• Tartalom

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2021.07.16.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § b) pontja és a 3. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület, 222631/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Promontor utca 89/A szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222633 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Gádor utca 15. szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222632 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Promontor utca 91. szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222614/1 és 222614/2 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben a Budapest, Komáromi utca 13. szám alatti ingatlanon, valamint a Budapest belterület, 225634/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Komáromi utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő sporttelep fejlesztésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

b) a Beruházást közvetlenül érintő útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkákra vonatkoznak.

2. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

3. § (1)–(2)2

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint az (5) bekezdés kivételével – tizenöt nap.

(5)3 A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.

4. §4 A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a hatályos településrendezési tervet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti telken a Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK alapján létesítésre kerülő gépjármű-várakozóhelyek 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §5 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. rendészeti hatósági eljárások,

21. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

22. erdővédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(A)

(B)

 

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás azonosító adatai)

 

22.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 79. és 80. sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás azonosító adatai)

 

79.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan

 

80.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest közigazgatási területén fekvő, 179422/4 helyrajzi számú ingatlan

3. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 78. és 79. sorral egészül ki:

(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(Település)

78.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győr

79.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest XX. kerület

1

Az 1. § (1) bekezdése a 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 304. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (5) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 303. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 83. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2019. június 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére