• Tartalom

25/2016. (VI. 30.) BM rendelet

25/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről

2016.07.01.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala mint bizalmi felügyelet által az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 93. § (4) bekezdése szerinti eljárások lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

a) minősített bizalmi szolgáltatás bejelentése esetén a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS Rendelet) 3. cikk 17. pontja szerinti minősített bizalmi szolgáltatásonként, valamint az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott nemzeti minősített bizalmi szolgáltatási kategóriájú szolgáltatásonként 1 000 000 forint,

b) az a) pont szerinti bejelentés adataival kapcsolatos, a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről szóló 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése szerinti változásbejelentés esetén 300 000 forint,

c) nem minősített bizalmi szolgáltatás bejelentése esetén a bizalmi felügyelet által közzétett nem minősített bizalmi szolgáltatási kategóriájú szolgáltatásonként 300 000 forint,

d) a c) pont szerinti bejelentés adataival kapcsolatos, az R. 3. § (1) bekezdése szerinti változásbejelentés esetén 150 000 forint,

e) szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos bejelentés (törlés) esetén minősített bizalmi szolgáltatásonként 75 000 forint,

f) minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszköz bejelentése esetén eszközönként 100 000 forint,

g) az f) pont szerinti bejelentés adataival kapcsolatos, az R. 3. § (1) bekezdés szerinti változásbejelentés esetén 50 000 forint.

2. § E rendelet hatálya nem terjed ki a jogszabály vagy uniós jogi aktus változása miatt kötelező változásbejelentési eljárás, továbbá az R. 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatok vonatkozásában tett (változásbejelentésnek nem minősülő, de adatváltozásra vonatkozó) bejelentésre.

3. § Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a bizalmi felügyeletnél felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít azzal, hogy az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az eIDAS Rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti eljárási költségek megtérítése alól nem mentesít.

4. § (1) Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a bizalmi szolgáltató köteles.

(2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetnie a bizalmi felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

(3) Az átutalási megbízás közlemény rovatában a díjfizetésre kötelezett a nevét, az adószámát és az eljárás tárgyát köteles feltüntetni.

(4) A bejelentő a díjfizetés megtörténtét igazoló bizonylatot a bejelentéshez csatolja.

(5) A bejelentés elutasítása vagy a kérelem visszavonása esetén a befizetett díjat a bizalmi felügyelet nem téríti vissza.

5. § (1) Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha az 1. §-ban meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek (a továbbiakban együtt: túlfizetés), a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. Ha a túlfizetést a bizalmi felügyelet észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését a bizalmi felügyelet a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő harminc napon belül.

(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén azt a bizalmi felügyelet a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészen vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében, 31. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol e törvény illetékről rendelkezik, azon e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

7. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére