• Tartalom
Oldalmenü

314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet

az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.24.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kuratórium részt vesz a modern nemzeti könyvtár kialakítását szolgáló stratégiai fejlesztési, beruházási, informatikai és szakmai tervek kidolgozásában, javaslatot tesz a fejlesztést szolgáló döntésekre, véleményezi az előrehaladási jelentések és beszámolók tervezeteit.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a Kuratórium tagjainak jelölésére vonatkozó felhívást megbízatásuk lejárta évének február 28. napjáig teszi közzé a kormányzati portálon.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kuratórium 9 tagból áll. A Kuratórium 5 tagját a miniszter delegálja, további 4 tagját a miniszter a 3. § (6) bekezdése szerint jelöltek közül választja ki és bízza meg. A Kuratórium tagjainak megbízatása négy évre szól. A miniszter által delegált tag megbízatását annak lejártakor – legfeljebb négy évre – a miniszter egy alkalommal meghosszabbíthatja.”

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kuratórium elnökét a Kuratórium első ülésén a tagok nyílt szavazással maguk közül választják meg. A Kuratórium első ülését a tagok megbízását követő 30 napon belül a miniszter hívja össze.”

5. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kuratórium elnökének munkáját az OSZK-ban foglalkoztatott titkár segíti. A titkár az elnök irányítása mellett szervezi a testület munkáját, elvégzi az ügyviteli és adminisztratív teendőket. Ennek keretében:
a) gondoskodik az ülések előkészítéséről,
b) gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről, a döntések írásba foglalásáról és az érdekeltek részére történő elküldéséről,
c) figyelemmel kíséri a Kuratórium által kitűzött határidők megtartását,
d) szervezi a Kuratórium tagjainak részvételét a 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában,
e) kialakítja a Kuratórium folyamatos működéséhez szükséges elektronikus kapcsolattartás felületét, és gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges dokumentumok, a Kuratórium üléseit előkészítő anyagok és meghívók elektronikus továbbításáról.”

6. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kuratórium működését az ügyrend szabályozza, amelyet a Kuratórium kétharmados többséggel fogad el, és a miniszter hagy jóvá. Az ügyrendnek tartalmaznia kell a tagok 2. §-ban meghatározott feladatok ellátásában való részvételére, az elektronikus kapcsolattartásra, a döntéshozatalra, valamint a 9. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és költségek elszámolására vonatkozó szabályokat.”

7. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A Kuratórium elnöke és tagjai a miniszter által meghatározott díjazásra, és a testületben végzett munkájukkal kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
(2) A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásának, és a Kuratórium működési költségeinek keretét a miniszter állapítja meg. A költségek fedezetét az OSZK költségvetésében évente külön soron kell biztosítani.”

8. § Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendeletnek az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2016. (X. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdése szerinti feladatokat a Kuratórium 2018. december 31-ig látja el.
(5) A (4) bekezdésben foglalt határidőhöz kötött feladatvégzési kötelezettségre tekintettel a Módr. hatálybalépésekor megbízásukat töltő elnök és tagok megbízatásának időtartama 2018. december 31-ig meghosszabbodik. A Módr. hatálybalépésével a titkári tisztséget betöltő tag titkári tisztsége megszűnik.”

9. § Az R.

b) 7. §-ában a „Kuratórium tevékenységéről” szövegrész helyébe a „Kuratórium elnöke a Kuratórium tevékenységéről”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés d) pontjában „az OSZK és” szövegrész.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 25. napjával.