• Tartalom

266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában, valamint 16. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 6. pontjában, valamint 15. pont c) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet módosítása

1. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A doktori iskola új tudományágának nyilvántartásba vételére az (1)–(3) bekezdéseket kell megfelelően alkalmazni.”

2. § (1) Az R1. 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A doktori tanács)

e) dönt a kreditelismerésekről, a komplex vizsga követelményeiről, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról, amely jogosítványokat – a doktori fokozat odaítélése, honosítása és visszavonása kivételével – átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;”

(2) Az R1. 9. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A doktori tanács)

h) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a zárt védés iránti kérelemről, amely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;”

3. § Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Egyéni felkészülők esetén
a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik;
b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a felvétel feltételeit;
c) a felvétellel a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni;
d) a felvételt követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.”

4. § Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A komplex vizsgát – az Nftv. 72. § (5) bekezdésének megfelelően – az Országos Doktori Tanács által meghatározott elvek mentén szükséges megszervezni. A komplex vizsga követelményeit – a doktori iskola működési szabályzatában meghatározott módon – a doktori program meghirdetésekor közzé kell tenni.
(2) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három tagból áll. A kizárólag hitéleti képzést folytató doktori iskola kivételével a bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.
(3) A komplex vizsga két részből áll:
a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot és
b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból.
(4) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg.
(5) A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.”

5. § Az R1. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A doktorandusz a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos közleményekben, illetve (dokumentált) művészeti alkotótevékenységével számol be. A doktori iskola működési szabályzata tartalmazza, hogy a doktori értekezés benyújtójának az értekezés beadásakor milyen – megjelent vagy közlésre elfogadott – tudományos közleményekkel, illetve művészeti alkotótevékenységéről milyen dokumentációval kell rendelkeznie.”

6. § Az R1. 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
(3) A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori értekezés benyújtójának nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen további feltételeknek való megfelelésről a doktori értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor.”

7. § Az R1. 16. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A védés eredményéről a felsőoktatási intézmény – kérelemre – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a doktori fokozat odaítélését.
(7) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghamarabb két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.”

8. § (1) Az R1. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek – a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított – 2. § (3) bekezdés b), d) és e) pontjára, 5. § (1) bekezdés e) és f) pontjára, 6. § (4) bekezdésére, 9. § (2) bekezdés b), e), f) és h) pontjára, 11. § (1) bekezdésére, 12. §-ára, 12/A. §-ára, 13. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésére, 14. § (2) és (3) bekezdésére, 16. § (2), (3), (4), (6), (7), (9) és (11) bekezdésére, 18. § (1) bekezdés c) pontjára, 26. § (3) és (6) bekezdésére tekintettel a felsőoktatási intézményeknek 2016. október 15-ig kell módosítaniuk a doktori szabályzatukat és a doktori iskola működési szabályzatát. A 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettséget a 2016/2017. tanévben 2016. október 31-ig kell teljesíteni.”

(2) Az R1. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az a doktorandusz, doktorjelölt, aki a doktorandusz, doktorjelölti jogviszonyát a 2016/2017-es tanévet megelőzően létesítette
a) az Nftv. és e rendelet 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint szerezhet doktori fokozatot, vagy
b) jogosult a 12. § alapján korábbi doktori tanulmányai elismerése mellett felvételét kérni azzal, hogy az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti nyolc féléves támogatási időt – a doktori képzésben már igénybe vett támogatási idejére is tekintettel – nem lépheti túl.”

9. § Az R1.

a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) vizsgálandó” szövegrész helyébe a „bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján vizsgálandó”,

b) 2. § (3) bekezdés d) pontjában és 13. § (5) bekezdésében a „doktorjelöltek” szövegrész helyébe a „doktoranduszok”,

c) 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktorandusz”,

d) 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „költségvetési támogatás megállapítására” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez”,

e) 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „négy”,

f) 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „képzési tervét” szövegrész helyébe a „Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képzési tervét”,

g) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „fokozatszerzést;” szövegrész helyébe a „fokozatszerzést, különös tekintettel az Nftv. 84/A. § (4) bekezdésére;”,

h) 9. § (2) bekezdés f) pontjában a „szigorlati vizsgabizottságot” szövegrész helyébe a „komplexvizsga-bizottságot”,

i) 13. § (3) bekezdésében a „bizonyítvány” szövegrész helyébe az „okirat”,

j) 16. § (2) bekezdésében a „12. § (3)” szövegrész helyébe a „12/A. § (2)”,

k) 16. § (3) és (4) bekezdésében a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktori értekezés benyújtója”,

l) 18. § (1) bekezdés c) pontjában az „a fokozatszerzési eljárás során” szövegrész helyébe a „– feltéve, hogy doktori szigorlatot teljesíteni volt köteles –”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 11. § (1) bekezdésében a „ , doktorjelölt” szövegrész,

b) 13. § (6) bekezdésében az „ , illetve doktorjelöltnek” szövegrész,

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdése a következő 24–26. ponttal egészül ki:

(A papír alapon vagy elektronikusan előállított és hitelesített hallgatói törzslap a TR-ben nyilvántartott adatokból az alábbiakat tartalmazza)

„24. a doktorandusz hallgató korábbi doktori képzéseinek adatait (a felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosító száma, a program megnevezése);
25. a doktori fokozat megszerzése feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatokat (a komplex vizsga időpontja, eredménye, a doktori védés időpontja, eredménye);
26. az odaítélt doktori fokozat megnevezését.”

12. § Az R2. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A doktori szigorlati jegyzőkönyv, illetve komplexvizsga-jegyzőkönyv tartalmazza
a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b) a doktorjelölt, illetve a doktorandusz hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, korábbi végzettségi szintjét és szakképzettségét,
c) a témavezető nevét és oktatói azonosító számát,
d) a megszerzendő fokozat tudományterületét és tudományágát,
e) a szigorlaton, illetve komplex vizsgán elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését,
f) a szigorlat, illetve komplex vizsga minősítését,
g) a szigorlati bizottság, illetve komplexvizsga-bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosító számát és aláírását.”

13. § Az R2. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény az Nftv. 48. § (2a) bekezdésében meghatározott korlátozással – a doktori szabályzatban meghatározottak szerint – dönt a hallgatók önköltséges és magyar állami (rész)ösztöndíjas képzés közötti átsorolásáról.”

14. § Az R2.

a) 4. § (1) bekezdésében és 4/A. § (6) bekezdésében a „december 5-éig” szövegrész helyébe a „november 5-éig”,

b) 35. § (1) bekezdés 10. pontjában a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv, komplexvizsga-jegyzőkönyv”,

c) 42. § (5) bekezdés b) pontjában a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktorjelölt, illetve a doktori értekezés benyújtója”,

d) 42. § (6) bekezdésében a „doktori szigorlati jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „doktori szigorlati jegyzőkönyv, a komplexvizsga-jegyzőkönyv”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére