• Tartalom

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről1

2022.11.23.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

(2)2 A miniszter által elismerés, díj, emlékérem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerő Oklevele adományozható.

(3)3 Az adományozandó emlékérmek – a 2. § (2) bekezdés 6. és 15. pontja, a 2. § (4) bekezdés 2. pontja, a 2. § (5) bekezdés 1. pontja, valamint a 2. § (6) bekezdés 2. pontja szerinti díjak kivételével – egységes, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) nevével ellátott hátlappal rendelkeznek.

2. § (1)4

(2) A miniszter által adományozandó művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Balázs Béla-díj,

2. Balogh Rudolf-díj,

3. Blattner Géza-díj,

4. Erkel Ferenc-díj,

5. Ferenczy Noémi-díj,

6. Gérecz Attila-díj,

7. Harangozó Gyula-díj,

8. Hortobágyi Károly-díj,

9. Jászai Mari-díj,

10. József Attila-díj,

11. Liszt Ferenc-díj,

12. Márai Sándor-díj,

13. Martin György-díj,

14. Munkácsy Mihály-díj,

15. Németh Lajos-díj,

16. Szabolcsi Bence-díj,

17. Táncsics Mihály-díj,

18. A Népművészet Ifjú Mestere díj,

19.5 Máté Péter-díj,

20.6 Herczeg Ferenc-díj,

21.7 Sára Sándor-díj.

(3) A miniszter által adományozandó művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díj a kulturális ágazatban a következő:

1. Bánffy Miklós-díj.

(4)8 A miniszter által adományozandó közművelődési díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Csokonai Vitéz Mihály-díj,

2. Bessenyei György-díj.

(5) A miniszter által adományozandó közgyűjteményi díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Móra Ferenc-díj,

2. Pauler Gyula-díj,

3. Szinnyei József-díj.

(6) A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,

2. Pro Cultura Hungarica díj,

3.9 Művészeti életpálya elismerés,

4.10 A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím.

(7)11

(8)12

(9)13

(10) A miniszter által adományozandó díjak a sport ágazatban a következők:

1. Bay Béla-díj,

2. Csik Ferenc-díj,

3. Eszterházy Miksa-díj,

4. Kerezsi Endre-díj,

5. Kemény Ferenc-díj.

(11)14

(12)15

(13) A miniszter által adományozható díj a tartósan kiemelkedő színvonalú, a minisztériumban végzett közszolgálati tevékenységért:

1. Közösség Szolgálatáért díj.

3. § (1) A díjakban részesíthetők körét, a díjak leírását és az adományozás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Miniszter Elismerő Oklevelében részesíthetők körét és az adományozás feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1)16 Miniszteri elismerés adományozását – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.

(1a)17 A Balázs Béla-díj esetében az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés mellékleteként a jelölt szakmai portfólióját audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas adathordozón is be kell nyújtani.

(2) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(3)18 A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.

(4)19 Az 1. mellékletben meghatározott elismerésekhez – az 1. mellékletben meghatározott mértékben – pénzjutalom jár. A pénzjutalom számítási alapja az elismerés adományozásának időpontjában irányadó, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap).

(4a)20 Az elismeréssel járó pénzjutalom az 1. mellékletben meghatározott esetben, az ott meghatározott mértékben járadék formájában is nyújtható.21

(5) Az elismerések adományozására irányuló döntés-előkészítési eljárásra a miniszter normatív utasításban részletes szabályokat állapít meg.

5. § (1)22 A kulturális ágazat díjai esetében – ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat, a Művészeti életpálya elismerést, valamint az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” címet – a beérkezett kezdeményezések alapján a miniszter által felkért személyekből álló bizottság, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy tesz a díjazottakra javaslatot az alábbiak szerint:

a) a miniszter által felkért személyekből álló bizottság kétszer annyi számú díjazottra tesz javaslatot, mint az adományozható díjak száma;

b)23 a Magyar Művészeti Akadémia elnöke díjanként két díjazottra tehet javaslatot a 2. § (2) bekezdés 1., 5., 7., 9–11., 13–14., 18–19. pontjai, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, továbbá – a 2. § (5) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti díjak kivételével – díjanként egy díjazottat javasolhat a kulturális ágazat további díjai esetében;

c) a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy díjanként egy díjazottat javasolhat a 2. § (2)–(5) bekezdésében foglalt díjak esetében, továbbá véleményezi a kulturális ágazat valamennyi díjára beérkezett kezdeményezéseket.

(2) A miniszter által felkért személy egyszerre több bizottságnak is tagja lehet, ugyanaz a bizottság több díjról dönthet. A bizottság a kezdeményezések beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül ülésezik.

(3)24

(3a)25

(3b)26

(4)27

6. § (1) Nem részesíthető miniszteri elismerésben az a személy vagy az a munkacsoport, amelynek tagja

a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban,

b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll,

c) – a 2. § (1) bekezdése szerinti elismerések esetében – az egészségügyi tevékenység gyakorlását korlátozó etikai büntetés hatálya alatt áll.

(2) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően – a kulturális ágazat 2. § (2) bekezdésében foglalt díjainak kivételével – ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

(3)28 Legkésőbb a miniszteri döntést követően az elismerésben részesítendő jelölt

a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,

b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,

c) a korábbi elismeréseivel összefüggő és

d) az elismerés elfogadásáról szóló

nyilatkozatot tesz a minisztérium honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével.

(4)29 A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető.

7. § (1) Az 1. melléklet eltérő rendelkezése hiányában a díjak természetes személynek adományozhatóak.

(2)30 Az elismerések – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz adományozásnak minősül az is, amikor az elismerésre jelölt a döntés-előkészítési eljárás során, illetve a miniszteri döntést követően, az elismerés átadása előtt elhalálozik.

(3) Házaspárok közös teljesítménye esetén az elismerések a házaspárok részére megosztva is kezdeményezhetőek és adományozhatóak. A házaspárok részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

(4)31 A Blattner Géza-díj, a Hortobágyi Károly-díj, a Liszt Ferenc-díj, a Népművészet Ifjú Mestere díj, a Bay Béla-díj, a Csik Ferenc-díj, a Kerezsi Endre-díj, a Kemény Ferenc-díj és a Máté Péter-díj megosztva is adományozható. Az elismerés megosztása esetén minden díjazottnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

8. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2)32 Az elismerések átadására az 1. mellékletben az egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezen kívül, az adományozó döntése alapján, indokolt esetben az átadásra állami ünnep, nemzeti ünnep, továbbá egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából is sor kerülhet.

9. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a tudomásszerzést követően a miniszter a díjat visszavonja.

10. § A miniszter az elismerések adományozásáról és visszavonásáról rendelkező közleményt a minisztérium honlapján, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a központi költségvetési törvény alapján a minisztérium igazgatási előirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.

(2) Amennyiben a miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezete a minisztérium igazgatási előirányzatán teljes egészében nem áll rendelkezésre, a kulturális ágazat elismeréseivel összefüggő kiadások fedezete részben vagy egészében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a Nemzeti Kulturális Alapból kerül biztosításra.

(3) Amennyiben a Miniszter Elismerő Oklevelében részesített személy pénzjutalomban is részesül, ennek fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések adományozására e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kezdeményezéseket az adott ágazatban vagy szakterületen e rendelettel alapított díjra történő kezdeményezésnek kell tekinteni és ekként kell elbírálni.

14. §33 A 2020. évben a Sára Sándor-díj adományozására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

15. § (1)34 Az 5. § (1) bekezdése szerinti bizottságokat 2016. december 31-ig kell megalakítani.

(2) Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján létrehozott bizottságok tagjainak megbízatása e rendelet hatálybalépésével megszűnik, azonban a tagok az új bizottságok megalakításáig a miniszteri elismerésekre beérkezett kezdeményezések véleményezésére felkérhetők.

16. §35 A Bessenyei György-díj adományozására javaslatot tevő bizottságot 2019. május 20-áig kell megalakítani.

16/A. §36

17. §37 E rendeletnek az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról szóló 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított rendelkezéseit a Mód. r. hatálybalépésekor38 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható díjak és adományozásuk feltételei az egyes ágazatonként

I. FEJEZET39

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6/A.

II. FEJEZET

KULTURÁLIS ÁGAZAT

7. Balázs Béla-díj

7.1. A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismerésére adományozható.

7.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

7.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

7.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

7.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és azon „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.

7.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

7/A.40 Sára Sándor-díj

7/A. 1. A díj azon 40 év alatti rendezőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, akik a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutattak fel.

7/A. 2. A díj adományozására március 15-e alkalmából kerül sor.

7/A. 3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

7/A. 4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

7/A. 5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása, első oldalán középen Sára Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „SÁRA SÁNDOR-DÍJ” félkörívű felirat található.

7/A. 6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

8. Balogh Rudolf-díj

8.1. A díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható.

8.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

8.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

8.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

8.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balogh Rudolf domború arcképét ábrázolja, és azon „BALOGH RUDOLF-DÍJ” felirat található.

8.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

9. Blattner Géza-díj

9.1. A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

9.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

9.3.41 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

9.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

9.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Blattner Géza domború arcképét ábrázolja, és azon „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.

9.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

10. Erkel Ferenc-díj

10.1. A díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység elismerésére adományozható.

10.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

10.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

10.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

10.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas, Erkel Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat található.

10.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

11. Ferenczy Noémi-díj

11.1. A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

11.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

11.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

11.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

11.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Ferenczy Noémi domború arcképét ábrázolja, és azon „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” felirat található.

11.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

12. Gérecz Attila-díj

12.1. A díj 35. év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.

12.2.42 A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

12.3.43 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

12.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

12.5. A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz talpon álló, bronzból készült, átmérője 90, magassága 130, mélysége 55 mm. A kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán „GÉRECZ ATTILA-DÍJ”, valamint a díjazott neve felirat található.

12.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

13. Harangozó Gyula-díj

13.1. A díj a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható.

13.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

13.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

13.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

13.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szabó Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Harangozó Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.

13.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

14. Hortobágyi Károly-díj

14.1. A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismerésére adományozható.

14.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

14.3.44 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

14.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

14.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Hortobágyi Károly domború arcképét ábrázolja, és azon „HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJ”, valamint a díjazott neve felirat található.

14.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

15. Jászai Mari-díj

15.1. A díj kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elismerésére adományozható.

15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

15.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

15.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.

15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

16. József Attila-díj

16.1. A díj kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére adományozható.

16.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

16.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

16.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

16.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, József Attila domború arcképét ábrázolja, és azon „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat található.

16.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

16/A.45 Herczeg Ferenc-díj

16/A. 1. A díj Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói – teljesítmény elismerésére adományozható.

16/A. 2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

16/A. 3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

16/A. 4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter négy évre kéri fel.

16/A. 5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Györfi Sándor szobrászművész alkotása, első oldalán középen Herczeg Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „HERCZEG FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.

16/A. 6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

17. Liszt Ferenc-díj

17.1. A díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek, és előadóművész csoportok részére.

17.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

17.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

17.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

17.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Liszt Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „LISZT FERENC-DÍJ” felirat található.

17.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

17/A.46 Máté Péter-díj

17/A. 1. A díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.

17/A. 2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

17/A. 3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

17/A. 4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

17/A. 5.47 A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Tóth Dávid Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Máté Péter domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁTÉ PÉTER-DÍJ” felirat található.

17/A. 6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

18. Márai Sándor-díj

18.1. A díj írói életmű vagy a díj adományozását megelőző öt évben megjelentetett kimagasló értékű prózakötet, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható.

18.2.48 A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

18.3.49 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

18.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

18.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész alkotása, egyoldalas, Márai Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” felirat található.

18.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

19. Martin György-díj

19.1. A díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet – a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés – területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak.

19.2.50 A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

19.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

19.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

19.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Martin György domború arcképét ábrázolja, és azon „MARTIN GYÖRGY-DÍJ” felirat található.

19.6.51 A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

20. Munkácsy Mihály-díj

20.1. A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

20.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

20.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.

20.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

20.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Munkácsy Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

20.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

21. Németh Lajos-díj

21.1. A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.

21.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

21.3.52 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

21.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

21.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem négyzet alakú, bronzból készült, mérete 60 Ű 60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászművész, kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész. Az emlékérem előoldalát geometrikus kompozíció díszíti, hátoldalán „NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.

21.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

22. Szabolcsi Bence-díj

22.1. A díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére adományozható.

22.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

22.3.53 A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

22.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

22.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szabolcsi Bence domború arcképét ábrázolja, és azon „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.

22.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

23. Táncsics Mihály-díj

23.1. A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.

23.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

23.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

23.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

23.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

23.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

24. A Népművészet Ifjú Mestere díj

24.1. A díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15–35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.

24.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

24.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

24.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

24.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

24.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

25. Bánffy Miklós-díj

25.1.54 A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át – legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható.

25.2.55 A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

25.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

25.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja, és azon „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.

25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

25/A.56 Bessenyei György-díj

25/A. 1. A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták.

25/A. 2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

25/A. 3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

25/A. 4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

25/A. 5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát „A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

25/A. 6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

26. Csokonai Vitéz Mihály-díj

26.1. A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére

a) amatőr alkotó- és előadóművész természetes személyek

b) amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok

részére adományozható.

26.2.57 A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

26.3. A díjból évente legfeljebb három, ezen belül

a) a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb egy,

b) a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettő

adományozható.

26.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

26.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz Mihály arcképét ábrázolja, és azon „CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

26.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke

a) a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg,

b) a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

27. Móra Ferenc-díj

27.1. A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik

a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,

b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,

c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói vagy

d) a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt érnek el.

27.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

27.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

27.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

27.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 85, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása, első oldalán Móra Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „MÓRA FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát a múzeumügyet szimbolizáló dombormű és „A TUDOMÁNYÉRT, A MŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

27.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

28. Pauler Gyula-díj

28.1. A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.

28.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

28.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

28.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

28.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.

28.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

29. Szinnyei József-díj

29.1. A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.

29.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

29.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

29.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

29.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és azon „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.

29.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

30. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím

30.1. A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.

30.2. A címet háromévente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítő logót a zenekar három évig viseli neve mellett feltüntetve.

30.3. A címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott zeneművészeti véleményező bizottság javaslata alapján adományozza.

30.4. A cím viselésének ideje alatt a zenekar működését a minisztérium külön szerződés szerint támogatja.

30/A.58 A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím

30/A. 1. A cím a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló zeneművészeti teljesítmény elismeréseként, húsz évnél fiatalabb természetes személyek részére adományozható.

30/A. 2. A cím adományozására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor. A cím adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.

30/A. 3. A címből évente legfeljebb kettő adományozható. A cím három évig viselhető, és a miniszter döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb további két évvel – a huszadik életév betöltése esetén is – meghosszabbítható.

30/A. 4. A cím viselője adományozást igazoló oklevelet kap.

31. Pro Cultura Hungarica díj

31.1. A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható.

31.2. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.

31.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.

31.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 7 mm. Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, első oldala a pannon tájat, a magvető ember alakját a zeniten álló nappal ábrázolja. Az emlékérem hátoldalát a koszorúba foglalt „PRO CULTURA HUNGARICA” felirat díszíti.

31.5.59

31/A.60 Művészeti életpálya elismerés

31/A. 1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.

31/A. 2.61 A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban, továbbá a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény szerinti művészjáradékban részesül.

31/A. 3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.

31/A. 4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.

31/A. 5.62 A díj átadására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.

31/A. 6.63

31/A. 7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.

31/A. 8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.

31/A. 9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.

31/A. 10. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

31/A. 11. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

III. FEJEZET64

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

IV. FEJEZET

SPORT ÁGAZAT

40. Bay Béla-díj

40.1. A díj a kiemelkedő edzői tevékenység és jelentős nevelő-oktató munka, valamint életmű elismerésére edzők, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek részére adományozható.

40.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

40.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

40.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260–280 mm, az oszlop 200 mm×40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

40.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

41. Csik Ferenc-díj

41.1. A díj a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók részére, valamint életmű elismerésére sportolók részére adományozható.

41.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

41.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

41.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260–280 mm, az oszlop 200 mm40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

41.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

42. Eszterházy Miksa-díj

42.1. A díj a sport népszerűsítésében, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében hosszú időn keresztül kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére a testneveléssel és a sporttal foglalkozó civil szervezetekben, köztestületekben dolgozó személyeknek, továbbá a magyar testkultúra és sportélet fejlesztése érdekében a hazai és nemzetközi sportéletben hosszú ideig eredményesen dolgozó személyek részére adományozható.

42.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

42.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

42.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260–280 mm, az oszlop 200 mm×40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

42.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

43. Kerezsi Endre-díj

43.1. A díj testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység elismerésére az iskolai, diák- és egyetemi sport területén tevékenykedő személyek részére adományozható.

43.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

43.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

43.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260–280 mm, az oszlop 200 mm×40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

43.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

44. Kemény Ferenc-díj

44.1. A díj a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenység elismerésére, természetes személyek vagy szervezetek részére adományozható.

44.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

44.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

44.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260–280 mm, az oszlop 200 mm×40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

44.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

V. FEJEZET65

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

53/A.

53/B.

VI. FEJEZET66

54.

55.

56.

56/A.

VII. FEJEZET

A MINISZTÉRIUMBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE

57. Közösség Szolgálatáért díj

57.1.67 A díj annak adományozható, aki a minisztériumnál kormánytisztviselőként tartósan kiemelkedő színvonalú jogszabály-előkészítési, ágazati szakmai, funkcionális, vagy a minisztérium alapfeladatához kötődő egyéb érdemi tevékenységet végez, és munkája, közszolgálati pályafutása mások számára példaértékű.

57.2. A díj évente három személy részére adományozható.

57.3.68 A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

57.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

57.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

2. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

A Miniszter Elismerő Oklevele

1. A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

2.69 Az oklevél átadására minden évben állami és nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerülhet sor.

3. Az oklevélhez – a miniszter döntése alapján – pénzjutalom adható, amelynek mértéke legfeljebb az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

3. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez70

4. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez71

1

A rendeletet a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. március 16. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdését a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdés 19. pontját a 9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdés 20. pontját a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdés 21. pontját az 1/2020. (I. 6.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (4) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (6) bekezdés 3. pontját a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 2. § (6) bekezdés 4. pontját a 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 2. § (7) bekezdését a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § (8) bekezdését a 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § (9) bekezdését a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 38. §-át.

14

A 2. § (11) bekezdését a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2. § (12) bekezdését a 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (1a) bekezdését az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (4) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (4a) bekezdését a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

22

Az 5. § (1) bekezdése a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 6. §-a, nyitó szövegrésze a 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (3) bekezdését a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 5. § (3a) bekezdését a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (3) bekezdés b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38. §-át.

26

Az 5. § (3b) bekezdését a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § b) pontja.

27

Az 5. § (4) bekezdését a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított, záró szövegrésze a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (4) bekezdése a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

30

A 7. § (2) bekezdése a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

31

A 7. § (4) bekezdése a 9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 8. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

33

A 14. § az 1/2020. (I. 6.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

34

A 15. § (1) bekezdése a 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 6. §-a iktatta be.

36

A 16/A. §-t a 43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be, újonnan a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 17. §-t újonnan a 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés időpontja 2020. október 31.

39

Az 1. melléklet I. fejezetét (1–6/A. pontot) a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

40

Az 1. melléklet II. fejezet 7/A. pontot az 1/2020. (I. 6.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

41

Az 1. melléklet II. fejezet 9. pont 9.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

42

Az 1. melléklet II. fejezet 12. pont 12.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

43

Az 1. melléklet II. fejezet 12. pont 12.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

44

Az 1. melléklet II. fejezet 14. pont 14.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

45

Az 1. melléklet 16/A. pontját a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

46

Az 1. melléklet II. fejezet 17/A. pontját a 9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

47

Az 1. melléklet II. fejezet 17/A. pont 17/A.5. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

48

Az 1. melléklet II. fejezet 18. pont 18.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

49

Az 1. melléklet II. fejezet 18. pont 18.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

50

Az 1. melléklet II. fejezet 19. pont 19.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

51

Az 1. melléklet II. fejezet 19. pont 19.6. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

52

Az 1. melléklet II. fejezet 21. pont 21.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

53

Az 1. melléklet II. fejezet 22. pont 22.3. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 1. melléklet II. fejezet 25. pont 25.1. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

55

Az 1. melléklet II. fejezet 25. pont 25.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

56

Az 1. melléklet II. fejezet 25/A. pontját az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-a iktatta be.

57

Az 1. melléklet II. fejezet 26. pont 26.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

58

Az 1. melléklet II. fejezet 30/A. pontját a 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

59

Az 1. melléklet II. fejezet 31. pont 31.5. alpontját az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

60

Az 1. melléklet II. fejezet 31/A. pontját a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be.

61

Az 1. melléklet II. fejezet 31/A. pont 31/A.2. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 1. melléklet II. fejezet 31/A. pont 31/A.5. alpontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

63

Az 1. melléklet II. fejezet 31/A. pont 31/A.6. alpontját az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

64

Az 1. melléklet III. fejezetét (32–39. pontot) a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

65

Az 1. melléklet V. fejezetét (45–53/B. pontot) a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelet 18. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

66

Az 1. melléklet VI. fejezetét (54–56/A. pont) a 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

67

Az 1. melléklet VII. fejezet 57. pont 57.1. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

68

Az 1. melléklet VII. fejezet 57. pont 57.3. alpontja a 10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

69

A 2. melléklet 2. pontja az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 3. mellékletet az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 4. mellékletet a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére