• Tartalom

285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2021.12.16.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló vízgazdálkodási célú projektekkel (a továbbiakban: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához

szükségesek.

2. § (1)1

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásának kiadása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – huszonegy nap.

(4)2

3. § A beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §3 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sorát a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §5 E rendeletnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sorát a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez7

A beruházások és az általuk érintett települések

 

A

B

C

D

1.

Beruházás azonosító száma

Beruházás címe

Beruházás tartalma

Beruházással érintett települések

2.

 

 

 

 

3.

KEHOP-1.4.0-15-
2015-00008

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén

A beruházás keretében
1. a Zagyva mentén Zagyvarékas térségében, és a Tisza mentén Tiszakécske térségében töltésfejlesztés,
2. védvonalat keresztező műtárgyak előírás szerinti átépítése, rekonstrukciója,
3. új műtárgyak építése,
4. a töltéskoronán útburkolat építése,
5. partbiztosítás,
6. fenntartó géplánc beszerzése,
7. érintett gátőrházak és védelmi központok felújítása,
8. új milléri védelmi központ építése,
9. árvízvédelmi gyakorlópálya létesítése,
10. vízhozam-méréshez szükséges eszközök beszerzése
valósul meg.

Szolnok, Szászberek, Tiszakécske, Zagyvarékas

4.

KEHOP-1.4.0-15-
2015-00010

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén

A beruházás keretében
1. a Csincse bal part 0+000–2+716 töltéskilométer között, a Rima bal part 3+125–4+150 töltéskilométer között, és a Rima jobb part 3+200–7+955 töltéskilométer között töltésfejlesztés,
2. a Rima jobb parti töltés 3+211 és 7+432 töltéskilométer-szelvényeiben lévő csappantyús átereszek átépítése,
3. négyesi gátőrház, műszaki pihenő és raktár átépítése
valósul meg.

Négyes, Borsodivánka

5.

KEHOP-1.4.0-15-
2015-00009

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén

A beruházás keretében
1. a Hatvan, Zagyvaszántó és Lőrinci településeket védő töltésszakaszokat érintően töltésfejlesztés,
2. keresztező műtárgyak szükség szerinti átépítése,
3. apci vízhozam mérő műtárgy kialakítása (Zagyva folyó 119,200 folyókilométer),
4. őrtelepek rekonstrukciója
valósul meg.

Zagyvaszántó, Lőrinci, Hatvan

6.

KEHOP-1.4.0-15-
2015-00007

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán

A beruházás keretében
1. a Dongéri-főcsatornán árvízkapu építése,
2. a Tisza bal part 52+047– 7+489 töltéskilométer között, és a Hármas-Körös bal part 0+000–4+342 töltéskilométer között töltésfejlesztés,
3. a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán árvízkapu építése
valósul meg.

Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent, Szegvár

7.

KEHOP-1.4.0-15-2016-00012

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön

A beruházás keretében
1. töltésfejlesztés a 61+220 – 66+000 tkm között, útburkolat a 60+700-66+000 tkm szelvények között,
2. soczózugi gátőrtelep bekötőútjának felújítása a töltéselőtéren a 67+452–68+302 töltéskilométer-szelvények között,
3. zsófiamajori gátőrház bekötőútjának felújítása
2500 méteren,
4. peresi gátőrtelep felújítása,
5. soczózugi és csergettyűi géptelephez ivóvízvezeték kiépítése a közmű hálózatról,
6. töltéstartozékok (szelvénykövek, V.O. kövek, sorompók, jelzőtáblák) cseréje
valósul meg.

Gyomaendrőd, Mezőtúr

8.

KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó

A beruházás keretében
1. a Tisza-Túr tározó kialakítása a 491. számú főút északnyugati oldalán,
2. az árapasztó tározó töltéseinek létrehozása korona burkolattal, töltéstartozékokkal,
3. tározó beeresztő műtárgy kialakítása,
4. tározó vízleeresztő műtárgy kialakítása,
5. az árapasztó tározóhoz kapcsolódó belvízi létesítmények kialakítása,
6. meglévő állami és társulati kezelésű csatornák rekonstrukciója,
7. Tisza-Túr-közi vízgazdálkodási fejlesztések végrehajtása,
8. hírközlés, vízrajzi monitoring fejlesztés,
9. magasépítményi rekonstrukció,
10. eszközbeszerzés
valósul meg.

Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Sonkád

9.

KEHOP-1.4.0-15-
2016-00013

VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó

A beruházás keretében
1. Inérháti tározó kialakítása,
2. a töltéskoronán a teljes hosszban 3 méter szélességű, aszfaltozott üzemi út,
3. a hullámzásnak erősen kitett rézsűfelületek védelmére hullámvédő erdősáv kialakítása,
4. a tározó víztelenítésének döntő része az építendő nagykapacitású szegmenstáblás műtárgyon át,
5. a meglévő és jelenleg is használatban lévő csatornák zavartalan működésének biztosításához a szükséges helyszíneken zsilipes műtárgy létesítése,
6. az Inérháti-főcsatorna többletvizeinek kivezetése érdekében a szivattyútelep átépítése a tározótér déli oldalán, a Sajó bal parti töltésénél (0+500 töltéskilométer),
7. a Takta bal parti töltésében beeresztő műtárgy létesítése,
8. a szivattyútelep rekonstrukciója az elöregedett szivattyúegységek miatt,
9. a tartós üzemeléshez a gépek cseréje és a kapcsolódó felújítások elvégzése, gépház felújítása, mozgógereb beépítése, az Inérháti-főcsatorna szivattyútelepre és gravitációs zsiliphez vezető szakaszának rekonstrukciója (burkolat átépítése) és a meglevő gravitációs zsilip helyett új, az árvízi biztonsági követelményeknek megfelelő zsilip építése,
10. a tározó területén és annak mentén található őrtelepek (kesznyéteni, inérháti, tiszadobi és tiszalúci) bevédése, átépítése, szükség szerinti kiváltása
valósul meg.

Kesznyéten, Tiszadob, Tiszalúc, Tiszaújváros

10.

KEHOP-1.3.0-15-
2016-00015

Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja

A beruházás keretében
1. partvédőmű építése,
2. vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése,
3. mederkotrás és zagytér építése,
4. partvédőmű rekonstrukció,
5. ívóhelyek, halbölcsők kialakítása
valósul meg.

Agárd, Gárdony, Pákozd, Sukoró, Velence

11.

KEHOP-1.3.0-15-
2016-00011

Belvízi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

A beruházás keretében
1. szivattyútelepek gépészeti és építészeti rekonstrukciója,
2. uszadék-eltávolítási problémák megoldására, a megvalósulási helyszín környéki mezőgazdasági területekről a belvizek levezetésének javítására, a levezető csatorna-meder vízszállító képességének javítására új, automata működésű gerebek beépítése
valósul meg.

Békés, Esztergályhorváti, Balatonboglár, Árpás, Baja, Soltszentimre, Prügy, Felsőberecki, Győrtelek, Nagyecsed, Olcsva, Makád, Biharnagybajom, Ecsegfalva, Egyek, Folyás, Hajdúnánás, Püspökladány, Szeghalom, Szerep, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszagyulaháza, Újtikos

12.

KEHOP-1.3.0-15-
2016-00010

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

A beruházás keretében
1. a vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv) előírásainak megfelelően a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot létrehozása, a degradált állapot megszüntetése,
2. a vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása,
3. a vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével a belvízi kockázat csökkentése,
4. az öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása a rehabilitációval a vízterekben,
5. a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme a folyók vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek igénybevételével
valósul meg.

Zalavár, Esztergályhorváti, Sávoly, Főnyed, Balatonszentgyörgy, Keszthely, Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Börcs, Enese, Ikrény, Kóny, Rábacsécsény, Rábapatona, Karcag, Kunmadaras, Kunhegyes, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszaörs, Tiszaigar, Tiszabura, Tiszafüred, Tomajmonostora, Hejőpapi, Hejőbába, Nemesbikk, Hejőkürt, Kemecse, Nyírtura, Nyírpazony, Nyíregyháza, Nagykálló, Biri, Balkány, Szakoly, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Hódmezővásárhely, Algyő, Bihartorda, Debrecen, Derecske, Ecsegfalva, Folyás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hortobágy, Kaba, Mikepércs, Nádudvar, Nagyhegyes, Polgár, Püspökladány, Sáránd, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újtikos

13.

KEHOP-1.3.0-
15- 2015-00007

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

A beruházás keretében
1. a Balaton és a parti zóna védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet értelmében 5 évente elvégzendő nádminősítés befejezése,
2. 3 db nagyműtárgy létesítése,
3. a Sió-csatorna magassági hiányos árvízvédelmi töltésrendszerének rendezése 22 630 folyóméter hosszon,
4. a Sió-csatorna árvízvédelmi töltésének áthelyezése 11 270 folyóméter hosszon,
5. a Sió-csatorna mentén lévő, kimerült magasságú magas partok rendezése 23 600 folyóméter hosszon,
6. 13 db kardinális hajózási jel, valamint 3 db különálló veszélyes helyet kijelölő hajózási jel telepítése,
7. vizes élőhely megvalósítása
valósul meg.

Siófok, Balatonkiliti, Ádánd, Harc, Kölesd, Mezőkomárom, Ozora, Pálfa, Pincehely, Sárszentlőrinc, Siójut, Simontornya, Sióagárd, Szabadhídvég, Szekszárd, Tolnanémedi

14.

KEHOP-1.5.0-15-
2016-0007

Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén

A beruházás keretében komplex hasznosítású tározó épül a Baranya csatorna baloldali völgyében hossztöltéses kialakítással, amelynek célja az árvízi biztonság növelése, a víztartalékolás és öntözővíz biztosítása.

Magyarhertelend, Magyarszék

15.

KEHOP-1.5.0-15-
2015-00003

Záportározó építési program – Vas és Zala megye

A beruházás átfogó célja a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően. Ennek keretében elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével.
A beruházás célja továbbá a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a víz okozta károk megelőzése, illetve csökkentése záportározókkal a tapasztalt helyi vízkár események figyelembevételével.

Kőszegdoroszló, Ják, Rábagyarmat, Rönök, Szakonyfalu, Zalatárnok, Murarátka

16.

KEHOP-1.5.0-15-
2015-00001

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

A beruházás keretében a Fehérvárcsurgói-tározó kapacitás bővítése: völgyzárógát átépítése, kereszttöltés építése, oldaltöltés átépítése, fenékszigetelés bővítése, fenékleürítő műtárgy átépítése, vízlebocsátó műtárgy átépítése, vészárapasztó átépítése, tározótér rendezése, erdei út megemelése, partvédelem kialakítása, Gaja ősmeder kiépítése, Gaja VII. bukó átépítése, gátőrház felújítása és korszerűsítése, a tározó kapacitásbővítéséhez kapcsolódó monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása valósul meg.

Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Bakonynána

17.

KEHOP-1.3.0-15-
2015-00008

Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem

A beruházás keretében
1. töltésfejlesztés,
2. töltésállékonyság helyreállítása és növelése, szivárgási veszteségek csökkentése,
3. burkolatépítés a töltéskoronán,
4. töltéstartozékok pótlása,
5. csatornakotrás,
6. mederprofil stabilizálás,
7. övcsatornák rekonstrukciója,
8. műtárgyfejlesztés, műtárgy rekonstrukció,
9. eszközbeszerzés,
10. segédberendezések beszerzése, kiépítése,
11. üzemirányítási rendszer létrehozása, monitoring kutak létesítése
valósul meg.

Kisköre, Pély, Tiszasüly

18.

KEHOP-1.5.0-15-
2016-00006

Váli-völgy vízrendezési feladatai

A beruházás keretében
1. mederrendezés,
2. fenntartó utak kialakítása,
3. műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés,
4. mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója,
5. oldalműtárgyak rekonstrukciója,
6. új műtárgyak építése,
7. hidak rekonstrukciója, új híd építése,
8. tározók építése,
9. vizes élőhely rendszer kialakítása,
10. erózió elleni védelem,
11. növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása,
12. monitoring rendszer fejlesztése
valósul meg.

Baracska, Besnyő, Kajászó, Ercsi, Alcsútdoboz, Felcsút, Óbarok, Vál, Tabajd, Csabdi, Mány, Gyúró, Martonvásár

19.

KEHOP-1.4.0-15-
2015-00003

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán

A beruházás keretében a Tiszán új partbiztosítások építése és meglévő partbiztosítások megerősítése, valamint a Maros folyón a ferencszállási kanyarulat rendezése a kanyarulat átvágásával, kisvízi mederrézsű biztosításának helyreállítása, középvízi mederrézsű biztosításának kiépítése, vízoldali töltésrézsű biztosítása valósul meg.

Ferencszállás, Maroslele, Klárafalva, Algyő, Baks, Makó, Hódmezővásárhely, Szentes

20.

KEHOP-1.3.0-15-
2016-00013

Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem.

A beruházás célja a Felső-Duna (1850–1809 folyókilométer) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, amelynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának a javítását is.

Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró

21.

KEHOP-1.4.0-15-
2016-00014

VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

A beruházás keretében
1. árvédelmi töltések áthelyezése Tiszapüspökinél és Martfűnél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének részeként,
2. a vezsenyi és tiszajenői nyárigátak rendezése,
3. a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében művelési ágváltással járó beavatkozások a hullámtéren, valamint árapasztó vápák kialakítása
valósul meg.

Martfű, Szolnok, Tiszajenő, Tiszaug, Tiszaföldvár, Vezseny, Besenyszög

22.

KEHOP-1.4.0-15-
2016-00018

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

A projekt célja a Rába-völgyi komplex vízgazdálkodási fejlesztések egy összehangolt, elfogadott fejlesztési koncepciójának a kidolgozása, amely illeszkedik a Víz Keretirányelvhez, az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, és a medrek vízlevezető képességének javítását az ökológiai szempontokat figyelembe véve. Az árvízvédelmi beavatkozások tartalmaznak árvízvédelmi támfalmagasítást, töltésfejlesztést (magasítást és megerősítést), töltés-áthelyezést, és a hullámtér áteresztőképességének javítását.

Sárvár, Körmend, Szentgotthárd, Vasszentmihály, Csákánydoroszló, Csörötnek, Rábagyarmat, Ikervár, Vasvár, Sótony, Molnaszecsőd, Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Kemenesszentpéter, Marcaltő, Győr

23.

KEHOP-1.4.0-15-
2016-00015

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

A beruházás a Duna jobb parti 01.14 Tát-Esztergomi árvízvédelmi öblözetben található 01.01 Tát-Esztergomi árvízvédelmi szakasz Esztergom Város árvízvédelmét ellátó védműrendszerének (Esztergomi gátőrjárás) újragondolását és a meghatározott irányok mentén történő fejlesztését tűzi ki célul. A tervezett fejlesztés során a védvonal a jogszabályban meghatározott biztonsági szintek elérésével valósul meg az árvízi kockázatkezelési, nagyvízi mederkezelési, ökológiai és a Víz Keretirányelv céljaival összehangolt módon.

Esztergom

24.

KEHOP-1.5.0-15-
2016-00008

Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése

A beruházás elsődleges célja a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével. További cél a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, víz okozta károk megelőzése, csökkentése a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó építésével és az Arany patak 0+000–13+050 kilométerszelvények közötti szakaszának mederrendezésével.

Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu, Sorkikápolna, Sorkifalud, Zsennye

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

KEHOP-1.4.1.

Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon

A beruházás keretében:
1. Visegrád városközponti területén mobilfalas védműszakasz kiépítése,
2. Apátkúti-patak medrében támfalas, illetve mobilfalas védmű kiépítése,
3. a meglévő árvízvédelmi töltés földművének fejlesztése
(a 11. számú főút Esztergom felőli szakaszának 200 m-es hosszúságú bevédésével),
4. a 11. sz. főút Apátkúti-patakon átvezető hídjának felújítása,
5. mobilgát elemek tárolására szolgáló tárolóépület megépítése,
valósul meg.

Visegrád

2. melléklet a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési, egyszerű bejelentési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.8 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. az 1–18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A hatálybalépés időpontja 2016. november 19.

6

A hatálybalépés időpontja 2021. december 16.

8

A 2. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 116. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére