• Tartalom

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről1

2017.07.19.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4., és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a (8) bekezdés szerinti képzést, amelyekre a 2017/2018. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a (8) bekezdés szerinti képzés keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra a 6. mellékletben foglalt kivételek figyelembevételével,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés keretszámai csak azon tanulókra vehetők figyelembe, akik nem abban a köznevelési intézményben folytatták a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat, amelyben az érettségi vizsgára készülnek fel.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat az Nkt. 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017/2018. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1)2 A fenntartó – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével – köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy a szakképző intézménye feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3)3 A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között – a 7. §-ban foglalt kivétellel – keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2017. augusztus 31-ig – a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2017. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7)4 Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a 6. mellékletben foglalt képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra az abban foglalt keretszámok alapján, a rendészetért felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 6. mellékleten kívüli iskolai rendszerű szakképesítés indítása esetén pedig a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám-változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezését követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez5

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben
megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

T

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

K

T

T

T

K

K

T

K

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

6

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

7

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

8

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

9

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

10

Ápoló (55-723-01)

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

11

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

12

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

14

Asztalos (34-543-02)

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

15

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

T

K

K

N

N

N

N

N

16

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

17

Autóbuszvezető (35-841-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

18

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

19

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

K

K

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

20

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

21

Automatikai technikus (54-523-01)

N

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

K

22

Autószerelő (54-525-02)

T

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

T

K

T

K

K

T

K

K

23

Autótechnikus (55-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

24

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Bádogos (34-582-02)

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

K

26

Bányaművelő (34-544-02)

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

T

T

N

N

N

K

N

K

N

27

Bányaművelő technikus (54-544-01)

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

T

T

K

N

N

K

N

K

N

28

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

29

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

30

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

T

N

K

T

T

K

K

K

K

K

N

N

31

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

32

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

33

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

35

Burkoló (34-582-13)

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

T

T

T

36

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

37

Cipőkészítő (34-542-02)

T

K

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

T

K

K

K

K

K

N

N

38

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

39

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

41

Családi gazdálkodó (34-814-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

42

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

43

Dekoratőr (54-211-01)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

44

Demencia gondozó (35-762-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

45

Diétás szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

46

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

47

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

48

Díszműkovács (34-211-01)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

K

49

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

N

K

K

K

K

K

K

N

50

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

51

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

52

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

T

N

N

K

N

N

K

K

N

53

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

K

N

54

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

55

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

56

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

57

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

58

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

59

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

60

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

T

K

61

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

62

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

63

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

64

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

65

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

N

66

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

K

67

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

68

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

K

K

69

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

70

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

71

Erdésztechnikus (54-623-02)

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

72

Ergoterapeuta (54-726-03)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

73

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

75

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

T

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

76

Ezüstműves (55-211-07)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

77

Faipari technikus (54-543-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

K

K

K

78

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

79

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

80

Férfiszabó (34-542-04)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

N

K

81

Festő (54-211-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

82

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

T

K

K

T

K

T

T

K

K

K

T

K

T

K

K

K

K

T

83

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

K

K

K

K

T

K

K

N

T

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

84

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

85

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

86

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

87

Fodrász (54-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

88

Fogadós (34-811-06)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

89

Fogászati asszisztens (54-720-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

90

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

91

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

92

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

93

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

94

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

95

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

96

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

N

K

K

K

97

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

98

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gázipari technikus (54-544-03)

N

N

N

K

K

N

T

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

100

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

K

T

K

K

K

K

K

T

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

K

K

101

Gépi forgácsoló (34-521-03)

K

T

T

K

K

T

T

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

T

K

T

102

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

T

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

T

T

K

K

K

N

N

N

N

103

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

T

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

104

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

T

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

T

N

N

105

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

106

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

107

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

108

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

109

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

110

Gyakorló ápoló (54-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

111

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

112

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

114

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

115

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

116

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

N

T

K

K

K

T

K

T

T

K

T

T

K

K

K

K

T

K

K

117

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

118

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

119

Gyógymasszőr (54-726-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

120

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

121

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

122

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

123

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

124

Hajós szakmunkás (34-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

125

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

126

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

127

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

128

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

129

Hangtárvezető (55-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

130

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

131

Hegesztő (34-521-06)

K

K

T

K

K

T

K

T

K

T

K

T

T

T

K

K

T

T

K

T

132

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

133

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

N

134

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

T

N

N

K

K

N

N

N

N

135

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

T

136

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

N

K

N

K

137

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

138

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

139

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

140

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

141

Információrendszer-szervező (55-481-02)

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

142

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

143

Ipari gépész (34-521-04)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

T

T

K

K

T

K

T

144

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

T

N

N

K

K

N

T

K

N

N

K

N

N

N

N

145

Irodai titkár (54-346-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

146

IT mentor (54-482-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

147

Járműfényező (34-525-03)

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

K

T

K

K

K

148

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

K

N

K

K

K

N

K

K

T

N

K

T

T

K

N

K

N

K

N

N

149

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

N

N

K

K

K

N

K

T

K

N

K

T

N

K

K

K

N

K

K

N

150

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

T

N

K

K

K

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

151

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

T

N

K

K

T

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

152

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

153

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

154

Jegyvizsgáló (54-841-10)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

155

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

156

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

157

Karosszérialakatos (34-525-06)

T

K

K

K

T

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

K

T

158

Kárpitos (34-542-05)

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

159

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

160

Kerámiaműves (54-211-05)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

161

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

162

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

T

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

165

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

166

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

167

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

168

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

169

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

170

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

171

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

172

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

173

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

174

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

175

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

176

Kocsivizsgáló (54-525-09)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

177

Kohászati technikus (54-521-04)

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

178

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

179

Kozmetikus (54-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

180

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

N

181

Kőműves (34-582-14)

K

K

T

K

K

T

K

T

T

T

K

K

T

K

T

K

K

T

K

T

182

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

183

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

184

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

185

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

T

N

N

186

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

187

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

T

K

T

T

T

T

K

T

K

K

T

188

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

189

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

190

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

191

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

K

N

192

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

193

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

194

Magasépítő technikus (54-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

195

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

196

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

T

K

K

K

T

K

T

T

K

K

T

T

K

T

K

K

T

K

K

197

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

N

K

K

T

T

K

K

K

N

K

T

T

T

K

K

N

T

N

N

198

Mélyépítő technikus (54-582-04)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

199

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

200

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

201

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

202

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

203

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

204

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

205

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

206

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

207

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

208

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

209

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

210

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

N

K

K

N

211

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

N

K

N

212

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

K

K

K

213

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

214

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

215

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

216

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

217

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

218

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

219

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

220

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

221

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

222

Női szabó (34-542-06)

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

223

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

224

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

225

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

226

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

227

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

228

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

229

Ötvös (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

230

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

231

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

232

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

T

N

K

N

K

N

K

K

N

233

Patkolókovács (35-521-03)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

234

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

235

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

236

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

N

237

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

238

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

239

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

240

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

241

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

242

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

243

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

244

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

245

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

246

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

K

K

K

T

K

N

247

Sommelier (35-811-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

248

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

249

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

250

Sportmasszőr (55-726-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

251

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

252

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

253

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

254

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

255

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

K

K

K

256

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

257

Szerszámkészítő (34-521-10)

K

N

T

T

K

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

258

Színész (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

259

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

260

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

261

Színpadi fénytervező (55-521-02)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

262

Színpadi magasépítő (55-521-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

263

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

264

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

265

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

266

Szociális szakgondozó (54-762-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

267

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

268

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

269

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

270

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

271

Szőlész-borász (34-541-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

272

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

273

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

274

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

275

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

276

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

277

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

278

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

279

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

K

N

K

K

N

K

K

K

T

N

N

N

T

K

K

K

T

K

N

N

280

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

281

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

K

T

N

K

N

N

N

N

N

282

Térinformatikus (55-481-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

283

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

284

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

285

Tetőfedő (34-582-15)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

286

Textilipari technikus (54-542-03)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

T

K

K

K

N

N

N

N

287

Textilműves (54-211-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

288

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

289

Útépítő (34-582-11)

N

N

T

K

T

N

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

N

K

N

N

290

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

T

T

K

N

K

N

K

N

N

291

Üvegműves (54-211-09)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

292

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

293

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

294

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

295

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

296

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

297

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

298

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

299

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

300

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

301

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

302

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

N

303

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

304

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

305

Vegyész technikus (54-524-03)

N

K

K

K

K

K

T

N

T

N

T

T

N

K

N

K

K

N

T

K

306

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

N

N

N

T

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

N

307

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

N

308

Vendéglátásszervező (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

309

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

310

Vésnök (55-211-08)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

311

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

T

N

K

K

N

K

N

K

N

312

Villanyszerelő (34-522-04)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

313

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

314

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

N

K

K

K

K

K

K

K

315

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

K

K

T

K

K

T

T

K

T

K

K

K

T

T

T

K

K

T

K

K

316

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

N

N

K

T

T

N

N

T

K

N

K

K

T

K

K

K

N

N

N

N

317

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

T

K

K

T

K

N

N

N

318

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

319

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

T

N

T

K

K

K

N

K

N

K

320

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

321

Víziközmű technikus (54-853-04)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

K

N

N

322

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

N

N

K

K

K

K

T

N

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

323

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

K

N

T

K

T

K

K

N

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

N

N

324

Webfejlesztő (55-213-02)

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

325

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához
T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez6

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként
1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

illetékes TK

EJSZ13

EJSZ15

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

MF132

MF249

MF70

2

Ács (34-582-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ápoló (55-723-01)

220

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Asztalos (34-543-02)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Autóbuszvezető (35-841-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Autótechnikus (55-525-01)

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bádogos (34-582-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Biogazdálkodó (35-621-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Burkoló (34-582-13)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

194

160

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

17

CNC gépkezelő (35-521-01)

144

120

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cukrász (34-811-01)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Családi gazdálkodó (34-814-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Dekoratőr (54-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Diétás szakács (35-811-03)

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Díszműkovács (34-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Dísznövénykertész (34-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Eladó (34-341-01)

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Elektronikai technikus (54-523-02)

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

92

 

80

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

30

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)

384

360

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

32

Erdészeti gépésztechnikus
(54-521-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

34

Faipari technikus (54-543-01)

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Festő (54-211-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Finommechanikai műszerész
(34-521-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fodrász (54-815-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Fogadós (34-811-06)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Fogászati asszisztens (54-720-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Gazda (34-621-01)

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Gazdasági informatikus (54-481-02)

140

120

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

46

Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)

265

200

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Gépi forgácsoló (34-521-03)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Grafikus (54-211-04)

144

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

50

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Gyakorló ápoló (54-723-02)

305

280

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

52

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Gyógymasszőr (54-726-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Hegesztő (34-521-06)

464

440

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

59

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

146

80

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Idegenvezető (54-812-01)

194

160

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

64

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

92

80

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

66

Információrendszer-szervező
(55-481-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)

201

160

 

 

24

 

 

 

17

 

 

 

 

68

Ipari gépész (34-521-04)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Irodai titkár (54-346-03)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Járműipari fémalkatrész-gyártó
(34-521-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Kárpitos (34-542-05)

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Kerámiaműves (54-211-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Kereskedő (54-341-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Kertész (34-622-02)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Kiadványszerkesztő technikus
(54-213-06)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)

140

120

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

80

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

89

 

66

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

81

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

102

80

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Kozmetikus (54-815-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Kőműves (34-582-14)

300

280

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

85

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Környezetvédelmi technikus
(54-850-01)

206

160

40

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

87

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

314

280

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

91

Lovász (34-621-02)

43

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

92

Magasépítő technikus (54-582-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Mechatronikai technikus (54-523-04)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Mentőápoló (55-723-11)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

205

40

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

64

 

40

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

100

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Multimédia-alkalmazásfejlesztő
(55-213-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Műszaki informatikus (54-481-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Női szabó (34-542-06)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Pék (34-541-05)

113

80

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)

420

400

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

114

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Pincér (34-811-03)

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

226

200

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Sportmasszőr (55-726-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Szakács (34-811-04)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)

1920

1600

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Szárazépítő (34-582-10)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Szerszámkészítő (34-521-10)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Szociális asszisztens (54-762-02)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)

252

240

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

129

Szociális szakgondozó (54-762-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Természetvédelmi szaktechnikus
(55-850-05)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Textilműves (54-211-08)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)

211

160

 

 

 

 

 

 

17

34

 

 

 

139

Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)

366

320

 

 

 

 

 

12

34

 

 

 

 

140

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Vendéglátásszervező (54-811-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

Villanyszerelő (34-522-04)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Virágdekoratőr (35-215-02)

43

 

33

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

146

Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)

127

 

99

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

147

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

149

Víziközmű technikus (54-853-04)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

150

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Webfejlesztő (55-213-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (7) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet a 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére