• Tartalom

352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendelet-módosításokról1

2016.11.26.

A Kormány az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/C. § (4) bekezdésében az „az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti” szövegrész.

2. A környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-ában az „az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott” szövegrész.

3. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüsz. rendelet) 44. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Hivatalos feljegyzésnek a Ket. 39. § (10) bekezdés szerinti esetekben kizárólag elektronikus formában, számítógépes programmal, automatikusan történő készítése esetén a feljegyzés hitelesítése történhet]

b) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus bélyegzőjével.”

(2) Az Eüsz. rendelet 46. § b) pontjában a „gépi aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Eüsz. rendelet 1. § 4. pontja.

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében a „gépi elektronikus aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg, a „gépi aláírást” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzőt” szöveg lép.

5. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők a dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el.”

6. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus okirat útján is teljesíthető.”

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésében az „a szervezet nevében történő elektronikus aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére