• Tartalom

251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2016.11.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4., 6. és 8. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetése

1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) 2016. szeptember 1-jével beolvadásos különválással megszűnik.

(2) A KIH általános jogutódja – a (3)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség.

(3) A hazai forrás terhére nyújtott támogatások esetében a KIH támogatásközvetítői és -kezelői feladatai vonatkozásában a KIH jogutódja az a szerv, amely részére a KIH ezen feladatokat ellátta, különösen az 1. mellékletben meghatározott szerv.

(4) Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer szoftver felhasználásával és a kiszolgáló hardver működtetésével keletkezett használati, tulajdon- és működtetési jogok és kötelezettségek tekintetében a KIH jogutódja a Belügyminisztérium.

(5) A 2. mellékletben projektenként megjelölt szerv az európai uniós forrás terhére nyújtott támogatások esetében a KIH támogatásközvetítői és -kezelői feladatai – ideértve a projektgazdaként ellátott feladatokat is – vonatkozásában a KIH jogutódja.

(6) A KIH által módszertani és tudásközpontként ellátott önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységek tekintetében a KIH jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium.

(7) A KIH létesítménygazdálkodási feladatai, valamint a kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében a KIH jogutódja a 3. mellékletben létesítményenként megjelölt szerv vagy szervezet.

(8) A KIH munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a KIH jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

(9) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok, valamint az e feladatokhoz kapcsolódó informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében a KIH jogutódja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(10) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a KIH-hez került feladathoz kapcsolódó, még le nem zárt jogviszonyok tekintetében – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – a KIH jogutódja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(11) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a KIH-hez került, a Humán-Mini Művész utcai Óvoda és Bölcsődével, valamint tagintézményével, a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsődével kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatokat az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott jogutódlás kiterjed a KIH jogutódjához átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá valamennyi, a feladat ellátását szolgáló jogviszonyra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra vagy munkaviszonyukra.

(3) Az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutód szerv vagy szervezet a KIH jogutódjaként jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) félként belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutód szerv vagy szervezet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a jogutódlás bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles a támogató felé megtenni.

3. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárást legkésőbb 2016. augusztus 31. napjáig kell lefolytatni.

(2) A KIH – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. augusztus 31. napjáig vállalhat kötelezettséget.

(3) A KIH e rendelet hatálybalépésének napjától

a) beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel való együttműködés hiányában nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

4. §2 (1) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 2016. december 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok – ideértve a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást, valamint jogainak érvényesítését is – tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

(2) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a 4. mellékletben meghatározott projektek támogatásával kapcsolatos feladatokat 2016. december 1-jétől az Igazságügyi Hivatal látja el. A 4. mellékletben meghatározott projektekkel kapcsolatos feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Igazságügyi Hivatal.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

3. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. §4

4. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

6–7. §5

5. A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. §6

6. A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §7

7. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. §8

8. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. §9

9. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §10

10. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. §11

11. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 4–14. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. §12 A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 4. §-sal összefüggésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárást a Miniszterelnökség 2016. november 30. napjáig teljesíti.

1. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1.

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

ETT-2011

Európai Területi Társulások 2011. évi támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium

3.

ETT-12

Európai Területi Társulások 2012. évi támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium

4.

FV-I-11

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének 2011. évi támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

FV-I-12

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének 2012. évi támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.

FV-I-13

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének 2013. évi támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

7.

FV-I-14

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének 2014. évi támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

8.

OMMF-II-10-P

A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására

Nemzetgazdasági Minisztérium

9.

OMMF-2011

A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására

Nemzetgazdasági Minisztérium

10.

BM-15

Bűnmegelőzési projektek 2015. évi támogatása

Belügyminisztérium

11.

BM-16

Bűnmegelőzési projektek 2016. évi egyedi támogatása

Belügyminisztérium

2. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1.

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

3.

TÁMOP 4.2.4 A/1-11/1-2012-0001

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program

Emberi Erőforrások Minisztériuma/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

4.

TÁMOP 4.2.4 A/2-11/1-2012-0001

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program

Emberi Erőforrások Minisztériuma/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

5.

TÁMOP-3.3.1-09/1-2010-0002

Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz

Emberi Erőforrások Minisztériuma/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

6.

TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0026

Útközben – innovatív eljárások és módszerek rendszerszintű alkalmazása a Pártfogó Felügyelői Szolgálatnál a bűnelkövetők foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében

Emberi Erőforrások Minisztériuma

7.

EKOP -1.A.3-2013 2013-0005

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt ingatlan-portfólió számítógép által támogatott létesítménygazdálkodási rendszerének kialakítása

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

EKOP-1.A.3-2013-2013-0007

Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés

Igazságügyi Minisztérium

9.

EKOP-1.1.4-2013-2013-0001

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

10.

ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001

A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása; A projekt célja a jelenlegi folyamatok elsősorban hatékonyság-központú áttekintése, illetve átalakítása, továbbá a jogszabályok folyamatalapú modellezési rendszerének megteremtése

Nemzetgazdasági Minisztérium

11.

ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001

Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása

Nemzetgazdasági Minisztérium

3. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

Ingatlan címe

Jogutód

2.

Budapest, VIII. kerület, Múzeum u. 17./Reviczky u. 6.

Miniszterelnökség

3.

Budapest, V. kerület, Bihari János u. 5.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

4.

Budapest, V. kerület, Arany János u. 25.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

5.

Budapest, VI. kerület, Bajza u. 32.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

6.

Budapest, VI. kerület, Andrássy út 77. II/13.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

7.

Budapest, XII. kerület, Maros u. 16/A (Fecskeház)

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

8.

Budapest, II. kerület, Lóczy Lajos u. 3.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

9.

Budapest, II. kerület, Lóczy Lajos u. 12.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

10.

Budapest, XII. kerület, Művész u. 5–7.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

11.

Budapest, XII. kerület, Bíró u. 3.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

12.

Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 13.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

13.

Budapest, V. kerület, Magyar u. 34.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

14.

Budapest, II. kerület, Szent József u. 8.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

15.

Sopron, Szent Margit út 2./Tulipán köz 2–4.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

16.

Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 13.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

17.

Budapest, II. kerület, Rózsahegy u. 5./Zivatar u. 3.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

4. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez13

A Miniszterelnökség által kezelt vagy fenntartott, hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projektben ellátott feladatok jogutódlása

 

A

B

C

1.

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

EMA/2012/1.1.1.

Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek

Igazságügyi Hivatal

3.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0018

Ne légy áldozat!

Igazságügyi Hivatal

4.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0024

SANSZ

Igazságügyi Hivatal

1

A rendelet a 15. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 1. napjával.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 4. mellékletet a 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére