• Tartalom

351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) Az Áhsz. 27. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni]

b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 84. § (5) bekezdés f) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

(2) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)

b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,”

(3) Az Áhsz. 27. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni)

b) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket, és”

(4) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)

e) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,”

(5)3

3. § Az Áhsz. 37. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kincstár az összevont (konszolidált) beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak alapján a Gst. szerinti államadósságról szóló kimutatást a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig készíti el.”

4. §4

5. § Az Áhsz. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 6–7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.”

6. § Az Áhsz. 50. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek, valamint az általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat.”

7. § Az Áhsz. 53. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)

h) a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztását,”

8. § (1) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdés i)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)

i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,
j) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
k) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,
l) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben,
m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,
n) az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben, és”

(2) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)

o) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.”

9. §5

10. § (1) Az Áhsz.

1.6

3–4.7

szerint módosul.

(2) Az Áhsz.

1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

11. § Az Áhsz.

1–3.8

4. 26. § (11) bekezdésében az „a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök” szövegrész helyébe az „a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt követelésnek nem minősülő – eszközök” szöveg,

5.9

6. 27. § (4) bekezdés f) pontjában az „engedményt.” szövegrész helyébe az „engedményt, valamint az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.” szöveg,

7. 27. § (8) bekezdés h) pontjában az „az Szt. 85. § (3) bekezdés g), m)” szövegrész helyébe az „az Szt. 85. § (3) bekezdés g), k), m)” szöveg,

8–9.10

10. 32. § (1a) bekezdésében az „elfogadását követő öt napon” szövegrész helyébe az „elfogadását követő húsz napon” szöveg,

11–12.11

13. 4. melléklet 2. pontjában az „ellátások kiadásai” szövegrész helyébe az „ellátásokhoz kapcsolódó kiadások” szöveg,

14–15.12

16. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások pont K353. Kamatkiadások alpontban, valamint a B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek pont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek alpont második b) pontjában a „fedezeti ügyletek” szövegrész helyébe a „kamat swap ügyletek” szöveg,

17. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások pont K355. Egyéb dologi kiadások alpont f) pontjában az „az OEP felé” szövegrész helyébe, az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé” szöveg,

18. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K48. Egyéb nem intézményi ellátások l) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal” szöveg,

19. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont a) alpontjában a „támogatásokból származó” szövegrész helyébe a „támogatásokból és felhalmozási célú kiegészítő támogatásokból származó” szöveg,

20. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont c) alpontjában az „és 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezetéből adott egyéb,” szövegrész helyébe a „szerinti fejezetéből adott egyéb,” szöveg,

21–22.13

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Áhsz.

1.14

3.15

7–9.16

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai pont b) alpontja,

11. 15 melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei pont b) alpontja,

12. 16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont 61–66. alpontja.

(2) Hatályát veszti az Áhsz.

1.17

2. 44. § (1) bekezdésében az „alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül” szövegrész,

3. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai pont B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontjában a „ , valamint a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására” szövegrész,

4. 16. melléklet 7. SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

5. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 91. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI alpont 912. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

6. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 922. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

7. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 923. pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–10. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1–3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, és
10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám

Címrendi
besorolás

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága

1.

IX. fejezet

Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

2.

XIV. fejezet 21. cím 1. alcím

Belügyminisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos követelések.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3.

XVII. fejezet 21. cím 2. alcím

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

4.

XX. fejezet
21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport
1–4., 8. jogcím,
3. jogcímcsoport 3., 7–8. jogcím

központi családtámogatási szerv

A jogtalanul igénybevett ellátásokkal kapcsolatos követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

5.

XX. fejezet 21. cím 2. alcím

kezelő szerv

a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított működési és feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

6.

XLI. fejezet

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző
8. napig

7.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, más finanszírozási célú műveletekkel
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

8.

XVII. fejezet
21. cím 1. alcím
1. jogcímcsoport, XVIII. fejezet
8. cím, XLII. fejezet 1. cím 1–6. és
8–18. alcím,
2–3. cím,
4. cím 1. alcím
9. jogcímcsoport
2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím,
32. cím 1. alcím
22. jogcímcsoport, 33. cím 14–20. alcím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző
8. napig

9.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi bevételekkel (pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett eszközökkel kapcsolatos adatok

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

10.

XLII. fejezet
1. cím 7. alcím

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

11.

XLII. fejezet
4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

12.

XLII. fejezet
4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

13.

XLII. fejezet
29. cím

lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv

Lakás célú állami támogatásokkal kapcsolatos és jogtalanul igénybe vett lakás célú állami támogatásokkal kapcsolatos követések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv, Erste Lakástakarék-
pénztár Zrt., Fundamenta
– Lakáskassza Zrt., OTP Lakás-
takarékpénztár Zrt., Aegon Magyarország Lakás-
takarékpénztár Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

14.

XLII. fejezet
33. cím 3. és 4. alcím

EXIM Export Bank Biztosító

Magyar Export-
Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai.

Állami kezességbeváltásból eredő követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, egyéb állammal szembeni követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

15.

XLII. fejezet
33. cím 5. alcím

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

16.

XLII. fejezet
33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

17.

XLII. 37. cím

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

18.

nincs címrendhez kötve

Magyar Nemzeti Bank

Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez

Évente egyszer, a beszámoló elfogadását követően

19.

nincs címrendhez kötve

fővárosi és megyei kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya adatai

Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

20.

nincs címrendhez kötve

Európai Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításában, illetve ehhez kapcsolódó beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek adatai
A központi költségvetés által korábban megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő Európai Unióval szembeni követelések adatai

Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez18

4. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.”

5–6. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez19

7. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K3. DOLOGI KIADÁSOK pont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások alpont K353. Kamatkiadások pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
c) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált veszteségét,”
2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont K502. Elvonások és befizetések alpont K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit.
A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.”
3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt kiadásait, így)
a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – veszteségjellegű – különbözet teljes összegét, és”
4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK pont B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek alpont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét,”
5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt bevételeit, így)
a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – nyereségjellegű – különbözet teljes összegét, és”

8. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)”
2. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (1) bekezdés 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § 8–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § 11–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § 21–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § (1) bekezdés 7–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére