• Tartalom

355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról1

2016.11.19.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek közül – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügyekké nyilvánítja az 1/a. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.
(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
(5) A Kormány az 1. melléklet 3.14. pontja szerinti beruházás esetén a 2. melléklet 4a. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(6) Azokban az esetekben, amikor a 2. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, az 1. melléklet 3.14. pontja szerinti beruházás esetén a Kormány első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.”

2. § Az R1. 7. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(13) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr5. hatálybalépését megelőzően nála indult szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.”

2. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § (1) A Kormány az 1. melléklet 6. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(2) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.”

4. § Az R2. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.”

3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

1.

Beruházás azonosító száma

Beruházás címe

Beruházás tartalma

Beruházással érintett települések)

27.

KEHOP-1.4.1.

Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon

A beruházás keretében:
1. Visegrád városközponti területén mobilfalas védműszakasz kiépítése,
2. Apátkúti-patak medrében támfalas, illetve mobilfalas védmű kiépítése,
3. a meglévő árvízvédelmi töltés földművének fejlesztése
(a 11. számú főút Esztergom felőli szakaszának 200 m-es hosszúságú bevédésével),
4. a 11. sz. főút Apátkúti-patakon átvezető hídjának felújítása,
5. mobilgát elemek tárolására szolgáló tárolóépület megépítése,
valósul meg.

Visegrád

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére