• Tartalom

306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.4. alpontjában és 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és d) pontjában, 21/A. § a) és b) pontjában és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–s) és w)–y) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–j), m), r), s) és w) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4–7. §3

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. §4

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. §5

5. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 315/2011. Korm.r.)

a) 1. § (2) bekezdésében a „(2a)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdés” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

c)–i)6

lép.

11. § Hatályát veszti a 315/2011. Korm.r.

b)7

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „a miniszternek és” szövegrész,

d) 6. § (1) bekezdésében az „a Központ és” szövegrész,

e) 14. §-ában az „a Központtól, illetve” szövegrész.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12–15. §8

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

16–17. §9

8. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

18–30. §10

31. §11

32–40. §12

41. § (1)–(4)13

(5)14

42. § Hatályát veszti a 39/2015. Korm.r.

a)15

b)–j)16

9. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)17 A 10. § a) és b) pontja, a 11. § a) és c)–e) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § c)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 32–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 41. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 41. § (5) bekezdése a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

15

A 42. § b) pontja a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem lép hatályba.

16

A 42. § b)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 43. § (2) bekezdése a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére