• Tartalom
Oldalmenü

320/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.28.

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. és 18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az (1) bekezdés a következő 18a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„17. nem törzskönyvezett lóféle: a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk g) pontjában meghatározott, tenyésztésre és termelésre szánt lóféle;
18. nyilvántartásba vett lóféle: a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk e) pont ii. alpontjában meghatározott lóféle;
18a. törzskönyvezett lóféle: a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk e) pont i. alpontjában meghatározott, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 26. pontja szerinti, valamely elismert tenyésztő szervezet által vezetett törzskönyvben szereplő lóféle;”

2. § A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A nem törzskönyvezett és a nyilvántartásba vett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végezhető.
(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kibocsátó szerv előírhatja, hogy az alternatív azonosság-ellenőrzési módszerek valamelyikével azonosított lóféléket transzponder beültetése révén meg kell jelölni a lófélék méneskönyvi bejegyzése céljából. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történő megjelölés kötelező.”

3. § (1) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Azonosítatlan lóféle egyede nem hozható forgalomba. Az állat tulajdonosának vagy a tulajdonos megbízásából az állattartónak a Magyarországon született lófélék egyedi azonosítását saját költségén el kell végeztetnie a születés helye szerinti gazdaság elhagyását megelőzően, de legkésőbb a születésük időpontjától számított 12 hónapon belül.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően azonosítás nélkül is mozgatható a 12 hónapos kort el nem érő, az őt nevelő anyaállatot kísérő, nem elválasztott csikó, valamint a lóféle a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 26. cikk (2) bekezdése szerinti esetben.”

(2) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egyes szabadon vagy félszabad körülmények között élő lófélék azonosítására vonatkozó eltéréseket a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikke tartalmazza.
(7) A 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 43. cikk (1) bekezdésének megfelelően azonosítottnak tekintett lóféléket azonosságuk ellenőrzése céljából transzponder beültetésével kell megjelölni, ha
a) a korábban beültetett és nyilvántartásba vett transzponderek már nem működnek,
b) az alternatív azonosság-ellenőrzési módszerként nyilvántartásba vett veleszületett vagy szerzett jel már nem alkalmas az említett célra, vagy
c) a NÉBIH szükségesnek ítéli az azonosság ellenőrzését.”

4. § (1) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kibocsátó szerv
a) törzskönyvezett lófélék esetében
aa) a törzskönyvet (méneskönyvet) vezető elismert tenyésztő szervezet,
ab) egy bizonyos fajta tekintetében Magyarországon elismert tenyésztő szervezet hiányában az a más tagállamban székhellyel rendelkező kibocsátó szerv, amelyet az adott tagállam illetékes hatósága az adott fajta tekintetében kibocsátó szervként engedélyezett, amennyiben biztosítja a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 38. cikk (3) bekezdésében foglalt előírások teljesülését;
b) nyilvántartásba vett lófélék esetében versenyek vagy futamok céljára lovakkal foglalkozó, a NÉBIH által felügyelt nemzetközi szövetség vagy egyesület nemzeti tagszervezete;
c) nem törzskönyvezett lófélék esetében a NÉBIH.”

(2) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lófélék egyedeinek jelölése során felhasználható transzponderek igénylésének módját a törzskönyvezett egyedek esetében az adott fajta NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési programja tartalmazza, a nem törzskönyvezett és a nyilvántartásba vett lófélék esetében pedig a kibocsátó szerv határozza meg.”

5. § A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A lóútlevél-igénylő lap – amelyhez csatolni kell a tulajdonosi nyilatkozatot, valamint a csikójelölési jegyzőkönyv egy példányát vagy hiteles másolatát – tartalmazza
a) a lóútlevélnek a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet I. szakasz A., B. és – amennyiben az értelmezhető – C. részében meghatározott adatait;
b) az állattartó, illetve ha az állattartó személye eltér az állat tulajdonosától, az állat tulajdonosának nevét, címét;
c) a lóféle tartási helyének megnevezését és címét;
d) a csikójelölési jegyzőkönyv sorszámát és kitöltési dátumát;
e) regisztrált fedeztetés esetén a fedeztetési jegyzőkönyv sorszámát és a jelölt lóféle származási adatait (a termékenyítés dátuma, apa törzskönyvi száma, neve, azonosító száma vagy életszáma, anya azonosító száma vagy életszáma és neve);
f) törzskönyvezett lóféle esetében
fa) a lóféle fajtáját,
fb) a tenyésztési program alapján esetlegesen elrendelt származás-ellenőrzésre vonatkozó adatokat,
fc) a lóféle tenyésztőjének nevét, címét.
a) I. szakasza A., B. és C. részébe, IV.,V. és XI. szakaszába a kibocsátó szerv vagy megbízottja,
b) II. szakaszába a tulajdonos, illetve a tulajdonos megbízásából az állat tartója és az eljáró állatorvos,
c) III. szakaszába az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal és a NÉBIH (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság),
d) VI. szakaszába az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, a kezelő állatorvos, valamint az ellenőrzés helyéül szolgáló rendezvény rendezéséért felelős szakmai szervezet,
e) VII. és VIII. szakaszába a kezelést végző állatorvos,
f) IX. szakaszába a laboratóriumi vizsgálatot megrendelő állatorvos,
g) X. szakaszába az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság
jogosult bejegyzést tenni.”

6. § A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A lófélék egyedeinek azonosítása keretében az állat tulajdonosa, illetve annak megbízásából az állattartó köteles
a) gondoskodni a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak betartásáról,
b) a lóféle vágóhídra történt szállítása esetén a lótulajdonos nyilvántartó betétlapot – az elszállítás napját követő tíz napon belül – a NÉBIH-nek megküldeni,
c) állata lóútlevelének megsemmisülése, elvesztése vagy betelése esetén öt napon belül a kibocsátó szervnél másodlatot vagy helyettesítő azonosító okmányt igényelni,
d) megakadályozni a lófélék egyedei azonosító jeleinek eltávolítását, azok megrongálását, továbbá olvashatatlanná tételét,
e) saját költségén 30 napon belül pótoltatni az eltávolított vagy olvashatatlanná vált azonosító jeleket,
f) nyilvántartást vezetni a tartási helyen lévő, továbbá az azt elhagyó és oda beérkező lófélékről az azonosító szám vagy életszám, a mozgatás dátuma, valamint az indulási vagy célállomás feltüntetésével,
g) úgy feltüntetni a harmadik országból vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából behozott vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait az állomány nyilvántartásában, hogy a régi és az új azonosító jel közötti kapcsolat bármikor egyértelműen megállapítható legyen,
h) a kancafedeztetési jegyzőkönyvet megőrizni és a lóféle azonosításakor bemutatni és
i) a lóútlevelet az állat tartási helyén tartani, és a kezelő állatorvos rendelkezésére bocsátani az elvégzett kezelések bejegyzése érdekében.
(3) A kibocsátó szerv tulajdonosváltás esetén köteles a lóútlevélbe is bejegyezni az adatváltozást. A 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a kibocsátó szerv az adatrögzítéstől számított 15 napon belül továbbítja a központi adatbázisba. A kibocsátó szerv az adatbázisokba történő adatrögzítést követően köteles az adatváltozás bejelentését szolgáló lótulajdonos nyilvántartó betétlapot a NÉBIH-nek megküldeni.”

7. § A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lófélék egyedeinek azonosítása keretében a kezelő állatorvos)

b) bejegyzi az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló, 2006. december 13-i 1950/2006/EK bizottsági rendelet szerinti kezeléseket a lóútlevélnek a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet II. szakasz III. részébe, egyidejűleg tájékoztatja az állattartót a várakozási idő lejárati időpontjáról,
c) megállapítja a lóféle emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdésével összhangban, és azt a lóútlevélnek a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet II. szakasz II. részébe bejegyzi, amennyiben a lófélét a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban élelmiszertermelő állatnak nem adható hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítménnyel kezeli, és ennek tényéről 14 napon belül értesítést küld a központi adatbázisnak,”

8. § (1) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kibocsátó szerv köteles az általa nyilvántartott lófélék egyedeiről adatbázist létrehozni és működtetni, és az abban összegyűjtött információkat legalább 35 évig vagy a lóféle elpusztulásának bejelentésétől számított 3 évig megőrizni.”

(2) A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kibocsátó szerv 15 napon belül továbbítja a központi adatbázisba a következő adatokat:
b) „lófélékhez tartozó törzskönyvezett egyed”, „lófélékhez tartozó, nem törzskönyvezett egyed”, „lófélékhez tartozó nyilvántartásba vett egyed” státuszt,
d) a 6. § (3) bekezdés b), c), e) és f), pontja szerinti adatokat.”

9. § A 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról szóló, 2015. február 17-i 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

b) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában az „az 504/2008/EK bizottsági rendelet 12.” szövegrész helyébe az „a 2015/262 EU bizottsági végrehajtási rendelet 21.” szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés 10. pontjában az „az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21.” szövegrész helyébe az „a 2015/262 EU bizottsági végrehajtási rendelet 38.” szöveg,

i) 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A vágóhíd másolatban megküldi” szövegrész helyébe az „A vágóhíd megküldi” szöveg,

j) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „lóútleveleit érvénytelenítésre” szövegrész helyébe az „érvénytelenített lóútleveleit” szöveg,

l) 13. § (3) bekezdés b) pontjában az „az 504/2008/EK bizottsági rendelet 22. és 23.” szövegrész helyébe az „a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 39. és 40.” szöveg,

n) 13. § (5) bekezdésében az „igazgatóság” szövegrész helyébe a „hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

lép.

11. § Hatályát veszti a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az „és a lótartási hely igazoló lappal” szövegrész.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról szóló, 2015. február 17-i 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 29. napjával.