• Tartalom

31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet

31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.10.17.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „1800 Ft” szövegrész helyébe a „2700 Ft” szöveg lép.

2. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet módosítása

2. § A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 18/2013. EMMI r.) 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétételre kerül az egészségügyi szakmai irányelv 1. melléklet szerinti I–VI. pontja.
(7) Az egészségügyi szakmai kollégium honlapjának nyilvános felületén elektronikus formában érhető el az egészségügyi szakmai irányelv teljes verziója.”

4. § Hatályát veszti a 18/2013. EMMI r. 1. § f) pontja.

3. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 33/2013. EMMI r.) 13. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(Minőségügyi szakterületi vezető szakterületén a)

g) minőségügyi vezető kórházhigiénikus,
h) minőségügyi vezető menedzser.”

6. § A 33/2013. EMMI r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tagozatonként kell egy állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve – nem orvosi szakterület esetén – szakterületi vezetőt megbízni.”

7. § A 33/2013. EMMI r. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OBDK valamely szolgáltatóra vagy az egészségügyi ellátórendszerre vagy annak egy részére vonatkozó, a szakmai minőségértékelés alapján tett megállapításáról indokolt esetben, illetve ha hatósági vizsgálat válik szükségessé, tájékoztatja a szolgáltató részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet.”

8. § A 33/2013. EMMI r. 13. § (3) bekezdésében a „minőségügyi vezető védőnői,” szövegrész helyébe a „minőségügyi vezető védőnői, minőségügyi vezető menedzser,” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2016. (X. 12.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítése

 

FEDLAP

I.

IRÁNYELVFEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐK

II.

ELŐSZÓ

III.

HATÓKÖR

IV.

MEGHATÁROZÁSOK

 

1. Fogalmak

 

2. Rövidítések

 

3. Bizonyítékok szintje

 

4. Ajánlások rangsorolása

V.

BEVEZETÉS

 

1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása

 

2. Felhasználói célcsoport

 

3. Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel

VI.

AJÁNLÁSOK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE

VII.

JAVASLAT AZ AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ

 

1. Az alkalmazás feltételei a hazai gyakorlatban

 

2. Alkalmazást segítő dokumentumok listája

 

3. A gyakorlati alkalmazás mutatói, audit kritériumok

VIII.

IRÁNYELV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK TERVE

IX.

IRODALOM

X.

FEJLESZTÉS MÓDSZERE

 

1. Fejlesztőcsoport megalakulása, a fejlesztési folyamat és a feladatok dokumentálásának módja

 

2. Irodalomkeresés, szelekció

 

3. Felhasznált bizonyítékok erősségének, hiányosságainak leírása (kritikus értékelés, „bizonyíték vagy ajánlás mátrix”), bizonyítékok szintjének meghatározási módja

 

4. Ajánlások kialakításának módszere

 

5. Véleményezés módszere

 

6. Független szakértői véleményezés módszere

XI.

MELLÉKLET

 

1. Alkalmazást segítő dokumentumok

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére