• Tartalom

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.01.25.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása

1. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

2. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdésében az „Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően” szövegrész helyébe az „A méhen belüli várandósság megállapításáról szóló igazolás benyújtásával egyidejűleg” szöveg lép.

3. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § Az 1. § és az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 3/2016. (I. 22.) EMMI rendelethez

Az R1. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 48–49. sorral egészül ki:

 

(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

48.

Mexedrone, 4-MMC-oMe, ’MEX’

3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-
methylphenyl)propan-1-one

49.

TH-PVP

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-
tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one

2. melléklet a 3/2016. (I. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete „1. Tartalmai követelmények” pontja 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartalmi követelmények)
„1.5. a választani tervezett és a területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos neve, elérhetősége”
2. Az R2. 1. melléklete „1. Tartalmai követelmények” pontja 1.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartalmi követelmények)
„1.13. egyéb igazolások, megállapítások”
3. Az R2. 1. mellékletében szereplő táblázat 1. pontjában a „SeBi” szövegrész helyébe a „SeBi; vércukor” szöveg lép.
4. Az R2. 1. mellékletében szereplő táblázat 2. pontjában a „18–20. hét” szövegrész helyébe a „18–22. hét” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére