• Tartalom

241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról

2023.12.23.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § (1) bekezdése tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (3) és (4) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 6. pontjában, a 13. § (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése körében, a külképviseleti rendszer, különösen a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális szolgálat (a továbbiakban együtt: külföldi magyar intézetek) útján a következő feladatokat látja el:

a) ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is,

b) figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett tagjait és más hazai intézményeket,

c) kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel, szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bővítését,

d) segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, kidolgozza a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveit és programját,

e) közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében,

f) az oktatásért és a kultúráért felelős miniszterrel együttműködésben ellátja a magyar nyelv, a határon inneni és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását külföldön,

g) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,

h) részt vesz a magyarországi nemzetiségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában,

i) együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, szervezeteikkel, valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel,

j) közreműködik a Magyarország-kép formálásában külföldön, ezzel összefüggésben együttműködik a hazai és a külföldi idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális szervezetekkel.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat lát el, így különösen:

a) a külföldi és a határon túli állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzéseket nyújt,

b) szervezi a magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatását és vizsgáztatását a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára,

c) támogatja a magyar, mint idegen nyelv oktatására való felkészülést,

d) magyar nyelvi és hungarológiai képzéseket és továbbképzéseket szervez,

e) a Publishing Hungary Program keretében képviseli a magyar kultúrát és irodalmat a nemzetközi könyvvásárokon,

f) a magyar kultúra célzott megjelenése érdekében magyar kulturális évadokat szervez,

g) részt vesz a hazai felsőoktatási intézmények magyar, mint idegen nyelvi, hungarológiai képzéseinek, továbbá szakmai programjainak, továbbképzéseinek szervezésében, lebonyolításában; magyar nyelvi, szakmódszertani és egyéb kiadványokat készít és ad ki,

h) kutatói és tehetséggondozó programok szervezésével támogatja a határon túli magyar nyelvű képzésben és a magyarországi felsőoktatási képzésben részt vevő külhoni magyar hallgatókat,

i) kapcsolatot tart a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos, művelődési és kulturális szervezetekkel,

j) kétoldalú megállapodások alapján magyar lektorokat és vendégtanárokat küld ki a magyar nyelv oktatásával foglalkozó külföldi oktatóhelyekre, szakmai támogatást nyújt felkészítésükhöz és munkavégzésükhöz,

k) ösztönzi a magyarországi és külföldi hungarológiai kutatásokat, közreműködik a kutatási eredmények megismertetésében.

(3) A miniszter a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében továbbképzési központként segíti a határon túli pedagógus és tanártovábbképzést.

(4) A miniszter az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával közreműködik a külföldi hallgatóknak a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján történő magyarországi előkészítő képzésében.

2. §1

3. § (1) A miniszter és a kultúráért felelős miniszter a kulturális diplomácia stratégiai irányainak meghatározása, hatékonyságának növelése érdekében tizenegy tagú Miniszteri Konzultatív Testületet (a továbbiakban: Testület) működtet.

(2) A Testület társelnökei a miniszter és a kultúráért felelős miniszter, vagy az általuk kijelölt állami vezetők. A Testület tagjait a miniszter és a kultúráért felelős miniszter közösen kéri fel.

(3) A Testület javaslatot tesz a miniszternek a magyar kultúra külföldi terjesztésének irányaival, eszközrendszerének fejlesztésével, hosszabb időszakra meghatározandó feladataival kapcsolatban.

(4) A Testület tagjai nem részesülnek testületi tevékenységükért külön díjazásban.

(5) A Testület ülésére a Testület társelnökei a tagokon kívül szakértőként más személyt is meghívhatnak.

(6) A Testület ügyrendjét saját maga állapítja meg.

4. §2 A minisztérium az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veheti igénybe.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (1) és (3) bekezdése 2016. augusztus 19-én lép hatályba.

(3) Az 1–4. §, a 6. §, a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (2), (4) és (5) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. § (1)9

(2)10

13. § (1)11

(2)12

(3)13

(4)14

(5)15

1

A 2. §-t a 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. §-t a 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 9. §-t a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 10. §-t a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 11. §-t a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére