megnevezésű, 11184-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1149. Az Immunhisztokémiai eljárások megnevezésű, 11184-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szöveti mintákat előkészít immunhisztokémiai reakciókhoz
Hisztotechnikai eljárásokat alkalmaz az immunhisztokémiai reakciókhoz
Antigén feltárást végez túlnyomással működő eszközökkel
Mikrohullámú technikát használ
Blokkolási eljárásokat végez
Emésztési eljárásokat alkalmaz
Szöveti multiblokkot alkalmaz
Direkt immunhisztokémiai reakciókat végez
Indirekt immunhisztokémiai reakciókat végez
ENVISION-módszert alkalmaz
Immunreagenseket készletez, tárol, hígít
Hormonreceptorokat és proliferációs markereket mutat ki
Pozitív és negatív kontrollt készít
Munkája során elvégzett immunreakciókat értékeli
Műszereket kezel
Minőségbiztosítási szabályokat alkalmaz
Veszélyes hulladékot kezel
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Sejtbiológia
Immunbiológia
Immunhisztokémia
Enzimhisztokémia és hisztotechnika
Mono- és polikronális antitestek
Immun-enzim technikák
Avidin-biotin kötődésen alapuló immuntechnikák
Fluoreszcens immuntechnikák
Protein
Immuntechnikák
Preembedding technikák
Kontroll reakciók
Kettőshíd eljárás
Háttérfestés
Preparátumok mikroszkópos vizsgálata
Immunhisztokémiai automata működése
Dokumentáció
Veszélyes hulladékok kezelése
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelem
Szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Komplex eszközhasználati képesség
Immunhisztokémiai automata használata
Mikrohullámú, autokláv, kukta használata
Speciális mikroszkópok használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása”
16. Az R2. 3. melléklet „1150. A Molekuláris patológiai eljárások megnevezésű, 11185-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1150. A Molekuláris patológiai eljárások megnevezésű, 11185-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Molekuláris biológiai eljárásokat végez
Sejtmag és nukleinsav izolálást és koncentráció meghatározást végez
Géntechnológiai eljárásokat végez
Gélelektroforézist alkalmaz
Kórokozók kimutatására molekuláris biológiai eljárásokat alkalmaz
Daganatok differenciál-diagnosztikájára molekuláris biológiai eljárásokat alkalmaz
Fluoreszcens mikroszkópot működtet
Patológiai mintában gének azonosítását végzi
Képanalizátort használ
Veszélyes hulladékot kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Sejtbiológia
Molekuláris diagnosztika
Informatika
Gél-elektroforézis vizsgálatok
Preparátumok mikroszkópos vizsgálata
Szövettani vagy natív metszeteken, citológiai keneteken gének vagy DNS-szakaszok in situ kimutatása
Fluoreszcens vagy kromogén próbákkal illetve jelölő anyagokkal
Szövettani metszetből vagy szövetből nukleinsav izolálás
Izolált nukleinsav minőségellenőrzés
PCR- és RT-PCR- reakciók végzése
Reakció-elegyek összemérése
Kapilláris alapú nukleinsav szekvencia meghatározás
Veszélyes hulladékok kezelése
Szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztán tartása”
17. Az R2. 3. melléklet „1153. A Klinikai kémiai laboratóriumi diagnosztika megnevezésű, 11188-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Tulajdonságprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Laboratóriumi preanalitika
Elválasztás technikák
Analitika
Műszeres analitika
Automatizált orvosi laboratórium
Biokémia
Patobiokémia
Sugárbiológiai alapok
Alkalmazott biofizika
Klinikai kémia, immunkémia
Immunológia
Toxikológia
Posztanalitika
Minőségbiztosítás
Biostatisztika
Informatika
Leletek készítése, archiválása
Adatvédelem
Munkavédelem
Hulladékkezelés
szakmai készségek:
Szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű íráskészség
Információforrások kezelése
Laboratóriumi szoftverek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés”
18. Az R2. 3. melléklet „1159. A Részletes laboratóriumi ismeretek megnevezésű, 11194-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Tulajdonságprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Minőségbiztosítás ISO-MEES
Mikroszkópizálás
Klinikai kémia
Immunológia és immunkémia
Hematológia
Hemosztazeológia
Transzfuziológiai és vércsoport szerológiai ismeretek
Immunológia
Bakteriológiai ismeretek
Mikológiai ismeretek
Parazitológiai ismeretek
Virológiai ismeretek
Technikai validálás
Dokumentáció
Archiválás
Munkavédelem
Hulladékkezelés
szakmai készségek:
Informatikai eszközök használata
Szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása”
19. Az R2. 3. melléklet „1167. A Műtét előkészítése és lebonyolítása megnevezésű, 11202-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” cím „Feladatprofil” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
Feladatprofil:
Szervezi a műtőkapacitás optimális kihasználtságát, irányítja a műtői személyzet munkáját
Személyes dokumentáció alapján azonosítja a beteget, orvosi utasításra rendelkezik a beteg személyes dokumentációval együtt történő szállításáról
Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatait
Instrukciókat ad a beteg műtőasztalra való fektetéséhez, kontrollálja/irányítja a beteg fektetését
Elvégzi/elvégezteti a beteg előkészítését a beavatkozáshoz, irányítja a műtői személyzet munkáját
Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és tárgyi feltételeit, ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét, ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét
A műtét/beavatkozás típusának megfelelően előkészíti a szükséges műszereket, eszközöket
Higiénés kézfertőtlenítést /sebészi bemosakodást végez
Biztosítja a műtői aszepszist
Beöltözik, beöltöztet
Izolálja a nagy műszerelő asztalt, a Sonnenburg-asztalt és a pácienst
Dezinficiálja a műtéti területet, törekszik a nosocomiális fertőzések kivédésére
Közreműködik a helyi érzéstelenítés kivitelezésében
Anatómiai élettani ismereteit szakszerűen alkalmazza a beavatkozások során
Egynapos sebészeti ellátásban segédkezik
Műtéti naplót vezet, rögzíti a műtői/műtéti anyagfelhasználást
Terápiás beavatkozásban vesz részt, műtét/beavatkozás alatt feladatokat végez, instrumentál
Vizsgálatoknál, műtéteknél asszisztál, betartja a műszerelés általános szabályait, irányelveit, ismeri a műtét menetét
A műtét lépéseihez rendeli a megfelelő műszereket, anyagokat, eszközöket
Észleli a műtét során az aszepszis felmerülő hiányosságait, korrigálja, korrigáltatja azokat
Jelzi az észlelt szövődményeket az operatőr számára, közreműködik a szövődmények elhárításában
Számon tartja a törlőket, műszereket, figyeli/megakadályozza idegentestek visszamaradását a műtéti területen
Kérésre egyszer használatos anyagokat, oldatot (pl. NaCl) ad be a műtéthez a sterilitás szabályainak betartásával, egyszer használatos eszközöket használ és alkalmaz
Műtéti seb zárásánál segédkezik
Felelősen kezeli a szövettani anyagot, gondoskodik megfelelő tárolásáról és vizsgálatra szállításáról, ellenőrzi ezen tevékenységeket
Ellenőrzi a kommunális és veszélyes hulladék gyűjtését, ellenőrzi szakszerű tárolását, napi elszállítását”
20. Az R2. 3. melléklet „1180. A Pszichiátriai szakápolás megnevezésű, 11215-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1180. A Pszichiátriai szakápolás megnevezésű, 11215-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtervezi és kivitelezi a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően
Felismeri a deviáns viselkedésmódokat
Felismeri és kezeli a krízisállapotot és veszélyeztető magatartást
Szükség esetén korlátozó intézkedést alkalmaz, szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva
Sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai betegek szakápolását végzi
Elvégzi a pszichiátriai diagnosztikus és terápiás eljárások/beavatkozások körüli szakápolási feladatokat
Pszichiátriai betegek megfigyelését végzi, megfigyelése eredményeit értékeli, dokumentálja és szükség esetén jelzi a kezelőorvosnak
Segíti a pszichiátriai beteget életkori sajátosságainak figyelembevételével szükségleteinek kielégítésében
Az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtja, a gyógyszerek bevételét ellenőrzi és dokumentálja
Felismeri a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait, azt dokumentálja
A gyógyító teammel, más szakmaterületek munkatársaival és a beteg környezetével együttműködik, kapcsolatot tart
Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a pszichiátriai beteg komplex rehabilitációs folyamatában
Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében
Kezeli az alacsony szociális helyzetből adódó nehézségeket
Pszichiátriai gondozó tevékenységet végez
Környezettanulmányt végez
Szakápolói tevékenységét megfelelően dokumentálja
A beteg napi tevékenységét megtervezi, szükség esetén a team tagjait bevonja tervezésébe
A beteg értékeit kezeli
Mentálhigiénés tevékenységet végez a prevenció különböző színterein
Részt vesz az egészségnevelésben, egészségmegőrzési, életmódbeli tanácsadást nyújt, pszichoedukációt végez
Részt vesz az önkárosító magatartásformák megelőzésében
Megelőzi a hospitalizációs ártalmakat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A pszichiátria rövid története
A pszichiátriai ápolás története
Transzkulturális ápolás
A pszichiátriai ellátás szakterületei, színterei
Progresszivitási szintek a pszichiátriai ápolásban
A pszichiátriai kivizsgálás módszerei és diagnosztikus leletek
A pszichiátriai kivizsgálás ápolói feladatai
Pszichopatológiai alapismeretek
Pszichiátriai kórképek, egyes életkori csoportok pszichiátriai problémái
A pszichiátria korszerű irányzatai, egységei
Alkalmazott terápiás eljárások
A pszichiátriai ellátás során alkalmazott gyógyszerek hatásai, mellékhatásai
A pszichiátriában alkalmazott ápolási modellek
Speciális ápolási diagnózisok
Speciális ápolási feladatok
Pszichiátriai sürgősségi szakápolás
Pszichiátriai gondozási feladatok
A mentálhigiéne fogalma, főbb aspektusai, irányzatai, története
Mentálhigiéné és testhigiéné összefüggései
Személyiségfejlesztés
Mentálhigiénés tevékenység a prevenció különböző színterein
Önsegítés
Segítő foglalkozás mentálhigiénéje
Párkapcsolatok mentálhigiénéje
Szenvedélyek mentálhigiénés aspektusai
Pszichoszociális egészség, szociohigiéne
szakmai készségek:
Korlátozás módszereinek alkalmazása
Pszichotikus tünetek és egyéb veszélyeztető magatartás, krízisállapot tüneteinek felismerése
Speciális kommunikációs készség
Speciális dokumentáció alkalmazása
Szakmai nyelvezetű beszéd- és íráskészség
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kezdeményező és együttműködési készség
Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)”
21. Az R2. 3. melléklet „1181. Az Interakció a pszichiátriai ellátásban megnevezésű, 11216-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1181. Az Interakció a pszichiátriai ellátásban megnevezésű, 11216-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A konfliktushelyzeteket felismeri, a konfliktus feloldását elkezdi, konfliktuskezelést végez
Kapcsolatot teremt (zavart és/vagy agresszív,) veszélyeztető magatartású, krízisállapotban lévő beteggel
Szocializációs folyamatok megvalósítását segíti, készséget fejleszt
Részt vesz a reszocializációs folyamatok megvalósításában
Zavarótényezőket kizáró terápiás környezetet biztosít
Habilitációs tevékenységet végez
A team tagjaival együttműködve segíti a beteg rehabilitációját életkorának és állapotának megfelelően
Az egyénre szabott, speciális nevelési módszerek alkalmazásában részt vesz
Beteget, hozzátartozót edukál
Szocio- és/vagy pszichoterápiákban közreműködik, a szakember vezetése mellett segítő feladatot lát el
Szabadidős rekreációs programokat szervez a betegek számára
A betegek napi tevékenységét szervezi
Kapcsolatot tart önsegítő csoportokkal
Támogatja a betegek önsegítő, érdekképviseleti tevékenységét
Segítő, támaszt nyújtó kapcsolatot alakít ki az érvényes szakmai szabályok szerint, kompetenciahatárait és a hatályos jogi normákat betartva
Folyamatosan fejleszti szakmai tudását
Használja a kommunikáció elemeit, a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva
Elfogadja a másságot, figyelembe veszi a vallási, etnikai szempontokat és szokásokat
Magatartásával hiteles viselkedési normát mutat
Érvényre juttatja szakmai álláspontját a team-munka során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szociálpszichológia
Speciális kommunikációs technikák
Krízismenedzsment
A különböző kultúrák jellegzetességei és azok ápolási, gondozási vonatkozásai
Pszichiátriai habilitáció, rehabilitáció
A szocioterápia módszerei
A pszichoterápia módszerei
Szocioterápiás és pszichoterápiás ápolói feladatok
Terápiás közösség, miliő
Önsegítő csoportok
A pszichiátriai beteg kezelésbevételének és ápolásának jogi, etikai vonatkozásai
Konfliktuskezelés
Stresszkezelés
Burn out szindróma
szakmai készségek:
Speciális kommunikációs készség
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Empátiás készség
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Személyes kompetenciák:
Stresszkezelő készség
Önállóság
Önismeret (fejlődőképesség, önfejlesztés)
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Lényeglátás”
22. Az R2. 3. melléklet „1182. A Gyógyfoglalkoztatás megnevezésű, 11217-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1182. A Gyógyfoglalkoztatás megnevezésű, 11217-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat és módszereket megtanítja és gyakoroltatja
A közösségi terápiában részt vesz
A munkaterápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és gyakoroltatja
A pszichoterápiás csoportban koterapeutaként részt vesz
Segíti a reális betegségtudat kialakítását
Segíti a mentális zavar/pszichoszociális fogyatékosság elfogadását a kliens és a hozzátartozók számára
Szokásokat alakít ki, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszt
Tervezi és szervezi a kliens szabadidős tevékenységét
A gyógyító teammel való egyeztetés alapján szabadidős és rekreációs csoportot vezet
Koterapeutaként részt vesz a mozgásterápiás csoportban
A kompetenciájának megfelelően csoportokat vezet
A csoportdinamikát, a csoporttörténéseket értelmezi
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szociálpszihológia
Fejlesztőpedagógia
Neveléspszichológia
Munkalélektan
Vezetéselmélet
Pszichoterápia
Pszichiátriai rehabilitáció
Gyógyfoglalkoztatás, szocioterápia, munkaterápia
A gyógyfoglalkoztatás szerepe, feladatai
Csoportvezetés
A csoportfolyamatok, csoportdinamika értelmezése, felhasználása
Kommunikáció
Kézművestechnikák és munkafolyamatok tanítása
Zeneterápia
Mozgásterápia
Fiziológiás és terápiás mozgásminták
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű hallott és olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
A hatékony betegvezetési technikák alkalmazása
Az állapotfelmérő és fejlesztő eszközök készség szintű használata
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kreativitás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Motiváló képesség
Irányító készség
Kapcsolatteremtő és -fenntartó képesség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Értékelési képesség”
23. Az R2. 3. melléklet „1185. A Hisztotechnikai szakismeretek megnevezésű, 11220-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1185. A Hisztotechnikai szakismeretek megnevezésű, 11220-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagot kivág, indít
Speciális fixáló oldatokat készít és használ
Paraffinos és más különleges beágyazásokat készít
Paraffinos, fagyasztott és kriosztátos metszetet készít
Dekalcinál
Sejtek és szövetek tenyésztését végzi
Anorganikus anyagokat, ionokat mutat ki
Rostokat és membránt mutat ki
Szénhidrátokat mutat ki
Amyloidot mutat ki
Fehérjék kimutatását végzi
Enzimhisztokémiai vizsgálatokat végez
Metachromáziás festéseket végez
Zsírok és lipoidok kimutatását végzi
Nukleinsavak kimutatását végzi
Kórokozók kimutatását végzi
Pigmenteket mutat ki
Speciális festéseket végez polarizációs és fluoreszcens mikroszkópos eljárásokhoz
Festő-, beágyazó és egyéb szövettani automatát előkészít, használ, felhasználói szinten karbantartja
Demonstrációs anyagot készít, kontrollokat alkalmaz
Különféle mikroszkópokat alkalmaz
Mikrohullámú technikát használ
Számítógépen archivál, és digitális felvételeket készít
Szövettani mintákat archivál, tárol
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelemi előírásokat betartja, veszélyes hulladékot kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Hisztokémia és hisztotechnika
Sejtbiológia
Biokémia
Mikrobiológia
Sejtek és szövetek tenyésztése
Preparátumok mikroszkópos vizsgálata
Sejtmag és nukleinsav tartalmú szövetelemek kimutatása
Pigmentek kimutatása
Kálcium vegyületek kimutatása
Baktériumok és gombák kimutatása
Zsírok és lipoidok kimutatása
Szénhidrátok és mukopoliszacharidok kimutatása
Rost- és membránkimutatások
Enzimaktivitások hisztokémiai vizsgálata
Idegsejt és fibrillum vizsgálatok
Amiloid kimutatása
Laboratóriumi műszer- és méréstechnika
Élettanilag fontos szervetlen és szerves anyagok kimutatása
Speciális mikroszkópok kezelése
Hisztokémiai reakciók alkalmazása a patológiában
Hisztokémiai reakciók mikroszkópos vizsgálata
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség”
24. Az R2. 3. melléklete a következő 1461-2348. pontokkal egészül ki.
„1461. Az Ipari folyamatok irányítása PLC-vel megnevezésű, 10001-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit
Elemzi a PLC felépítését, működését
PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken
Paramétereket beállít
Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál
Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása)
A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi
Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ
Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait
Buszrendszerek kiépítésében részt vesz
Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz
Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját
Elemzi az irányítási hálózatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
PLC program elemei
PLC hardver
PLC I, O rendszer elemei
Soros kommunikáció elemei
PC-PLC kommunikáció
PLC-PLC kommunikáció
Strukturált programozás alapok
Irányítástechnikai alapok
Matematikai alapok
Számítástechnikai alapok
Technológiai vázlatok elemei
Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői
Grafikus eszközök program elemei
szakmai készségek:
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
1462. Az Ipari gyártórendszerek megnevezésű, 10002-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli az automatizált berendezéseket
Előírás alapján elindítja, leállítja a rendszert, vagy alrendszert
Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket telepít, ellenőriz és beállít
Elektronikus vezérléseket, szabályozásokat kezel, működtet, beállít
Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken
Üzemi beállításokat végez digitális vezérlőkön, szabályzókon
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Szoftvert frissít a programozható készülékeken
Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus üzemeltetési és üzemeltetés irányítási feladatokat végez
Tanulmányozza a kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírásokat
Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint
Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét
Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését
Elvégzi a technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek
A gyártórendszerek hidraulikus alapelemeinek, szerelvényeinek jellemzői
A gyártórendszerek hidraulikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei
A gyártórendszerek hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzóköreinek jellemzői
A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése
A gyártórendszerek pneumatikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei
A gyártórendszerek pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörei
A gyártórendszerekben alkalmazott pneumatikus mérőszerek kiválasztásának szempontjai
Gyártás előkészítési műveletek
A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai
Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)
Villamos gépek üzemeltetési műveletei
Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei
Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése
Gyártórendszerek programozása
Mérő és diagnosztikai rendszerek üzemeltetése
szakmai készségek:
Szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség, szakmai szövegértés
Szakmai számolási készség
Műszaki rajz értelmezése, készítése
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Számítógép és alapvető irodai programok kezelése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
1463. Az Irányítástechnikai alapok megnevezésű, 10003-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi
Felszereli, összeszereli a vezérlések készülékeit
Felszereli, összeszereli a szabályozások készülékeit
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat)valósít meg, telepít, beüzemel
Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat
Ellenőrzi az átalakítók működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Irányítástechnikai ismeretek
Irányítástechnikai jelölések, ábrázolási módok
Vezérlések működése
Szabályozások működése
Egyszerű szabályozási körök
Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői
Villamos távadók felépítése, működése és jellemzői
Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
Villamos gépek alapjai
Villamos kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői
szakmai készségek:
Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Szakmai nyelvű szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
1464. A Pneumatikus és hidraulikus rendszerek megnevezésű, 10004-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pneumatikai, hidraulikai körökkel kapcsolatos számításokat végez
Egyszerű pneumatikus kapcsolási rajzot készít
Egyszerű elektropneumatikus kapcsolási rajzot készít
Egyszerű hidraulikus kapcsolási rajzot készít
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a pneumatikus kapcsolást
Kapcsolási rajz alapján összeállítja az elektropneumatikus kapcsolást
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a hidraulikus kapcsolást
Pneumatikus kapcsolásokat értelmez
Elektropneumatikus kapcsolásokat értelmez
Hidraulikus kapcsolásokat értelmez
Hidraulikus méréseket végez
Automatikai berendezések üzemeltetését, üzemeltetések irányítását végzi
Műszeres hibafeltárási feladatokat végez
Hibafeltárást végez
Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez
Hibajavítást végez
Behatárolt hibás egységet, modult, alkatrészt kicseréli
Javítást követő visszaellenőrzést végez
Visszaszereli a javított készüléket, berendezést
Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön
Dokumentálja az elvégzett hibajavítást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Alkatrészek szabványos jelölései
Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
Bekötési, huzalozási rajzok
Hidraulikus energiaátalakítók
Hidraulikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
Hidraulikus irányítóelemek és kiegészítők
Hidraulikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések
Hidraulikus tápegységek
Hidraulikus hibafeltárási eljárások, módszerek
Hidraulikus hibajavítási eljárások, módszerek
Hidraulikus hibajavítások dokumentációi
Kapcsolási rajzok
Pneumatikus hibafeltárási eljárások, módszerek
Pneumatikus irányítóelemek és kiegészítők
Pneumatikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések
Pneumatikus végrehajtó elemek
Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítási eljárások, módszerek
Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások dokumentációi
Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek
Sűrített levegő előállítása, előkészítése
Szabványos jelölések, mértékegységek
Szerelési rajzok
Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői
Villamos gépek biztonságtechnikája
A villamos áram hatásai
Elektronikus mérőműszerek
Elektrotechnikai ismeretek
Irányítástechnikai ismeretek
Mérési jegyzőkönyv
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű szöveg megértése
Információforrások kezelése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Szakmai számolási készség
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés
1465. A Villamosipari alaptevékenységek megnevezésű, 10005-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört
Villamos kapcsolásokat értelmez
Villamos méréseket végez
Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít
Villamos kiviteli terveket értelmez és használ
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Rajz alapján elkészíti a vezetékezést.
Felszereli, összeszereli a mérőkörök készülékeit
Ellenőrzi a fel, összeszereléseket
Feszültség alá helyezi a berendezést
Villamos berendezések feszültségmentesítését és feszültség alá helyezését végzi
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Villamos rajzjelek, jelképek
Villamos műszaki kiviteli tervek
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Villamos hibafeltárási eljárások, módszerek
Villamos hibajavítási eljárások, módszerek
Villamos hibajavítások dokumentációi
A műszaki ábrázolás módszerei
Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, szabványos jelölései
Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok
Elektromechanikus-, elektronikus- és digitális mérőműszerek
Elektrotechnikai ismeretek
Elektronikai ismeretek
Szerelési rajzok
Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Teljesítményelektronikai áramkörök
Villamos mérések
Villamos számítások, alapvető méretezések
A villamos áram hatásai
Áramütés elleni védelmi megoldások
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Üzemeltetési szabványismeret
Villamos anyagismeret
Vezetékek, kábelek
Mérési jegyzőkönyv
Rajzelhelyezések, mérethálózatok
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
1466. Az Informatikai és műszaki alapok megnevezésű, 10007-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi a technológiai alapműveletekhez szükséges méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Általános munkavédelem
Általános tűzvédelem
Elsősegélynyújtás
Érintésvédelem
Mechanikai mérések
Műszaki ábrázolás
Műszaki dokumentáció
Villamos és gépész rajzjelek
Általános anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése
Mechanikai mérőműszerek
Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és alkalmazása, perifériák
Villamos gépek biztonságtechnikájának alapjai
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gyártásismeret
Informatikai angol nyelv
Mechanikai alapismeretek
Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai
Villamos mérések
Elektronikus áramkörök
szakmai készségek:
Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Informatikai alapismeretek
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
1467. Az Áramkör építése, üzemeltetése megnevezésű, 10013-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektronikai áramköröket épít
Analóg áramköröket épít
Digitális áramköröket épít
Teljesítményelektronikai áramköröket épít
Irányítástechnikai áramköröket épít
NYÁK lemezt készít
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
Készre szereli az áramkört
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Beforrasztja az alkatrészeket
Elektronikai áramköröket üzembe helyez
Előírás szerint beállítja a tápfeszültség feszültségértékét
Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört
Feszültség alá helyezi az áramkört
Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít
Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet
Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart
Műszeres bemérést végez és irányít
Dokumentáció alapján összeállítja a mérőrendszert
Teszteli az elektronikai áramkör működösét
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
Behatárolja a hibás alkatrészt
Műszeres hibakeresést végez és irányít
Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektrotechnikai ismeretek
Irányítástechnikai ismeretek
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű erősítők)
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai
Optoelektronika (fotoellenállás, fotódióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda, optocsatoló, optikai kijelzők)
Tápegységek
Impulzustechnikai áramkörök
Műszeres és virtuális műszeres méréstechnika
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Mérési jegyzőkönyv
Villamos mérések
Villamos gépek biztonságtechnikájának alapjai
A villamos áram hatásai
Alkatrészek szabványos jelölései
Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
Bekötési, huzalozási rajzok
Kapcsolási rajzok
Szabványos jelölések, mértékegységek
Szerelési rajzok
szakmai készségek:
Villamos kéziszerszámok kezelése, használata
Áramkörépítés, össze- és szétszerelés
Huzalozás, kábelezés
Mérés, hitelesítés, beállítás, jegyzőkönyvkészítés
Hibás áramkörök, készülékek javítása
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
1468. A Mechatronikai rendszerek megnevezésű, 10014-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli az automatizált berendezéseket
Elektronikus vezérléseket kezel, működtet
Elektronikus szabályozásokat kezel, működtet
Távvezérléseket alkalmaz működtet (vezetékes)
Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezeték nélküli)
Előírás alapján elindítja, leállítja a rendszert, vagy alrendszert
Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít
Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken
Üzemi beállításokat végez digitális vezérlőkön, szabályzókon
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Szoftvert frissít a programozható készülékeken
Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez
Tanulmányozza a kezelési, üzemeltetési, karbantartási előírásokat
Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint
Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
Részt vesz az új technológiák bevezetésében
Irányítja a berendezések beállítását
Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit
Irányítja és ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását
Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit
Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét
Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését
Elvégzi a technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái
Felületszerelési technológia
Korszerű huzalozási rendszerek
Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek
A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése
Gyártáselőkészítési műveletek
A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai
Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)
Villamos gépek üzemeltetési műveletei
Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei
Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése
Gyártórendszerek programozása
Mérő és diagnosztikai rendszerek
szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
1469. A Speciális kezelő helyiség üzemeltetése megnevezésű, 11256-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációkat, nyomtatványokat
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Kialakítja a folyamatos orvosi kapcsolatot, és az állandó fejlődés érdekében és kritikus esetekben az orvosi segítség lehetőségét
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét
Kialakítja és működteti a minőségbiztosítás rendszerét
A működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket, kötszereket, gyógyhatású anyagokat
Ellenőrzi a gépek, berendezések üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Feltölti a készletet
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az előírásoknak megfelelően a kezelőhelyiséget, az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja az előírásoknak megfelelően
Kitakarítja a kezelőhelyiséget a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot és a veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalkozási formák
Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Pályázatírás alapjai
Marketing alapjai
Jogi alapok
Biztonságos munkavégzés feltételei
Villamosság-biztonságtechnika alapjai
Balesetvédelem
Tűzvédelem
Közegészségügyi feltételek
Veszélyes hulladékok kezelése
Kommunikáció
Pszichológiai kultúra
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelemi előírások
Működéshez szükséges általános szabályok
Dokumentáció, kezelési szabályok, adatvédelem
Minőségbiztosítási szabályok
Fertőzésmegelőző, fertőtlenítő ismeretek
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Olvasott szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Hallott latin szöveg megértése, terminus technikusok megértése, értelmezése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
1470. Az Erősáramú mérések megnevezésű, 10017-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja az analóg és digitális villamos mérőműszereket
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ, számszerű jellemzőinek mérését elvégzi
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza
Villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végez
Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi
Villamos hálózatok és berendezések alap- és hibavédelmével kapcsolatos szerelői ellenőrzéseket végez
Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi
Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez
Mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végez
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Áramütés elleni védelem ellenőrzése
Elektrotechnikai alapfogalmak
Egyenáramú körök és törvényszerűségeik
Az egyenáram és a váltakozó áram hatásai (vegyi, hő, mágneses, stb.)
Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei
Méréstechnikai alapok
Villamos hálózatok paraméterei
Irányítástechnikai és védelmi készülékek paraméterei, jellemzői
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb
üzemi jellemzői
Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérési elve
Elektromechanikus műszerek
Digitális műszerek
Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési elve
Oszcilloszkóp alkalmazása
Tápegységek, függvénygenerátorok
szakmai készségek:
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Áram útrajz, nyomvonalrajz, szerelési rajz, folyamatábrák olvasása, jelképek értelmezése
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
1471. Az Erősáramú szerelések megnevezésű, 10018-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz
Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmaz, szerel
Motorvezérlések bekötését végzi
Intelligens épületek erősáramú szerelését végzi
Kommunális és lakóépületek villanyszerelését végzi, áramköreit ellenőrzi
Ellenőrzi a kommunális és lakóépületek fogyasztásmérő helyének kialakítását
Hőtárolós berendezés fogyasztásmérő helyének kialakítását ellenőrzi
Napelemes kiserőmű hálózati csatlakozását készíti, ellenőrzi
Inverter beállítását végzi
Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozza, ellenőrzi
Ellenőrzi a kommunális épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő
csatlakoztatását.
Kialakítja a kommunális és lakóépületek elosztóit
A szerelési technológiákat és a készülékeket kiválasztja a vonatkozó szabványok
figyelembevételével
Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési, kötési, csatlakozási
feladatokat elvégzi, ellenőrzi
Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH-rendszert
Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót
Kiépíti a fogyasztásmérő helyét
Ismeri és alkalmazza az alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem) és a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) módokat
Komplett elektronikus berendezéseket üzemeltet, hibakeresést végez, javít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektronikai technológia
Épületek villamos hálózatának kialakítása
Túláramvédelem
Túlfeszültség védelem
Áramütés elleni védelem
Munkavédelem és egyéni védőeszközök
Tűzvédelem
Anyagismeret, vezetékek, kábelek ismerete
Fogyasztásmérő eszközök elektromechanikus, elektronikus, távleolvasható smart mérők
HFKV. RKV vezérlő eszközök
Háztartási méretű kiserőmű
Inverter
Akkumulátor telep és töltő berendezés
Forrasztás
Kapcsoló készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések
Oldható és nem oldható kötések
Világítási készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái
Csapágyak és csapágyazások
Fogaskerekes, csiga és egyéb hajtások jellemzői
Forgácsolás
Forgó- és lengőmozgások jellemzői
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések
Kinematika
Kinetika
Kötőelemek
Megmunkálások
Statika
Szilárdságtan
Tengelyek, tengelykapcsolók
Transzformátorok készítési, szerelési elve
Villamos forgógépek készítésének technológiái
Villamos készülékek technológiái
Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok)
Ragasztás
Hegesztés
szakmai készségek:
Villamos dokumentáció, kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Szerelési rajz olvasása, értelmezése, készítése
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése
Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
1472. Turisztikai termékkínálat megnevezésű, 10064-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri az utazásszervezés, utazásközvetítés jogszabályi hátterét
A turisztikai piacon kereslet- és kínálat elemzést végez
A turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál, utazási csomagot állít össze
Kalkulációt készít, árat képez a magyarországi árualap értékesítéséhez
Forgatókönyvet készít
Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít
Üzletszerzői tevékenységet folytat
Partnerekkel kapcsolatot ápol és szerződéseket köt
Az utazásszervezéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez
Magyarországi szálláshelyek, programok értékesítésére belföldi katalógust készít
Utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, tölt ki és kezel (voucher, biztosítási kötvény, részvételi jegy stb.)
Utazásközvetítői tevékenységet végez
Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az utazási ügynökség, utazási iroda, turisztikai szolgáltató iroda, utazásszervezés fogalomrendszere, jogszabályi háttere
A magyarországi partnerek tevékenységei, kapcsolódó jogszabályi háttér (pénzügyi jogszabályok valutára, devizára vonatkozó előírások, menetjegykiadáshoz kapcsolódó előírások stb.)
Az utazásszervezés- és közvetítés folyamatai
A kereslet-kínálat felmérése, elemzése, a piackutatás módszerei
Kiutaztatási, beutaztatási árualap
Árualap beszerzésének módjai
Programcsomag összeállításának követelményei
A kalkulációkészítés, árképzés szabályai
Ajánlati levél, forgatókönyv, szerződések tartalmi és formai követelményei
Megrendelések és visszaigazolások tartalmi és formai követelményei
A kiegészítő tevékenységek és végzésük feltételei
Belföldi katalógus összeállításának szempontjai
Az értékesítési tevékenység területei, a nyilvántartási rendszer
A programokhoz kapcsolódó utazási dokumentumok kezelésének szabályai
Az utazásközvetítő tevékenység végzésének feltételei
Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveletek jellemzői
szakmai készségek:
Önálló irodai adminisztráció
Az üzleti kommunikáció szabályainak alkalmazása, tárgyalástechnika
Piacorientált gondolkodás
Elemző gondolkodás, matematikai készség
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Lényeglátás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
1473. Turisztikai vállalkozások megnevezésű, 10065-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a turisztikai vállalkozás alapításánál, a vállalati tevékenység tervezésénél
Közreműködik a turisztikai vállalkozás szervezeti felépítésének és tevékenységi köreinek kialakításában
Részt vesz a turisztikai vállalkozás személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában (munkatársak kiválasztása, munkakörök kialakítása, munkaköri leírás készítése, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása stb.)
Megszervezi és ellenőrzi a turisztikai vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódó munkafolyamatokat
Segíti a vállalkozással kapcsolatban álló bankokkal, pénzintézetekkel történő együttműködést
Közreműködik a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó értékpapírok körének kiválasztásában
Alkalmazza az adózással kapcsolatos előírásokat
Az eredmény kimutatáshoz szükséges műveleteket végez
Kiutaztató üzletágat működtet
Beutaztató üzletágat működtet
Továbbképzéseket, tréningeket szervez és vezet
Képviseli a turisztikai vállalkozást
Üzleti kapcsolatokat épít ki és folyamatos együttműködést alakít ki a turisztikai piac szereplőivel
Vevőkörelemzést, termékfejlesztést végez
Közreműködik a turisztikai vállalkozás üzleti stratégiájának kialakításában
Közreműködik az üzleti terv elkészítésében és pályázati anyagok összeállításában
Ellenőrzi és betartatja a munka-, környezet-, vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és egészségügyi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A nemzetgazdaság felépítése, működési törvényszerűségei, KKV szektor
A vállalkozások főbb típusai, jellemzői, alapításának feltételei
A vállalkozások jogi és szervezeti formái
A turisztikai vállalkozások szervezeti felépítése, tevékenysége, valamint személyi és tárgyi feltételei
A turisztikai vállalkozás munkafolyamataihoz kapcsolódó szervezési-vezetési technikák
Szakmai továbbképzések, tréningek területeinek meghatározása
A pénz. Alapvető pénzpiaci műveletek, készpénzkímélő eszközök, eljárások
Egyszintű-kétszintű bankrendszer, a pénzintézetek típusai, jellemzői
Az értékpapírok fajtái, jellemzői. A tőzsdék típusai, működésük
Adózási szabályok, adók csoportosítása, az adózás funkciói
Az üzleti stratégia kialakításának szempontjai, eszközei; az üzleti célok meghatározása
(versenytárs-elemzés, vevőkörelemzés, termékfejlesztés, árképzés, kapcsolattartás)
Üzleti- és marketingterv, valamint szakmai pályázatok készítésének szempontjai
Árpolitika, árképzés, vagyon, mérleg, eredménykimutatás, nyereségérdekeltség
Ki- és beutaztató üzletágak működtetése
Munka-, környezet-, vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, valamint egészségügyi szabályok
szakmai készségek:
Stratégiai gondolkodás
Önérvényesítés, tárgyalástechnika
Csapatépítés
Idővel és energiákkal való gazdálkodás
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntőképesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Interperszonális rugalmasság
Konfliktuskezelés
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ellenőrző képesség
Eredményorientáltság
1474. A Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 10066-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti élet gazdálkodási szabályait, szokásait.
Összefüggésében látja a modern piacgazdasági folyamatokat.
Ismeri a piaci viszonyok, a versenyszféra, a munkavállalói és vállalkozói életpályák lehetőségeit.
Helyesen azonosítja és használja a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási szakmai fogalmakat.
Számszerűsíteni tudja a gazdasági szövegekben megfogalmazott információkat.
Statisztikai táblák, grafikus ábrák tartalmára állításokat fogalmaz meg, következtetéseket von le.
Dokumentumokat készít a szervezet gazdasági tevékenységéhez és gazdálkodásához kapcsolódóan.
Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, -kifizetés).
Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján.
Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat kezel.
Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat.
Belső szervezeti nyilvántartáshoz, kimutatáshoz, ellenőrzéshez dokumentumokat készít.
Közreműködik a szervezet adózással kapcsolatos feladatainak ellátásában.
Dokumentációs feladatokat lát el a leltárral kapcsolatosan.
Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást.
Ismeri és betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető jogi normákat.
Részt vesz pályázatok előkészítésében.
Ismeri és betartja a munkavégzésre, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírásokat.
Ismeri a munkavégzés személyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket.
Közreműködik a vállalkozás megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat.
Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi hátterének magyar és Európai Uniós változásait.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, hasznosság, szűkösség, termelési tényezők, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat)
A gazdasági élet szereplői és kapcsolatai, az állam feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai
Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény)
Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika
A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom fajtái, bizonylatai
Pénzügyi szolgáltatások, passzív és aktív bankügyletek
Fizetési megbízások lebonyolítása, fizetési módok
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél (házipénztár)
Szigorú számadású bizonylatok (pénztárbizonylat, számla)
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma)
Értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok)
Az államháztartás rendszere
Adózási alapfogalmak; személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek), általános forgalmi adó, helyi adók fajtái
A nemzetgazdaság szereplői, ágazati szerkezete
A vállalkozások és a vállalkozások gazdasági tevékenységével kapcsolatos alapfogalmak
A vállalkozási folyamat és elemei; vállalkozási formák és jellemzőik; a sikeres vállalkozás kritériumai; a vállalkozások finanszírozása
A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség
A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg fogalma. A vállalkozás eredményének megállapítása, eredmény-kimutatás
A vállalkozások kötelezettségei: adófizetési, beszámolási, adatszolgáltatási.
A vállalkozások működését érintő hazai és európai uniós fontosabb fogyasztóvédelmi előírások
Statisztikai alapfogalmak
A háztartások gazdálkodása (bevételei, kiadásai, megtakarításai)
A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; a jogszabályok érvényessége, hatálya; jogágak; jogforrások, jogképesség, cselekvőképesség fogalma
Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek
A magyar közjogi rendszer; önkormányzati rendszer
A közigazgatási eljárás
A polgári jog és társasági jog fogalma, alapvető jellemzői
A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése és a követelések elévülésének feltételei; a szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei; alaki és formai követelményei
Alapvető munkajogi szabályok; a munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények
A jogérvényesítés lehetőségei
szakmai készségek:
Jogforrások kezelése (hagyományos és digitális adathordozó alkalmazásával)
Jogszabályok értelmezése
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Gazdasági és jogi dokumentumok értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Áttekintő képesség
1475. A Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű, 12082-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket.
Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes állapotukról.
Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás magas szintű technikájával.
Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot átír.
Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másol.
Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy idegen nyelven.
Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal.
Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően.
Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját.
Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, kimutatást, diagramot készít, számításokat végez.
Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez.
Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.
Levelezést folytat külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan.
Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez.
Betartja a biztonságos internethasználat szabályait.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A biztonságos irodai munkavégzés követelményei
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai
A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája
A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai
A dokumentumok típusai, fajtái
A dokumentumszerkesztés követelményei
A táblázatkészítés műveletei
Az adatbázis készítésének műveletei
Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei
Egyszerű ügyiratok
Szervezetek belső iratai
A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai
Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei
A munkavállalással kapcsolatos iratok
A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági szabályai
A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat szabályai
szakmai készségek:
A tízujjas vakírás (170 leütés, perc)
Számítógépes irodai programok alkalmazása
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Írásbeli dokumentumok készítése, formázása
Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos internethasználat)
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Precizitás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
1476. A Gyorsírás megnevezésű, 12083-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek személyesen, telefonon hagyott üzeneteit.
Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott fontosabb információkat.
Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit.
Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos információkat.
Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek).
Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott technikai eszközöket.
Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, adategyeztetést végez.
Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi eszközöket, melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek visszaszolgáltatásáról.
Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről.
A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, nyelvhelyességi szempontból javítja.
Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót készít.
A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti.
Ügyiratot, levelet készít sztenogramból.
Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyorsírás jelei és jelölési módjai
A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai
Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai
Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai eszközök)
A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai
A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, feljegyzés, jegyzőkönyv)
A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének követelményei
Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői
szakmai készségek:
Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag, perc)
Áttételkészítés, kivonatolás
Helyesírás, helyes nyelvhasználat
Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés, perc)
Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Kitartás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
1477. Az Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű, 12084-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására.
Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait.
Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével.
Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét.
Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket.
Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét.
Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat.
Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi viselkedéstől eltérő követelményeit.
Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi protokoll előírásait.
Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben.
Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási szabályokat.
Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében.
Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein.
Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, navigációs programokat.
Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja
A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online)
Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei
Kommunikációs szűrők és működésük
Marketingkommunikáció
Az üzleti tárgyalás alapszabályai
Tárgyalási technikák
Közéleti megnyilvánulási formák
Társalgási stílus
Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben
Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó különbségek
Üzleti nyelvi kultúra
Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, információs szupersztráda
A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei
Hivatali, üzleti találkozók protokollja
A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás)
A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex)
A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai
A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, ügyfelek, vendégek stb.)
Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció
Stressz- és konfliktuskezelés az irodában
A nemzetközi protokoll sajátosságai
Rangsorolás, ültetési szabályok
Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali életben
A vendéglátás protokollszabályai
A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai
Ügyfél-elégedettségi mérés technikái
A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata
szakmai készségek:
Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
Köznyelvi és szakmai verbalitás
Elvárásoknak való megfelelés
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
1478. A Rendezvény- és programszervezés megnevezésű, 10072-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, tárgyalás, értekezlet, workshop)
Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, tanulmányút)
Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét
Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához
Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról
Elkészíti a rendezvényre, programra szóló meghívót és gondoskodik az elküldéséről
A helyszín és a tárgyi feltételek kijelölésekor, előkészítésekor munkavédelmi szakemberrel, képviselővel együttműködve gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások, követelmények betartásáról, betartatásáról
Gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről, egyéb szolgáltatások megrendeléséről
Kezeli a protokoll-adatbázist
Megszervezi a reklámajándékozást
Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek fogadásához
Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat
Koordinálja a rendezvény utómunkálatait
Előkészíti vezetője szakmai programjait
Előkészíti vezetője hivatalos útjait
Költségkalkulációt készít programokhoz
Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat készít
Kapcsolatot tart a médiával
Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, jelentet meg
Sajtótájékoztatót szervez
Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz
Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít
Korszerű multimédiás eszközöket használ
Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait
Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A rendezvények, munkaprogramok fajtái
A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai
Szervezeten belüli rendezvények jellemzői
Külső szakmai rendezvények sajátosságai
Rendezvények, programok forgatókönyve
Rendezvények, programok előkészítése
A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai
Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek
Rendezvények, programok utómunkálatai
A programszervezés fázisai, dokumentumai
Sajtótájékoztató szervezésének lépései
A PR szerepe a gazdasági életben
A PR célja, feladata a reklámajándékozással
A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban
A reklám funkciói
A vállalati arculat elemei
A cég bemutatásának módjai
Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról
Internethálózat, keresőprogramok
A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai
szakmai készségek:
Ügyviteli szoftverek kezelése
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás
Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés, perc)
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
1479. A Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű, 12085-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó munkafolyamatokat és vezetője időbeosztását.
Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, partnereket; kezeli az ügyfél- és partnerlistát. Vezeti az irodai munka alapdokumentumait.
Jegyzőkönyvvezetési teendőket lát el.
Irat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan és elektronikusan).
Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait.
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel; javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására.
Gazdálkodik az irodai készletekkel, reprezentációval.
Nyilvántartást végez különböző területen.
Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzésére.
Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, szervezeti utasításokat.
Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat.
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait.
Információs tájékoztató anyagokat készít.
Információkat kér és továbbít a munkatársak számára.
Előkészíti az álláshirdetést, a munkaerő-felvétel dokumentumait
A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet (munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságterv).
Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez.
Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait.
Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ (dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyféllisták kezelésére, névjegykártya-készítéshez, boríték- és címkekészítéshez stb.).
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, naptárfunkciók
A szűrőfeladatok szabályai
Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése
A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a jegyzőkönyvek szerkesztése (teljes, kivonatos)
A jegyzőkönyvvezetéssel összefüggő teendők (előkészületek, beszédrögzítés, -jegyzés, kivonatolás, stilizálás, szerkesztés, utómunkálatok)
Irat- és dokumentumkezelés szervezete, szabályozása, folyamata, teendői (az irat érkezésétől, keletkezésétől a selejtezésig, tárolásig)
Szervezeti dokumentumok, nyomtatványok, bizonylatok kiállítása, kezelése
Adat- és információ-felhasználás szabályai, adatvédelem
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök az irodai munkafolyamatokban
Ergonómiai és környezetvédelmi szempontok az irodában
Irodai készleteket, reprezentációs eszközöket kezel
Nyilvántartási teendők (eszköz, munkaidő, továbbképzések, szabadság, nyomtatványok, kiadványok, juttatások stb.)
E-ügyintézés, e-közigazgatás
A munkaerő-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése)
Projektismeretek
A vezetés, irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés, ellenőrzés, értékelés)
A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés
Titkári munkaköri elvárások, álláskeresési technikák
szakmai készségek:
Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; beszédkészség
Jegyzőkönyvvezetés (kivonatolás)
Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése
Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés, perc)
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség (nyelvhelyesség)
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés
Áttekintő képesség
1480. Az Általános gumiipari feladatok megnevezésű, 10076-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Részt vesz a művelethez szükséges szerszámok kiválasztásában
Részt vesz a művelethez szükséges szerszámok, alkatrészek cseréjében, beállításában
Elvégzi a munkavégzést megelőzően szükséges biztonsági ellenőrzéseket a munkahelyre, a berendezésekre, a munkavédelmi és egyéb eszközökre vonatkozóan
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a munkaegészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Rendkívüli helyzetet, vészhelyzetet észlel, kezel, részt vesz azok elhárításában
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Elvégzi a laboratóriumi berendezés és a környezet tisztítását
Ellenőrzi a műszerek, gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Félkész termékekből mintát vesz
Méréseket - reológiai, fizikai és mechanikai – végez
Betartja a munkavédelmi, környeztvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat
Vizsgálati eredményeket összehasonlítja az előírt értékkel és dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Biztonságtechnika
Hulladékgazdálkodás alapjai
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
Az egyéni védőfelszerelések
Méréstechnika alapjai
Gumiipari vizsgálatra alkalmas műszerek, berendezések
Gumikeverékek, gumik vizsgálata (fizikai, reológiai és mechanikai)
Gyártásközi ellenőrzés folyamata
Monomerek, polimerek
Térhálósítás hatóanyagai
Polimerek öregedése
Reológiai alapismeretek
Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Általános rendeltetésű kaucsukok és keverékek reológiája
Általános rendeltetésű kaucsukok szerkezete, feldolgozási tulajdonságai
Kaucsukok felhasználási tulajdonságai
Polimerek térhálósítása
Kaucsukok osztályozási rendszere
Általános keverék összetétel - receptura
Töltőanyag-lágyító rendszerek
Keverék adalékanyagok
Keverék komponensek egymásra hatása
Segédanyagok és azok felhasználása
szakmai készségek:
A gépekhez, műszerekhez kapcsolt speciális szoftverek használata
Fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatok előírás szerinti elvégzése
Munkavédelmi, környeztvédelmi és minőségbiztosítási előírások betartása
Mérési utasítások, diagramok, táblázatok használata
Alkalmazott veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjain szereplő utasítások betartása
Mérési eredmények dokumentálása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
1481. A Gumiipari félkész termékek előállítása megnevezésű, 10077-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét
Extrudert és a kiegészítő berendezéseit ellenőrzi, gyártásra előkészíti
Extruder gépsort üzemeltet
Extrudált félkész termék minőségét ellenőrzi
Kalandert és a kiegészítő berendezéseit ellenőrzi, gyártásra előkészíti
Kalander gépsort üzemeltet
Vékony és vastag lemezt készít
Profilos alkatrészt gyárt
Dublíroz
Kalanderezett félkész termék minőségét ellenőrzi
Felprésel
Frikcionál
Vázerősítő anyagokat gumiz
Félkész termékeket tárolásra előkészít, ellenőriz
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja és dokumentálja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi, vészjelző eszközök meglétéről és használhatóságáról
Rendkívüli helyzetet észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Általános rendeltetésű kaucsukok feldolgozási tulajdonságai
Térhálósítás hatóanyagai
Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Keverékek tulajdonságai
Vázerősítő anyagok
Segédanyagok felhasználása
Anyagkezelés általános előírásai
Alakító műveletek fázisállapotai
Tárolórendszerek
Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
Speciális szállító- és tárolóberendezések
Irányítás, szabályozás, vezérlés
Gépek általános kezelési szabályai
Energiaellátó rendszerek, berendezések
Alakító műveletek minőségellenőrzése
Gyártásközi ellenőrzés
Hulladékkezelés és -tárolás
Folyamatparamétert mérő műszerek
Gépek és géprendszerek működése
Gépek védelmi rendszere
Kalander típusok
Kalander gépsor
Hideg- és melegetetésű extruder
Extruder gépsor
Extruder szerszámok
Extrudálási műveletek és technológiák
Kalanderezési műveletek és technológiák
Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
Az egyéni és csoportos védőfelszerelések
szakmai készségek:
Kalanderek, extruderek használata
Folyamatirányító szoftverek használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és számítógépes kitöltése, használata
Folyamat paraméterek beállítása és dokumentálása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Lényeg felismerés
1482. A Kaucsukalapú keverékek készítése megnevezésű, 10079-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a keveréshez szükséges alapanyagokat
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és a gyártási folyamatot
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja és ellenőrzi a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a kaucsukok tárolását
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását
Ellenőrzi a raktározás körülményeit
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási, keverési műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Energiaellátó rendszerek
Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások
Szállítás, tárolás eszközei, gépei
Irányítás, szabályozás, vezérlés
Vegyszerek kezelése
Recepturális alapelvek
Általános rendeltetésű kaucsukok feldolgozási tulajdonságai
Térhálósítás hatóanyagai
Töltőanyag-lágyító rendszerek
Keverékek, adalékanyagai
Segédanyagok felhasználása
Hulladékkezelés és -tárolás
Gépek általános kezelési szabályai
Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
Gépek és géprendszerek működése
Nyersanyag-előkészítő gépek
Tároló rendszerek
Bemérő gépek, géprendszerek
Bálavágó gépek, daraboló gépek és eszközök
Keverőgépek, keverő gépsorok
Gépek védelmi rendszere
Gépsorok kiegészítő elemei
Anyagkeverési eljárások
Keverék készítés elmélete
Kézi és gépi bemérés műveletei
Keverék-készítési technológiák
Keverékkészítés minőségellenőrzése, technológiai paraméterek
Általános rendeltetésű kaucsukok reológiája
Keverékek, keverés reológiája
Keverékek tulajdonságai
szakmai készségek:
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Bemérők, bemérő rendszerek használata
Zárt keverő, hengerszék használta
Gumikeverék kiszerelő, csomagoló gépek használata
Alkalmazott veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjain szereplő utasítások betartása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés
1483. A Gumitermékek gyártása megnevezésű, 10081-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a termékhez szükséges alapanyagokat, félkész termékeket
Ellenőrzi az alapanyag, félkész termék tanúsítványokat
Műveleti utasítás alapján beállítja a gyártási paramétereket
Konstrukciós előírásoknak megfelelően terméket épít fel, konfekcionál
Termék specifikus félkész termékeket meghatározza, legyártja
Vulkanizálja a terméket
Speciális befejező műveleteket végez, ellenőriz
Elvégzi a gépbeállításokat
Terméket vizsgál
Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgál, értékel
Új technológia, receptúra esetében a megfelelő eljárás kidolgozásában részt vesz
Új termék kidolgozásában, próbagyártások lefolytatásával részt vesz
Új gép, berendezés beüzemelésében részt vesz
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetében meghatározza az intézkedés módját
Minőségbiztosítás előírásai szerint dolgozik, adatokat szolgáltat, dokumentál
Betartja a munkavédelmi, környeztvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Anyagkezelés általános és termék specifikus előírásai
Mérgezőanyagok ismerete, kezelése
Recepturális alapelvek
Technológiai folyamatok reológiája
Termék specifikus alapanyagok
Gumiabroncsok jellemzői, tulajdonságai
Műszaki tömlők jellemzői, tulajdonságai
Hevederek jellemzői, tulajdonságai
Forma áruk, precíziós formacikkek jellemzői, tulajdonságai
Technológiai alapelvek és értelmezésük
Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Műszaki tömlők gyártási folyamatainak elmélete
Hevederek gyártási folyamatainak elmélete
Formaáruk, precíziós formacikkek gyártási folyamatainak elmélete
Gyártási folyamatok műveletei, mérőműszerei
Gumiipari hulladékhasznosítási technológiák és alkalmazásuk
Gyártóberendezések, gépsorok és kiegészítőik
Nyomástartó edények
Paraméter változások és hatásuk
Utókezelési technológiák
Szerelvények
Gyártási dokumentációk
Minőségbiztosítási előírások, eljárások
Irányítástechnika
szakmai készségek:
Termékszerkezeti rajzértelmezés
Folyamatábrák értelmezése
Diagram, nomogram értelmezés, készítés
Gyártógépek, berendezések, gépsorok kezelése
Számítástechnikai eszközök kezelése, használata
Munkavédelmi, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Helyzetfelismerés
1484. A Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok megnevezésű, 10082-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A vizsgálati leírás alapján megtervezi a mérést
Alap- és segédanyagokból mintát vesz
A vizsgálathoz szükség esetén próbatestet készít
Vizsgálati leírás alapján minta előkészítést végez
Egyszerű mérőeszközöket használ
Fizikai méréseket végez (tömeg, sűrűség, térfogat, hőmérséklet, nyomás, szemcseeloszlás, nedvességtartalom, vastagság- és keménységmérés)
Mechanikai anyagvizsgálatokat végez (szakító vizsgálat, tapadás vizsgálat, súrlódás vizsgálat, maradó alakváltozás vizsgálat, fárasztó vizsgálat, kopás vizsgálat, öregedés vizsgálat)
Reológiai vizsgálatokat végez
Feldolgozza a mérési eredményeket (alapvető statisztikai számításokat végez, táblázatokat, diagramokat készít)
A mérési eredményeket összehasonlítja az előírásokkal
Ajánlásokat tesz az előírástól eltérő értékek korrigálására
A mérésekről jegyzőkönyvet készít
Minőségbiztosítási dokumentációkat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Méréstechnika alapjai
Mértékegységek és átváltásuk
Méréstechnikai műszerek
Laboratóriumi üvegeszközök
Mintavétel, minta előkészítés
Alapanyagok vizsgálata
Fizikai vizsgálatok
Mechanikai anyagvizsgálatok
Reológiai vizsgálatok
Monomerek, polimerek
Polimerek öregedése
Reológiai alapismeretek
Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Biztonságtechnikai ismeretek
szakmai készségek:
Felhasználói szintű számítógép és szoftver használat
Műszaki dokumentáció, szabványok használata
Laboratóriumi mérőműszerek és eszközök használata
Mérések előírás szerinti végrehajtása, eredmények kiértékelése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
1485. A Műanyagipari és gumiipari gépek megnevezésű, 10083-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műveleti utasítások alapján:
ellenőrzi a gépek műszaki állapotát
kezeli az anyagszállító berendezéseket és a kiegészítő berendezéseit (gázszállítókat, szivattyúkat, gázáramú szilárdanyag szállítókat, szállítószalagokat, függőpályás szállítókat)
kezeli a gyártásközi hulladék újrahasznosító berendezéseket (vágó, aprító, granuláló, keverő gépek)
kezeli az extruder gépeket
kezeli a kalander gépeket
kezeli a sajtoló, préselő gépeket
kezeli a fröccsöntő gépet
kezeli a termék kiszerelő, csomagoló gépeket
Kisgépeket, kéziszerszámokat kezel
A termékből mintát vesz
Betartja a munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat
Munkáját dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Műszaki ábrázolás alapjai
Műszaki dokumentáció olvasása
Gépészeti alapismeretek (kötésmódok, kötő gépelemek, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, mozgás átalakító berendezések)
Anyagtárolás, szállítás berendezései (gázszállítók, szivattyúk, szilárd anyagok szállítása, csővezetékek, csőszerelvények, tartályok, adagolók, bemérők, tárolók)
Energiaellátó rendszerek (kazánok, motorok, hidraulika, pneumatika)
Szabályozás, vezérlés alapjai
Hőtan, hő-átszármaztatás formái
Aprító, vágó berendezések, osztályozás, fajtázás berendezései
Keverés művelete (szilárd anyagok keverése, plasztikus és plasztó-elasztikus anyagok keverése)
Reológiai alapfogalmak
Extruderek felépítése, működése
Kalanderek felépítése, működése
Sajtoló, préselő gépek felépítése, működése
Fröccsöntőgép felépítése, működése
A gyártóberendezésekben lejátszódó fő folyamatok értelmezése
Termék kiszerelő, csomagoló gépek felépítése, működése
szakmai készségek:
Anyagszállító, adagoló, bemérő, tároló berendezések előírás szerinti üzemeltetése
Aprító, daraboló berendezések előírás szerinti üzemeltetése
Keverési, bemérési műveletek végrehajtása
A gyártóberendezések fő paramétereinek ellenőrzése, fő gyártási paraméterek beállítása
Termék kiszerelő, csomagoló gépek és kiegészítő berendezéseik előírás szerinti üzemeltetése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés(lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
1486. A Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai megnevezésű, 10084-16 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján megkülönbözteti a műanyagokat
Alkalmazza a polimerizációs műanyagokról szerzett ismereteit
Alkalmazza a polisztirol és polibutadién alapú kopolimerek, valamint a termoplasztikus elasztomer típusokról szerzett ismereteit
Alkalmazza a polikondenzációs és poliaddiciós műanyagokról szerzett ismereteit
Alkalmazza a fenoplaszt, aminoplaszt, telítetlen poliészter- és epoxigyanta típusokról valamint a feldolgozáshoz szükséges térhálósító szerekről, erősítő- és segédanyagokról szerzett ismereteit
Alkalmazza a biopolimerek gyártási és feldolgozási lehetőségeit
Alkalmazza a műanyagoknak a hagyományos anyagoktól (fémektől, fától, papírtól, üvegtől, porcelántól stb.) eltérő tulajdonságait
Alkalmazza a különböző eljárásokkal előállított műanyagok felhasználási lehetőségeit
Kiválasztja a polimerek feldolgozásához szükséges rövid- és hosszútávú adalékokat
A mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kiválasztja és tudatosan alkalmazza a PVC és más műanyagok feldolgozásához alkalmas lágyítókat
Kiválasztja egy polimer ötvözet gyártásához alkalmas alkotókat beleértve a kompatibilizáló szereket
Előkészíti és elvégzi a számára engedélyezett laboratóriumi- és üzemi vizsgálatokat
Kiválasztja a megfelelő technológiát a műanyag termékek gyártásához
A polimerek nagyrugalmas állapotának jellemzőit alkalmazza a hegesztés, mélyhúzás és vákumformázás során
A műanyagok megömlesztésének paramétereit alkalmazza a kalanderezés, extrudálás és fröccsöntés során
Alkalmazza a műanyag alapanyagok reológiai törvényszerűségeit
Munkája során alkalmazza a „feldolgozási ablakot”
Alkalmazza a műanyagok mechanikai megmunkálásával kapcsolatos technikákat, azok befolyásolási paramétereit
Kiválasztja a műanyag hulladékok kezelésének lehetséges módszerét, különös tekintettel a műanyagok anyagában történő újrahasznosítására
Receptúrákat dolgoz ki lebomló polimerek, biopolimerek és nano kompozitok gyártására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Anyag- és gyártmányismeret
Segédanyagok
Szerves és szervetlen kémia
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
szakmai készségek:
Számítástechnikai alapismeretek
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák: