• Tartalom
Oldalmenü

255/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.08.25.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a tagállami hatáskörbe rendelt, nem programszintű feladatok végrehajtását támogató elektronikus monitoring és információs rendszer szoftverfejlesztését és alkalmazásüzemeltetését
a) a Duna Transznacionális Program,
b) az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és
c) az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program
tekintetében.”

2. § Az R. 23. alcíme a következő 54/A. §-sal egészül ki:

54/A. § Az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési programból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,
b) a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az intelligens specializáció és az innovációs lehetőségek területén,
c) a kis- és középvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.”

3. § Az R.

a) 23. alcímének címében a „Program és az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program” szövegrész helyébe a „Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program” szöveg,

b) 52. § (1) bekezdésében a „transznacionális együttműködési programok” szövegrész helyébe a „Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program” szöveg,

c) 52. § (2) bekezdésében a „transznacionális együttműködési programok” szövegrész helyébe a „Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program” szöveg,

d) 62. §-ában a „24.” szövegrész helyébe a „23.” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 26. napjával.