• Tartalom

33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet

33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása

1–5. §2

2. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

6. §3

3. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

7–8. §4

4. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

9–11. §5

5. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

12. §6

6. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

13–14. §7

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

15–32. §8

33. § Hatályát veszti az R5.

a) 2. § 3. pontjában a „sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető,” szövegrész,

b)–c)9

8. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

34–36. §10

9. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

37–40. §11

10. A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet módosítása

41. §12

11. A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

42. §13

12. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 37–40. § a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba.

(3) A 34–36. § és az 5. melléklet 2016. október 21-én lép hatályba.

(4) A 33. § a), d) és e) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

44. § (1) Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 1-jei (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–4. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez14

5. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez15

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 33. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére