• Tartalom

3/2016. (I. 7.) FM rendelet

3/2016. (I. 7.) FM rendelet

a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

2016.01.09.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. értékesíthető termelési mennyiség:

a) a tagok által a megtermelt és a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése szerint lejelentett tehéntej mennyiség azon része, amelynek értékesítésére a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet vagy a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása a tag nevében a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: közös piacszervezési rendelet) 149. cikkében meghatározott tárgyalásokat (a továbbiakban: ártárgyalás) folytathat,

b) az e rendelet szerinti elismerési kérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt juh- és kecsketej mennyiség azon része, amelynek értékesítésére a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet vagy a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása a tag nevében ártárgyalást folytathat;

2. termelői nyerstej (a továbbiakban: tej): az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. melléklet 4. pont 1. alpontja szerinti termék;

3. tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet: a közös piacszervezési rendelet 161. cikke alapján létrejött, államilag elismert termelői szervezet;

4. tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása: a közös piacszervezési rendelet 156. cikk (2) bekezdése alapján létrejött, államilag elismert társulás.

2. Az elismerési kérelem benyújtásának feltételei

2. § Tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) nyújthat be az e rendeletben, valamint a közös piacszervezési rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő jogi személy, amelynek a tagjai által az elismerési kérelem benyújtását megelőző

a) év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt értékesített tehéntej mennyisége meghaladja a 15 millió kg-ot, és amely legalább 15 millió kg értékesíthető termelési mennyiségre,

b) naptári évben értékesített juhtej mennyisége meghaladja a 600 ezer kg-ot, és amely legalább 600 ezer kg értékesíthető termelési mennyiségre, vagy

c) naptári évben értékesített kecsketej mennyisége meghaladja az 500 ezer kg-ot, és amely legalább 500 ezer kg értékesíthető termelési mennyiségre

vonatkozóan kéri az elismerést.

3. § (1) Az elismerési kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani egy eredeti példányban, papír alapon, valamint a minisztérium számítástechnikai rendszerével kompatibilis elektronikus adathordozón.

(2) Az elismerési kérelemhez az alábbi okiratokat kell csatolni:

a) a cégbíróság vagy bíróság által tizenöt napnál nem régebben hitelesített létesítő okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem egymással teljes mértékben megegyező,

c) a (3) bekezdés szerinti, az elismerési feltételeknek történő megfelelést igazoló dokumentumot,

d) a tagok tej értékesítéséről készített összesítőt, amely tartalmazza a termelő nevét, ügyfél-azonosítóját és az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt – juh- és kecsketej értékesítése esetén az elismerési kérelem benyújtását megelőző naptári év alatt – értékesített tej mennyiségének összegét,

e) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát a jogszabályok által előírt ellenőrzéseknek, és

f) a tej- és tejtermék-ágazatban elismert szakmaközi szervezet elismerési kérelemre vonatkozó, (4) bekezdés szerinti véleményét.

(3) Az elismerési kérelemben be kell mutatni azokat a tényeket és bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező a közös piacszervezési rendeletben meghatározott feltételeket teljesíti és alkalmas az elismerés megszerzésére.

(4) Az elismert tej- és tejtermék-ágazati szakmaközi szervezet a kérelmező elismerése támogatásáról vagy elutasításáról szóló véleményét az arra irányuló kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül köteles a kérelmező részére – annak a szakmaközi szervezettel fennálló tagsági jogviszonyától függetlenül – kiadni.

3. Az elismerési kérelem elbírálása, ellenőrzés

4. § (1) Az elismerési kérelemről a miniszter dönt, aki az elismerés elbírálása során – a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül – az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb szükséges iratokat is bekérhet a kérelmezőtől, vagy a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést folytathat le.

(2) Ha az elismerési kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint a közös piacszervezési rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt – legfeljebb hatvan napos határidő tűzésével – az elismerési kérelem benyújtásától számított harminc napon belül hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelmező e felhívásnak – a rendelkezésre álló határidőn belül – nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy megszünteti az eljárást.

(3) A miniszter a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerésére vonatkozó döntéséről értesíti az elismerési kérelem benyújtóját, és azzal egyidejűleg az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek nevét tartalmazó listát közzéteszi a minisztérium honlapján.

(4) A termelő tejtermelési mennyisége vonatkozásában fajonként kizárólag egy tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel létesíthet tagsági jogviszonyt.

5. § (1) Az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet köteles a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokban bekövetkezett változásról szóló értesítést, valamint elismerési feltételt érintő változás bekövetkezése esetén az elismerés módosítása iránti kérelmet – a változás bekövetkezésétől számított tizenöt munkanapon belül – papír alapon és a minisztérium számítástechnikai rendszerével kompatibilis elektronikus adathordozón benyújtani a minisztériumhoz. Az elismerés módosítása iránti kérelemről a miniszter döntést hoz.

(2) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetnek minden év március 1-jéig beszámolót kell küldenie a miniszter részére az elismerés hatálya alá tartozó tevékenységének előző naptári évi végrehajtásáról.

6. § (1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerési feltételeinek fennállása tekintetében a miniszter adminisztratív úton és ötévente legalább egy alkalommal helyszíni ellenőrzést folytat le.

(2) A miniszter visszavonja a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerését, ha

a) az elismerésnél figyelembe vett elismerési feltétel már nem teljesül, és a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet ezt az állapotot az erre irányuló felszólítás kézhezvételét követő kilencven napon belül sem szünteti meg, vagy

b) a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet a közös piacszervezési rendeletben, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi szervezetekkel, valamint a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban teljesítendő értesítésekről szóló, 2012. június 15-i 511/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) és az e rendeletben előírt adatszolgáltatási, beszámolási, vagy értesítési kötelezettségét nem teljesíti.

4. Tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerése

7. § (1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet – a közös piacszervezési rendelet 156. cikke alapján – más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek tagjainak az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt értékesített tehéntej mennyisége meghaladja a 100 millió kg-ot és amely legalább 100 millió kg értékesíthető termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.

(2) A juh- vagy kecsketej-termelést végző tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet – a közös piacszervezési rendelet 156. cikke alapján – más juh- vagy kecsketej-termelést végző tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek száma legalább kettő.

(3) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerésére, ellenőrzésére, az elismerés visszavonására, valamint a szerződésre irányuló tárgyalásokra – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(4) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerése iránti kérelemben – a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl – be kell mutatni, hogy a kérelmező a tagszervezetek tevékenységeit hogyan és milyen hatékonysággal képes elvégezni.

5. Ártárgyalás, adatszolgáltatás

8. § (1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása a közös piacszervezési rendelet 149. cikkében meghatározott ártárgyalás megkezdése előtt legalább húsz munkanappal köteles írásban értesíteni a minisztert az ártárgyalás tárgyát képező, a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet vagy a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása tagjai által előállított, becsült tejtermelési mennyiségről, valamint a szállítás várható időszakáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ártárgyalás sikertelensége esetén a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása nem köteles megküldeni az értesítést, ha a korábbi értesítéshez képest változatlan feltételekkel – úgy, mint becsült tejtermelési mennyiség, a szállítás időszaka, az ártárgyalás által érintett tagállamok – kezdeményez újabb ártárgyalást.

(3) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet értékesíthető termelési mennyiségének összegébe csak az a tag által biztosított termelési mennyiség számítható be, amelyre vonatkozóan a tag a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet által lefolytatott ártárgyalások eredményeként létrejött értékesítésre irányuló szerződés esetén vállalja a szerződéses kötelezettség teljesítését.

(4) A (3) bekezdésében foglaltak alapján a tag köteles az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak – juh- és kecsketej értékesítése esetén az elismerési kérelem benyújtását megelőző naptári év – alatt értékesített tej legalább 70%-át közös ártárgyalásra felajánlani a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetnek.

(5) A tag által közös ártárgyalásra felajánlott tej mennyiségére vonatkozó elismerési feltétel szempontjából az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt – az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet szerint megállapított – kiesett tej mennyiségét az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet javára figyelembe kell venni.

(6) A közös piacszervezési rendeletben és a végrehajtási rendeletben foglaltak megvalósulása érdekében a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása köteles a tagok tejtermelésének értékesítésére a közös ártárgyalások eredményeként létrejött szerződésekről és az ezen szerződések alapján ténylegesen leszállított tej mennyiségéről nyilvántartást vezetni és havi kimutatást készíteni.

(7) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása az előző naptári év viszonylatában a (6) bekezdésben részletezett szempontok szerinti nyilvántartás alapján készített kimutatás-összesítőt minden év január 31-ig köteles a miniszter részére írásban és elektronikus formában is megküldeni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi szervezetekkel, valamint a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban teljesítendő értesítésekről szóló, 2012. június 15-i 511/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek több tagállamra kiterjedő együttműködése és szerződésre irányuló tárgyalásai tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. június 28-i 880/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §1

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére