• Tartalom

267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint az építésügyért felelős miniszter felé minden év január 15-ig javaslatot tesz arra, hogy a tárgyévben Magyarország területén összesen hány darab, illetve mekkora teljesítményű szélerőmű, valamint szélerőmű park létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve használatbavételi engedély adható meg.
(2) Amennyiben az energiapolitikáért felelős miniszter az építésügyért felelős miniszterrel együtt az (1) bekezdésben meghatározott javaslattal egyetért, úgy e javaslatot együttes döntésükkel jóváhagyja, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján közzé kell tenni.
(3) Az eljáró hatóság minden olyan
a) kérelemről, amely szélerőmű, vagy szélerőmű park létesítésére vonatkozik,
b) építési engedélyről, illetve használatbavételi engedélyről, amelyet az a) pont szerinti kérelem alapján döntésével megadott, illetve elutasított
a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok számának, továbbá azok összteljesítménye megjelölésével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja.
(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján a kérelmek és a jogerősen megadott engedélyek számáról, illetve a kérelmezett és engedélyezett teljesítmény összmértékéről naprakész nyilvántartást vezet.
(5) Szélerőmű létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve használatbavételi engedély a tárgyévben csak a (2) bekezdés szerint jóváhagyott döntésben meghatározott számban, illetve teljesítmény erejéig adható meg. Nem adható meg engedély mindaddig, amíg a (2) bekezdés szerint jóváhagyott döntés a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján meg nem jelenik.”

2. § A Rendelet a következő 41/B. §-sal egészül ki:

41/B. § (1) E rendeletnek a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr3. hatálybalépésekor már folyamatban lévő, illetve azt követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni kell.
(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a 7/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét a 2016. évre vonatkozóan 2016. szeptember 30-ig teljesíti.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére