• Tartalom

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képesítési előírásairól1

2018.01.01.

A Kormány az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.2. alpontjában,

a 8. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 9. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában,

a 10. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Állami tisztviselővé az nevezhető ki, aki rendelkezik az 1. mellékletben a feladatkörére meghatározott képesítések valamelyikével.

(2) Ha az 1. mellékletben szereplő feladatkör képesítési követelménye nem tartalmaz az érettségi végzettségű állami tisztviselők vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására kizárólag felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező állami tisztviselő nevezhető ki.

(3) Ha az állami tisztviselő munkakörében több feladatkört lát el, legalább az egyik feladatköre ellátására előírt képesítéssel rendelkeznie kell.

2. § Az e rendelet szerinti képesítési előírások alól felmentés nem adható.

3. § Ha a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott kormányablaknál lévő ügyfélszolgálati feladatkör ellátásához szükséges kormányablak ügyintézői vizsga megszerzésére irányuló képzés az állami szolgálati jogviszony létesítésének vagy az ügyfélszolgálati feladatkör betöltésének időpontját követően indul, a kormányablak ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.

4. § Az 1. melléklet 31. pontja szerinti közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör képesítési előírásainál meghatározott mérésügyi hitelesítő vizsgát és műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsgát a kinevezéstől számított egy éven belül kell teljesíteni.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § b) pontja, a 9. § és a 10. § 2017. január 1. napján lép hatályba.

6. § Az e rendelet hatálybalépésekor állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselőt – ha a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján feladatköre ellátására képesítettnek minősült – feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni.

7. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a)2

b)3

szöveg lép.

8. §4

9–10. §5

1. melléklet a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelethez6

Az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, szakirányú szakképesítések
    1.    Állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    2. Állampolgársági és honosítási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés képzési területen szerzett szakképzettség és OKJ szerinti ügyviteli szakmacsoportba tartozó migrációs ügyintéző szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi, közszolgálati vagy ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
b)    érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.
    3.    Állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban agrár, műszaki, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudományi, természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    mezőgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség,
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi, mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelemi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképzettség.
    4.    Anyakönyvi feladatkör:
4.1. Anyakönyvi ügyek szakfelügyeleti feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.2. Anyakönyvi és névváltoztatási feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
4.3. Hazai anyakönyvezési feladatkör:
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
Érettségi végzettséggel:
érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.
    5.    Bányászati és műszaki felügyeleti feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban műszaki, természettudományi, gazdaságtudományok, bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    bányászati, gépészeti, közgazdasági, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, technikusi képesítés, vagy
b)    érettségi végzettség és az OKJ szerinti gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    6.    Belső ellenőrzési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség vagy olyan főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b)    gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy
c)    az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
ca)    okleveles pénzügyi revizori,
cb)    pénzügyi-számviteli szakellenőri,
cc)    ellenőrzési szakelőadó,
cd)    okleveles könyvvizsgálói,
ce)    költségvetési ellenőri,
cf)    mérlegképes könyvelői,
cg)    a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
ch)    az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
ci)    közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
cj)    felsőfokú költségvetési,
ck)    felsőfokú államháztartási,
cl)    államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
cm)    elektronikus információbiztonsági vezetői,
cn)    integritás tanácsadói
    szakképesítéssel, és
    az a) és c) pont szerinti esetben legalább kétéves, a b) pont szerinti esetben legalább ötéves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
    7.    Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, pedagógus-képzés, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelemi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelemi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    8.    Családi vagyonfelügyelői feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség
    és legalább kétéves szakmai gyakorlat, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség.
    9.    Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, egészségügyi, közgazdasági, egyéb szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó és OKJ szerinti rendészeti, honvédelemi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai, egészségügyi, közgazdasági, egyéb szolgáltatások, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    10.    Egészség- és nyugdíjbiztosítási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, informatikai, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatika, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség,
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, szociális szolgáltatások, egészségügyi, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    10a.    Egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
felsőoktatásban szerzett szakképzettség
Érettségi végzettséggel:
érettségi végzettség
    11.    Építésügyi feladatkör
11.1.    Építésügyi hatósági feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy
b)    építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy
c)    tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.
11.2.    Építésfelügyeleti hatósági feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
b)    építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
c)    tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.
11.3.    Főépítészi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
    okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség.
11.4.    Település- és területfejlesztési, terület- és településrendezési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
    okleveles építészmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki), okleveles geográfus szakképzettség, jogász szakképzettség.
11.5.    Építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által nyújtandó kötelező adatszolgáltatások feladatkörben
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti építészeti, ügyviteli, informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    12.    Európai uniós feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban agrár, társadalomtudományi, pedagógus-képzési, műszaki, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
d)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
e)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és legalább középfokú komplex angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú komplex nyelvvizsga.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    13.    Fejlesztési és projekt feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    14.    Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör
14.1.    Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban pedagógus-képzés, gazdaságtudományok, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
14.2.    Munkavédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett közegészségügyi és járványügyi szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi szakember szakképzettség.
    15.    Fogyasztóvédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, agrár, műszaki, informatikai, orvos- és egészségtudományi, természettudományi, közigazgatási, bölcsészettudományi, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti egyéb szolgáltatások, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, informatikai, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti egyéb szolgáltatások, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, informatikai, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika, ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    16.    Földhivatali feladatkör
16.1.    Ingatlan-nyilvántartási, földforgalmi és földműves nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, informatikai, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőfokú szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, műszaki, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, közgazdasági, mezőgazdasági, műszaki, informatikai és ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
16.2.    Földmérési és térképészeti feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel, vagy
d)    felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel.
Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és az OKJ szerinti mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
b)    földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség.
16.3.    Földminősítési és földvédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, természettudományi képzési területen a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen igazságügyi igazgatási szakon szerzett szakképzettség, vagy jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
    17.    Gazdálkodási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett végzettség és OKJ szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    18.    Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy
c)    felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat.
    19.    Hatósági feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, ügyviteli, közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, műszaki ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai, ügyviteli, közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
    20.    Humánpolitikai feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, pedagógus-képzés, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    21.    Igazságügyi feladatkör
21.1.    Jogi segítségnyújtási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi, közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.
21.2.    Áldozatsegítési és pártfogó felügyelői feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban társadalomtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban bölcsészettudományi képzési területen pszichológia, pedagógia, neveléstudomány, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, valamint mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakképzési területen szerzett szakképzettség, vagy
d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    22.    Informatikai feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban pedagógus-képzés, műszaki, informatikai képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    informatikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    23.    Innovációs feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, agrár, természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti, közgazdasági gépészeti, informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    24.    Integritás tanácsadói feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és integritás tanácsadó szakképzettség.
    25.    Jogi és igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
b)    közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
    26.    Jogi- és perképviseleti feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség.
    27.    Képzési, továbbképzési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, pedagógus-képzés, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti oktatási, közgazdasági, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    28.    Koordinációs és szervezési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, pedagógus-képzés, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    29.    Környezet- és természetvédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, erdészeti, természettudományi, pedagógus-képzés, műszaki, környezetvédelmi mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti környezetvédelmi, mezőgazdasági, vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi szakképesítés, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti mezőgazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    30.    Közbeszerzési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    31.    Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, műszaki, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, pedagógus-képzés, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási, közlekedési, közlekedésgépészeti, közlekedésépítő, informatikai, gépészeti, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakirányú szakképesítés és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány.
    32.    Mezőgazdaság területi igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász szakképzettség.
Érettségi végzettség:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    33.    Nemzetközi (európai, regionális) kapcsolatok feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományok, műszaki, természettudományi, agrár, pedagógus-képzés képzési területen, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképzettség.
    34.    Népegészségügyi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, fizikus, vegyész, vegyészmérnök, mérnök fizikus, építészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, környezetvédelmi mérnök, pszichológus, szociológus vagy szociálpolitikus szakképzettség, agrármérnök, élelmiszermérnök, élelmiszer-technológus mérnök, egészségügyi menedzser, egészségpolitikai szakképzettség, vagy
d)    egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi, környezetvédelmi, vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
34.1.    Megyei és járási tisztifőorvos, tisztiorvos, helyettes megyei és járási tisztifőorvos feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés.
34.2.    Megyei, járási vezető védőnői és szakfelügyelő védőnői feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség.
34.3.    Családvédelmi védőnői feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség.
34.4.    Megyei, járási vezető ápolói és ápolási szakfelügyelői feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett okleveles ápoló, diplomás ápoló, intézetvezető vagy szakoktató szakképzettség.
34.5.    Közegészségügyi-járványügyi feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, természettudományi, agrár, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképezettség.
    Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
34.6.    Egészségügyi igazgatási feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban természettudományi, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
34.7.    Egészségfejlesztési feladatkör
    Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban orvos- és egészségtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés, művészeti képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
    Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
b)    egészségügyi ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség.
34.8.    Laboratóriumi feladatkör
    Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi, környezetvédelmi, vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    35.    Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, műszaki, informatikai, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, erdészeti és vadgazdálkodási, mezőgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    36.    Oktatási és szakképzési igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, műszaki, művészeti, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség.
    37.    Örökségvédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban bölcsészettudományi képzési területen régészet képzési szakon szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    építőipari ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti építészeti szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    38.    Személyiadat, lakcím-, közlekedési, bűnügyi nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
b)    érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy
c)    érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga.
    39.    Szociális feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat.
    40.    Támogatási és rehabilitációs feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzés képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    41.    Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés, műszaki képzési területen, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és OKJ szerinti mezőgazdasági, faipari, építészeti, közgazdasági, vízügyi, környezetvédelmi, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
b)    mezőgazdasági, kertészeti és parképítési, erdészeti és vadgazdálkodási, építőipari, vízügyi ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség,
    42.    Titkársági és igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
    felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy
c)    érettségi végzettség és legalább egyéves szakmai gyakorlat.
    43.    Törvényességi felügyeleti feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség.
    44.    Ügyfélszolgálati feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.
    45.    Üzemeltetési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség.
Érettségi végzettséggel:
a)    épületgépészeti, gépészeti, informatikai, építőipari, közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, gépészeti, elektrotechnika-elektronikai, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    46.    Vadászati és halászati igazgatási feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban agrár, műszaki képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti környezetvédelmi, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    érettségi végzettség és erdészeti szakképesítés, vagy
b)    erdészeti, vadgazdálkodási technikusi végzettség, vagy
c)    érettségi végzettség és OKJ szerinti környezetvédelmi, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
    47.    Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
a)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy
b)    felsőoktatásban gazdaságtudományok, műszaki, közigazgatási, természettudományi, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Érettségi végzettséggel:
a)    rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy
b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
1

A rendeletet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 64. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2019. április 24. napjával.

2

A 7. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére