• Tartalom

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2017.12.16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19a. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetés Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében módosított előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évekre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]

terjed ki.

II. Fejezet

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. § (1) Az egyes előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. melléklet

a) 7. és 9. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) 7. és 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

nyújtható.

(3)3

(4)4 A miniszterelnök kabinetfőnökének felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

3. §5 E fejezet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

c) diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

d) egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

e) elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

f) elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

g) észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

h) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

i) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

j) mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

k) működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

l) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

m) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

n) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

o) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

p) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

4. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 5–7. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

4/A. §6 (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) Nem ítélhető meg támogatás

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

h) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

4/B. §7 (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A 3. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

4/C. §8 (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 6. alcím szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 6. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

(6) E rendelet alapján a 3. és 6. alcím szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

3. A csekély összegű (de minimis) támogatás

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely „B” hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

4.9

6. §

5.10

7. §

6. 11 A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

8. § A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható.

8/A. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, színház, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

8/B. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

8/C. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

8/D. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 8/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 8/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

8/E. § (1) A 8/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §12 Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-ei 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. §13

1. melléklet a 3/2016. (IV. 29.) MK rendelethez14


XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2017. évi fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azono- sító

Cím- név

Alcím- név

Jog- cím- cso- port név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

355895

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

296646

20/1/1 Kormányfői protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

4

331340

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

5

347662

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. A költségvetési támogatás az Alapítvány projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységére is nyújtható.

Batthyány Lajos Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

6

355951

 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

cél szerinti másik fejezeti kezelésű előirányzat

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

előirányzat átcsoportosítással

7

359095

20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira, valamint a szakmai feladatok fordítási tevékenységének finanszírozására használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

8

359106

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

Az előirányzat az Alapítvány alapvető működésére és alapcéljainak megvalósítására kerül felhasználásra annak érdekében, hogy az Alapítvány szakmai programja, infrastruktúrája, egyéb alapcél szerinti tevékenységei az eddigieknek megfelelően és a célcsoport szükségleteihez igazodva megvalósulhassanak. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Tihanyi Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

9

359117

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

Az előirányzat célja olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak a tudatos nemzeti gondolkodás és magyar kulturális értékek megőrzéséhez. (Nemzeti Könyvtár sorozat megjelentetése, Alaptörvény díszalbum és hitvallás zsebfüzetek kiadása, Zenélő és Muzsikáló Budapest programok megvalósítása.) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

10

361028

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

Az előirányzat célja az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges források biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

11

372562

 

 

20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

Az előirányzat célja az E-sport-világ támogatása, továbbá a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a Kormány a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.)
Korm. határozata alapján a visegrádi négyek országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezése, valamint a feladat teljes körű ellátásához szükséges források biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.

Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

1

A rendeletet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 35. §-a hatályon kívül helyezte 2018. december 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 33. § (1) bekezdését.

2

A 2. § (2) bekezdése a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 2/2017. (VI. 13.) MK rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4) bekezdését az 5/2016. (X. 20.) MK rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4/A. §-t a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 4/B. §-t a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 4. §-a iktatta be.

8

A 4/C. §-t a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 4. §-a iktatta be.

9

A 4. alcímet (6. §) a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. alcímet (7. §) a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 6. alcím (8–8/E. §) a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére