• Tartalom

25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet

25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról1

2016.09.23.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) előtt kezdeményezett következő eljárásokért:

a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,

ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység

ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység

ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,

cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

d) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott

da) termékek forgalomba hozójának és gyártójának engedélyezéséért, nyilvántartásba való bejegyzéséért,

db) termékekről vezetett nyilvántartás adatainak kérelemre történő módosításáért.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,

b) az (1) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,

c) az (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,

d) az (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait is –

a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),

b) készpénz-átutalási megbízás vagy

c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján

kell teljesíteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlája javára.

(2) A díj az MKEH bevétele.

(3) Az MKEH a befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az EFER útján történő díjfizetéshez az ügyfélnek az MKEH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.

(4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, az e rendelet 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontját, a saját nevét az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie, továbbá a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez kell csatolnia.

(5) Amennyiben az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon fizetheti meg:

a) átutalási megbízással az ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első munkanapon, az e rendelet 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással vagy

b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak az irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. § Túlfizetés esetén a díjtöbbletet az MKEH hivatalból, a visszafizetést megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2)–(3) és (5)–(6) bekezdésében,

d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében,

e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,

f) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. §2

1

A rendeletet az 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére