• Tartalom

305/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

305/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.14.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:

(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)

„30. 2. pontja alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás”

(nyújtható.)

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17/C. § Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §
1. 1. pontja alapján tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,
2. 1. pontja alapján az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,
3. 2. pontja alapján tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
4. 2. pontja alapján az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
5. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás,
6. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás,
7. 4. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
8. 5. pont a) alpontja alapján a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,
9. 5. pont b) alpontja alapján az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás,
10. 1., 5., 6. pontja, 7. pont d) és f) alpontja, 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,
11. 6. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
12. 6. pont a) alpontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás,
13. 4. és 6. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
14. 6. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
15. 7. pont a) alpontja alapján agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás,
16. 7. pont b) és c) alpontja alapján az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás,
17. 7. pont g) alpontja alapján erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás,
18. 7. pont e) alpontja alapján az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás,
19. 7. pont f) alpontja alapján erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás,
20. 8. pontja alapján általános csekély összegű támogatás,
21. 9. pontja alapján a Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás,
22. 10. pont a) alpontja alapján az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás,
23. 10. pont b) alpontja alapján az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás,
24. 4. és 6. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
25. 1. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,
26. 2. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,
27. 6. pont b) alpontja alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás
nyújtható.”

4. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

a) – a 46., 47. és 50. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,”

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Nem ítélhető meg)

h) a 11–45. és 47. alcím szerinti támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.”

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 12–16., 18., 22., 48/A., 51–54. és 67–69. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(4) A 63. alcím szerinti támogatás mikro- és kisvállalkozás, a 65. és 66. alcím szerinti támogatás mikrovállalkozás, a 17. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére nyújtható.”

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege]

„23. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,”

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. § a) pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha

a támogatás összege]

„6. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként”

(meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,)

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 23/B. §-sal egészül ki:

23/B. § (1) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11–45. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából
ba) a 48/A. és az 55–69. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak,
bb) az 51–54. és a 66–69. alcím hatálya alá tartozó, 60 000 eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.”

8. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 48/A. alcímmel egészül ki:

„48/A. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás
102/A. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,
b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.
(3) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető
a) a termelői csoport vagy szervezet egyesüléséhez kapcsolódó műveletek vagy
b) az európai innovációs partnerség keretében támogatott műveletek
esetén.
(4) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti költségek számolhatóak el.
(5) A támogatás feltétele, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.
(6) Nem nyújtható támogatás
a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához,
b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához.
(7) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás – ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.”

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) és az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható.”

10. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható.”

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A támogatás keretében – figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére –]

f) a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel az a) és a b) pont szerinti költség –”

(számolható el.)

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható.”

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás keretében
a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenység szervezésének és lebonyolításának költsége,
b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,
c) a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség
számolható el.”

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében a 103/I. § (3) bekezdése szerinti költség számolható el.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.”
„(4) A támogatás keretében
a) az erdők genetikai erőforrásainak in situ megőrzését, ex situ megőrzését, jellemzését, összegyűjtését és hasznosítását segítő intézkedés költsége – beleértve a jelenleg in situ megőrzött genetikai erőforrások webes nyilvántartásait, ideértve az erdőgazdálkodási üzemen belüli megőrzést és az ex situ gyűjteményeket és adatbázisokat is –,
b) az uniós erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére, jellemzésére, gyűjtésére és felhasználására vonatkozó információknak a tagállamok illetékes szervezetei közötti cseréjét elősegítő intézkedések költsége,
c) a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek részvételével megvalósuló tájékoztatási, ismeretterjesztési és tanácsadási tevékenységek, tanfolyamok, valamint szakmai jelentések készítésének költsége
számolható el.”

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti költség számolható el.”

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/U. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás keretében)

„1. a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti költség”

(számolható el.)

17. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/Z. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás keretében a 103/L. § (4) bekezdése szerinti költség számolható el.”

1. 2. § (1) bekezdés 95. pontjában a „határozatban” szövegrész helyébe a „határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat)” szöveg,

2. 3. § (4) bekezdésében a „hozható meg” szövegrész helyébe a „hajható végre” szöveg,

3. 5. § 22. pontjában az „1–3., 5., 7., 8., 10.,” szövegrész helyébe az „1–10.,” szöveg,

4. 19. § (2) bekezdés g) pontjában a „49–54.” szövegrész helyébe a „48/A., 49–54.” szöveg,

5. 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „beruházás” szövegrész helyébe a „11. és 12. alcím szerinti támogatás esetén a beruházás” szöveg,

6. 21. § (4) bekezdésében a „46.” szövegrész helyébe a „46., 47., 50.” szöveg,

7. 23/A. § nyitó szövegrészében a „d)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,

8. 24. § e) pontjában az „az 50–69.” szövegrész helyébe az „a 48/A. és az 50–69.” szöveg,

9. 92. § (3) bekezdésében a „veszteség” szövegrész helyébe a „veszteség és ésszerű nyereség” szöveg,

10. 100. § (4) bekezdésben a „b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,

11. 103/A. § (4) bekezdésében a „b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,

12. 103/A. § (6) bekezdésében az „a 717/2014/EU” szövegrész helyébe az „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU” szöveg,

13. 103/I. § (3) bekezdés c) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a lízing kivételével az” szöveg,

14. 103/L. § (5) bekezdésében a „b)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,

15. 103/O. § (2) bekezdésében az „az erdészeti szaporítóanyagokról szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

16. 103/Q. § (2) bekezdés a) pontjában a „kis- és középvállalkozásnak” szövegrész helyébe a „mikrovállalkozásnak” szöveg,

17. 103/Q. § (2) bekezdés b) pontjában a „mikro- és kisvállalkozás” szövegrész helyébe a „mikrovállalkozás” szöveg,

18. 105. § f) pontjában a „29.” szövegrész helyébe a „29. és 30.” szöveg, a „14.,” szövegrész helyébe a „14., 17.,” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

d) 103/A. § (1) bekezdésében a „ , valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (5)–(8) bekezdését és 5. cikkét” szövegrész,

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

A támogatástartalom számításának módja
Az alábbi támogatástartalom-számítási képletektől eltérő számítási módszertanok alkalmazása akkor elfogadható, ha azt
a)    az Európai Bizottság közzétette,
b)    a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja vagy
c)    a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban a miniszter jóváhagyja.
    A)    Vissza nem térítendő támogatás
Fogalom: a kedvezményezett olyan közvetlen pénzjuttatásban részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.
ahol:
Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás odaítélésének éve),
Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,
Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,
(...)
Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,
i = diszkont kamatláb.
    B)    A kedvezményes kamatú vagy kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből levonva a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege.
E számítási mód olyan hitel esetén alkalmazandó,
a)    ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy
b)    amely szabálytalan ütemezésű.
Az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést és 2) a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódó elvi kamatfizetést. A különbségük [2)–1)] – ha az pozitív szám – az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatási elem.
Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Ennek eredménye jelenti a támogatástartalmat.
ahol:
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján
Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
rref = egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján,
rk = kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén az értéke nulla),
tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.
    C)    Kezességvállalás
Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Támogatástartalom: A kedvezményezett a kezességvállalásért a piacinál alacsonyabb díjat fizet, illetve a kezességvállalás eredményeképpen a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.
A piacinál alacsonyabban megállapított kezességvállalási díj alkalmazása esetén a támogatástartalom a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege, az alábbi képlettel számítva:
ahol:
i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,
PR1 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj,
PR1’ = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj,
PR2 = a kezességvállalásért a második évben fizetendő piaci (számított) díj,
PR2’ = a kezességvállalásért a második évben ténylegesen fizetendő díj,
PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj,
PRn’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj.
A kezességvállalás meglétéből fakadó, piacinál alacsonyabb kamat esetén a támogatástartalom a kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint egy ugyanilyen, de fedezetlen hitelnek az egyéni referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, az alábbi képlet szerint:
ahol:
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján,
Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
rref = fedezetlen hitel kamatlába, a támogatás odaítélésének napján,
rk = fedezett hitel kamatlába a támogatás odaítélésének napján,
tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.
A töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.
Ha a kezességvállalási díj nem minősül piacinak és a hitel kamatlába a kezességvállalásból adódó fedezettség miatt egy ugyanilyen nem fedezett hitel kamatlábánál alacsonyabb, akkor a támogatástartalom egyenlő a fedezetlen hitel és a fedezett hitel összes pénzügyi költségének a különbségével, azaz a fedezett hitel kamatai jelenértékének és a kezességvállalási díjak jelenértékének összege kivonva a fedezetlen hitel kamatai jelenértékének összegéből.
    D)    Kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Ha a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára a következő képlettel történik:
ahol:
Q1 = az első évben nyújtott kamattámogatás,
Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,
Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,
(...)
Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,
i = diszkont kamatláb.
    E)    Adókedvezmény
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy részbeni vagy teljes elengedése miatt.
Támogatástartalom: a megítélt adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása az A) pont szerinti vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmának kiszámításához hasonlóan történik. A számítás során a kapott állami támogatás, vagyis a megítélt adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell kiszámítani.
Az igénybe vett adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a következő képlettel történik:
ahol:
TT = AJ: támogatástartalom, az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken,
X1 = a beruházás üzembe helyezését követő adóévben igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az adókedvezmény igénybevételének kezdő éve a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő adóév: X1 = 0),
Xn = a beruházás üzembe helyezését követő n. adóévben igénybe vett adókedvezmény folyó áron,
r2 = a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő adóévben érvényes diszkont kamatláb,
rn = a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2≤n≤14.
Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont kamatlábat kell figyelembe venni.
    F)    Tőkejuttatás
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv.
Támogatástartalom: a tőkejuttatás csak akkor minősül átlátható támogatásnak a 2. § 1. pont a)–d) alpontjai szerinti csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásában, ha a támogatástartalom nem haladja meg a csekély összegű támogatás felső határát, továbbá a rendeletek alkalmazása során a tőkejuttatás támogatástartalma megfelel a tőkejuttatás teljes összegének.
    G)    Egyéb, nem pénzbeli juttatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

2. melléklet a 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ

A 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő
állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma

(a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve

…………

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

□ Program

□ Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik

…………

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

 

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

□ Meghosszabbítás

…………

□ Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-csoport szintjén): …………

A kedvezményezett típusa

□ Kkv

□ Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft

Támogatási eszköz

□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

□ Hitel/visszafizetendő előleg

□ Kezességvállalás

Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma

…………

□ Adókedvezmény vagy adómentesség

□ Kockázati tőke nyújtása

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):

□ Vissza nem térítendő támogatás

□ Kölcsön

□ Kezességvállalás

□ Adókedvezmény

□ Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok) neve

…………

…………

Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft

… Ft

Teljes összeg

… Ft

II. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg
a támogatási intézkedés.

Elsődleges (általános) célkitűzés

Célkitűzés

Legmagasabb támogatási intenzitás

Legmagasabb támogatási összeg

Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (15. cikk)

...%

... Ft

A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk)

...%

... Ft

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk)

...%

... Ft

A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (19. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (20. cikk)

...%

... Ft

A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (21. cikk)

...%

... Ft

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (23. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (25. cikk)

...%

... Ft

Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk)

...%

... Ft

Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás (27. cikk)

Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja]

...%

... Ft

Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pontja]

...%

... Ft

A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (28. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (29. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (30. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

□ földrengés

□ lavina

□ földcsuszamlás

□ árvíz

□ tornádó

□ hurrikán

□ vulkánkitörés

□ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

...%

... Ft

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (31. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások

Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

...%

... Ft

Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (33. cikk)

...%

... Ft

Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (34. cikk)

...%

... Ft

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (35. cikk)

...%

... Ft

A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk)

...%

... Ft

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (37. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (38. cikk)

...%

... Ft

Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (39. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (40. cikk)

...%

... Ft

Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk)

...%

... Ft

Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (42. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (43. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások

A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

... Ft

Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (45. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (47. cikk)

...%

... Ft

Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk)

...%

... Ft

A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

... Ft

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére