• Tartalom

26/2016. (X. 6.) BM utasítás

26/2016. (X. 6.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó rendfokozati vizsgáról

2020.08.15.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában, valamint 342. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakra – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban együtt: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv) hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) az ezen utasításban foglaltak szerint tesz rendfokozati vizsgát.

(2)1 A rendfokozati vizsga ágazati és a szolgálati beosztáshoz kötődő ismereteket tartalmazó előmeneteli vizsga.

2. § Ezen utasítás alkalmazásában

1. rendészeti vizsgaközpont: a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya vonatkozásában a rendészeti továbbképzésért, vezetőképzésért és a rendfokozati vizsga végrehajtásáért felelős szervezet,

2. vizsgaszervező: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnek a rendfokozati vizsga megszervezésére, lebonyolítására kijelölt szervezeti egysége vagy szervezeti eleme.

2. A rendfokozati vizsga teljesítésére kötelezettek, a rendfokozati vizsga típusai

3. § (1) A hivatásos állomány tagja rendfokozati vizsgát tesz

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 121. § (2) bekezdése alapján a magasabb rendfokozatba és az ahhoz rendelt fizetési fokozatba történő előléptetés esedékessége esetén, ha a magasabb rendfokozathoz rendfokozati vizsgát kell teljesíteni,

b) a Hszt. 122. §-a alapján, ha magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői beosztásba történő kinevezését tervezik, és az rendfokozati előmenetellel is jár,

c) a Hszt. 125. § (3) bekezdése alapján soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés esetén.

(2) A hivatásos állomány tagja önkéntes jelentkezés alapján teljesítheti a következő, magasabb rendfokozati vizsgát az előmenetelének elősegítésére, magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői beosztásba történő kinevezhetősége érdekében.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát a rendfokozatba előléptetést megelőző utolsó fizetési fokozatában, az állományilletékes parancsnok írásbeli kötelezése alapján teljesíti. A rendfokozati vizsga a fizetési fokozat bármely évében teljesíthető, a teljesítés évéről a rendfokozati vizsgára kötelezett dönt.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a kinevezését tervező munkáltatói jogkört gyakorló erre irányuló írásbeli kötelezése alapján teljesíti a rendfokozati vizsgát.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát utólag teljesíti, legkésőbb a magasabb rendfokozatba történő előléptetést követő egy éven belül. Az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagját az előléptetéskor írásban kötelezi a rendfokozati vizsga letételére.

(6) Ha a hivatásos állomány tagjának vezénylésére vagy vezénylésének megszüntetésére kerül sor, a munkáltatói intézkedést megelőzően másik, a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szervnél teljesített rendfokozati vizsgát megismételni nem kell.

4. § A hivatásos állomány tagja

a) törzsőrmesteri vagy főtörzsőrmesteri rendfokozatba előléptetés esetén tiszthelyettesi,

b) zászlósi, törzszászlósi vagy főtörzszászlósi rendfokozatba előléptetés esetén zászlósi,

c) főhadnagyi vagy századosi rendfokozatba előléptetés esetén tiszti,

d) őrnagyi vagy alezredesi rendfokozatba előléptetés esetén főtiszti

rendfokozati vizsga teljesítésére köteles.

5. § (1) Mentesül a rendfokozati vizsga letétele alól, aki

a) rendészeti szakvizsgával rendelkezik – vagy annak letétele alól a rendészeti szakvizsgára vonatkozó szabályok szerint mentesül – és rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot,

b) címzetes rendfokozattal rendelkezik, illetve

c) alacsonyabb rendfokozattal járó szolgálati beosztásba helyezést követően újra magasabb rendfokozatba kerül, de az ehhez tartozó vagy magasabb rendfokozati vizsgát korábban már teljesítette.

(2) Nem kell rendfokozati vizsgát tenni hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén, továbbá az első tiszti rendfokozatba történő kinevezéskor.

3. A rendfokozati vizsga követelményrendszere és tárgykörei

6. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát a rendfokozati vizsgára jelentkezéskor meghatározott ismeretanyag és az annak megfelelően kidolgozott és közzétett vizsgakérdéssor alapján teljesíti.

(2) A rendfokozati vizsga

a) tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati vizsga esetében különös részből,

b) tiszti és főtiszti rendfokozati vizsga esetében általános és különös részből

áll. A rendfokozati vizsga követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendfokozati vizsga általános része a hivatásos állomány tagja által elsajátítandó közszolgálati és ágazati ismereteket tartalmazza.

(4) A rendfokozati vizsga különös része két elkülönült ismeretanyagból áll, amelyek

a) az adott rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismereteket, valamint

b) az egyes szolgálati beosztásokhoz kötődő szakmaspecifikus ismereteket

tartalmazzák.

7. § (1) A 4. § a)–d) pontja szerinti rendfokozati vizsgák részletes követelményrendszerét és a követelményrendszeren alapuló felkészítő tananyagot a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

(2) A követelményrendszer és a felkészítő tananyag kidolgozásáért a rendészeti vizsgaközpont felelős. A rendészeti vizsgaközpont felkérése alapján a felkészítő tananyag kidolgozásában a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és – a gyakorlati, szakmai szempontú megközelítés érvényre juttatása érdekében – a Magyar Rendvédelmi Kar által delegált tananyagszerzők működnek közre. A követelményrendszer és a felkészítő tananyag kidolgozott tervezetét a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a Magyar Rendvédelmi Kar és a Belügyi Továbbképzési Kollégium véleményezheti, a véleményezésre a rendészeti vizsgaközpont megkeresése alapján, legalább 8 napos határidő biztosításával kerül sor.

(3) A követelményrendszert és a felkészítő tananyagot folyamatosan, de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző év november 30-áig a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által meghatározott módon a vizsgázók részére megismerhetővé kell tenni.

4. Vizsgaidőpontok és felkészülés a rendfokozati vizsgára

8. § (1) A vizsgaszervező évente legalább három alkalommal biztosít lehetőséget rendfokozati vizsga letételére. A rendfokozati vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy január–április, május–augusztus, valamint szeptember–december közötti időszakokban legalább egy-egy vizsgalehetőséget kell biztosítani.

(2) A hivatásos állomány tagja az egyéni továbbképzési tervében köteles szerepeltetni a tárgyévre tervezett rendfokozati vizsgát. Az éves intézményi továbbképzési terv alapján a vizsgaszervező kitűzi a tárgyévre a rendfokozati vizsga időpontjait, és azokat az éves intézményi továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg a rendészeti vizsgaközpont részére továbbítja. A rendészeti vizsgaközpont a rendfokozati vizsgák kitűzött időpontjait 15 napon belül rögzíti és közzéteszi a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál (a továbbiakban: RVTV) informatikai felületén a (4) bekezdésben szereplő előírásokra figyelemmel.

(3) Rendfokozati vizsgát a hivatali munkarend szerinti munkanapra kell szervezni.

(4)2 A hivatásos állomány tagja adatainak védelme érdekében az RVTV informatikai felületén a hivatásos állomány tagjának természetes személyazonosító adatai nem kerülnek rögzítésre.

9. § (1) A rendfokozati vizsgára a hivatásos állomány tagja a megismerhetővé tett felkészítő tananyag alapján, önállóan vagy a vizsgaszervező által szervezett csoportos felkészítésen készül fel. A csoportos felkészítés időtartama 4–6 óra lehet. A csoportos felkészítés időtartamára a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel szolgálatmentességet kell biztosítani, az egyéni felkészülésre szolgálatmentesség nem jár.

(2) A vizsgaszervező évente legalább három alkalommal szervezi meg a csoportos felkészítést és biztosít konzultációs lehetőséget. A csoportos felkészítésen a hivatásos állomány rendfokozati vizsgán részt vevő tagja (a továbbiakban: vizsgázó) részvétele önkéntes.

(3) A csoportos felkészítést a rendfokozati vizsga napját megelőző 30–45 napra kell szervezni úgy, hogy annak időpontja a hivatali munkarend szerinti munkanapra essen. A hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg jelzi, ha csoportos felkészítésen szándékozik részt venni. A csoportos felkészítés időpontjáról ezzel egyidejűleg a vizsgaszervező tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

5. Jelentkezés a rendfokozati vizsgára

10. § (1) A rendfokozati vizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.

(2) Önkéntes jelentkezés esetén a rendfokozati vizsga letétele alól mentesítés nem adható.

(3) A hivatásos állomány tagja a választott vizsgaidőpontot megelőző legalább 60 nappal jelzi a vizsgaszervezőnek a vizsgázási szándékát.

(4) A vizsgázót a vizsgaszervező jelentkezteti a rendfokozati vizsgára az RVTV informatikai felületén a vizsgaidőpontot megelőző legalább 45 nappal.

(5) A jelentkeztetést követő 5 napon belül a vizsgázó az RVTV informatikai felületén automatikus értesítést kap a jelentkeztetésről és a rendfokozati vizsga időpontjáról. Az automatikus értesítés tartalmazza a rendfokozati vizsga követelményrendszerének, valamint a felkészítő tananyagnak az elektronikus vagy más módon történő elérhetőségét.

11. § (1) A rendfokozati vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy a vizsgázó lehetőség szerint a szolgálatteljesítési helyén vizsgázhasson.

(2) Az átrendelt vagy a más, a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szervhez vezényelt az átrendelés, vezénylés helye szerint teljesíti a rendfokozati vizsgát. A Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szerven kívüli szervhez vezényelt annál a szervnél teljesíti a rendfokozati vizsgát, amelynek a rendelkezési állományába tartozik.

6. Halasztás

12. § (1) A vizsgázó legkésőbb a rendfokozati vizsgát megelőző 15 nappal benyújtott kérelmére a rendfokozati vizsgát a vizsgaszervező elhalasztja.

(2) Ha a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg a rendfokozati vizsgán, a vizsgaidőpontot követő 5 napon belül igazolással élhet. Ebben az esetben a halasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Halasztott rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten jelentkeznie kell, úgy, hogy a halasztott rendfokozati vizsgát az eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül teljesíthesse.

(4) A halasztott rendfokozati vizsgát a rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

(5) A csoportos felkészítésen való részvétel halasztására az (1)–(3) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

7. A rendfokozati vizsga rendje

13. § (1) A rendfokozati vizsgát háromtagú vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt, a vizsgaszervező által meghatározott helyen és időben, szóbeli vizsga keretében kell teljesíteni.

(2) A rendfokozati vizsga rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelős. A vizsgabizottság munkáját a vizsgaszervező által megbízott jegyző segíti. A vizsgajegyzőkönyvet a jegyző vezeti.

14. § A vizsgázó részére a rendfokozati vizsga napjára a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel szolgálatmentességet kell biztosítani.

15. § (1) A vizsgabizottság a rendfokozati vizsga eredményét vizsgarészenként, százalékban határozza meg, és azt megfelelt vagy nem megfelelt minősítéssel látja el. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os eredmény szükséges.

(2) A tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga esetében a különös rész minősítése adja a rendfokozati vizsga eredményét is. A főtiszti, tiszti rendfokozati vizsga mindkét vizsgarészének teljesítése esetén a vizsgabizottság megállapítja a rendfokozati vizsga eredményét. A vizsgarészek összesített eredménye alapján a vizsgabizottság a rendfokozati vizsgát megfeleltre vagy nem megfeleltre minősíti.

16. § (1) Ha a vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy nem megfeleltre teljesítette, megismételheti a vizsgarészt. A rendfokozati vizsga minősítésénél a megismételt vizsgarész értékelését kell figyelembe venni.

(2) Megismételt rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten jelentkeznie kell úgy, hogy a megismételt rendfokozati vizsgát az eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül teljesíthesse.

(3) A megismételt rendfokozati vizsgát a rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

17. § (1)3 A vizsgaszervező a vizsgázó kérésére a rendfokozati vizsga eredményének közzétételét követő 5 munkanapon belül lehetőséget biztosít a vizsgajegyzőkönyv megtekintésére. Ezen határidő lejártát követően a vizsgázó a vizsgajegyzőkönyvet a személyes adataihoz való hozzáférésre vonatkozó jogait szabályozó előírások szerint tekintheti meg.

(2) A rendfokozati vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a vizsgázó írásban panasszal élhet a rendészeti vizsgaközpont vezetőjénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül.

(3) A rendészeti vizsgaközpont vezetője a panaszt 15 munkanapon belül, indokolt határozattal bírálja el. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül a miniszterhez fellebbezésnek van helye. A miniszter a fellebbezés tárgyában 30 napon belül dönt. A miniszter döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

(4) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.

18. § (1)4 Eredményes rendfokozati vizsga esetén a rendészeti vizsgaközpont a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a vizsgaidőpontot követő 5 munkanapon belül elektronikus bizonyítványt állít ki. A bizonyítványt a vizsgázó, a vizsgaszervező és a személyi anyaggyűjtőben történő elhelyezés céljából a humánigazgatási szakszolgálat az RVTV informatikai felületén keresztül töltheti le.

(2) A kiállított bizonyítványokról a rendészeti vizsgaközpont elektronikus nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik az elektronikus nyilvántartás archiválásáról.

8. A rendfokozati vizsga során közreműködő szervek

19. § (1) A vizsgaszervező a rendfokozati vizsga szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatai keretében különösen

a) megtervezi a rendfokozati vizsgák időpontjait,

b) csoportos felkészítéseket szervez,

c) a rendfokozati vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít a rendészeti vizsgaközpont felé,

d) a rendészeti vizsgaközponttal együttműködve biztosítja a rendfokozati vizsga személyi és tárgyi feltételeit.

(2) A vizsgaszervezőt az országos parancsnok jelöli ki. Vizsgaszervezőként kijelölhető a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv egy szervezeti eleme vagy egy másik, a képzési feladatok ellátására létrehozott szervezeti egysége is.

20. § (1) A rendfokozati vizsgáztatás rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat a rendészeti vizsgaközpont látja el. E feladata keretében különösen

a) biztosítja a rendfokozati vizsgák lebonyolításához szükséges informatikai-technikai feltételeket, jóváhagyja, valamint folyamatosan, de legalább kétévente felülvizsgálja a kérdéssort, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával a követelményrendszert és a felkészítő tananyagot,

b) ellenőrzi a rendfokozati vizsgákhoz szükséges körülményeket,

c) a rendfokozati vizsgákról jegyzőkönyvet és nyilvántartást vezet,

d) a rendfokozati vizsgákról statisztikai célú összesítést készít.

(2) A rendészeti vizsgaközpont vezetője a miniszter jóváhagyását követően kiadja a vizsgaszabályzatot, melyet az RVTV informatikai felületén közzé kell tenni. A vizsgaszabályzat tartalmazza a csoportos felkészítés és a rendfokozati vizsgák megszervezésének részletes eljárási szabályait, a vizsgajegyzőkönyvekről és a vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.

(3) A rendészeti vizsgaközpont vezetője által kijelölt, megbízólevéllel rendelkező személy jogosult ellenőrizni a rendfokozati vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok betartását. Az ellenőrzésre kijelölt személy a rendfokozati vizsgán jelen lehet, és a rendfokozati vizsga menetét megfigyelheti, továbbá az iratokba betekinthet.

21. § A Belügyi Továbbképzési Kollégium meghatározza a rendfokozati vizsga minőségügyi követelményeit, módszertani irányelveit.

9. A vizsgabizottság

22. § (1) A vizsgabizottság elnökét a rendészeti vizsgaközpont, a további tagok közül egy tagját a humánigazgatási szakszolgálat, egy tagját a vizsgázó állományilletékes parancsnoka jelöli ki.

(2) A vizsgabizottság tagja

a) tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga tekintetében a hivatásos állomány legalább tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó és legalább 10 évi tényleges szolgálati idővel rendelkező tagja,

b) tiszti rendfokozati vizsga tekintetében a hivatásos állomány legalább alezredesi rendfokozattal és legalább 10 év tényleges szolgálati idővel rendelkező hivatásos tagja,

c) főtiszti rendfokozati vizsga tekintetében a hivatásos állomány legalább 15 évi tényleges szolgálati idővel rendelkező, vezetői besorolási osztályba tartozó tagja

lehet.

(3) A vizsgabizottság tagjának csak olyan személy jelölhető, aki nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkezik.

23. § (1) A vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának, valamint a vele közvetlen alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. A rendfokozati vizsgán közreműködő személy az összeférhetetlenségről a rendfokozati vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaszervezőt.

(2) Az elfogultságot a vizsgázó is bejelentheti. A bejelentésre a 17. § (2) bekezdése szerinti panaszban van lehetőség, az elfogultságra okot adó körülmények és tények részletes kifejtésével.

(3) Az (1) bekezdés megsértésével lefolytatott rendfokozati vizsga eredményét meg kell semmisíteni.

10. A rendfokozati vizsga finanszírozása

24. § (1) A rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költségeket a rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázót foglalkoztató szerv a költségvetéséből biztosítja.

(2) A rendfokozati vizsga önkéntes letétele esetén a vizsgázó vizsgadíjat köteles fizetni, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a. A rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség az önként jelentkező vizsgázót terheli.

25. § A megismételt rendfokozati vizsga díja a vizsgázót terheli, amelynek mértéke a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a. A megismételt rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség a vizsgázót terheli.

26. § (1) A rendfokozati vizsga halasztása – az első halasztás kivételével – díjköteles. A halasztás díja a rendvédelmi illetményalap összegének 7,5%-a, amelynek megfizetésére a vizsgázó köteles.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázó esetében a halasztás díja a munkáltatót – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés, átrendelés helye szerinti szervet – terheli, ha a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Ha a halasztásra a rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázó érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, a halasztás díját a munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés, átrendelés helye szerinti szerv – saját költségvetése terhére átvállalhatja.

27. § A vizsgadíjat, halasztott és megismételt rendfokozati vizsga díját a vizsgaszervező részére kell megfizetni.

28. § A csoportos felkészítést végző előadó, a vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző e tevékenységüket szolgálati feladatként látják el, tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg őket.

11. Záró rendelkezések

29. § Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

30. § A rendészeti vizsgaközpont a követelményrendszert és a felkészítő tananyagot első alkalommal legkésőbb 2016. október 20-ig terjeszti fel a miniszternek jóváhagyásra. A miniszter által jóváhagyott követelményrendszert és felkészítő tananyagot a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által meghatározott módon legkésőbb 2016. október 28-ig kell megismerhetővé tenni.

31. § (1) A rendfokozati vizsga letételére 2016. évben kötelezettet a munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – az ezen utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül, de legkésőbb 2016. október 20-ig tájékoztatja a vizsgakötelezettségéről és a teljesítés határidejéről vagy arról, ha a rendfokozati vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.

(2) A 2016-ban kitűzött csoportos felkészítések és rendfokozati vizsgák időpontját legkésőbb 2016. október 20-ig kell meghatározni, és a vizsgaidőpontokat ezt követően 5 napon belül az RVTV informatikai felületén rögzíteni kell.

(3) A 2016. évben rendfokozati vizsga letételére kötelezett legkésőbb 2016. október 28-ig köteles a 10. §-ban foglaltak szerint jelentkezni a rendfokozati vizsgára, amely alapján a vizsgaszervező az RVTV informatikai felületén haladéktalanul jelentkezteti a rendfokozati vizsgára. Ebben az esetben a 10. §-ban megjelölt 60, illetve 45 napos határidő követelményét nem kell betartani. Ha a rendfokozati vizsgára kötelezett határidőben nem nyilatkozik a rendfokozati vizsga választott időpontjáról, a vizsgaszervező által kijelölt időpontra kell jelentkeztetni őt, a 10. §-ban foglaltaktól eltérően a rendfokozati vizsgát megelőző legalább 20 nappal.

32. § A 2018. január 1-jei előresorolásra tekintettel 2017. évben rendfokozati vizsga letételére kötelezetteket a munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – legkésőbb 2016. december 31-ig írásban

a) kötelezi a rendfokozati vizsga letételére, egyben tájékoztatja a teljesítés határidejéről, vagy

b) tájékoztatja arról, ha a rendfokozati vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.

33. §5

34. §6

1. melléklet a 26/2016. (X. 6.) BM utasításhoz

A rendfokozati vizsga követelményrendszere

 

A

B

C

D

E

1.

RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERV

ÁLTALÁNOS RÉSZ

KÜLÖNÖS RÉSZ

2.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismeretek

Szakterületi ismeretek

3.

főtiszti és tiszti rendfokozati vizsga

zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozati vizsga

főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozati vizsga

főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozati vizsga

4.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Közszolgálati
és belügyi ágazati ismeretek

nincs
általános rész

általános titkosszolgálati ismeretek

Szakterületi ismeretek

5.

Alkotmányvédelmi Hivatal

általános titkosszolgálati ismeretek

Szakterületi ismeretek

6.

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

általános titkosszolgálati ismeretek

Szakterületi ismeretek

I. Vizsgakérdések:
I.1. Általános rész: 30 szóbeli vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszt, főtiszt), az általános részből vizsgázó egy tételt húz
I.2. Különös rész: a különös részből vizsgázó egy-egy tételt húz az „A” és a „B” tételsorból is
a)    30 szóbeli, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismeretek vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt) („A” tételsor)
b)    30 szóbeli, szakmai ismeretek vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt) („B” tételsor)
II. A követelményrendszer a 4. § a)–d) pontjában megjelölt négy rendfokozati vizsgára differenciáltan kerül kialakításra. A tiszthelyettesi és a zászlósi rendfokozati vizsga követelményrendszerének és a felkészítő tananyagnak a kialakításakor a hangsúlyt a mindennapi szolgálatellátás során jelentkező és elvárt gyakorlati ismeretek számonkérésére kell helyezni.
III. Általános elvárások
A vizsgázó a beosztási szintjéhez és viselt, illetve elérendő rendfokozatának megfelelő szinten
a)    legyen tájékozott Magyarország alkotmányos intézményeiről, alkotmányos alapelvekről, legyen tisztában az alapvető jogokkal és azok érvényesítésének szabályaival, ismerje a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel együttműködő közigazgatási (és igazságszolgáltatási) szervek tevékenységét és felépítését, legyen tájékozott Magyarország társadalmi, közéleti, gazdasági folyamataiban, valamint az európai uniós tagsággal összefüggő Magyarországot érintő kérdésekben;
b)    ismerje a rendvédelem szervezeti, működési (funkcionális) előzményeit, történetét, ismerje a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és a miniszter által vezetett minisztérium feladatait, szervezetét és működését, az ezeket meghatározó jogszabályokat és egyéb normákat;
c)    ismerje a betöltött vagy betölteni tervezett szolgálati beosztáshoz kapcsolódó jogszabályokat, egyéb normákat, szakmai szabályokat és követelményeket, rendelkezzen a szakterület ellátásához szükséges felkészültséggel, a beosztási szintjének megfelelő rendvédelmi erőforrás-gazdálkodási ismeretekkel;
d)    ismerje a hivatásos szolgálati jogviszony alapvető elemeit és szabályait (jogok és kötelezettségek), valamint hivatásos állománnyal szemben érvényesülő magatartási és etikai szabályokat;
e)    kommunikáljon, a vizsgázó megjelenése a kommunikációjának kulturáltsága erősítse a rendvédelmi feladatokat ellátó szervbe vetett közbizalmat, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és a rendfokozat tekintélyét.
IV. A rendfokozati vizsga általános részének követelményrendszere
1. Államszervezeti, közszolgálati és társadalmi ismeretek
a)    Államszervezeti és közszolgálati ismeretek: Magyarország államszervezeti berendezkedésének és intézményrendszerének, az alapvető jogoknak az ismerete, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel együttműködő állami és önkormányzati szervek és civil szervezetek feladatai, működése; az Európai Unió intézményei és Magyarország kapcsolata az uniós intézményekkel
b)    Magyarország társadalmi és gazdasági folyamatai: Magyarország társadalmi rétegződése (nem, kor, életmód, kisebbségek stb. szerint), különös tekintettel a szolgálati hely szerinti területre, Magyarország gazdasági infrastruktúrája (közszolgáltatások, pénzügyi és bankrendszer, oktatási rendszer, civil szervezetek)
2. A miniszter feladat- és hatáskörének ismertetése
3. A miniszter által vezetett minisztérium szervezeti felépítése, államtitkárságok, helyettes államtitkárságok bemutatása, a miniszter irányítása alá tartozó szervek rendszere
4. A miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve feladatainak rövid ismertetése
5. A rendészet nemzetközi aspektusai
V. A rendfokozati vizsga különös részének követelményrendszere
1. Általános rendészeti ismeretek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek működése:
a)    rendvédelmi, rendészettörténeti ismeretek, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv alapvető feladatai, azokat meghatározó szabályok, tevékenységi formák
b)    a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek belső igazgatása, működése (ügyviteli rendszerek, adatvédelmi szabályok, informatikai rendszerek, szolgálati rendszerek, irányítási rendszerek ismerete)
c)    együttműködés a társ-rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel, közigazgatási, ügyészségi és igazságszolgáltatási szervekkel, önkormányzatokkal, támogató civil szervezetekkel
2. Szakmai szolgálati ismeretek: a szolgálati beosztás szerinti szakterület szakmai szabályai (eljárási és anyagi jogi szabályok, módszerek, metodikák, technikai eszközök ismerete és anyagismeret stb.), jogok és kötelezettségek rendszere
3. Szolgálati jog és etika: a hivatásos szolgálati jogviszony alapvető szabályai, jogok és kötelezettségek rendszere, valamint a hivatásos állomány tagjával szemben – rendfokozatához és szolgálati beosztásához igazodó – magatartási és etikai szabályok, ideértve az integritás és korrupció kérdéskörét is
1

Az 1. § (2) bekezdése a 35/2017. (XII. 20.) BM utasítás 58. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (4) bekezdése a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 44. §-ával megállapított szöveg.

3

A 17. § (1) bekezdése a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 45. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 18. § (1) bekezdése a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 46. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 33. §-t a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 46. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályéát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére