• Tartalom

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

2023.02.21.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya

a) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 168/2013/EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében;

b) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 167/2013/EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében;

c)1 a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2018/858 rendelet) 2. cikk (1) bekezdésében

foglaltakra terjed ki.

2. § (1) A közlekedési hatóság piacfelügyeleti ellenőrzése során figyelemmel kíséri a piacfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó szabályokban, általános szerződési feltételekben foglaltak érvényesülését.

(2)2 A közlekedési hatóság az előző év piacfelügyeleti tapasztalatainak figyelembevételével éves piacfelügyeleti ellenőrzési tervet készít a tárgyévet megelőző év december 1-jéig, melyet a közlekedési hatóság vezetője hagy jóvá. A közlekedési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzési tervet tizenöt napon belül az internetes oldalán közzéteszi és a közzétételtől számított harminc napon belül a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok részére megküldi.

(3) A terv az első félév tapasztalatai alapján, a félév végén felülvizsgálható és amennyiben szükséges, a közlekedési hatóság vezetője jóváhagyásával módosítható. A módosított piacfelügyeleti ellenőrzési tervet a közlekedési hatóság a módosítás jóváhagyásától számított tizenöt napon belül internetes oldalán közzéteszi.

3. § (1) A közlekedési hatóság évente beszámolót készít a piacfelügyeleti ellenőrzési tervében foglaltak teljesítéséről, piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységének eredményéről, megállapításairól, valamint a piacfelügyeleti döntések alapján felmerülő jogszabály-módosítási javaslatokról. A beszámolót a közlekedési hatóság annak – a vezetője általi – elfogadásától számított tizenöt napon belül internetes oldalán közzéteszi.

(2) A közlekedési hatóság piacfelügyeleti ellenőrzési terven kívül is folytathat hivatalból piacfelügyeleti ellenőrzést.

4. § (1) A közlekedési hatóság ellenőrzési tevékenységéről nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a piacfelügyeleti ellenőrzések megállapításait és az ezzel kapcsolatos intézkedéseit, amelyet öt évig köteles megőrizni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás felépítését, tartalmát, az adatok rögzítésének, összesítésének, az ebből történő adatszolgáltatás rendjét a közlekedési hatóság belső működési rendjében határozza meg.

5. § (1)3 A gyártónak, a gyártó képviselőjének, az importőrnek és a forgalmazónak a tevékenységét és a közlekedési hatósággal történő kapcsolattartást a rá vonatkozó 167/2013/EU rendeletben, a 168/2013/EU rendeletben vagy a 2018/858 rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell végeznie.

(2) Ha a gyártó, a gyártó képviselője, az importőr vagy a forgalmazó az (1) bekezdésben meghatározottaknak nem tesz eleget, a közlekedési hatóság haladéktalanul felszólítja a kötelezettségeinek teljesítésére. A közlekedési hatóság a felszólításról és a felszólításban foglaltak teljesítéséről tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

d) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

e) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

f) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

g) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

h) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

i) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

j) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet;

l)4 a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § c) pontját a 29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet 8. §-a iktatta be.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § l) pontját a 29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére