• Tartalom

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

2023.12.28.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségkárosodási ellátás: a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a honvédelmi egészségkárosodási járadék,

b) ellátásra jogosult: az egészségkárosodási ellátásra jogosult személy,

c) felülvizsgáló bizottság: a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet alapján a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervénél működő, a katonai szolgálatra és a szolgálati beosztás betöltésére való alkalmasság felülvizsgálata során az egészségi alkalmasság kérdésében döntésre jogosult szervek,

d)1 foglalkoztatási jogviszony: szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony,

e) központi pénzügyi szervezet: a Magyar Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,

f) központi személyügyi szerv: a Magyar Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szervezete,

g) rehabilitációs hatóság: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendelet szerinti rehabilitációs ügyekben első fokon, valamint rehabilitációs és orvosszakértői szervként eljáró hatóság,

h)2 tényleges szolgálati idő: a hivatásos és a szerződéses katonai szolgálati viszonyban, valamint a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és kedvezményes szorzók nélkül számított szolgálati idő.

2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés

2. § (1) Az állományilletékes parancsnok a felülvizsgáló bizottságnak az állomány tagja katonai szolgálatra vagy a szolgálati beosztása ellátására való egészségi alkalmatlanságát megállapító – meg nem fellebbezett vagy fellebbezés esetén másodfokon elbírált – döntése (a továbbiakban: a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése) kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítése érdekében 5 munkanapon belül kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy

a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az állomány tagjának egészségi állapota legfeljebb a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 68/C. § (1) bekezdése szerinti szintet éri el, és

b) a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállnak.

(2)3 Az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét a Honvéd Vezérkar főnökén keresztül a honvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) címezve az állományilletékes parancsnoknak nyújtja be.

(3)4 A katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylés esetén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást

a) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat esetén az alkalmatlanságot megállapító döntés, vagy

b) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat hiányában a vezénylés megszűnéséről szóló parancs

kézhezvételét követően kell megtenni.

3. Az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja részére szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlása

3. § (1) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja) részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén az alábbi sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlásának lehetőségét:

a)5 az állományilletékes honvédelmi szervezetnél meglévő szolgálati beosztás,

b)6 más honvédelmi szervezetnél meglévő szolgálati beosztás,

c) bármely helyőrségben új szolgálati beosztás,

d)7 állományilletékes honvédelmi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,

e)8 más honvédelmi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,

f) bármely helyőrségben új nem katonai munkakör.

(2) Az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja részére az (1) bekezdés szerinti sorrendben megvizsgálva az esetlegesen betölthető szolgálati beosztásokat és nem katonai munkaköröket összesen egy szolgálati beosztást vagy nem katonai munkakört kell felajánlani.

(3) A nem katonai munkakör felajánlása előtt a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot be kell szerezni az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagjától.

4. Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére nem katonai munkakör felajánlása

4. § (1)9 A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja) részére történő nem katonai munkakör felajánlását megelőzően nyilatkoztatni kell arról, hogy vállalja-e a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időtartamot meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör betöltését a honvédelmi szervezetben. Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja a felhívás közlésétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, vagy nem vállalja ilyen nem katonai munkakör betöltését, részére nem ajánlható fel a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időt meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör.

(2) Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja vállalja a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időtartamot meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör betöltését, az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatával egyidejűleg arról is nyilatkozhat, hogy – ha arra lehetőség van – elsősorban mely helyőrségeken kívánja, hogy a továbbfoglalkoztatására sor kerüljön. Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja legfeljebb három helyőrséget jelölhet meg nyilatkozatában.

(3) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén az alábbi sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelő nem katonai munkakör felajánlásának lehetőségét:

a)10 az állományilletékes honvédelmi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,

b)11 figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra más honvédelmi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,

c) figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra új nem katonai munkakör.

(4) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére a (3) bekezdés szerinti sorrendben megvizsgálva az esetlegesen betölthető nem katonai munkaköröket összesen egy nem katonai munkakört kell felajánlani.

5. A szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlásával kapcsolatos közös szabályok

5. § (1) Az állomány tagjának az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát kizáró ok fennállásának megállapítása esetén a 3. és 4. alcím szerinti eljárás lefolytatásának nincs helye. Ebben az esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak megjelölésével és indokolással együtt – nem kerülhet sor az egészségkárosodási ellátás megállapítására.

(2) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése az egészségkárosodási ellátás megállapítására irányadó határidők számítása szempontjából annak az állományilletékes parancsnok általi kézhezvételével válik közöltté.

(2a)12 A (2) bekezdést a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsra is alkalmazni kell.

(3) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben új szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör létrehozása szükséges, az állománytábla vagy munkaköri jegyzék módosításának kezdeményezésétől annak jóváhagyásáig eltelt időtartamra, valamint a 3. § (3) bekezdése, a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat beérkezéséig eltelt időtartamra az eljárást fel kell függeszteni.

(4) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben a szolgálati viszony módosítására vagy megszüntetésére nem az állományilletékes parancsnok jogosult, az eljárást a döntés kezdeményezésétől annak kiadmányozásáig eltelt időtartamra fel kell függeszteni.

(5) Nem katonai munkakör felajánlása során lehetőség szerint az állomány tagjának a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatában megjelölt helyőrséget kell előnyben részesíteni.

6. § (1) Az állomány tagjának személyes részvételével a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlása érdekében személyi beszélgetést kell lefolytatni.

(2) A személyi beszélgetés során az állomány tagját tájékoztatni kell különösen az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság szabályairól, a felajánlott szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá az egészségkárosodási ellátás megállapításával összefüggésben a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének vagy módosításának jogkövetkezményeiről.

(3) Az állomány tagja a személyi beszélgetést követően a Hjt. 68/B. §-a szerint nyilatkozik a felajánlott szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról.

(4)13 A személyi beszélgetés az állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a honvédelmi szervezet hivatali helyiségétől eltérő helyszínen is történhet.

6/A. §14 A Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az állomány egészségi állapota miatt ügyei vitelében tartósan akadályozott, személyes nyilatkozattételre nem képes tagja helyett és nevében törvényes képviselője is előterjesztheti.

7. § (1) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet nyújtott be, a 3. és 4. alcímben foglalt eljárást nem kell lefolytatni mindaddig – a 3. § (3) bekezdése, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok esetleges beszerzését kivéve –, ameddig a miniszter a kérelemről nem dönt, vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő le nem jár.

(2) A személyi beszélgetés lefolytatására és ennek keretében a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlására csak a miniszter továbbfoglalkoztatás alóli mentesítéssel kapcsolatos elutasító döntésének kézhezvételét vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő lejártát követően kerülhet sor.

(3) Ha a miniszter mentesíti az állomány tagját a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól, a mentesítés kézhezvételét követően az állományilletékes parancsnok intézkedik az állomány tagja szolgálati viszonyának megszűnésével kapcsolatos teendőkről, és a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges 9. § (2) bekezdése szerinti iratokat soron kívül megküldi – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – a központi pénzügyi szervezet részére.

(4) Az állomány tagjának a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme benyújtásától a miniszteri döntés kiadmányozásáig vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő utolsó napjáig terjedő időszakra az eljárást fel kell függeszteni.

6. 15 Az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyetti felmentési, nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés vagy a szerződés megszűnésének megállapítása iránti kérelem

8. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése szerinti, a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetése iránti kérelmét az állományilletékes parancsnok részére nyújthatja be. Az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

(2) Ha a szerződéses állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján kérelmezi a szerződése megszűnésének a Hjt. 59. § (5) bekezdése szerinti megállapítását, az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

(3) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján kérelmezi a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezését, az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet.

7. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása

9. § (1) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása érdekében az állományilletékes parancsnok – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek

a) a szolgálati viszony módosításáról, megszüntetéséről, tábornok esetén a megszűnés megállapításáról szóló jognyilatkozat, valamint a munkaszerződés egy hitelesített másolati példányát, amely részletes bontásban tartalmazza az új szolgálati beosztásban, illetve nem katonai munkakörben megállapított illetményt vagy munkabért, valamint – új szolgálati beosztás esetén – annak besorolási adatait,

b) a tényleges szolgálati időt tartalmazó igazolást,

c) a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése kivonatának – az egészségi alkalmatlanságot megalapozó betegség, baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének kérdésére is kitérő – egy példányát,

d) a rehabilitációs hatóság egészségi állapot mértékét megállapító komplex minősítésről szóló bizottsági véleményét,

e) az állomány tagjának szolgálati beosztása betöltésére vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlansága megállapításakor betöltött katonai szolgálati beosztás adatait és az abban elért havi távolléti díjat részletes bontásban,

f) az 1. melléklet szerinti adatszolgáltató lapot és

g) a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés keresetkiegészítésellátás megállapítását érintő további iratokat.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti esetben az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti és a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítását érintő további iratokat, valamint a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésre irányuló miniszteri döntés egy példányát – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek.

(3) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapításáról vagy annak elutasításáról az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott iratok kézhezvételét, illetve a Hjt. 68/D. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül indokolt határozatban dönt, amely döntés meghozatalának időtartamára az eljárást fel kell függeszteni. A határozat tartalmazza az egészségkárosodási ellátás megállapítása esetén annak formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék), összegét, a jogosultság kezdő és befejező napját, valamint a jogorvoslat lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot közölni kell

a) az ellátásra jogosulttal,

b) a baleseti ellátást, rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátást folyósító szervvel,

c) az ellátásra jogosult állományilletékes parancsnokával vagy – nem katonai munkakörben történő továbbfoglalkoztatás esetén – a munkáltatói jogkör gyakorlójával és

d) a központi személyügyi szervvel.

(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozatban egyidejűleg tájékoztatni kell az ellátásra jogosultat a Hjt. 68/I. § (1) bekezdése alapján teljesítendő bejelentési kötelezettségéről.

(6) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdő napja a szolgálati viszony megszűnésének napját követő nap vagy – ha nem szűnik meg a szolgálati viszony – az új szolgálati beosztás betöltésének napja.

8. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása

10. § (1) A központi pénzügyi szervezet tartja nyilván – többek között – az egészségkárosodás felülvizsgálatának határidejét, az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejező napját. A központi pénzügyi szervezet felhívja az ellátásra jogosult figyelmét az egészségkárosodás felülvizsgálatának határidejére annak érdekében, hogy az egészségkárosodási ellátásra jogosultság a feltételek fennállása esetén meghosszabbítható legyen.

(2) Ha az ellátásra jogosult nem áll szolgálati viszonyban, és nem részesül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti ellátásban sem, de az egészségkárosodási ellátásra jogosultság vizsgálata érdekében az egészségkárosodás felülvizsgálata szükséges, az orvosszakértői feladatkörében eljáró rehabilitációs hatóság az ellátásra jogosult komplex minősítés elvégzése és annak eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelme alapján elvégzi a felülvizsgálatát.

(3) Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbítása és az egészségkárosodási ellátás továbbfolyósítása érdekében legkésőbb az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejező napjáig köteles tájékoztatni a központi pénzügyi szervezetet – a rehabilitációs hatóság által kiadott, a komplex minősítésről szóló bizottsági vélemény eredeti példányának egyidejű csatolásával – a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatának eredményéről és az újabb felülvizsgálat határidejéről.

(4) A központi pénzügyi szervezet a Hjt. 68/E. § (3) bekezdése szerinti körülményeket megvizsgálja, és a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás közlésétől számított 30 napon belül határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről.

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítása esetén annak formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék), összegét, a meghosszabbítás kezdő és befejező napját. Az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítását megállapító vagy elutasító határozatra és a határozat közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(6) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, abban az esetben – a (2) és (3) bekezdéstől eltérően – az egészségkárosodási ellátás 5 évenkénti meghosszabbítására akkor kerülhet sor hivatalból, ha az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszűnésének okai nem állnak fenn.

(7) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, a központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultat a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának befejezését megelőzően 90 nappal felhívja, hogy 60 napon belül nyilatkozzék a Hjt. 68/J. § (1) bekezdés b), i) és j) pontja szerinti körülmények fennállásával kapcsolatban. Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult határidőben nem nyilatkozik, és a késedelem okát nem igazolja, valamint a nyilatkozatát sem pótolja legkésőbb a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának befejező napjáig, a központi pénzügyi szervezet nem hosszabbítja meg a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságát.

11. § (1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat eredménye alapján a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult egészségi állapotának komplex minősítése a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott vagy az alatti érték alá csökkent, a rehabilitációs hatóság komplex minősítésről szóló bizottsági véleménye alapján a központi pénzügyi szervezet értesíti az állományilletékes parancsnokot annak érdekében, hogy a Hjt. 68/F. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint járjon el.

(2) Ha a Hjt. 68/F. § (1) bekezdése szerint a miniszter a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultat mentesíti a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége alól, az állományilletékes parancsnok vagy – a nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult esetében – a munkáltatói jogkör gyakorlója a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges, a 9. § (2) bekezdése szerinti iratokat – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezet részére.

12. § (1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat során a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult személy egészségi állapotában javulás következik be, melynek értelmében az egészségi állapotának mértéke a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé emelkedik, a rehabilitációs hatóság komplex minősítésről szóló bizottsági véleménye alapján a központi pénzügyi szervezet értesíti a központi személyügyi szervet annak érdekében, hogy a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárást lefolytassa.

(2) A központi személyügyi szerv vezetője a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás lefolytatását követően megküldi a központi pénzügyi szervezetnek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság megállapítása érdekében. A központi pénzügyi szervezet a 9. § szerint jár el a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása során.

9. Az egészségkárosodási ellátás összegének folyósítása, megállapítása, módosítása, és az ellátásra jogosult bejelentési kötelezettségének teljesítése

13. § (1) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

(2) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást első alkalommal az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

(3) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat a 9. § (6) bekezdésében meghatározott időpontot követően emelkedik jogerőre, a központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdő napjától az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjáig járó egészségkárosodási ellátás összegét visszamenőleg, az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

(4) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat az adott hónap 20. napját követően emelkedik jogerőre, a központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást – a (2) és (3) bekezdéstől eltérően – az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő második hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság hóközi megállapítása, megszüntetése esetén a törthónapra járó egészségkárosodási ellátás összegének meghatározásakor a teljes hónapra járó egészségkárosodási ellátás összegét kell osztani az adott hónap munkanapjainak a számával, és az így kapott, forintra kerekített összeget meg kell szorozni a törthónap azon munkanapjainak a számával, amely alatt az egészségkárosodási ellátásra jogosultság fennállt.

14. § (1)16 A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátás összegét – az a) pontban foglalt esetekben az illetmény emelésének hatálybalépésétől, illetve a b)–d) pontban foglalt esetekben az egészségkárosodási ellátás összegét módosító körülményről való tudomásszerzéstől számított – 6 hónapon belül hivatalból, határozatban újból megállapítja, ha

a) a honvédelmi illetményalap, illetve az alapilletmény szorzószámai átfogó, a személyi állományt érintő emelésére kerül sor, vagy egy új illetményrendszer bevezetése által általános illetményemelésre kerül sor,

b) az ellátásra jogosultat megillető balesti ellátás – ide nem értve a baleseti táppénzt –, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás mértéke változik, illetve megszüntetésre kerül,

c) a Hjt. 68/G. § (4) bekezdése szerinti új illetmény vagy munkabér mértéke változik, vagy

d) a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult a Hjt. 68/J. § (5) bekezdése szerint továbbfoglalkoztatásra kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján módosított összegű egészségkárosodási ellátás első alkalommal történő folyósításakor kell az egészségkárosodási ellátás összegét módosító körülmény bekövetkezéséig visszamenőlegesen járó – törthónapra járó ellátás-különbözet esetén a 13. § (5) bekezdése alkalmazásával kiszámított – ellátás-különbözetet az ellátásra jogosult részére egyidejűleg folyósítani.

(4)17 Az (1) bekezdés szerinti új illetményrendszer bevezetése során az egészségkárosodási ellátásra jogosultak volt beosztásának új illetményrendszer szerinti besorolására vonatkozó adatait a központi személyügyi szerv – az új illetményrendszer hatálybalépését követő 15 munkanapon belül – a központi pénzügyi szervezet részére megadja.

15. § (1)18 Ha a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult honvédelmi szervezetnél fennálló foglalkoztatási jogviszonya a honvédelmi szervezet érdekkörében felmerült okból vagy az egészségi állapotára tekintettel megszűnik, a központi pénzügyi szervezet a munkáltatói jogkör gyakorlójának a központi személyügyi szerv útján a központi pénzügyi szervezethez felterjesztett tájékoztatása – és a megszüntető okirat egyidejű mellékelése – alapján, a tájékoztatást követő 15 napon belül hivatalból határozatot hoz a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása tárgyában.

(2) Az (1) bekezdése szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

16. § A Hjt. 68/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult az állományilletékes parancsnoknak, nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult – a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül – a központi pénzügyi szervezetnek, a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult közvetlenül a központi pénzügyi szervezet részére teljesíti.

10. Az egészségkárosodási ellátásról való lemondás

17. § Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásról történő Hjt. 68/J. § (3) bekezdése szerinti lemondását a központi pénzügyi szervezetnél jelentheti be.

11. Az egészségkárosodási ellátás megszüntetése

18. § (1) Az egészségkárosodási ellátás megszüntetésére okot adó körülményről – a 16. § és a 17. § szerinti esetet kivéve – az állományilletékes parancsnok vagy a nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott ellátásra jogosult esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet az erre vonatkozó rendelkezésére álló hivatalos iratok megküldésével, legkésőbb a körülmény bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.

(2) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdés szerinti körülményeket megvizsgálja, és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás megszüntetéséről, ha a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Hjt. 68/J. § (1) és (2) bekezdése alapján az egészségkárosodási ellátás megszüntetésének van helye.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

12. Az egészségkárosodási ellátás visszakövetelése

19. § A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátásból eredő követelés a Hjt. 68/I. § (2)–(4) bekezdése szerinti érvényesítése iránt a központi pénzügyi szervezet intézkedik.

13. Jogorvoslat

20. § (1) A 9. § (3) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti határozat elleni fellebbezést a Hjt. 182. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül a miniszternek címezve, két példányban kell előterjeszteni a központi pénzügyi szervezetnél.

(2) Az egészségkárosodási ellátás megállapításáról vagy annak elutasításáról szóló másodfokú határozatot a miniszter adja ki.

(3) Az állomány tagja a másodfokú határozattal kapcsolatban jogorvoslatot a miniszter által vezetett minisztériummal szemben előterjesztett keresetben a Hjt. 186. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül érvényesíthet.

(4)19

14. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) Ha e rendelet hatálybalépésekor a felülvizsgáló bizottságnál az állomány tagja katonai szolgálatra vagy a szolgálati beosztása ellátására való egészségi alkalmassága tárgyában folyamatban lévő ügyben hozott, az alkalmatlanságot megállapító döntés nem tartalmaz az állomány tagjának közrehatása tekintetében megállapítást, az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló adatok alapján – szükség esetén szakértő igénybevételével –, a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás megkezdését megelőzően megvizsgálja az állomány tagjának közrehatását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről az állományilletékes parancsnok írásbeli véleményt készít, amelyet a 9. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti iratokkal együtt – az 5. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve – felterjeszt a központi pénzügyi szervezet részére.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a rendelkezésre álló adatok alapján az állomány tagja közrehatása kétséget kizáróan nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, hogy az állomány tagja nem hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kialakulásában.

23. §20 (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1. § h) pontját az állomány tagjának ez irányú kérelme esetén az R. hatálybalépésekor21 folyamatban lévő ügyre is alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése szerinti határidő a kérelem Honvédség általi kézhezvételét követő napon újrakezdődik, az addig megtett valamennyi eljárási cselekményt, jognyilatkozatot semmisnek kell tekinteni, és az eljárást ismételten le kell folytatni.

(2)22 Az (1) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévőnek minősül az ügy, ha az állomány tagja az R. hatálybalépésekor23 szolgálati viszonyban áll, vagy a szolgálati viszonya 2017. július 1-je után szűnt meg.

1. melléklet a 24/2016. (XII. 22.) HM rendelethez


ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
Honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz

A honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány fogadható el.
6K83258_0

Állomány tagjának adatai

 

Név:

Rendfokozat:

Születési név:

 

Születési adatok (év, hó, nap, hely):

 

Anyja neve:

 

TAJ szám:

 

Adóazonosító jel:

 

Személyi igazolvány száma:

 

Lakcím:

 

Levelezési cím:

 

Pénzintézet megnevezése, számlaszám:

 

Telefonszám:

 

Elektronikus elérhetőség (e-mail-cím):

 

Szolgálati idő adatai:

 

Hivatásos vagy szerződéses állományba vétel időpontja:

 

Ha a szolgálati viszony rendvédelmi feladatokat ellátó szervtől történő áthelyezéssel létesül, a hivatásos szolgálati jogviszony kezdetének időpontja:

Nyilatkozatok

 

– Rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban, baleseti járadékban részesülök: igen-nem

mikortól meddig:

törzsszám:

korábban részesültem:

 

igen-nem

mikortól meddig:

törzsszáma:

– Öregségi nyugdíjra vagy szolgálati járandóságra jogosultságot szereztem:

igen-nem

ha igen mikortól:

 

– Tartásdíjat fizetek1:

 

igen-nem

ha igen a kedvezményezett neve:

 

címe:

 

kedvezményezett neve:

 

címe:

 

Egyéb letiltás1:

 

jogosult:

 

címe:

 

Visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók adatai

 

Házastárs (élettárs) neve:

 

Születési adatok (év, hó, nap, hely):

 

Anyja neve:

 

Cím:

 

Telefonszám:

 

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):

 

Gyermek(ek) adatai:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

További közeli hozzátartozók adatai:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 

NÉV:

 

Születési idő:

 

Lakcím:

 


___________________________________
1 Az eredeti okmányokat csatolni kell.

Ezt a nyilatkozatott polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása iránti eljárás lefolytatása érdekében teszem. Tudomásul veszem, hogy a jogalap nélkül kifizetett honvédelmi egészségkárosodási ellátást a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 68/I. § (3) és (4) bekezdése alapján köteles vagyok visszafizetni, illetve annak munkabérből történő levonása iránt a folyósító szerv intézkedhet.

Dátum: 20.......... . ............................... hó ....................-n.
…………….…………………
állomány tagjának aláírása

Szükséges mellékletek:
Személyi igazolvány hiteles másolata, valamint
– tartásdíjhoz: bírósági végzés;
– egyéb tartozáshoz: bírósági letiltás vagy egyéb végrehajthatási határozat, elrendelő végzés stb.
1

Az 1. § d) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 116. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § h) pontja a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 73. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § a) pontja, a 34/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 24. §-a iktatta be.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2a) bekezdését a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 25. §-a iktatta be.

13

A 6. § (4) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6/A. §-t a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 74. §-a iktatta be.

15

A 6. alcím (8. §) a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 75. §-ával megállapított szöveg.

16

A 14. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 117. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. § (4) bekezdését a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 117. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 15. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 118. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 20. § (4) bekezdését a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 77. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 1.

22

A 23. § (2) bekezdése a 14/2017. (X. 18.) HM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

23

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére