• Tartalom
Oldalmenü

35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról1

2016.10.14.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet módosítása

1. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki.

6. § E rendeletnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdésében a „területi” szövegrész.

2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

5. §2

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, az 1. és 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

1. melléklet a 35/2016.(VIII. 30.) BM rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási díj összege)

„4.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem Kat. 27. § (3) bekezdés
b), c) és d) pontja szerinti jelentős változtatásához

Kat. 27. § (3) b),
c), d)”

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4.1–4.3 sorokkal egészül ki:

(Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási díj összege)

„4.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

285 000 Ft

4.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

285 000 Ft

4.3

küszöbérték alatti üzem

 

135 000 Ft”

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási díj összege)

„6.

Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 28. § (4);

115 000 Ft

7.

Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

R. 11. § (3)

115 000 Ft”

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási díj összege)

„9.

Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett
felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 41. § d);
R. 38. §

75 000 Ft”

5. Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora.

2. melléklet a 35/2016.(VIII. 30.) BM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai”

2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:

(Sorszám

Szervezet megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma)

„21.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 15. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.