• Tartalom

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

2021.03.01.

A Kormány
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (2) bekezdésében meghatározott, közterület-használatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a közérdekű célt szolgáló – különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő – filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,

b) a jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

c)1 a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan esetében az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó helyszínrajzot,

d) a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.

(3)2 Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló gazdasági társaságnál (a továbbiakban: eljáró szervezet) az alábbi kérelmek is előterjeszthetőek:

a) forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

b) behajtási engedély kiadása iránti kérelem,

c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

d) közösségi közlekedés módosítása iránti kérelem,

e) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem,

f) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás biztosítása iránti kérelem,

g) az Mktv. 35. § (3) és (4) bekezdése szerinti kérelmek.

2. § (1)3 Az eljáró szervezet a közterület-használatra irányuló kérelmet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, hatósági bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, vagy az érintett szervnek. Az eljáró szervezet a kérelem, bejelentés megküldésével egyidejűleg elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak, a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet, illetve a bejelentést. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló, 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti okiratot is tartalmazó kérelmet az eljáró szervezet haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez további ügyintézés céljából.

(2)4 A főváros területén tervezett közterület-használatra irányuló kérelmet az eljáró szervezet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja a Budapesti Közlekedési Központhoz. A nem a főváros területén tervezett és nem a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használatra irányuló kérelmet az eljáró szervezet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja az illetékes közútkezelőhöz.

(3)5 Az eljáró szervezet a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a kérelmet megküldi a kérelemben szereplő forgatási helyszín szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Az illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság köteles tájékoztatni az eljáró szervezetet, ha a kérelemben szereplő forgatási helyszín esetében bejelentéshez kötött rendezvény megtartására bejelentés érkezett.

(4)6 A települési önkormányzat adatot szolgáltat az eljáró szervezet részére a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával. Az eljáró szervezet naprakész nyilvántartást vezet a települési önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről. A nyilvántartás vezetését az eljáró szervezet térképek rendszeresítése útján is gyakorolhatja.

(5)7 A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán az eljáró szervezet a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.

(6)8 A hatósági szerződésnek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell

a)9 az eljáró szervezet számlaszámát, az ügy számát, valamint az ügyintéző nevét,

b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,

c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,

d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,

e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,

f) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület pontos megnevezését, nagyságát,

g) a felek közötti kapcsolattartás módját,

h) a felmondási okokat,

i) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi – e rendelet alapján a szerződésben foglalt – kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ákr. szerinti következményeinek.

(7)10 Hiánypótlás esetén a felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás legkésőbb a 3. § szerinti egyeztetésen teljesülhessen.

3. § (1)11 A fővárosban tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételekkel forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat és az erre vonatkozó álláspontját megküldi a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul a kérelmezőnek és az eljáró szervezetnek.

(2)12 A filmforgatáshoz kapcsolódóan az eljáró szervezet kezdeményezésére a kérelmező, az eljárásban érintett hatóságok, szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa, a közútkezelő vagy a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kezdeményezéstől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Az egyeztetés lefolytatását az eljáró szervezet végzi és dokumentálja.

(3) Amennyiben a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.

(4)13 A közterület tulajdonosa az általa – a hatósági szerződésnek a kérelmező és az eljáró szervezet általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban – jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,

b)14 egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi az eljáró szervezetnek és egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező részére azzal, hogy a hatósági szerződést aláírhatja az eljáró szervezetnél.

(5)15 Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, az eljáró szervezet a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.

(6)16 A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó, a filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások kiadása iránti eljárásban legkésőbb a (4) és (5) bekezdés szerinti határidők szerint dönt és döntéséről értesíti az eljáró szervezetet, valamint a kérelmezőt.

(7)17 Az eljáró szervezet a települési önkormányzat jóváhagyási záradékával ellátott hatósági szerződést a – szerződés települési önkormányzat általi – visszaküldésétől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja, a forgatási helyszínről az illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja.

4. §18 Amennyiben a kérelemben és a hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a kérelmező kezdeményezi az eljáró szervezetnél, az eljáró szervezet haladéktalanul megküldi a módosítási kérelmet a filmforgatással érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, a közterület tulajdonosának, az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a közútkezelőnek és a főváros területén tervezett közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központnak.

5. § (1) Ha a közterület tulajdonosa

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig egy munkanapon belül,

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül

nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyásáról, azt a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(2) Ha a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kérelem hozzá történő benyújtásától számított két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén egy munkanapon belül, illetve egyeztetés esetén legkésőbb az egyeztetésen nem nyilatkozik a jóváhagyását illetően, azt a kérelemben foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(3) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat az ott meghatározott határidők szerint nem hoz döntést, a hozzájárulást a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(4)19 Ha az eljáró szervezet a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek a részére történő megküldésétől számított egy munkanapon belül a hatósági szerződést nem írja alá, a kérelmezőt megilleti a közterület-használatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a települési önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az esetben az eljáró szervezet a kérelem benyújtásától számított hatodik munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig harmadik munkanapon köteles az Ákr. 80. § (3) bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg értesíti a közterület tulajdonosát is.

6. § (1)20 A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa és az eljáró szervezet ellenőrizheti.

(2)21 A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok kötelesek egymással – az eljáró szervezet iránymutatása alapján – egyeztetni és ellenőrzési tevékenységüket összehangolni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §22

1. melléklet a 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez23

Kérelem

filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez

1. A kérelmező adatai:

Kérelmező neve:

Kérelmező székhelye:

Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:

Kérelmező adószáma:

Kérelmező bankszámlaszáma:

Képviselő neve:

Képviselő lakcíme:

Képviselő telefonszáma:

Képviselő e-mail-címe:

2. A filmalkotás jellemzői:

Filmalkotás kategóriája:    Film24    Reklám25

Filmalkotás műfaja:

Filmalkotás munkacíme:

3. Az eljárás típusa:    Alapeljárás    Sürgős eljárás

4. A kérelem típusa:    Új kérelem    Módosító kérelem    Visszavonó kérelem

5. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme:26


1X01165M_0

Sorszám

Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése
(település, közterület, házszám, egyéb meghatározás)

Közterület-használat célja
(F) forgatás
(T) technikai kiszolgálás
(P) stáb parkolás
(K) kiürítés
(E) közlekedés elől elzárt terület

Közterület-használat időtartama27
(-tól, -ig)

Közterület-használattal érintett napok száma

Használni kívánt közterület nagysága
(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27 A töredéknap(ok) külön sor(ok)ban szerepeltethetők.

6. A közterület igénybevételének további körülményei:27

Zaj- és hanghatások várható mértéke:    magas    alacsony

Gyalogos és járműforgalom korlátozása:    szükséges    nem szükséges

Rendőri biztosítás:    szükséges    nem szükséges

Forgalomkorlátozási terv:    szükséges    nem szükséges

Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig):    igen    nem

Hétvégi forgatás (szombat, vasárnap, ünnepnap):    igen    nem

Díszlet építése szükséges:    igen    nem

Nemzeti Filmintézet mozgóképszakmai támogatásban részesítette:    igen    nem

7. A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:

7.1. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 12 000 forint, sürgős eljárás iránti kérelem esetében 55 000 forint.

7.2. Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.

7.3. A filmalkotás rövid bemutatása.

7.4. A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.

7.5. Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy meghatalmazása.

7.6. A filmforgatási célú közterület-használattal érintett terület pontos megjelölését (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan esetében az érintett ingatlanok helyrajzi számát is) tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű forgalomtechnikai helyszínrajz.

8. A filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb megjegyzés:


Kelt:_____________________

Kérelmező

1

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (6) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 579. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

A 2. § (6) bekezdés a) pontja a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (7) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 579. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 3. § (1) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § h)–i) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (6) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (7) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) és i) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 580. §-a, a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (1) bekezdése a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (2) bekezdése a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. melléklet a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

24

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort.

25

Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

26

Egy kérelmen kizárólag ugyanazon közterület tulajdonosának tulajdonában álló közterületek tüntethetők fel.

27

A megfelelő aláhúzandó.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére