• Tartalom

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

2016.11.03.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7/D. § (4) bekezdése és 7/I. §-a szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1) A díjat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290050-00000000 számú számlájára átutalással kell befizetni.

(2) A díj az OGYÉI bevétele.

(3) Az OGYÉI a befizetett díjat nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

(4) A bejelentés visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díjat az OGYÉI nem téríti vissza.

(5) Ha a bejelentés során az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek, az OGYÉI a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a díjtöbblet visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (3) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében és a 73/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény illetékről rendelkezik, azon e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelethez

I.     Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalával kapcsolatos bejelentések igazgatási szolgáltatási díjai:

 

1.

A

B

 

2.

Termék

Díj

 

3.

I.1. elektronikus cigaretta forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként

475 000 Ft

 

4.

I.2. utántöltő flakon forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként

475 000 Ft

 

5.

I.3. dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatala márkanevenként

475 000 Ft

 

6.

I.4. változás bejelentés elektronikus cigaretta tekintetében márkanevenként és hatáserősségenként

306 000 Ft

 

7.

I.5. változás bejelentés utántöltő flakon tekintetében márkanevenként és hatáserősségenként

306 000 Ft

 

8.

I.6. változás bejelentés dohányzást imitáló elektronikus eszköz tekintetében márkanevenként

306 000 Ft

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére