• Tartalom

25/2016. (IV. 11.) FM rendelet

25/2016. (IV. 11.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.04.12.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 2–7., 10., 12., 17–20., 23. és 24. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 8., 9., 11., 13–16., és 21. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 29. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az átírási kérelem a támogatási évre vonatkozóan – az 5. § (4) bekezdés c) pont cd) és ce) alpontjában foglaltak kivételével – valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be azzal, hogy a 2016. évben az 5. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt jogcím esetében az átírási kérelem 2016. április 30-ig nyújtható be.”

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az MVH a támogatási kérelemről az ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra vonatkozóan – a 4. számú melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként – hoz döntést.”

3. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem – baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy – az MVH által a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, tevékenységre, illetve a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH elutasítja. Az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a BTT címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig nyújthatók be. A szakmai ellenőrzési lapból negyedévenként és baromfi megnevezés-csoportonként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy baromfi megnevezés-csoport jeleníthető meg.
(4a) A 2016. I. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem legkésőbb 2016. május 15-ig nyújtható be.”

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell:)

d) a támogatási évben az első kifizetési kérelem benyújtásakor a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet eredeti igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik,”

4. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] megállapított 1/A. § (4) bekezdését, 2. § (4) és (4a) bekezdését, 2. § (5) bekezdés d) pontját, valamint 7. számú mellékletét a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 1. § (6c) és (6d) bekezdését, valamint 2. § (11) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 1/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „elemzés alapján kiállított igazolást” szövegrész helyébe az „elemzés alapján kiállított igazolás eredeti példányát” szöveg,

b) 1/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolását” szövegrész helyébe a „Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolásának eredeti példányát” szöveg,

c) 2. § (5) bekezdés b) pontjában a „bekezdésben foglalt igazolást” szövegrész helyébe a „bekezdésében foglalt igazolás eredeti példányát” szöveg,

d) 2. § (5) bekezdés e) pontjában a „vonatkozóan kiadott igazolását” szövegrész helyébe a „vonatkozóan kiadott igazolása eredeti példányát” szöveg,

e) 2. § (5) bekezdés f) pontjában a „Baromfi Termék Tanács javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lapot” szövegrész helyébe a „BTT javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap eredeti példányát” szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében a „kezelő állatorvos igazolását” szövegrész helyébe a „kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát” szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a „vonatkozó igazolását” szövegrész helyébe a „vonatkozó igazolása eredeti példányát” szöveg,

h) 2. számú melléklet 9. pont 9.1. alpontjában a „Baromfi Termék Tanács igazolása” szövegrész helyébe a „BTT igazolásának eredeti példánya” szöveg,

i) 5. számú melléklet 6. pontjában a „Baromfi Termék Tanács” szövegrész helyébe a „BTT” szöveg,

j) 7. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában a „megyei kormányhivatal igazolása” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya” szöveg,

k) 7. számú melléklet 7. pont 7.8. alpontjában a „kezelő állatorvosi igazolás” szövegrész helyébe a „kezelő állatorvosi igazolás eredeti példánya” szöveg

lép.

3. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

8. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az MVH a támogatási kérelemről az ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra vonatkozóan hoz döntést.”

9. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, az MVH által a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthat be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt vagy a támogatási döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, tevékenységre, illetve a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.
(4a) A 2016. I. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem legkésőbb 2016. május 15-ig nyújtható be.”

10. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] megállapított 1. § (7) bekezdését, 1/A. § (5) bekezdését, 2. § (4) és (4a) bekezdését, valamint 2. § (8) bekezdését a 2016. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 1. § (6b) bekezdését és 2. § (11) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban sem kell alkalmazni.”

a) 1. § (7) bekezdésében a „kérelmek” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelmek” szöveg,

b) 1/A. § (4) bekezdés a) pontjában az „elemzés alapján kiállított igazolást” szövegrész helyébe az „elemzés alapján kiállított igazolás eredeti példányát” szöveg,

c) 1/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „megyei kormányhivatal igazolását” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példányát” szöveg,

d) 2. § (5) bekezdés c) pontjában, 2. § (6) bekezdés f) pontjában és 2. § (7) bekezdés e) pontjában a „tenyésztő szervezet igazolását” szövegrész helyébe a „tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát” szöveg,

e) 2. § (5) bekezdés e) és f) pontjában, 2. § (6) bekezdés h) pontjában és 2. § (7) bekezdés g) pontjában az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolása eredeti példányát” szöveg,

f) 2. § (6) bekezdés e) pontjában és 2. § (7) bekezdés d) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „nyilatkozatának eredeti példányát” szöveg,

g) 2. § (8) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelem” szöveg,

h) 3. § (4) bekezdés b) pontjában, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (6) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 8. § (4) bekezdés a) pontjában a „kezelő állatorvos igazolását” szövegrész helyébe a „kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát” szöveg,

i) 6. § (6) bekezdés b) és d) pontjában a „telepi állatjóléti felelős igazolását” szövegrész helyébe a „telepi állatjóléti felelős igazolásának eredeti példányát” szöveg,

j) 8. § (4) bekezdés b) pontjában a „kiállított számlát” szövegrész helyébe a „kiállított számla eredeti példányát” szöveg,

k) 2. számú melléklet a) pont záró szövegrészében és b) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „nyilatkozatának eredeti példányát” szöveg,

l) 3. számú melléklet 6. pontjában a „kezelő állatorvos igazolása” szövegrész helyébe a „kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya” szöveg,

m) 3. számú melléklet 8. pont 8.1. alpontjában a „megyei kormányhivatal igazolása” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya” szöveg

lép.

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

13. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2015. évben rendelkezésre álló keret összege 9000 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6500 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

14. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.”

5. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

15. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2015. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3 650 000 000 Ft, amelynek terhére a 2014. évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a 2015. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

16. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 10/E. §-sal egészül ki:

10/E. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 8. § (7) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.”

6. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

17. § (1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
k) egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás.”
„(3a) A 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 forint.”

18. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „95 000 000 forint” szövegrész helyébe a „98 900 000 forint” szöveg lép.

19. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.”

7. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

20. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás mértéke – kivéve a (8a) bekezdésben foglalt eseteket –
a) évi 4 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint
b) a hitelhez nyújtott kezességi díj 50%-áig terjedő támogatás azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.”

21. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

c) a 2. § (8a) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak legkésőbb 2016. augusztus 31-én a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;”

22. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MVH a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződés, továbbá az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a 2. § (8a) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés c) és d) pontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén az MVH a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”

23. § (1) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződés vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően esedékessé vált, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően esedékessé vált, a hitelintézet által nem megelőlegezett kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le bármely kamattámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.
(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében meghatározott települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig. ”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1e) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében meghatározott települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a hitelintézet által nem megelőlegezett kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.”

(3) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.”

24. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított
a) 2. § (8) bekezdését a 2015. december 31-ét követően megkötött Folyószámlahitel-szerződések vonatkozásában,
b) 7. § (6) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

a) 2. § (8a) bekezdés nyitó szövegrészében a „legfeljebb 2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2016. június 30-ig” szöveg,

b) 2. § (8a) bekezdés c) pontjában a „2016. március 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg,

c) 3. §-ában a „kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás” szövegrész helyébe a „kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a költségtámogatás” szöveg,

d) 7. § (1c) bekezdésében a „2016. első negyedévi” szövegrész helyébe a „2016. második negyedévi” szöveg, a „2016. évre esedékes” szövegrész helyébe a „2017. évre esedékes” szöveg

lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet módosítása

26. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „434 800 Ft” szövegrész helyébe a „669 666 Ft, de összesen legfeljebb 1 138 038 000 Ft” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében az „594 500 Ft” szövegrész helyébe a „824 149 Ft, de összesen legfeljebb 3 305 589 000 Ft” szöveg

lép.

9. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

27. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2016. évben” szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

28. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a „147 800 Ft” szövegrész helyébe az „527 860 Ft, de összesen legfeljebb 948 480 000 Ft” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „307 500 Ft” szövegrész helyébe a „697 712 Ft, de összesen legfeljebb 2 754 755 000 Ft” szöveg

lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

29. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 11. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2016. évi termeléstől elválasztott tejtámogatás esetén a mezőgazdasági termelő részfizetésre jogosult. A részfizetés alapja a mezőgazdasági termelőnek a 2016. támogatási évre vonatkozóan az MVH nyilvántartása szerint rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa.
(4) A tejtámogatás részfizetésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
a) a 2016. évben és az azt megelőző két évben saját maga, jogelődje vagy örökhagyója folyamatosan rendelkezett tej történelmi bázisjogosultsággal, és arra vonatkozóan a 2016. támogatási évet megelőző két évben támogatásban részesült, és
b) 2016. május 17. napjáig egységes kérelem keretében egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be.
(5) Ha a mezőgazdasági termelő a rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságot teljes egészében 2016. évi átruházással szerezte meg, részfizetésre abban az esetben jogosult, ha a 2016. támogatási évet megelőző három év mindegyikében rendelkezett legalább 1 hektár SAPS jogosult területtel.
(6) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a részfizetési jogosultság megállapításáról az MVH dönt és intézkedik a részfizetés teljesítéséről.
(7) A mezőgazdasági termelő az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó lemondó nyilatkozat 2016. május 17-ig történő benyújtásával a részfizetésről lemondhat. A lemondó nyilatkozatot postai úton az MVH-hoz kell benyújtani.
(8) A részfizetés keretében legfeljebb 37 928 000 euró fizethető ki. Az egy bázisjogosultságra jutó részfizetés összege 5,90 forint. A támogatás végkifizetése az Európai Központi Bank 2016. szeptember 30. napi hivatalos árfolyamán történik. Az árfolyamkülönbségből adódó esetleges túlfizetés esetén az MVH visszafizetésre szólítja fel a mezőgazdasági termelőt, amelynek eredményességétől függően a megállapításra kerülő túlfizetés összege a mezőgazdasági termelő részére a 2017. évben esedékes bármely átmeneti nemzeti támogatási jogcímen megállapított támogatás összegéből levonásra kerül. Ha a mezőgazdasági termelő támogatásra való jogosultsága a későbbiekben nem kerül megállapításra, akkor a részfizetés vonatkozásában az MVH az Eljárási tv. 69. §-a alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint jár el.”

30. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A 2016. támogatási évtől kezdődően anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek a gazdaságából – Magyarország területén található összes termelőegységéből – értékesített tej, illetve tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyisége a (6) és (6a) bekezdés szerint benyújtott havi és összesített tejértékesítési jelentések alapján
a) nem haladja meg a 120 000 kg-ot a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozóan, vagy
b) meghaladja a 120 000 kg-ot, és
ba) a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és azok a tárgyévet megelőző év április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá
bb) vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.”

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő)

f) tenyészetében a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40%.”

(3) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles benyújtani. A tejértékesítési jelentést a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.”

(4) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) A 2016. év vonatkozásában a havi tejértékesítési jelentést háromhavi összesítéssel kell benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható.
(11) A tejtermelést nem folytató tenyészetnek a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egyszeri, összesített – nullás – tejértékesítési jelentést kell benyújtania.”

31. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet tárgyévente az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kell benyújtani a 26. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.”

32. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentését az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.”

33. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontjában az „az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.” szövegrész helyébe az „az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa, és” szöveg lép.

12. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

35. § (1) A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyfélnek a támogatási kérelmében meg kell jelölnie a támogatási évben vállalni kívánt tevékenységeket, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket – amely nem haladhatja meg a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazoláson szereplő létszámból számított állategységet – egy tizedes jegy pontossággal.”

(2) A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az MVH a támogatási kérelemről az abban megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra vonatkozóan hoz döntést.”

36. § (1) A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási év négy tárgynegyedévből áll, és a támogatás az adott támogatási év vonatkozásában legfeljebb négy részletben fizethető ki. Egy ügyfél egy tárgynegyedévre vonatkozóan kizárólag egy kifizetési kérelmet nyújthat be a 3. melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közleményben közzétett kifizetési kérelem nyomtatványon. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységekre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, tevékenységekre, illetve a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja.”
„(10) A 2016. január 1-je és március 31-e közötti időszakra vonatkozóan benyújtott összes kifizetési kérelemben foglalt jogos támogatási igény összesítését követően az MVH a 2015. évi támogatási kérelemhez kapcsolódó valamennyi negyedéves kifizetési kérelem összesített tényadatai alapján újraszámítja a 2015. évi támogatási kérelmek alapján megállapított jogos támogatási igényekre vonatkozó visszaosztás mértékét, és ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja a 2015. évi támogatási kérelmekre hozott döntéseket.”

37. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a következő 14. §-sal és 15. §-sal egészül ki:

14. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] megállapított 5. § (10) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.
15. § E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 4. § (3) és (6) bekezdését, valamint 5. § (1) bekezdését a 2016. és az azt követő támogatási évekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.”

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolását” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolásának eredeti példányát” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolásának eredeti példányát” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés c) pontjában és 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „kiállított dokumentumot” szövegrész helyébe a „kiállított dokumentum eredeti példányát” szöveg,

d) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „hatósági bizonyítványát” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványa eredeti példányát” szöveg,

e) 1. melléklet 9. pont 9.1. alpontjában a „megyei kormányhivatal igazolása” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya” szöveg,

f) 3. melléklet 7. pont 7.1., 7.3. és 7.4. alpontjában a „dokumentum” szövegrész helyébe a „dokumentum eredeti példánya” szöveg,

g) 3. melléklet 7. pont 7.2. alpontjában az „igazolása” szövegrész helyébe az „igazolásának eredeti példánya” szöveg

lép.

13. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

40. § A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mezőgazdasági termelőnek nyújtott, a (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen támogatás éves összege a közvetlen támogatásoknak az a teljes, csökkentések és levonások nélkül számított összege, amelyre a mezőgazdasági termelő az 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően jogosult volt abban az utolsó lezárt pénzügyi évben, amelyre vonatkozóan a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel igazolható.”

lép.

42. § A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében a „június 16-án” szövegrész helyébe a „június 11-én” szöveg lép.

43. § Hatályát veszti a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. §-a.

14. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

44. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„18. homogén ültetvény: legalább 95%-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény.”

45. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vis maior bejelentésnek – a vis maior rendeletben foglaltakon túl – a vis maiorral érintett állatok azonosítására vonatkozó adatokat, a vis maior esemény időpontját és annak rövid leírását kell tartalmaznia.”

46. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § Termeléshez kötött támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 6. § szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be, és
a) a 6. § a), b) és d) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától,
b) a 6. § c) pontja szerinti támogatási jogcím esetén a kötelező birtokon tartási időszak teljes időtartama alatt
a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként – a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával – szerepel.”

47. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egységes kérelem rendelet szabályait kell alkalmazni a támogatási kérelem benyújtása, az adatváltozás bejelentése, a kérelem késedelmes benyújtása, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása, valamint az elektronikus kapcsolattartás – annak kötelező esetei közül kizárólag a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel – tekintetében.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatási kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozás bejelentését – kivéve a hasznosító személyében bekövetkezett változást – az ügyfélnek elektronikus úton, átruházás esetén a (7) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint kell benyújtania az MVH-nak.”

48. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelem tárgyévente – az egységes kérelem rendeletben foglalt időpontig – nyújtható be.”

49. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hízottbika-tartás támogatása azon, az a) pont szerinti vágás – kivéve a klinikai tünetek miatt elkülönített vágás – vagy a b) pont szerinti export napján kilenc hónapos vagy annál idősebb hímivarú szarvasmarhák vagy bivalyok után igényelhető, amelyeket a tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. között
a) vágóhídon levágtak, vagy
b) élő állatként az Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak (a továbbiakban együtt: export) állattartó, mesterséges termékenyítő állomás, rakodó állomás vagy gyűjtő állomás típusú tenyészetből.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelem tárgyévente – az egységes kérelem rendeletben foglalt időpontig – nyújtható be.”

50. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A külföldön történt ellés az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellésnek minősül abban az esetben, ha az ellés tényét állatorvos igazolja.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Támogatás azon (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő tejhasznú tehenek után igényelhető, amelyek a tárgyév március 31-én és a kérelem benyújtásának időpontjában a mezőgazdasági termelő tenyészetében találhatóak, de nem a tárgyév március 31-én kerültek a mezőgazdasági termelő tenyészetébe, és
a) hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak,
b) az ENAR-nyilvántartásban tejhasznú fajtakódon nyilvántartott tejhasznú tehenek, vagy
c) amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.
(4) A támogatási kérelem tárgyévente – az egységes kérelem rendeletben foglalt időpontig – nyújtható be.”

51. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy
a) a mezőgazdasági termelő a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában tárgyévi egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be az MVH-hoz,
b) a támogatásra bejelentett tábla a 2. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyott táblának minősüljön,
c) az (1) bekezdés a), b), d), f) és g) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatható terület nagysága elérje az egy hektárt,
d) az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan a 3. mellékletben nevesített, az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan az 5. mellékletben nevesített kultúránként a támogatható terület nagysága elérje a 0,3 hektárt, és
e) – az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve – a mezőgazdasági termelő a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjait naprakészen vezesse.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

saját beszerzés esetén)

ab) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az aa) alpontban meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és a minősített szaporítóanyag címkéjével, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal, vagy a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentummal, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatokat valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a fajtára, a mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat,”

(igazolja.)

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén)

cd) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla másolatával – amelyen a feltüntetett vételár kitakarható – és a minősített szaporítóanyag címkéjével, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel, vagy vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal, vagy a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentum másolatával, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a fajtára, a mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat.”

(igazolja.)

a) 9. § (4) bekezdésében az „A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény” szövegrész helyébe az „Az Eljárási tv.” szöveg,

b) 13. § (6) bekezdésében a „március 31-én” szövegrész helyébe a „március 31-én és a kérelem benyújtásának időpontjában” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „támogatási kérelemmel érintett ültetvénye” szövegrész helyébe a „támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye” szöveg,

d) 19. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság” szövegrész helyébe az „ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság” szöveg,

e) 19. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt feltételek mezőgazdasági termelő általi teljesítéséről” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról” szöveg,

f) 19. § (4) bekezdésében a „tőszám meghatározása” szövegrész helyébe a „tőszám (db/ha) meghatározása” szöveg,

g) 21. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy felülvetés esetén” szövegrész helyébe az „az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén” szöveg,

h) 21. § (2) bekezdés b) pontjában az „őszi telepítésű kultúrák kivételével” szövegrész helyébe az „igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén” szöveg

lép.

15. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

54. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„26. minősített szaporítóanyag: a szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1., 3., és 4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljes körűen megfelelő szaporítóanyag.”

55. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés c) pont i) alpontja szerinti mezőgazdasági tevékenység hiányában a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására vonatkozó, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 639/2014/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak való megfelelés a következő feltételek együttes és folyamatos teljesítése esetén áll fenn:”

56. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a mezőgazdasági termelő az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti vízvédelmi előírást bármely parcellája vonatkozásában megsérti, és az MVH-nak tárgyév június 30-ig birtokába kerül az adott időszakban vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben álló ingatlanok „shape” formátumú adatállománya, akkor abban az évben számára az adott parcella vonatkozásában nem vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként vízvédelmi sáv és vizesárok, feltéve, hogy az az illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében áll.”

57. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A parlagon hagyott terület akkor minősül ökológiai jelentőségű területnek, ha annak pihentetési időtartama legalább a tárgyév január 1-jétől augusztus 31-éig tart.”

58. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A nitrogénmegkötő növényekkel bevetett, ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen a mezőgazdasági termelőnek – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – minősített szaporítóanyagot vagy saját előállítás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elvégzett szántóföldi ellenőrzés és szemle alapján kiállított igazolásban alkalmasnak minősített szaporítóanyagot kell használnia.
(7) A mezei borsóval bevetett földterület ökológiai jelentőségű területként történő figyelembevételéhez a mezőgazdasági termelőnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja szerint kell eljárnia.”

59. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 betétlapjaival, a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával kell igazolnia. A vetőmagok felhasználását igazoló dokumentumokat a mezőgazdasági termelőnek öt évig meg kell őriznie.”

a) 5. § nyitó szövegrészében az „Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben” szövegrész helyébe az „Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében az „a területileg illetékes természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „az illetékes természetvédelmi hatóság” szöveg,

c) 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

ca) A:96. mezőjében a „szezámmag” szövegrész helyébe a „szezám” szöveg,

cb) A:98. mezőjében a „sáfránymag” szövegrész helyébe a „sáfrányos szeklice” szöveg,

cc) A:99. mezőjében a „ricinusmag” szövegrész helyébe a „ricinus” szöveg

lép.

16. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

62. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.
(8) Ha a támogatási kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az e rendelet szerinti első támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelőnek kell gyakorolnia.”

17. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

63. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:

20. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 10. § (3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

18. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

65. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 5a. pontjában a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

b) 3. § (1a) bekezdésében a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „második naptári negyedév” szövegrész helyébe a „negyedik naptári negyedév” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „két naptári negyedévben” szövegrész helyébe a „négy naptári negyedévben” szöveg

lép.

19. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

66. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 4a. pontjában a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „második naptári negyedév” szövegrész helyébe a „negyedik naptári negyedév” szöveg,

c) 4. § (1a) bekezdésében a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a „két naptári negyedévben” szövegrészek helyébe a „négy naptári negyedévben” szöveg

lép.

20. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

67. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összeg támogatási jogosultságonként a 2015. évre vonatkozóan legfeljebb 300 000 Ft – a 2015. évet követően benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 311 860 Ft – lehet.”

68. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege
a) 1,5 millió Ft – a 2015. évet követően benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 559 300 Ft –,
b) a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal – a 2015. évet követően benyújtott támogatási kérelmek esetében 311 860 Ft-tal –, de legfeljebb 195 000 euró, vagy
c) ha a támogatás összege – a támogatáshalmozódási szabályokra is figyelemmel – az a) és b) pontban foglaltaknál alacsonyabb, akkor a dohánytermelő rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.”

21. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet módosítása

69. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2015. (X. 12.) FM rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

70. § A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „6,51 Ft” szövegrész helyébe a „6,78 Ft” szöveg lép.

22. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

71. § A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10. nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület e rendeletben meghatározott fogalmának, továbbá – figyelemmel az 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (3) bekezdés második albekezdésében foglaltakra – az elsődlegesen nem mezőgazdasági céllal hasznosított alábbi területek:
a) repülőtér, ideértve a leszállópályán túl a kiszolgáló létesítmények területét (hangár, terminál, cargo épület stb.), valamint az ezeket körülvevő biztonsági védőövezet határait is,
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15. pontja szerinti műtárgy területe és a műtárgy rendeltetésszerű működését biztosító terület, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja szerinti árvízvédelmi mű, 2. § 40. pontja szerinti vízvédelmi terület, valamint 37. §-a és 38. §-a alapján árvízvédelmi földtöltésként kialakított árvízvédelmi vonal teljes, a töltéskoronától a körömpontokig terjedő területe,
c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű művelés alól kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdése szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésében nevesített valamely földhasználati szerződés alapján hasznosított területek, amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is – a HM nyilvántartása szerint – biztosított,
d) távvezeték alatti terület, valamint a b) pont szerinti műtárgy építése céljából létesített erdészeti nyiladékok, amennyiben a terület megfelel az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott fogalmaknak,
e) szórakozási vagy szabadidős tevékenységre használt területek (különösen golfpálya, futballpálya, lovas akadálypálya), valamint a kastélyparkok fás-bokros területei,
f) halas- és horgásztó, lőtér, valamint ezek rendeltetésszerű használatát biztosító területek,
g) trágyalerakók területe;”

72. § (1) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha
a) a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok a változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem (a továbbiakban: változásvezetési kérelem) benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és a változásvezetéssel érintett parcella vagy terület a fizikai blokk nem támogatható területére vagy másik fizikai blokkba legalább 3 méterrel úgy nyúlik túl, hogy a túlnyúlással érintett területek nagysága eléri a 0,03 hektárt, vagy
b) a táblaszegély, fasor, fás sáv, vizes árok, továbbá védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, valamint magányosan álló fa vonatkozásában a MePAR adatai a változásvezetési kérelem benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és az egyes elemek valós területi nagysága legalább 1 méterrel nyúlik túl a MePAR-ban lehatárolt elem területén, úgy, hogy kiterjedése legalább 0,01 hektáros különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állapothoz képest.”

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (3)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az ügyfél az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg változásvezetési eljárás megindítását is kérelmezi, és ennek során az MVH megállapítja, hogy a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok, valamint a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként bejelentett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemek vonatkozásában az adatok a változásvezetési kérelem benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek, akkor a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok, valamint az ökológiai jelentőségű területként bejelentett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemek vonatkozásában az MVH az eredményadatokat átvezeti a MePAR-ban.
(4) Ha a változásvezetési kérelemmel érintett terület vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok, valamint a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként bejelentett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemek vonatkozásában az adatok a változásvezetési kérelem benyújtásának időpontjában a tényleges helyszíni állapottal megegyeznek, de a változásvezetési kérelem elbírálása során az MVH megállapítja, hogy a helyszíni állapot megváltozása miatt indokolt a változtatás, akkor annak eredményadatait az MVH a 7. § (1) bekezdése szerinti programszerű felújítás eredményadatait már tartalmazó MePAR törzsállományban vezeti át, kivéve, ha indokolt a 9. §-ban foglaltak alapján a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok, valamint a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként bejelentett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemek vonatkozásában ezen adatoknak a 7. § (1) bekezdése szerinti programszerű felújítás eredményadatait már tartalmazó MePAR létrehozását megelőző, hivatalból indított felülvizsgálata, és a felülvizsgálat alapján az adatok MePAR-ban történő módosítása.
(5) A (3) bekezdés szerinti esetben a változásvezetési kérelmet – a tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban – az egységes kérelem részeként kell benyújtani.
(6) A (3) bekezdés szerinti eseten kívül, a tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől tárgyév december 31-ig a változásvezetési kérelmet kizárólag az erre a célra kialakított elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A változásvezetési kérelem az ügyfél tárgyévi egységes kérelmében bejelentett parcelláit magában foglaló fizikai blokkon felül az azzal közvetlenül szomszédos fizikai blokkban fekvő területre is vonatkozhat.
(7) Az MVH a tárgyévben benyújtott egységes kérelem vonatkozásában kizárólag az (5) bekezdés szerint benyújtott változásvezetési kérelemben foglaltakat veszi figyelembe. A (6) bekezdés szerinti változásvezetési kérelem eredményadatait az MVH a 7. § (1) bekezdése szerinti programszerű felújítás eredményadatait már tartalmazó MePAR törzsállományban vezeti át, kivéve, ha indokolt a 9. §-ban foglaltak alapján a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok, valamint a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként bejelentett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemek vonatkozásában ezen adatoknak a 7. § (1) bekezdése szerinti programszerű felújítás eredményadatait már tartalmazó MePAR létrehozását megelőző, hivatalból indított felülvizsgálata, és a felülvizsgálat alapján az adatok MePAR-ban történő módosítása.
(8) Nem indítható az (5) bekezdésben foglaltak szerint változásvezetési eljárás abban az esetben, ha a felülvizsgálni kért, egységes kérelemben bejelentett táblára az ügyfél a tárgyévben nem igényelt kifizetéssel járó, területalapú közvetlen támogatást, vagy ha az ügyfél az egységes kérelemben az (1) bekezdés b) pontja szerinti elemet nem jelent be a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként. Ha az adott fizikai blokkban bejelentett táblák összterülete meghaladja az adott fizikai blokk támogatható területét, akkor az MVH hivatalból indított felülvizsgálatot kezdeményez azon táblák vonatkozásában, amelyre az ügyfél nem igényelt kifizetéssel járó, területalapú közvetlen támogatást.
(9) A változásvezetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a változásvezetési kérelem
aa) nem az (1) bekezdésben foglaltak kialakítására, illetve módosítására vonatkozik,
ab) nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott minimális mértéket vagy
ac) nem tartalmazza az 1. melléklet 7. pontjában előírtakat, és ezért a kérelem elbírálása nem lehetséges, vagy
b) a tárgyévben ugyanazon területre vagy annak egy részére már benyújtásra került változásvezetési kérelem.
(10) A változásvezetési kérelem érdemi vizsgálata esetén az MVH a változásvezetési kérelem véleményezése céljából elektronikus úton megkeresi a FÖMI-t. A FÖMI a változásvezetési kérelem tárgyában elvégezett vizsgálat adatait tartalmazó véleményét elektronikus úton megküldi az MVH-nak. Az MVH a változásvezetési kérelmet a FÖMI véleményének figyelembevételével bírálja el.”

23. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

74. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

a) 1. § 6. pontjában és 2. § (1) bekezdésében a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „nyolc hónappal” szövegrész helyébe a „tizenöt hónappal” szöveg

lép.

24. A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló
96/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

76. § A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási keretösszeg további 2 979 431 000 forint támogatással kiegészítésre kerül, amelynek forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű jogcímcsoport átmeneti nemzeti támogatások 2016. évi tejtámogatásra fordítható összege.
(3) Az átváltási árfolyam az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikkében rögzítettek alapján kerül meghatározásra.”

77. § A 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.”

78. § A 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Ez a rendelet
a) az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló, 2015. október 15-i 2015/1853/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint
b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

25. Záró rendelkezés

79. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

(Mellékletek)
„7.2. A támogatási évben az első kifizetési kérelem benyújtásakor a termelői csoport, beszerzési és értékesítő szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet támogatási évre vonatkozó tagsági igazolása.”

2. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvíz ivóvíz minőségének feltételei
1. Ha az állattartó telepen az állatok vízellátása saját víznyerőhelyről történik, akkor a takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél az adott támogatási évre vonatkozó – ezen tevékenység tekintetében – első tárgynegyedévi kifizetési kérelemhez csatolja:
1.1. az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1.1.1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
1.1.2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, valamint
1.2. a nyilatkozatát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását.
2. Ha az állattartó telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, akkor a takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél az adott támogatási évre vonatkozó – ezen tevékenység tekintetében – első tárgynegyedévi kifizetési kérelemhez csatolja a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti példányát – amely nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának idejénél – arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű.”

3. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

TEÁOR 08 kódok
I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:
5510 szállodai szolgáltatás
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5530 kemping szolgáltatás
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás
8551 sport, szabadidős képzés
9311 sportlétesítmény működtetése
9312 sportegyesületi tevékenység
9313 testedzési szolgáltatás
9319 egyéb sporttevékenység
II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:
4110 épületépítési projekt szervezése
4120 lakó- és nem lakó épület építése
4299 egyéb máshová nem sorolt építés
4222 elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4213 híd, alagút építése
4211 út, autópálya építése
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 ingatlanügynöki tevékenység
6832 ingatlankezelés
III. Repülőtér üzemeltetése:
5223 légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
IV. Vasúttársaság üzemeltetése:
4212 vasút építése
4910 helyközi vasúti személyszállítás
4920 vasúti áruszállítás
V. Vízmű üzemeltetése:
3600 víztermelés, kezelés, ellátás
3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése
4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 vízi létesítmény építése
4950 csővezetékes szállítás
8110 építményüzemeltetés
9321 vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás”

4. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

ÖVTJ kódok
I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:
551001 szállodai szolgáltatás
551002 panzió szolgáltatás
552006 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
552007 közösségi szálláshely szolgáltatás: üdülő
553001 kempingszolgáltatás
559001 egyéb szálláshely szolgáltatás
931101 sportlétesítmény működtetése
931302 fitneszklub, kondicionálóterem működtetése
931902 egyéb, máshová nem sorolt sporttevékenység
931905 sport és szabadidős lovagoltatás
869010 lovasterápia
932903 strandfürdő szolgáltatás
II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:
681001 egyéb ingatlan forgalmazása
681002 lakóingatlan és földterület forgalmazása
683101 lakóingatlan, földterület közvetítése
683103 egyéb ingatlan közvetítése
683201 ingatlankezelés m.n.s
683202 lakóingatlan kezelése
411001 épület építési beruházás szervezése
III. Repülőtér üzemeltetése:
522302 repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás
IV. Vasúttársaság üzemeltetése:
421201 vasút építése
V. Vízmű üzemeltetése:
360001 vízóra hitelesítése
370001 szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése
370002 szennyvízszippantás
422102 vízi csatorna, közműépítés
429101 vízi létesítmény építése”

5. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2015–2020. évi támogatási keretösszegek, millió euró

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Támogatási jogcím megnevezése

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

Anyatehéntartás

35,000

34,967

34,932

34,929

34,925

33,008

3

Hízottbika-tartás

4,500

4,496

4,491

4,491

4,490

4,244

4

Tejhasznú tehéntartás

69,000

68,934

68,866

68,860

68,852

65,073

5

Anyajuhtartás

22,000

21,979

21,957

21,955

21,953

20,748

6

Cukorrépa termesztés

8,000

7,992

7,984

7,984

7,983

7,545

7

Rizstermesztés

2,000

1,998

1,996

1,996

1,996

1,886

8

Gyümölcstermesztés

16,500

16,484

16,468

16,466

16,465

15,561

9

Zöldségnövény termesztés

8,000

7,992

7,984

7,984

7,983

7,545

10

Ipari zöldségnövény termesztés

9,945

9,936

9,926

9,925

9,924

9,379

11

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés

13,458

13,445

13,431

13,430

13,429

12,692

12

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés

13,458

13,445

13,431

13,430

13,429

12,692

6. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

1. Baranya megye (18)
Borjád
Bóly
Gödre
Hetvehely
Kisbudmér
Kisharsány
Kökény
Merenye
Mindszentgodisa
Nagybudmér
Nagyharsány
Nagytótfalu
Pécs
Pogány
Szederkény
Tótszentgyörgy
Vásárosbéc
Zádor
2. Bács-Kiskun megye (39)
Akasztó
Bátya
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Érsekhalma
Foktő
Géderlak
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kalocsa
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Nemesnádudvar
Ordas
Orgovány
Páhi
Pirtó
Soltvadkert
Szabadszállás
Szakmár
Szank
Tázlár
Tiszaalpár
Uszód
Újtelek
Városföld
3. Békés megye (12)
Békéssámson
Biharugra
Csabaszabadi
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Medgyesbodzás
Örménykút
Újkígyós
Zsadány
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye (14)
Alsóvadász
Bekecs
Bózsva
Cserépfalu
Keresztéte
Mályi
Megyaszó
Miskolc
Nyékládháza
Nyíri
Sárazsadány
Tállya
Tokaj
Zemplénagárd
5. Budapest (1)
Budapest XVII. kerület
6. Csongrád megye (23)
Algyő
Ásotthalom
Baks
Csanádpalota
Csengele
Derekegyház
Fábiánsebestyén
Földeák
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Maroslele
Nagymágocs
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Szeged
Szegvár
Szentes
Székkutas
Tömörkény
Újszentiván
7. Fejér megye (22)
Bicske
Csákvár
Gyúró
Hantos
Isztimér
Kajászó
Lovasberény
Magyaralmás
Mány
Mezőfalva
Mór
Pátka
Sárkeresztes
Sárszentágota
Székesfehérvár
Tabajd
Tordas
Vál
Vereb
Vértesacsa
Zámoly
Zichyújfalu
8. Győr-Moson-Sopron megye (16)
Abda
Csáfordjánosfa
Csér
Dénesfa
Fertőhomok
Győr
Hegykő
Iván
Mihályi
Nagylózs
Pinnye
Rábakecöl
Répceszemere
Szilsárkány
Újkér
Vadosfa
9. Hajdú-Bihar megye (11)
Berettyóújfalu
Debrecen
Derecske
Hajdúböszörmény
Hajdúszoboszló
Konyár
Körösszakál
Létavértes
Nagyhegyes
Püspökladány
Szentpéterszeg
10. Heves megye (10)
Ecséd
Eger
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Heves
Kerecsend
Nagyréde
Recsk
Verpelét
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye (12)
Berekfürdő
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászszentandrás
Karcag
Kengyel
Kétpó
Kuncsorba
Kunmadaras
Mezőtúr
Szászberek
Túrkeve
12. Komárom-Esztergom megye (6)
Baj
Bakonyszombathely
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Neszmély
Szomód
13. Nógrád megye (3)
Bátonyterenye
Hugyag
Szécsény
14. Pest megye (21)
Abony
Bénye
Cegléd
Galgamácsa
Inárcs
Ipolydamásd
Kőröstetétlen
Majosháza
Monor
Monorierdő
Nagykőrös
Ócsa
Pécel
Pusztazámor
Sóskút
Szob
Tök
Törökbálint
Törtel
Vasad
Zsámbék
15. Somogy megye (19)
Balatonboglár
Balatonlelle
Bodrog
Csombárd
Csököly
Darány
Gige
Istvándi
Jákó
Kaposvár
Kastélyosdombó
Látrány
Lengyeltóti
Mezőcsokonya
Orci
Rinyakovácsi
Somogyjád
Szőlősgyörök
Zimány
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (73)
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Barabás
Botpalád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Győrtelek
Hodász
Ibrány
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvarsány
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kölcse
Lónya
Mátészalka
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhalász
Nagyhódos
Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírcsaholy
Nyírkarász
Nyírmada
Nyírmihálydi
Ópályi
Pusztadobos
Rakamaz
Rozsály
Sonkád
Szabolcs
Szamosbecs
Szamossályi
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Szatmárcseke
Tákos
Terem
Timár
Tiszabecs
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszaeszlár
Tiszakóród
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tisztaberek
Tornyospálca
Tuzsér
Túrricse
Tyukod
Ura
Vasmegyer
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Zajta
17. Tolna megye (17)
Báta
Dunaföldvár
Gyönk
Kajdacs
Kölesd
Medina
Miszla
Nagydorog
Nagyszékely
Paks
Pusztahencse
Regöly
Sárszentlőrinc
Szakály
Tengelic
Udvari
Újireg
18. Vas megye (53)
Acsád
Bozsok
Bük
Cák
Csánig
Csepreg
Chernelházadamonya
Gencsapáti
Gór
Gyöngyösfalu
Hegyfalu
Iklanberény
Jákfa
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Mesterháza
Meszlen
Nagygeresd
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemesládony
Nick
Pápoc
Perenye
Pornóapáti
Pósfa
Pusztacsó
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Salköveskút
Simaság
Söpte
Szeleste
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vasasszonyfa
Vasegerszeg
Vassurány
Vasszilvágy
Velem
Vép
Zsédeny
19. Veszprém megye (6)
Badacsonytomaj
Farkasgyepű
Lókút
Olaszfalu
Somlóvásárhely
Zirc
20. Zala megye (3)
Lovászi
Nagypáli
Tornyiszentmiklós”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére