• Tartalom

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a téli időjárási viszonyok esetén fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Ezen utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
d) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Más szervekkel, szervezetekkel való együttműködés
2.2 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői intézkednek, hogy az illetékességi területükön működő rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek vezetői – az általuk kijelölt személy (a továbbiakban: kapcsolattartó) útján – minden évben legkésőbb október 15-ig felvegyék a kapcsolatot
a) a katasztrófavédelmi igazgatóság feladat- és hatáskör szerint érintett szerveivel;
b) a hajléktalan személyek részére átmeneti elhelyezést vagy ellátást nyújtó intézményekkel;
c) a helyi önkormányzatokkal;
d) a civil szervezetekkel, így különösen a polgárőrséggel, továbbá
e) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival
annak felmérése érdekében, hogy a felsorolt szervek, szervezetek a téli időjárási viszonyok során milyen eszközökkel, erőkkel képesek részt venni az együttműködésből adódó feladatok zökkenőmentes végrehajtásában.

3. A kapcsolattartó felelős a 2. pontban felsorolt szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásért azzal, hogy az utasításban foglalt feladatok végrehajtásának időtartama október 15. napjától március 31. napjáig (a továbbiakban: téli időszak) tart.

4. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője
a) felelős az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával (a továbbiakban: EMMI) való kapcsolattartásért;
b)3 értesíti a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseit és az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály vezetőjét, amennyiben az EMMI az 1. mellékletben meghatározott szervezeteket (a továbbiakban együtt: karitatív szervezetek) érintő olyan változásról tájékoztatja, amely az együttműködést érintheti, egyúttal – szükség esetén – kezdeményezi ezen utasítás ezzel összefüggő módosítását.
5.4 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei
a) az illetékességi területükön működő rendőrkapitányságok, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői útján minden év október 15-ig felmérik, majd téli időszakban folyamatosan aktualizálják, hogy melyek azok a közterületek, amelyeket hajléktalan személyek rendszeresen vagy időszakosan visszatérően szálláshelyként használnak;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét soron kívül tájékoztatják az 1. mellékletben nem szereplő, ezen utasítás szerinti feladatok végrehajtásában közreműködni kívánó egyéb szervezetekről, azok elérhetőségéről, továbbá a karitatív szervezetek elérhetőségében bekövetkezett változásról.
6.5 Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője az 5. pont b) alpontja szerinti adatokról értesíti a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatóját és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseit, egyúttal kezdeményezi az 1. melléklet ezzel összefüggő módosítását.

3. A rászoruló személyek tájékoztatása, az érdekükben teendő intézkedések, ezek feltételei
7.6 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály – az ORFK Kommunikációs Szolgálat munkatársaival együttműködve – az írott és az elektronikus média felhasználásával legkésőbb november 15-ig figyelmeztető felhívást tesznek közzé a téli időjárási viszonyok veszélyeiről és a megelőzés lehetséges módjairól.

8. A rendőrkapitányságok vezetői megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a) a körzeti megbízottak és a bűnügyi szolgálati ág beosztottai az elhagyatott, ritkán lakott külterületi részeken, tanyákon élő személyekkel minden évben legkésőbb október 15-ig felvegyék a kapcsolatot, és tájékoztatást adjanak a legközelebbi rendőri szerv elérhetőségéről, illetve a karitatív szervezetek szolgáltatásairól és elérhetőségéről;
b) a téli időszakban a körzeti megbízottak a tanyán vagy ritkán lakott külterületi részeken élő magányos, illetve idős személyeket – együttműködve az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, így különösen a polgárőrséggel – visszatérően ellenőrizzék.

9. A szolgálatot teljesítő rendőr téli időszakban
a) késedelem nélkül intézkedik az állapotánál fogva láthatóan rászoruló, önmagáról tartósan vagy a téli időjárási viszonyok miatt átmenetileg gondoskodni nem tudó személy mentővel történő elszállíttatásáról;
b)7 a 10. pontban meghatározott adatok lehetőség szerinti közlésével haladéktalanul értesíti a Készenléti Rendőrség ügyeletvezetőjét, illetve az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját, amennyiben
ba) az orvosi ellátást nem igénylő személy az intézkedő rendőrtől elhelyezése érdekében segítséget kér, azonban önállóan nem képes eljutni a legközelebbi, hajléktalan személyek részére átmeneti elhelyezést vagy ellátást nyújtó intézménybe, vagy tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén veszélyeztetné a közegészséget, és
bb) készpénzzel nem rendelkezik;
c)8 ha egyéb, intézkedésre okot adó esemény vagy szolgálati érdek nem áll fenn, a karitatív szervezet megérkezéséig a helyszínen marad, ellenkező esetben – az illetékes karitatív szervezet regionális diszpécserszolgálatának (a továbbiakban: diszpécserszolgálat) bevonása érdekében – azonnal jelentést tesz a Készenléti Rendőrség ügyeletvezetőjének vagy az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjának.
10.9 A Készenléti Rendőrség ügyeletvezetője, illetve az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjának ügyeletese téli időszakban a 9. pont b)–c) alpontja szerinti személyt érintő, alábbi információk lehetőség szerinti közlésével – az 1. mellékletben megjelölt telefonszámokon – haladéktalanul értesíti a diszpécserszolgálatot:
a) a pontos helyszín;
b) az érintett személy neve, neme, életkora;
c) az érintett személy szemrevételezéssel megállapítható fizikai állapota;
d) a szükségesnek ítélt segítségnyújtás jellege.
11.10 A hajléktalan személyekkel kapcsolatba kerülő rendőri állomány fertőzések elleni egyéni egészségvédelmi eszközökkel – így különösen orvosi gumi- vagy latex kesztyű, orvosi orr-szájmaszk, higiénés, lehetőség szerint folyóvíz nélkül is alkalmazható, zselé típusú kézfertőtlenítő-szer – és egyéb felületfertőtlenítő anyagokkal, valamint veszélyes hulladékgyűjtő zsákkal vagy dobozzal történő ellátása érdekében azok beszerzéséről a Készenléti Rendőrség, illetve a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a saját költségvetésük terhére gondoskodnak.

4. Adatszolgáltatás és -rögzítés

12. Ezen utasítás szerinti adatrögzítés végrehajtásáért – az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály szakirányítása mellett – felelős:
a)11 a vármegyei rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy;
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztályának vezetője vagy az általa kijelölt személy
(a továbbiakban együtt: adatrögzítést végző személyek).
13.12 Az adatrögzítési jogosultság biztosítása érdekében a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei az adatrögzítést végző személyek nevét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztály vezetője részére elektronikus úton megküldik, és gondoskodnak arról, hogy a személyükben bekövetkezett változás esetén a jogosultságok visszavonásra kerüljenek.
14.13 A Készenléti Rendőrség ügyeletvezetője téli időszakban tájékoztatja ezen utasítás szerinti feladat végrehajtási helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját
a) a 16. pont a) alpontja szerinti adatokról
aa) minden munkanapon 8.30 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 8.30 óráig az azt megelőző hétvégére, illetve munkaszüneti napra;
b) a 16. pont c) alpontja szerinti adatokról a következő hónap 1. munkanapján 8.30 óráig az azt megelőző hónapra
vonatkozóan azzal, hogy a tájékoztatásnak arra is kifejezetten ki kell terjednie, ha a feladatellátás során nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat.
15.14 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjai, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek vezetői vagy az általuk kijelölt személyek téli időszakban tájékoztatják az adatrögzítést végző személyeket
a) a 16. pont a) alpontja szerinti adatokról
aa) minden munkanapon 9.00 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 9.00 óráig az azt megelőző hétvégére, illetve munkaszüneti napra;
b) a 16. pont b)–c) alpontja szerinti adatokról a következő hónap 1. munkanapján 9.00 óráig az azt megelőző hónapra
vonatkozóan azzal, hogy a tájékoztatásnak arra is kifejezetten ki kell terjednie, ha a feladatellátás során nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat.

16. Az adatrögzítést végző személyek a 14–15. pont alapján megküldött adatokat téli időszakban feltöltik az MS (Microsoft) SharePoint webböngészővel elérhető adatok tárolására szolgáló platformra (a továbbiakban: SharePoint rendszer) az alábbiak szerint
a) a 2. mellékletben meghatározott adatokat az olyan holttestek vonatkozásában, amelyek kapcsán a rendkívüli halál kivizsgálása érdekében megindított hatósági eljárás még nem zárult le, de a rendelkezésre álló adatok alapján feltehető, hogy a haláleset kihűlés miatt következett be:
aa) minden munkanapon 10.00 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 10.00 óráig az azt megelőző hétvégére, illetve munkaszüneti napra;
b) a 2. mellékletben meghatározott adatokat az olyan elhunyt személyek vonatkozásában, akikkel összefüggésben a rendkívüli halál kivizsgálása érdekében megindított hatósági eljárás megállapította, hogy a halál oka kihűlés, a következő hónap 1. munkanapján 10.00 óráig az azt megelőző hónapra;
c) a 3. mellékletben meghatározott adatokat a következő hónap 1. munkanapján 10.00 óráig az azt megelőző hónapra
vonatkozóan.

17. Az adatrögzítést végző személyek a SharePoint rendszerben a „nulla”/„0” megjelölés alkalmazásával külön is kötelesek rögzíteni, ha a 14–15. pont alapján arról tájékoztatják, hogy nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat.

5. Tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettség
18.15 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszeren keresztül jelentésben tájékoztatják az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét a hatósági eljárás eredménye alapján kihűlés miatt elhunyt személyekkel kapcsolatos alábbi adatokról téli időszakban a következő hónap 5. munkanapjáig az azt megelőző hónapra vonatkozóan:
a) az elhalálozás tudomásra jutásának módja;
b) a holttest megtalálásának körülményei;
c) az elhalálozás helyszínének jellege (közterület, magánterület, lakóingatlan), ezen térségben a járőrszolgálat gyakorisága;
d) ha ismert, az elhalálozott személy életkora, szociális helyzete, nem magyar állampolgár esetén állampolgársága.

19. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője a 18. pont alapján megküldött jelentéseket elemzi, értékeli, és azok alapján minden év április 15-ig – a téli időszakra vonatkozóan – összefoglaló jelentést terjeszt fel a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

20. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztály üzemelteti és karbantartja a SharePoint rendszer adatbekérő felületét.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

22.16

23.17

24.18

1. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz19


Kimutatás a karitatív szervezetek elérhetőségéről

Intézmény

Ellátási terület

Telefonszám

Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálat
Budapest

Pest,
Pest vármegye

+36 (1) 3384-186/1
(Budapesten belül
a pesti utcai bejelentések fogadása 0.00–24.00)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(Budai alközpont)
Budapest

Buda

+36 (1) 3384-186/2
(Budapesten belül
a budai utcai bejelentések fogadása
08.00–02.00 között)

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Nyugat-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Zalaegerszeg

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Zala vármegye

+36 (92) 323-000

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Tatabánya

Fejér, Komárom-Esztergom,
Veszprém vármegye

+36 (34) 511-028

Támasz Alapítvány
Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Pécs

Baranya, Somogy,
Tolna vármegye

+36 (72) 233-169

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Dél-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Kecskemét

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,
Békés vármegye

+36 (76) 485-582

Periféria Egyesület
Észak-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Nyíregyháza

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

+36 (42) 504-618

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Észak-Magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat
Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád vármegye

+36 (46) 530-268

2. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz20

Kimutatás a kihűlés miatt elhunyt személyekről

vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság/rendőrkapitányság/határrendészeti kirendeltség/település megnevezése

az esemény időpontja (év/hónap/nap)

az esemény helyszíne

az elhalálozott életkora

Kihűléses haláleset gyanúja (fő)

hajléktalan

közterületen

férfi

magánterületen

férfi

nem hajléktalan

közterületen

férfi

magánterületen

férfi

az orvosszakértői vélemény alapján a kihűlés dátuma (év/hónap/nap)

Hatósági eljárás által megállapított kihűléses haláleset (fő)

hajléktalan

közterületen

férfi

magánterületen

férfi

nem hajléktalan

közterületen

férfi

magánterületen

férfi

Az adatrögzítést végző személy neve

Az adatrögzítést végző személy telefonszáma

3. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz21

2R06908M.docx

Kimutatás a hajléktalan személyekkel kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről

vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság/rendőrkapitányság/határrendészeti kirendeltség

Felvilágosítás hajléktalan személyek részére krízisközpontok, hajléktalanokat ellátó szállók, karitatív szolgálatok elérhetőségéről (eset)

Hajléktalan személy mentővel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, melegedő

kórház

lakás

Hajléktalan személy “krízis” gépjárművel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, melegedő

kórház

lakás

Hajléktalan személy szolgálati gépjárművel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, melegedő

kórház

lakás

Hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentések, információk továbbítása krízisközpontok, hajléktalanokat ellátó szállók, karitatív szolgálatok felé (eset)

Hajléktalan személyek által elkövetett bűncselekmények (eset)

élet-testi épség elleni

vagyon elleni

Hajléktalan személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények (eset)

élet-testi épség elleni

vagyon elleni

Hajléktalan személyek által elkövetett szabálysértések (eset)

tulajdon elleni

életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése
(szabálysértési feljelentés)

Hajléktalan személyek sérelmére elkövetett szabálysértések (eset)

tulajdon elleni

egyéb

Személyi szabadságot korlátozó intézkedés (fő)

elfogás

előállítás

Biztonsági intézkedés (fő)

Szabálysértési feljelentés (fő)

Büntető feljelentés (fő)

Helyszíni bírság

összeg (Ft)

Résztvevő rendőri létszám (fő)

Óraszám

Megtett km

Keletkezett költség (Ft)

Az adatrögzítést végző személy neve

Az adatrögzítést végző személy telefonszáma1

Az 1. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. pont b) alpont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 14. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 15. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 18. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 22. pont a 23. pont alapján hatályát vesztette.

17

A 23. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 127. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére