• Tartalom

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

2023.07.01.

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hitelintézetek által fogyasztók részére forintban nyitott és vezetett alapszintű szolgáltatásokat biztosító fizetési számlára (a továbbiakban: alapszámla).

(2) A hitelintézet akkor köteles az alapszámlára vonatkozó szolgáltatást biztosítani, ha rendelkezik olyan forint fizetési számla nyitására és vezetésére irányuló keretszerződéssel, amely fogyasztó részére legalább a következő szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé:

a) a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó minden művelet,

b) a fizetési számlára történő készpénz befizetése,

c) a fizetési számláról történő készpénz kifizetése

ca) a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában és

cb) EGT-államban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján,

d) a következő fizetési műveletek végrehajtása az EGT-államokon belül

da) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása,

db) beszedési megbízás teljesítése, és

dc) készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fizikai jelenléte nélküli fizetést is.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában EGT-államban tartózkodásra jogosult az a természetes személy, aki uniós jogi aktus vagy EGT-állam jogszabálya alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv értelmében menedékkérelemért folyamodó személyt is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az e rendeletben használt fogalmak meghatározását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény tartalmazza.

2. Az alapszámla jellemzői, valamint díja

3. § (1) Az alapszámlának legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételét kell biztosítania azzal, hogy a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a fizetési műveletek száma nem korlátozható, ide nem értve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés megelőzése érdekében a hitelintézet által szokásosan alkalmazott napi korlátot.

(2) Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.

(3) Az alapszámlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköz az alapszámla tényére bármilyen formában történő utalással külsőleg nem különböztethető meg más fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköztől.

(4) Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem lehet más pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez, valamint – hitelszövetkezet kivételével – a hitelintézetben történő tagsági részesedés szerzéséhez kötni.

4. § (1)1 Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés alapján a fogyasztó által fizetendő díjak, költségek havi összege – ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek a számlatulajdonos részére történő rendelkezésre bocsátása éves díjának egy hónapra eső díját is – nem haladhatja meg az esedékességét megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 0,5%-át, ha az alapszámla felett rendelkezni jogosult a tárgyhónapban legfeljebb

a) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján forintban kettő készpénzfelvételt hajt végre, amelynek együttes összege nem haladja meg az egyszázötvenezer forintot, vagy a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában forintban egy készpénzfelvételt hajt végre legfeljebb ötvenezer forint értékben, valamint

b) akár papír alapon, akár elektronikus úton négy átutalási megbízást ad, amelynek együttes összege a rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg az egyszázezer forintot.

(2) Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződésben a hitelintézet a szokásos árképzési gyakorlata szerint határozza meg

a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása, valamint pótlása díját,

b) az (1) bekezdésben meghatározottakon túli készpénzfelvétel, valamint átutalási megbízás díját, továbbá

c) a keretszerződésben rögzített kötelezettségek fogyasztó általi megszegéséhez kapcsolódó díjat, büntetést.

(3) Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés alapján a fizető fél által a kedvezményezett útján forintban kezdeményezett készpénz-helyettesítő eszközzel történt fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénz befizetése, valamint az alapszámláról forintban történő beszedés teljesítése után külön díj vagy költség nem számítható fel.

(4) Az alapszámla ingyenes igénybevételének lehetősége tekintetében

a) az érintett, rászoruló fogyasztók köréről, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti díj fogyasztóval vagy hitelintézettel az állami vagy önkormányzati költségvetésből történő elszámolásának módjáról

külön jogszabály rendelkezik.

3. Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése

5. § Az alapszámlát vezető hitelintézetnek a fogyasztó fizetési számlára vonatkozó keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőző papíron vagy tartós adathordozón történő tájékoztatása külön kiterjed

a) az alapszámla, valamint a hitelintézet által vezetett más fizetési számlák közötti eltérésekre is, ideértve a használatuk feltételeit, valamint díjukat és költségüket, valamint

b) a 3. § (4) bekezdésében foglaltakra.

6. § (1) EGT-államban tartózkodásra jogosult fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – akkor kezdeményezheti, ha Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett. Erről a fogyasztó a keretszerződés megkötésének kezdeményezésekor köteles írásban nyilatkozni.

(2) Ha a fogyasztó Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával már rendelkezik vagy ilyen számla felett van rendelkezési joga, a hitelintézet erre hivatkozva nem utasíthatja el az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését, ha a fogyasztó nyilatkozik arról, hogy a fizetési számlaszerződése felmondásra vagy a rendelkezési joga megszüntetésre került.

(3) A fogyasztó az alapszámlára vonatkozó keretszerződés megkötésének, valamint módosításának kezdeményezésekor nem igényelhet az alapszámla vezetéséhez kapcsolódóan olyan további szolgáltatást, amely nem része az alapszámlát vezető hitelintézet által ajánlott keretszerződésnek.

(4) A fogyasztó köteles tájékoztatni az alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

7. § (1) Alapszámlát vezető hitelintézet az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról haladéktalanul, de legkésőbb a hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül dönt, amelyről értesíti a fogyasztót.

(2) Ha jogszabály nem tiltja, a kérelem elutasításának indokáról az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a hitelintézet köteles a fogyasztót írásban, külön díj felszámítása nélkül tájékoztatni.

(3) Az elutasításról szóló értesítésben tájékoztatni kell a fogyasztót az elutasításhoz kapcsolódó panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető hitelintézet a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a hitelintézet rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

4. Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés felmondása

8. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hitelintézet az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződést kizárólag akkor mondhatja fel, ha

a) a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel,

b) az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,

c) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében,

d) a fogyasztó már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra,

e) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételét, vagy

f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a hitelintézet felszólítására sem fizette meg.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja a keretszerződésben foglaltak súlyos megsértésének minősül, ezért a felmondás azonnali hatályú.

(3) A felmondást – ha jogszabály nem tiltja – a hitelintézet annak közlésével egyidejűleg írásban, külön díj felszámítása nélkül köteles megindokolni.

(4) A felmondásról szóló értesítésben tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződés felmondásával kapcsolatos panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető hitelintézet a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a hitelintézet rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

10. § Az e rendeletben foglaltakat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hitelintézet legkésőbb 2016. október 15-től köteles alkalmazni.

11. § Ez a rendelet a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 99/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére