• Tartalom

246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.09.17.

A Kormány

a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés c), g)–i), k), l), n)–q), t), u) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2–3. §3

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet,

b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázata a következő M–M7 sorral egészül ki:

(Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírság fizetésére kötelezett)

„M

A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések

M1

Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása

300 000

forgalmazó

M2

Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása

300 000

forgalmazó

M3

Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése

1 000 000

menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M4

Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése

300 000

a tevékenységet végző személy

M5

Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés nélkül

300 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M6

Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása

300 000

a tevékenységet végző személy

M7

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése

300 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére