• Tartalom

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről1

2019.08.31.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f), g), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16., 22. és 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9., 10., 12. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. 13. és 15a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakképző iskolára vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola),

b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira,

c) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.

2. Szakképzési kerettantervek

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolását – a (2)–(6) bekezdés szerinti tagolásban – az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt

a) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,

b) szakképesítések szakgimnáziumi szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,

c) szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet

tartalmazza.

(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható két évfolyamos, speciális kerettanterveket az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható négy évfolyamos, speciális kerettanterveket a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A rövidebb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A hosszabb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Szakképzési Hídprogram közismereti kerettanterveit a 9. melléklet tartalmazza.

3. A szakképzési kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A szakképző iskola az Nkt. 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. § (2) bekezdésében meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza az e rendeletben foglaltakra figyelemmel.

(2) A szakképzési kerettanterv a nappali rendszerű iskolai oktatásban alkalmazandó óraszámokat tartalmazza.

4. § (1) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza

a) az Nkt. 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési évfolyamokon folyó képzés, valamint

b) az Szt. 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, két szakképzési évfolyamon folyó képzés

óratervét.

(2)2 A szakgimnáziumi szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv az ágazati szakmai tartalomtól függően

a) az Nkt. 12. § (1) bekezdése, valamint az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés vagy

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés

óratervét tartalmazza.

(3)3 A (2) bekezdés a) pontja szerinti szakképzési kerettanterv tartalmazza az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit – figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is –, valamint a mellék-szakképesítés szakmai tartalmát is.

5. § (1) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.

(2) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló miniszteri rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló miniszteri rendelettel összhangban alkalmazza az e rendelettel meghatározott szakképzési kerettantervet.

6. § (1) A Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések közismereti kerettantervei egyaránt tartalmazzák a 7. és a 8. mellékletben szereplő szakképzési kerettantervekhez kapcsolódó közismereti óraterveket.

(2) A 7. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek A megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

(3) A 8. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek B megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

7. §4 (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határozhat meg, amelyek az összefüggő gyakorlat egészére vonatkoznak.

(2) A szakképző iskola a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásnak megfelelően a szakképzési kerettanterveket – a (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – építi be szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola a nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja, vagy azoktól eltérhet.

(4) A szakgimnázium a szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait – az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával – a két évfolyam között átcsoportosíthatja.

7/A. §5 A szakgimnázium a szakmai programjában a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítés (a továbbiakban: főszakképesítés) tanítására biztosított órakereten túli órakeretben

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés,

b) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által – az Szt. 42. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés,

c) a főszakképesítés magasabb színvonalon való elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés,

d) ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy tananyagtartalom, szakmai idegen nyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség erősítése,

e) ágazati szakmai ismeretekből vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés,

f) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése,

g) az a)–f) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés, gyakorlás

elemekből szabadon összeállított, a nem a főszakképesítés tanítására biztosított teljes órakeretet kitöltő, legalább két alternatív tanulási lehetőséget ajánl fel, amelyek egyike mindenképpen tartalmaz mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § A rendelet hatálybalépését megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó képzéseket – az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésének figyelembevételével – a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni.

10. §6 A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók tanulmányaikat a tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint fejezik be, azzal, hogy a 2018/2019. tanévtől a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet tanulmányaik megkezdésekor hatályos 14. melléklete szerinti táblázatokban szereplő tantárgyi struktúrában az „Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés” tantárgy órakerete a szakgimnázium által – a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet által megállapított 7/A. § szerint – biztosított alternatív tanulási lehetőségek közül a tanuló által választott tanulási lehetőségnek megfelelően kerül felhasználásra.

1. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez7


1.    Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolása

1. táblázat: a szakközépiskolában oktatható szakképesítések

 

A

B

C

D

1.

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

34

543

01

Abroncsgyártó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

3.

2.

34

582

01

Ács

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

4.

3.

34

621

03

Állattartó szakmunkás

agrárpolitikáért felelős miniszter

5.

4.

34

543

02

Asztalos

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

6.

5.

34

521

01

Autógyártó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

7.

6.

34

582

02

Bádogos

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

8.

7.

34

544

02

Bányaművelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

9.

8.

34

542

01

Bőrdíszműves

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

10.

9.

34

582

13

Burkoló

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

11.

10.

34

542

02

Cipőkészítő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

12.

11.

34

811

01

Cukrász

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

13.

12.

34

814

01

Családi gazdálkodó

agrárpolitikáért felelős miniszter

14.

13.

34

211

01

Díszműkovács

oktatásért felelős miniszter

15.

14.

34

622

01

Dísznövénykertész

agrárpolitikáért felelős miniszter

16.

15.

34

541

01

Édesipari termékgyártó

élelmiszeriparért felelős miniszter

17.

16.

34

341

01

Eladó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

18.

17.

34

522

01

Elektromechanikai műszerész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

19.

18.

34

522

02

Elektromos gép- és készülékszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

20.

19.

34

522

03

Elektronikai műszerész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

21.

20.

34

521

11

Építő-, szállító- és munkagép-szerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

22.

21.

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

23.

22.

34

623

01

Erdészeti szakmunkás

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

24.

23.

34

541

07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

élelmiszeriparért felelős miniszter

25.

24.

34

542

03

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26.

25.

34

542

04

Férfiszabó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27.

26.

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28.

27.

34

521

02

Finommechanikai műszerész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

29.

28.

34

811

05

Fogadós

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

30.

29.

34

543

03

Formacikk-gyártó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

31.

30.

34

621

01

Gazda

agrárpolitikáért felelős miniszter

32.

31.

34

521

03

Gépi forgácsoló

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

33.

32.

34

525

02

Gépjármű mechatronikus

közlekedésért felelős miniszter

34.

33.

34

841

01

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

közlekedésért felelős miniszter

35.

34.

34

525

01

Gépjárműépítő, szerelő

közlekedésért felelős miniszter

36.

35.

34

521

05

Gyártósori gépbeállító

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

37.

36.

34

524

01

Gyógyszerkészítmény-gyártó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

38.

37.

34

841

03

Hajós szakmunkás

közlekedésért felelős miniszter

39.

38.

34

624

01

Halász, haltenyésztő

halgazdálkodásért felelős miniszter

40.

39.

34

521

06

Hegesztő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

41.

40.

34

541

03

Húsipari termékgyártó

élelmiszeriparért felelős miniszter

42.

41.

34

582

05

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

43.

42.

34

521

04

Ipari gépész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

44.

43.

34

543

04

Ipari gumitermék előállító

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

45.

44.

34

525

03

Járműfényező

közlekedésért felelős miniszter

46.

45.

34

521

07

Járműipari fémalkatrész-gyártó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

47.

46.

34

525

04

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

közlekedésért felelős miniszter

48.

47.

34

525

05

Járműkarosszéria készítő, szerelő

közlekedésért felelős miniszter

49.

48.

34

525

06

Karosszérialakatos

közlekedésért felelős miniszter

50.

49.

34

542

05

Kárpitos

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

51.

50.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő)

kultúráért felelős miniszter

52.

51.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő)

kultúráért felelős miniszter

53.

52.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő)

kultúráért felelős miniszter

54.

53.

34

622

02

Kertész

agrárpolitikáért felelős miniszter

55.

54.

34

543

05

Kishajóépítő, -karbantartó

közlekedésért felelős miniszter

56.

55.

34

541

08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

élelmiszeriparért felelős miniszter

57.

56.

34

582

07

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

58.

57.

34

582

14

Kőműves

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

59.

58.

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

60.

59.

34

582

09

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

61.

60.

34

621

02

Lovász

agrárpolitikáért felelős miniszter

62.

61.

34

523

01

Mechatronikus-karbantartó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

63.

62.

34

521

08

Mezőgazdasági gépész

agrárpolitikáért felelős miniszter

64.

63.

34

541

04

Molnár

élelmiszeriparért felelős miniszter

65.

64.

34

525

07

Motorkerékpár-szerelő

közlekedésért felelős miniszter

66.

65.

34

521

09

Műanyagfeldolgozó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

67.

66.

34

215

01

Népi kézműves (Csipkekészítő)

kultúráért felelős miniszter

68.

67.

34

215

01

Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő)

kultúráért felelős miniszter

69.

68.

34

215

01

Népi kézműves (Fazekas)

kultúráért felelős miniszter

70.

69.

34

215

01

Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő)

kultúráért felelős miniszter

71.

70.

34

215

01

Népi kézműves (Kézi és gépi hímző)

kultúráért felelős miniszter

72.

71.

34

215

01

Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő)

kultúráért felelős miniszter

73.

72.

34

215

01

Népi kézműves (Nemezkészítő)

kultúráért felelős miniszter

74.

73.

34

215

01

Népi kézműves (Népi bőrműves)

kultúráért felelős miniszter

75.

74.

34

215

01

Népi kézműves (Szőnyegszövő)

kultúráért felelős miniszter

76.

75.

34

215

01

Népi kézműves (Takács)

kultúráért felelős miniszter

77.

76.

34

542

06

Női szabó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

78.

77.

34

725

01

Optikai üvegcsiszoló

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

79.

78.

34

541

05

Pék

élelmiszeriparért felelős miniszter

80.

79.

34

811

03

Pincér

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

81.

80.

34

861

01

Rendészeti őr

rendészetért felelős miniszter

82.

81.

34

811

04

Szakács

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

83.

82.

34

523

02

Számítógép-szerelő, karbantartó

informatikáért felelős miniszter

84.

83.

34

582

10

Szárazépítő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

85.

84.

34

521

10

Szerszámkészítő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

86.

85.

34

762

01

Szociális gondozó és ápoló

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

87.

86.

34

541

06

Szőlész-borász

élelmiszeriparért felelős miniszter

88.

87.

34

541

09

Tartósítóipari szakmunkás

élelmiszeriparért felelős miniszter

89.

88.

34

541

10

Tejipari szakmunkás

élelmiszeriparért felelős miniszter

90.

89.

34

582

15

Tetőfedő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

91.

90.

34

582

11

Útépítő

közlekedésért felelős miniszter

92.

91.

34

524

02

Vegyipari rendszerkezelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

93.

92.

34

522

04

Villanyszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

94.

93.

34

215

04

Virágkötő és virágkereskedő

agrárpolitikáért felelős miniszter

95.

94.

34

582

12

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

96.

95.

34

853

02

Vízügyi szakmunkás

vízgazdálkodásért felelős miniszter

97.

96.

34

541

11

Pék-cukrász

élelmiszeriparért felelős miniszter

98.

97.

34

582

16

Épületszobrász és műköves

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

99.

98.

34

582

17

Kőfaragó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter


2. táblázat: a szakgimnáziumban oktatható szakképesítések

 

A

B

C

D

1.

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

54

344

04

Államháztartási ügyintéző

számviteli szabályozásért felelős miniszter

3.

2.

54

621

01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

4.

3.

54

212

01

Artista II. (Akrobata)

oktatásért felelős miniszter

5.

4.

54

212

01

Artista II. (Légtornász)

oktatásért felelős miniszter

6.

5.

54

212

01

Artista II. (Zsonglőr)

oktatásért felelős miniszter

7.

6.

54

212

01

Artista II. (Egyensúlyozó)

oktatásért felelős miniszter

8.

7.

54

212

01

Artista II. (Bohóc)

oktatásért felelős miniszter

9.

8.

54

853

03

Vízgépészeti technikus

vízgazdálkodásért felelős miniszter

10.

9.

54

525

01

Autóelektronikai műszerész

közlekedésért felelős miniszter

11.

10.

54

523

01

Automatikai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

12.

11.

54

525

02

Autószerelő

közlekedésért felelős miniszter

13.

12.

54

525

03

Avionikus

közlekedésért felelős miniszter

14.

13.

54

544

01

Bányaművelő technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15.

14.

54

542

01

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16.

15.

54

481

01

CAD-CAM informatikus

informatikáért felelős miniszter

17.

16.

54

211

01

Dekoratőr

oktatásért felelős miniszter

18.

17.

54

211

02

Divat- és stílustervező

oktatásért felelős miniszter

19.

18.

54

212

02

Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető)

oktatásért felelős miniszter

20.

19.

54

212

02

Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető)

oktatásért felelős miniszter

21.

20.

54

212

02

Egyházzenész II. (Kántor-orgonista)

oktatásért felelős miniszter

22.

21.

54

523

02

Elektronikai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

23.

22.

54

541

01

Élelmiszeripari analitikus technikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

24.

23.

54

521

01

Élelmiszeripari gépésztechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

25.

24.

54

541

02

Élelmiszeripari technikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

26.

25.

54

582

01

Épületgépész technikus (Épületgépészeti előkészítő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27.

26.

54

582

01

Épületgépész technikus (Bevontelektródás kézi ívhegesztő és Gázhegesztő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28.

27.

54

521

02

Erdészeti gépésztechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

29.

28.

54

623

02

Erdésztechnikus

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

30.

29.

54

726

03

Ergoterapeuta

egészségügyért felelős miniszter

31.

30.

54

522

01

Erősáramú elektrotechnikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

32.

31.

54

543

01

Faipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

33.

32.

54

863

01

Fegyverműszerész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

34.

33.

54

211

03

Festő

oktatásért felelős miniszter

35.

34.

54

813

01

Fitness-wellness instruktor

sportpolitikáért felelős miniszter

36.

35.

54

725

03

Fizioterápiás asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

37.

36.

54

544

02

Fluidumkitermelő technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

38.

37.

54

815

01

Fodrász

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

39.

38.

54

720

02

Fogászati asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

40.

39.

54

724

01

Fogtechnikus gyakornok

egészségügyért felelős miniszter

41.

40.

54

810

01

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

42.

41.

54

581

01

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

földügyért és térképészetért felelős miniszter

43.

42.

54

481

02

Gazdasági informatikus

informatikáért felelős miniszter

44.

43.

54

544

03

Gázipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

45.

44.

54

521

03

Gépgyártástechnológiai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

46.

45.

54

211

04

Grafikus

kultúráért felelős miniszter

47.

46.

54

543

02

Gumiipari technikus (Abroncsgyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

48.

47.

54

543

02

Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

49.

48.

54

543

02

Gumiipari technikus (Ipari gumitermék előállító)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

50.

49.

54

212

03

Gyakorlatos színész (Bábszínész)

kultúráért felelős miniszter

51.

50.

54

212

03

Gyakorlatos színész (Színházi és filmszínész)

kultúráért felelős miniszter

52.

51.

54

723

02

Gyakorló ápoló

egészségügyért felelős miniszter

53.

52.

54

723

03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

egészségügyért felelős miniszter

54.

53.

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

oktatásért felelős miniszter

55.

54.

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

oktatásért felelős miniszter

56.

55.

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő)

oktatásért felelős miniszter

57.

56.

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

oktatásért felelős miniszter

58.

57.

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (zongora)

oktatásért felelős miniszter

59.

58.

54

725

04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

60.

59.

54

723

01

Gyakorló mentőápoló

egészségügyért felelős miniszter

61.

60.

54

725

05

Gyakorló szövettani asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

62.

61.

54

761

01

Gyermekotthoni asszisztens

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

63.

62.

54

726

04

Gyógymasszőr

egészségügyért felelős miniszter

64.

63.

54

140

01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

oktatásért felelős miniszter

65.

64.

54

720

03

Gyógyszertári asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

66.

65.

54

841

01

Hajózási technikus (Szállodahajós, szállodai személyzet)

közlekedésért felelős miniszter

67.

66.

54

841

01

Hajózási technikus (Hajózási üzemeltetési vezető)

közlekedésért felelős miniszter

68.

67.

54

213

01

Hangmester

kultúráért felelős miniszter

69.

68.

54

582

02

Hídépítő és -fenntartó technikus

közlekedésért felelős miniszter

70.

69.

54

863

02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

honvédelemért felelős miniszter

71.

70.

54

812

01

Idegenvezető

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

72.

71.

54

347

01

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

73.

72.

54

481

03

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

informatikáért felelős miniszter

74.

73.

54

481

06

Informatikai rendszerüzemeltető

informatikáért felelős miniszter

75.

74.

54

346

03

Irodai titkár

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

76.

75.

54

482

01

IT mentor

informatikáért felelős miniszter

77.

76.

54

212

04

Jazz-zenész II. (Jazz-énekes)

oktatásért felelős miniszter

78.

77.

54

212

04

Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (fafúvós)]

oktatásért felelős miniszter

79.

78.

54

212

04

Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (rézfúvós)]

oktatásért felelős miniszter

80.

79.

54

212

04

Jazz-zenész II. [Jazz-zenész
(húros/vonós)]

oktatásért felelős miniszter

81.

80.

54

212

04

Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (billentyűs)]

oktatásért felelős miniszter

82.

81.

54

212

04

Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (ütő)]

oktatásért felelős miniszter

83.

82.

54

841

10

Jegyvizsgáló

közlekedésért felelős miniszter

84.

83.

54

725

06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

85.

84.

54

211

05

Kerámiaműves

oktatásért felelős miniszter

86.

85.

54

341

02

Kereskedelmi képviselő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

87.

86.

54

341

01

Kereskedő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

88.

87.

54

213

06

Kiadványszerkesztő technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

89.

88.

54

761

02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

90.

89.

54

212

05

Klasszikus zenész II. (Hangkultúra)

oktatásért felelős miniszter

91.

90.

54

212

05

Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (fafúvós)]

oktatásért felelős miniszter

92.

91.

54

212

05

Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (rézfúvós)]

oktatásért felelős miniszter

93.

92.

54

212

05

Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (húros/vonós)]

oktatásért felelős miniszter

94.

93.

54

212

05

Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (billentyűs)]

oktatásért felelős miniszter

95.

94.

54

212

05

Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (ütős)]

oktatásért felelős miniszter

96.

95.

54

212

05

Klasszikus zenész II. (Magánénekes)

oktatásért felelős miniszter

97.

96.

54

212

05

Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs)

oktatásért felelős miniszter

98.

97.

54

212

05

Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés)

oktatásért felelős miniszter

99.

98.

54

725

07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

100.

99.

54

525

09

Kocsivizsgáló

közlekedésért felelős miniszter

101.

100.

54

521

04

Kohászati technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

102.

101.

54

815

02

Kozmetikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

103.

102.

54

850

01

Környezetvédelmi technikus

környezetvédelemért felelős miniszter

104.

103.

54

523

03

Közlekedésautomatikai műszerész

közlekedésért felelős miniszter

105.

104.

54

345

02

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)

kultúráért felelős miniszter

106.

105.

54

345

02

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember)

kultúráért felelős miniszter

107.

106.

54

841

02

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

közlekedésért felelős miniszter

108.

107.

54

345

01

Közszolgálati ügyintéző

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter

109.

108.

54

725

08

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

110.

109.

54

841

03

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

közlekedésért felelős miniszter

111.

110.

54

841

11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Pénzügyi ügyintéző)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

112.

111.

54

582

03

Magasépítő technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

113.

112.

54

523

04

Mechatronikai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

114.

113.

54

582

04

Mélyépítő technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

115.

114.

54

521

05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

116.

115.

54

621

02

Mezőgazdasági technikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

117.

116.

54

213

03

Mozgókép- és animációkészítő

kultúráért felelős miniszter

118.

117.

54

521

06

Műanyagfeldolgozó technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

119.

118.

54

481

05

Műszaki informatikus

informatikáért felelős miniszter

120.

119.

54

211

10

Művészeti és médiafotográfus

kultúráért felelős miniszter

121.

120.

54

212

06

Népzenész II. (Népi énekes)

kultúráért felelős miniszter

122.

121.

54

212

06

Népzenész II. [Népzenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

123.

122.

54

212

06

Népzenész II. [Népzenész
(húros/vonós)]

kultúráért felelős miniszter

124.

123.

54

212

06

Népzenész II. [Népzenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

125.

124.

54

212

06

Népzenész II. [Népzenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

126.

125.

54

213

07

Nyomdaipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

127.

126.

54

853

04

Víziközmű technikus

vízgazdálkodásért felelős miniszter

128.

127.

54

211

06

Ötvös

oktatásért felelős miniszter

129.

128.

54

212

07

Pantomimes

kultúráért felelős miniszter

130.

129.

54

581

02

Parképítő és -fenntartó technikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

131.

130.

54

140

02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

oktatásért felelős miniszter

132.

131.

54

343

01

Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

133.

132.

54

344

01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

számviteli szabályozásért felelős miniszter

134.

133.

54

720

04

Perioperatív asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

135.

134.

54

841

09

Postai üzleti ügyintéző

postaügyért felelős miniszter

136.

135.

54

725

09

Radiográfiai asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

137.

136.

54

762

01

Rehabilitációs nevelő, segítő

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

138.

137.

52

861

11

Rendészeti ügyintéző

rendészetért felelős miniszter

139.

138.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Bűnügyi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

140.

139.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Bűnügyi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

141.

140.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Bűnügyi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

142.

141.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Határrendészeti rendőr)

rendészetért felelős miniszter

143.

142.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Határrendészeti rendőr)

rendészetért felelős miniszter

144.

143.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Határrendészeti rendőr)

rendészetért felelős miniszter

145.

144.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Közlekedési rendőr)

rendészetért felelős miniszter

146.

145.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Közlekedési rendőr)

rendészetért felelős miniszter

147.

146.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Közlekedési rendőr)

rendészetért felelős miniszter

148.

147.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Közrendvédelmi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

149.

148.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Közrendvédelmi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

150.

149.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Közrendvédelmi rendőr)

rendészetért felelős miniszter

151.

150.

54

525

10

Repülőgép szerelő

közlekedésért felelős miniszter

152.

151.

54

542

02

Ruhaipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

153.

152.

54

813

02

Sportedző (a sportág megjelölésével)

sportpolitikáért felelős miniszter

154.

153.

54

521

07

Színháztechnikus, szcenikus

kultúráért felelős miniszter

155.

154.

54

521

08

Színpad- és porond technikus

kultúráért felelős miniszter

156.

155.

54

211

07

Szobrász

oktatásért felelős miniszter

157.

156.

54

762

02

Szociális asszisztens

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

158.

157.

54

762

03

Szociális szakgondozó

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

159.

158.

54

213

05

Szoftverfejlesztő

informatikáért felelős miniszter

160.

159.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista)

kultúráért felelős miniszter

161.

160.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

162.

161.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)]

kultúráért felelős miniszter

163.

162.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)]

kultúráért felelős miniszter

164.

163.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

165.

164.

54

212

08

Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

166.

165.

54

212

09

Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)

oktatásért felelős miniszter

167.

166.

54

212

09

Táncos II. (Kortárs-, modern táncos)

oktatásért felelős miniszter

168.

167.

54

212

09

Táncos II. (Néptáncos)

oktatásért felelős miniszter

169.

168.

54

212

09

Táncos II. (Színházi táncos)

oktatásért felelős miniszter

170.

169.

54

523

05

Távközlési technikus

informatikáért felelős miniszter

171.

170.

54

542

03

Textilipari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

172.

171.

54

211

08

Textilműves

oktatásért felelős miniszter

173.

172.

54

812

03

Turisztikai szervező, értékesítő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

174.

173.

54

582

05

Útépítő és -fenntartó technikus

közlekedésért felelős miniszter

175.

174.

54

211

09

Üvegműves

oktatásért felelős miniszter

176.

175.

54

340

01

Üzleti szolgáltatási munkatárs

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

177.

176.

54

625

01

Vadgazdálkodási technikus

vadgazdálkodásért felelős miniszter

178.

177.

54

344

02

Vállalkozási és bérügyintéző

számviteli szabályozásért felelős miniszter

179.

178.

54

344

03

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

adópolitikáért felelős miniszter

180.

179.

54

582

06

Vasútépítő és -fenntartó technikus

közlekedésért felelős miniszter

181.

180.

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

közlekedésért felelős miniszter

182.

181.

54

841

06

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

közlekedésért felelős miniszter

183.

182.

54

525

11

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

közlekedésért felelős miniszter

184.

183.

54

525

12

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

közlekedésért felelős miniszter

185.

184.

54

525

13

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

közlekedésért felelős miniszter

186.

185.

54

524

03

Vegyész technikus (Gyógyszerkészítmény-gyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

187.

186.

54

524

03

Vegyész technikus
(Vegyipari rendszerkezelő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

188.

187.

54

811

01

Vendéglátásszervező

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

189.

188.

54

853

02

Vízgazdálkodó technikus

vízgazdálkodásért felelős miniszter

190.

189.

54

863

03

Honvédelmi igazgatási ügyintéző

honvédelemért felelős miniszter

191.

190.

54

725

02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

egészségügyért felelős miniszter

192.

191.

54

726

02

Ortopédiai műszerész

egészségügyért felelős miniszter

193.

192.

54

841

11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vállalkozási ügyintéző)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

194.

193.

52

345

04

Közszolgálati ügykezelő

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter

195.

194.

54

841

11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vámügyintéző)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter


3. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés-ráépülések

A

B

C

D

1.

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

55

621

01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

3.

2.

55

344

02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

számviteli szabályozásért felelős miniszter

4.

3.

55

525

03

Alternatív gépjárműhajtási technikus

közlekedésért felelős miniszter

5.

4.

55

723

01

Ápoló

egészségügyért felelős miniszter

6.

5.

55

211

01

Aranyműves

oktatásért felelős miniszter

7.

6.

55

212

02

Artista I. (Akrobata)

oktatásért felelős miniszter

8.

7.

55

212

02

Artista I. (Légtornász)

oktatásért felelős miniszter

9.

8.

55

212

02

Artista I. (Zsonglőr)

oktatásért felelős miniszter

10.

9.

55

212

02

Artista I. (Egyensúlyozó)

oktatásért felelős miniszter

11.

10.

55

212

02

Artista I. (Bohóc)

oktatásért felelős miniszter

12.

11.

35

522

01

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

13.

12.

35

841

01

Autóbuszvezető

közlekedésért felelős miniszter

14.

13.

35

523

01

Automatikai berendezés karbantartó

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15.

14.

55

525

01

Autótechnikus

közlekedésért felelős miniszter

16.

15.

35

813

01

Belovagló

agrárpolitikáért felelős miniszter

17.

16.

55

523

05

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

informatikáért felelős miniszter

18.

17.

35

621

02

Biogazdálkodó

agrárpolitikáért felelős miniszter

19.

18.

55

541

01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

20.

19.

55

211

02

Bronzműves és szoboröntő

oktatásért felelős miniszter

21.

20.

35

521

01

CNC gépkezelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

22.

21.

55

541

02

Cukor- és édesipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

23.

22.

55

723

02

Csecsemő- és gyermekápoló

egészségügyért felelős miniszter

24.

23.

35

762

01

Demencia gondozó

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

25.

24.

35

811

03

Diétás szakács

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26.

25.

55

211

03

Díszítő festő

oktatásért felelős miniszter

27.

26.

55

211

04

Díszlettervező

oktatásért felelős miniszter

28.

27.

55

524

01

Drog- és toxikológiai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

29.

28.

55

344

03

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

számviteli szabályozásért felelős miniszter

30.

29.

55

212

03

Egyházzenész I. (Kántor-énekvezető)

kultúráért felelős miniszter

31.

30.

55

212

03

Egyházzenész I. (Kántor-kórusvezető)

kultúráért felelős miniszter

32.

31.

55

212

03

Egyházzenész I. (Kántor-orgonista)

kultúráért felelős miniszter

33.

32.

55

523

01

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

informatikáért felelős miniszter

34.

33.

55

523

02

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

informatikáért felelős miniszter

35.

34.

55

541

03

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

36.

35.

55

211

01

Ezüstműves

oktatásért felelős miniszter

37.

36.

55

762

01

Foglalkozás-szervező

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

38.

37.

55

724

01

Fogtechnikus

egészségügyért felelős miniszter

39.

38.

35

582

01

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

40.

39.

55

523

03

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

informatikáért felelős miniszter

41.

40.

55

762

02

Gerontológiai gondozó

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

42.

41.

35

622

01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

agrárpolitikáért felelős miniszter

43.

42.

55

524

05

Gyógyszeripari szaktechnikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

44.

43.

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

oktatásért felelős miniszter

45.

44.

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

oktatásért felelős miniszter

46.

45.

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító
(vonós/pengetős/vonókészítő)

oktatásért felelős miniszter

47.

46.

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

oktatásért felelős miniszter

48.

47.

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (zongora)

oktatásért felelős miniszter

49.

48.

55

523

06

Háztartási gépszerviz szaktechnikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

50.

49.

55

863

01

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

honvédelemért felelős miniszter

51.

50.

55

850

01

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

környezetvédelemért felelős miniszter

52.

51.

55

541

04

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

53.

52.

35

582

03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

54.

53.

55

481

02

Információrendszer-szervező

informatikáért felelős miniszter

55.

54.

55

523

07

Járműipari karbantartó technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

56.

55.

55

212

04

Jazz-zenész I. (Jazz-énekes)

kultúráért felelős miniszter

57.

56.

55

212

04

Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

58.

57.

55

212

04

Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (rézfúvós)]

kultúráért felelős miniszter

59.

58.

55

212

04

Jazz-zenész I. [Jazz-zenész
(húros/vonós)]

kultúráért felelős miniszter

60.

59.

55

212

04

Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

61.

60.

55

212

04

Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

62.

61.

55

211

05

Jelmeztervező

oktatásért felelős miniszter

63.

62.

55

622

01

Kertészeti szaktechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

64.

63.

35

345

01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

65.

64.

55

345

01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

66.

65.

55

212

05

Klasszikus zenész I. (Hangkultúra)

kultúráért felelős miniszter

67.

66.

55

212

05

Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

68.

67.

55

212

05

Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (rézfúvós)]

kultúráért felelős miniszter

69.

68.

55

212

05

Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (húros/vonós)]

kultúráért felelős miniszter

70.

69.

55

212

05

Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

71.

70.

55

212

05

Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

72.

71.

55

212

05

Klasszikus zenész I. (Magánénekes)

kultúráért felelős miniszter

73.

72.

55

212

05

Klasszikus zenész I. (Zeneelmélet-szolfézs)

kultúráért felelős miniszter

74.

73.

55

212

05

Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés)

kultúráért felelős miniszter

75.

74.

55

725

11

Klinikai fogászati higiénikus

egészségügyért felelős miniszter

76.

75.

55

725

18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

egészségügyért felelős miniszter

77.

76.

55

213

03

Korrektor

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

78.

77.

55

850

02

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

környezetvédelemért felelős miniszter

79.

78.

55

582

01

Létesítményi energetikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

80.

79.

55

541

05

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

81.

80.

55

762

03

Mentálhigiénés asszisztens

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

82.

81.

55

723

11

Mentőápoló

egészségügyért felelős miniszter

83.

82.

35

521

02

Mezőgazdasági gépjavító

agrárpolitikáért felelős miniszter

84.

83.

55

213

04

Mobilalkalmazás fejlesztő

informatikáért felelős miniszter

85.

84.

55

213

05

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

informatikáért felelős miniszter

86.

85.

35

543

01

Műbútorasztalos

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

87.

86.

55

582

02

Műemlékfenntartó technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

88.

87.

35

582

04

Műemléki díszítőszobrász

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

89.

88.

35

582

05

Műemléki helyreállító

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

90.

89.

55

524

03

Műszeres analitikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

91.

90.

55

212

06

Népzenész I. (Népi énekes)

kultúráért felelős miniszter

92.

91.

55

212

06

Népzenész I. [Népzenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

93.

92.

55

212

06

Népzenész I. [Népzenész
(húros/vonós)]

kultúráért felelős miniszter

94.

93.

55

212

06

Népzenész I. [Népzenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

95.

94.

55

212

06

Népzenész I. [Népzenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

96.

95.

55

621

02

Növényvédelmi szaktechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

97.

96.

55

850

03

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

környezetvédelemért felelős miniszter

98.

97.

55

523

04

Orvosi elektronikai technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

99.

98.

55

524

04

Papíripari technikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

100.

99.

35

521

03

Patkolókovács

agrárpolitikáért felelős miniszter

101.

100.

55

762

04

Pszichiátriai gondozó

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

102.

101.

35

582

06

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

103.

102.

35

811

01

Sommelier

élelmiszeriparért felelős miniszter

104.

103.

35

541

01

Speciális állatfeldolgozó

élelmiszeriparért felelős miniszter

105.

104.

55

726

02

Sportmasszőr

egészségügyért felelős miniszter

106.

105.

55

541

06

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

107.

106.

55

762

05

Szenvedélybeteg gondozó

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

108.

107.

55

212

01

Színész

kultúráért felelős miniszter

109.

108.

55

521

02

Színpadi fénytervező

kultúráért felelős miniszter

110.

109.

55

521

03

Színpadi magasépítő

kultúráért felelős miniszter

111.

110.

55

762

06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

112.

111.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista)

kultúráért felelős miniszter

113.

112.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (fafúvós)]

kultúráért felelős miniszter

114.

113.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)]

kultúráért felelős miniszter

115.

114.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)]

kultúráért felelős miniszter

116.

115.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (billentyűs)]

kultúráért felelős miniszter

117.

116.

55

212

07

Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (ütős)]

kultúráért felelős miniszter

118.

117.

55

725

21

Szövettani szakasszisztens

egészségügyért felelős miniszter

119.

118.

55

212

08

Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)

kultúráért felelős miniszter

120.

119.

55

212

08

Táncos II. (Kortárs-, modern táncos)

kultúráért felelős miniszter

121.

120.

55

212

08

Táncos II. (Néptáncos)

kultúráért felelős miniszter

122.

121.

55

212

08

Táncos II. (Színházi táncos)

kultúráért felelős miniszter

123.

122.

55

541

07

Tartósítóipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

124.

123.

35

841

02

Tehergépkocsi-vezető

közlekedésért felelős miniszter

125.

124.

55

541

08

Tejipari szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős miniszter

126.

125.

55

850

04

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

környezetvédelemért felelős miniszter

127.

126.

55

481

01

Térinformatikus

informatikáért felelős miniszter

128.

127.

55

581

03

Térképész szaktechnikus

földügyért és térképészetért felelős miniszter

129.

128.

55

850

05

Természetvédelmi szaktechnikus

környezetvédelemért felelős miniszter

130.

129.

55

863

02

Vadászpuska műves

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

131.

130.

55

344

07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

számviteli szabályozásért felelős miniszter

132.

131.

55

525

04

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus

közlekedésért felelős miniszter

133.

132.

55

524

06

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

134.

133.

35

811

02

Vendéglátó-üzletvezető

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

135.

134.

55

211

02

Vésnök

oktatásért felelős miniszter

136.

135.

55

581

04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

137.

136.

35

215

02

Virágdekoratőr

agrárpolitikáért felelős miniszter

138.

137.

55

853

01

Vízépítő szaktechnikus

vízgazdálkodásért felelős miniszter

139.

138.

35

582

08

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

140.

139.

35

525

01

Vízi sportmotor-szerelő

közlekedésért felelős miniszter

141.

140.

55

853

02

Vízminőség-védelmi szaktechnikus

vízgazdálkodásért felelős miniszter

142.

141.

55

213

02

Webfejlesztő

informatikáért felelős miniszter

143.

142.

35

622

02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

agrárpolitikáért felelős miniszter

144.

143.

55

213

01

Hangtárvezető

kultúráért felelős miniszter

145.

144.

55

723

17

Mentésirányító

egészségügyért felelős miniszter


4. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések

 

A

B

C

D

1.

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

Részszakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

31

621

01

Állatgondozó (Gazda) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

3.

2.

31

621

01

Állatgondozó (Gazda) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

4.

3.

31

621

02

Aranykalászos gazda (Gazda) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

5.

4.

31

621

02

Aranykalászos gazda (Gazda) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

6.

5.

21

543

01

Asztalosipari szerelő (Asztalos) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

7.

6.

21

543

01

Asztalosipari szerelő (Asztalos) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

8.

7.

31

212

01

Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sh

kultúráért felelős miniszter

9.

8.

31

212

01

Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sm

kultúráért felelős miniszter

10.

9.

31

521

01

Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

11.

10.

31

541

01

Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

12.

11.

31

541

02

Borász (Szőlész-borász) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

13.

12.

31

541

02

Borász (Szőlész-borász) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

14.

13.

31

542

01

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15.

14.

31

542

01

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16.

15.

31

542

01

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

17.

16.

31

542

02

Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

18.

17.

31

542

02

Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

19.

18.

31

542

02

Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

20.

19.

21

814

01

Családellátó (Családi gazdálkodó) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

21.

20.

31

541

13

Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

22.

21.

31

541

13

Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

23.

22.

31

522

01

Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

24.

23.

31

341

01

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

25.

24.

31

341

01

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26.

25.

21

623

01

Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) sh

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

27.

26.

21

623

01

Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) st

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

28.

27.

21

543

02

Faipari gépkezelő (Asztalos) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

29.

28.

21

543

02

Faipari gépkezelő (Asztalos) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

30.

29.

31

622

02

Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

31.

30.

31

622

02

Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

32.

31.

31

811

15

Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

33.

32.

31

811

15

Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

34.

33.

31

543

01

Famegmunkáló (Asztalos) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

35.

34.

31

543

01

Famegmunkáló (Asztalos) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

36.

35.

31

521

03

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (Hegesztő) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

37.

36.

31

521

03

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (Hegesztő) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

38.

37.

31

521

04

Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

39.

38.

31

521

04

Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

40.

39.

31

521

05

Gázhegesztő (Hegesztő) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

41.

40.

21

851

01

Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh

környezetvédelemért felelős miniszter

42.

41.

21

851

01

Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st

környezetvédelemért felelős miniszter

43.

42.

21

851

02

Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh

környezetvédelemért felelős miniszter

44.

43.

21

851

02

Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st

környezetvédelemért felelős miniszter

45.

44.

31

853

05

Intézménytakarító (Tisztítás-technológiai szakmunkás) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

46.

45.

31

853

05

Intézménytakarító (Tisztítás-technológiai szakmunkás) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

47.

46.

31

853

05

Intézménytakarító (Tisztítás-technológiai szakmunkás) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

48.

47.

31

541

17

Keksz- és ostyagyártó (Édesipari termékgyártó) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

49.

48.

31

541

17

Keksz- és ostyagyártó (Édesipari termékgyártó) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

50.

49.

31

525

01

Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) sh

közlekedésért felelős miniszter

51.

50.

31

525

01

Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) sl

közlekedésért felelős miniszter

52.

51.

31

525

01

Kerékpárszerelő (Motorkerékpárszerelő) st

közlekedésért felelős miniszter

53.

52.

21

622

01

Kerti munkás (Kertész) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

54.

53.

21

622

01

Kerti munkás (Kertész) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

55.

54.

31

542

05

Kesztyűs (Bőrdíszműves) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

56.

55.

31

542

05

Kesztyűs (Bőrdíszműves) sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

57.

56.

21

543

03

Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

58.

57.

21

543

03

Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

59.

58.

21

543

03

Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

60.

59.

21

543

03

Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

61.

60.

31

541

18

Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

62.

61.

31

541

18

Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

63.

62.

21

811

01

Konyhai kisegítő (Szakács) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

64.

63.

21

811

01

Konyhai kisegítő (Szakács) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

65.

64.

21

811

01

Konyhai kisegítő (Szakács) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

66.

65.

21

542

01

Lakástextil-készítő (Női szabó) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

67.

66.

21

542

01

Lakástextil-készítő (Női szabó) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

68.

67.

21

621

01

Lóápoló és gondozó (Lovász) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

69.

68.

21

621

01

Lóápoló és gondozó (Lovász) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

70.

69.

21

215

02

Mézeskalács-készítő (Pék) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

71.

70.

21

215

02

Mézeskalács-készítő (Pék) sl

agrárpolitikáért felelős miniszter

72.

71.

21

215

02

Mézeskalács-készítő (Pék) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

73.

72.

21

621

02

Mezőgazdasági munkás (Gazda) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

74.

73.

21

621

02

Mezőgazdasági munkás (Gazda) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

75.

74.

31

543

11

Papírgyártó (Papírgyártó és -feldolgozó) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

76.

75.

21

622

02

Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

77.

76.

21

622

02

Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

78.

77.

31

341

04

Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

79.

78.

31

582

04

Sírkő- és műkőkészítő (Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

80.

79.

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

81.

80.

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) sl

élelmiszeriparért felelős miniszter

82.

81.

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) st

élelmiszeriparért felelős miniszter

83.

82.

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

84.

83.

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

85.

84.

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

86.

85.

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

87.

86.

31

481

01

Számítógépes műszaki rajzoló (CAD-CAM informatikus) sh

informatikáért felelős miniszter

88.

87.

31

481

01

Számítógépes műszaki rajzoló (CAD-CAM informatikus) sm

informatikáért felelős miniszter

89.

88.

21

582

01

Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

90.

89.

21

582

01

Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

91.

90.

21

542

02

Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító) sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

92.

91.

21

542

02

Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

93.

92.

31

811

04

Vendéglátó eladó (Vendéglátásszervező) st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

94.

93.

31

215

02

Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

95.

94.

31

215

02

Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) sl

agrárpolitikáért felelős miniszter

96.

95.

31

215

02

Virágkötő (Virágkötő és virágkereskedő) st

agrárpolitikáért felelős miniszter

97.

96.

31

541

12

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

98.

97.

31

541

12

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) st

élelmiszeriparért felelős miniszter


5. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések

A

B

C

D

1.

Sor-
szám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

34

543

02

Asztalos sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

3.

2.

34

543

02

Asztalos st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

4.

3.

34

582

02

Bádogos sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

5.

4.

32

582

01

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

6.

5.

34

542

01

Bőrdíszműves sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

7.

6.

34

542

01

Bőrdíszműves sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

8.

7.

34

542

01

Bőrdíszműves st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

9.

8.

34

582

13

Burkoló sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

10.

9.

34

582

13

Burkoló st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

11.

10.

34

542

02

Cipőkészítő sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

12.

11.

34

542

02

Cipőkészítő sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

13.

12.

34

542

02

Cipőkészítő st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

14.

13.

34

811

01

Cukrász sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15.

14.

34

814

01

Családi gazdálkodó sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

16.

15.

34

814

01

Családi gazdálkodó st

agrárpolitikáért felelős miniszter

17.

16.

34

622

01

Dísznövénykertész sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

18.

17.

34

541

01

Édesipari termékgyártó sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

19.

18.

34

541

01

Édesipari termékgyártó st

élelmiszeriparért felelős miniszter

20.

19.

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő sh

egészségügyért felelős miniszter

21.

20.

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő st

egészségügyért felelős miniszter

22.

21.

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

23.

22.

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

24.

23.

34

541

07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

25.

24.

34

541

07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó st

élelmiszeriparért felelős miniszter

26.

25.

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27.

26.

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28.

27.

34

621

01

Gazda sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

29.

28.

34

621

01

Gazda st

agrárpolitikáért felelős miniszter

30.

29.

34

521

06

Hegesztő sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

31.

30.

34

521

06

Hegesztő st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

32.

31.

34

541

03

Húsipari termékgyártó st

élelmiszeriparért felelős miniszter

33.

32.

32

543

02

Kádár, bognár sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

34.

33.

32

543

02

Kádár, bognár st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

35.

34.

34

542

05

Kárpitos sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

36.

35.

34

542

05

Kárpitos st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

37.

36.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

38.

37.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

39.

38.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

40.

39.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

41.

40.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

42.

41.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

43.

42.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

44.

43.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

45.

44.

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

46.

45.

34

622

02

Kertész sh

agrárpolitikáért felelős miniszter

47.

46.

34

622

02

Kertész st

agrárpolitikáért felelős miniszter

48.

47.

34

541

08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

49.

48.

34

541

08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó st

élelmiszeriparért felelős miniszter

50.

49.

34

582

14

Kőműves sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

51.

50.

34

582

14

Kőműves st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

52.

51.

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

53.

52.

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sl

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

54.

53.

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

55.

54.

34

543

06

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

56.

55.

34

215

01

Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) sh

kultúráért felelős miniszter

57.

56.

34

215

01

Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) sm

kultúráért felelős miniszter

58.

57.

34

215

01

Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) st

kultúráért felelős miniszter

59.

58.

34

215

01

Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

60.

59.

34

215

01

Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sl

kultúráért felelős miniszter

61.

60.

34

215

01

Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

62.

61.

34

215

01

Népi kézműves (Fazekas szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

63.

62.

34

215

01

Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

64.

63.

34

215

01

Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sl

kultúráért felelős miniszter

65.

64.

34

215

01

Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

66.

65.

34

215

01

Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

67.

66.

34

215

01

Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

68.

67.

34

215

01

Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sl

kultúráért felelős miniszter

69.

68.

34

215

01

Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

70.

69.

34

215

01

Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

71.

70.

34

215

01

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sh

kultúráért felelős miniszter

72.

71.

34

215

01

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sl

kultúráért felelős miniszter

73.

72.

34

215

01

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sm

kultúráért felelős miniszter

74.

73.

34

215

01

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) st

kultúráért felelős miniszter

75.

74.

34

542

06

Női szabó sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

76.

75.

34

542

06

Női szabó sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

77.

76.

34

542

06

Női szabó st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

78.

77.

34

725

01

Optikai üvegcsiszoló sm

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

79.

78.

32

543

03

Papírgyártó és -feldolgozó sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

80.

79.

34

541

05

Pék sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

81.

80.

34

541

05

Pék st

élelmiszeriparért felelős miniszter

82.

81.

34

811

04

Szakács sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

83.

82.

34

811

04

Szakács st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

84.

83.

34

523

02

Számítógép-szerelő, karbantartó sh

informatikáért felelős miniszter

85.

84.

34

582

10

Szárazépítő sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

86.

85.

34

582

10

Szárazépítő st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

87.

86.

34

541

09

Tartósítóipari szakmunkás sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

88.

87.

34

541

09

Tartósítóipari szakmunkás st

élelmiszeriparért felelős miniszter

89.

88.

34

541

10

Tejipari szakmunkás sh

élelmiszeriparért felelős miniszter

90.

89.

34

541

10

Tejipari szakmunkás st

élelmiszeriparért felelős miniszter

91.

90.

32

853

03

Tisztítás-technológiai szakmunkás sh

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

92.

91.

32

853

03

Tisztítás-technológiai szakmunkás st

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter


6. táblázat: a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető rövidebb képzési idejű részszakképesítések

A

B

C

D

1.

Sor-
szám

Szakképesítés azonosító száma

Részszakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

21

543

01

Asztalosipari szerelő (Asztalos)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

3.

2.

31

212

01

Bábkészítő (Gyakorlatos színész)

kultúráért felelős miniszter

4.

3.

31

723

01

Betegkísérő (Gyakorló mentőápoló)

egészségügyért felelős miniszter

5.

4.

31

541

01

Bolti hentes (Húsipari termékgyártó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

6.

5.

31

542

01

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

7.

6.

21

814

01

Családellátó (Családi gazdálkodó)

agrárpolitikáért felelős miniszter

8.

7.

21

541

01

Csontozó munkás (Húsipari termékgyártó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

9.

8.

21

543

02

Faipari gépkezelő (Asztalos)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

10.

9.

31

725

01

Fertőtlenítő-sterilező (Perioperatív asszisztens)

egészségügyért felelős miniszter

11.

10.

31

542

04

Fonó (Textilanyaggyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

12.

11.

31

811

03

Gondnok (Fogadós)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

13.

12.

31

761

01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Gyermekotthoni asszisztens)

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

14.

13.

31

761

02

Házi időszakos gyermekgondozó (Kisgyermekgondozó, nevelő)

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

15.

14.

21

851

01

Hulladékgyűjtő és -szállító

környezetvédelemért felelős miniszter

16.

15.

21

851

02

Hulladékválogató és -feldolgozó

környezetvédelemért felelős miniszter

17.

16.

31

541

05

Húskészítmény gyártó (Húsipari termékgyártó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

18.

17.

31

541

16

Hűtőipari munkás (Tartósítóipari szakmunkás)

élelmiszeriparért felelős miniszter

19.

18.

31

853

05

Intézménytakarító

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

20.

19.

21

622

01

Kerti munkás (Kertész)

agrárpolitikáért felelős miniszter

21.

20.

31

541

19

Konzervgyártó (Tartósítóipari szakmunkás)

élelmiszeriparért felelős miniszter

22.

21.

21

811

01

Konyhai kisegítő (Szakács)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

23.

22.

21

542

01

Lakástextil-készítő (Női szabó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

24.

23.

21

215

02

Mézeskalács-készítő (Pék)

élelmiszeriparért felelős miniszter

25.

24.

21

623

02

Motorfűrész-kezelő (Erdészeti szakmunkás)

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

26.

25.

31

542

07

Nemszőtt-termék gyártó (Textilanyaggyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27.

26.

31

341

04

Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28.

27.

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék)

élelmiszeriparért felelős miniszter

29.

28.

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

30.

29.

21

542

02

Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

31.

30.

21

541

03

Vágóhídi munkás (Húsipari termékgyártó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

32.

31.

31

811

04

Vendéglátó eladó (Vendéglátásszervező)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

33.

32.

31

541

12

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás)

élelmiszeriparért felelős miniszter


7. táblázat a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető hosszabb képzési idejű részszakképesítések

A

B

C

D

1.

Sor-
szám

Szakképesítés azonosító száma

Részszakképesítés megnevezése

A szakképesítésért felelős miniszter

2.

1.

31

621

01

Állatgondozó (Gazda)

agrárpolitikáért felelős miniszter

3.

2.

31

521

01

Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

4.

3.

31

542

03

Cipőgyártó (Cipőkészítő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

5.

4.

31

541

13

Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

6.

5.

31

582

01

Csőhálózatszerelő (Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

7.

6.

31

522

01

Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

8.

7.

31

341

05

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

9.

8.

31

582

02

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő (Ács)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

10.

9.

21

623

01

Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás)

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

11.

10.

31

622

02

Faiskolai kertész (Dísznövénykertész)

agrárpolitikáért felelős miniszter

12.

11.

31

623

01

Fakitermelő (Erdészeti szakmunkás)

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

13.

12.

31

541

15

Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

14.

13.

31

543

01

Famegmunkáló (Asztalos)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15.

14.

31

521

04

Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16.

15.

31

542

05

Kesztyűs (Bőrdíszműves)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

17.

16.

21

543

03

Kézi könyvkötő (Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

18.

17.

31

541

18

Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó)

élelmiszeriparért felelős miniszter

19.

18.

21

215

01

Kosárfonó (Népi kézműves)

kultúráért felelős miniszter

20.

19.

21

621

01

Lóápoló és -gondozó (Lovász)

agrárpolitikáért felelős miniszter

21.

20.

21

621

02

Mezőgazdasági munkás (Gazda)

agrárpolitikáért felelős miniszter

22.

21.

31

521

08

Műanyag hegesztő (Műanyagfeldolgozó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

23.

22.

21

622

02

Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus)

agrárpolitikáért felelős miniszter

24.

23.

21

582

01

Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

25.

24.

31

542

08

Szövő (Textilanyaggyártó)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26.

25.

31

215

01

Virágbolti eladó (Virágkötő és virágkereskedő)

agrárpolitikáért felelős miniszter


2.    Jelmagyarázat
Az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések (4. táblázat), valamint a négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések (5. táblázat) megnevezései mellett alkalmazott rövidítések:

sh

hallássérült

sl

látássérült

sm

mozgáskorlátozott

st

tanulásban akadályozott

2. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez8

3. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez9

4. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez10

5. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

6. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

7. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

8. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

9. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 178. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdése az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7/A. §-t az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére