• Tartalom

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2020.03.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 71. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 5. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1–24., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. és 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő rendelkezések

1. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik.

(2)1 Az MVH általános jogutódja – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár).

(3)2

(4)3 A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat a megyei kormányhivatalok, a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben4 kijelölt megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok látják el. E feladatkijelölés nem érinti a Kincstár kifizető ügynökségi feladatkörébe tartozó feladatait.

(5)5 A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

(6)6

2. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontja szerinti illetékes hatósági feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.

(2) Az MVH feletti irányítási jogok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet szerinti átadásával összefüggő feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.

3. § (1) Az 1. és 2. §-ban meghatározott jogutódlás kiterjed a jogutódhoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá valamennyi, a feladat ellátását szolgáló jogviszonyra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra vagy munkaviszonyukra.

(3) Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyek az 1. § alapján kizárólag az MVH egyes megyei kirendeltségei által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak az a megyei kormányhivatal tekintendő, amely az adott megyei kirendeltség feladatait jogszabály, illetve a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti delegált szerződések alapján ellátja.

(4)7 Azon vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése tekintetében, amelyek az 1. § alapján az MVH mint központi hivatal által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak – az átvett feladataiknak megfelelően – az 1. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feladatokat átvevő szerv vagy szervezet tekintendő.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutódnak tekintendő szerv vagy szervezet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a jogutódlás bekövetkeztét követő nyolc napon belül köteles a támogató számára megtenni.

4. §8 (1) A feladat átvevője és a feladatellátás vonatkozásában jogutód 2018. január 1-jétől

a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által Heves megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatal;

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által Nógrád megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal;

c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által Békés megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal;

d) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által Bács-Kiskun megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

e) a Somogy Megyei Kormányhivatal által Baranya megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal;

f) a Somogy Megyei Kormányhivatal által Tolna megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatal;

g) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által Hajdú-Bihar megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

h) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

i) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Komárom-Esztergom megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

j) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Fejér megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal;

k) a Zala Megyei Kormányhivatal által Győr-Moson-Sopron megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

l) a Zala Megyei Kormányhivatal által Vas megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatal.

(2) Az 1. § (5) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében jogutód 2018. január 1-jétől az 1. melléklet szerinti megyei kormányhivatal.

(3) Az országos szintű arányos és biztonságos feladatellátás érdekében a Somogy Megyei Kormányhivatal által Tolna és Baranya megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokkal összefüggő, az (1) bekezdés e)–f) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti jogutódlással nem érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatal jogutódja 2018. január 1-jétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

(4) A feladatot átadó és a feladatot átvevő megyei kormányhivatal 2017. december 31-ig átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

(5) A feladatot átadó és a feladatot átvevő megyei kormányhivatal, valamint azok irányító szerveként a Miniszterelnökség legkésőbb 2018. február 28-ig költségvetési megállapodást kötnek.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, az (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt feladatellátás érdekében

a) a Miniszterelnökség, a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

b) a Miniszterelnökség, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint

c) a Miniszterelnökség, a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

legkésőbb 2018. február 28-ig költségvetési megállapodást kötnek.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakra az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1)–(3) bekezdését, 3. § (1), (4)–(6) bekezdését és 5. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol 2016. december 31-ét határoz meg, ott 2017. december 31-ét kell érteni.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §9

3. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §10

4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §11

5. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. §12

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

9. §13

7. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

10. §14

8.15

11. §

9. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §16

10. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. §17

11. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. §18

12. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

15. §19

13. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. §20

14. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §21

15. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

18. §22

16. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1)23

(2)–(4)24

17. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

20. §25

18. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. §26

19. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

22. §27

20. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. §28

21. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveggel,

b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MVH” szövegrész az „A Kincstár” szöveggel,

c) 11. §-ában, 13. § (1) bekezdésében, 14. §-ában az „az MVH” szövegrész az „a Kincstár” szöveggel,

d) 15. § (1) bekezdésében az „az MVH-val” szövegrész az „a Kincstárral” szöveggel

lép hatályba.

22. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. §29

23. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5–9. §, a 11–18. §, a 19. § (2)–(4) bekezdés, a 20–25. §, a 27. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

27. §30

1. melléklet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelethez31

Átadó kormányhivatal

Átvevő kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal

Tolna Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal

Zala Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

1

Az 1. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 155. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

5

Az 1. § (5) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (6) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 326. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

9

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. alcím (11. §) a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. mellékletet újonnan a 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére